StarCraft II  |  StarCraft Encyklopedie  |  Diablo III

StarCraftCZ.com

StarCraftCZ.com banner
Aktuálně ze světa SC:  Sout? o knku StarCraft II: Flashpoint (číst)

Press » ?lnky

 

?as od ?asu vám p?inášíme exkluzivní p?eklady n?kterých rozhovor? a ?lánk? ze zahrani?ních web?, které jist? stojí za p?e?tení (pro p?e?tení celého rozhovoru je nutné kliknout na jeho nadpis):

 

14/12/2009

Chris Sigaty odpovídá na IgroMiru 2009

B?hem ruské herní výstavy IgroMir 2009 vyzpovídalo komunitní odd?lení Chrise Sigatyho, jednoho z vývojá?? hry. Krom? tradi?ních otázek, na které se ptají tém?? všichni noviná?i, padl dotaz i na HW poadavky. Chris up?esnil, e pro hraní musíme po?ítat minimáln? s 1 GB RAM.

Zdroj: blizzard.com

 

25/07/2009

Christie Golden o t?etím díle trilogie The Dark Templar: Twilight

Záv?re?ná kníka Twilight z trilogie The Dark Templar Saga ji ke konci ?ervna dorazila do obchod?. U p?íleitosti autogramiády Christie Golden v Huntingtonu, New York, dohodli kolegové ze StarCraftWire.net interview se spisovatelkou, aby se zeptali na n?kolik detail? ohledn? knihy. Dotazy pro ni mohli posílat i samotní fanoušky, Christie pak na n? odpovídala.

Zdroj: starcraftwire.net

 

10/07/2009

Rob Pardo o vývoji her

Eurogamer m?l to št?stí a mohl chvilku posed?t a poklábosit s Robem Pardem, výkonným viceprezidentem pro herní design. Rob se p?edtím podílel od StarCraftu na všech hrách Blizzardu, take ví, o ?em mluví. Tentokrát bude ?e? o tom, jak vlastn? Blizzard vyvíjí hry - pro? ned?lá gigantické design dokumenty, pro? první pracuje na multiplayeru a pro? vlastn? d?lají hru nejprve pro hardcore hrá?e?

Zdroj: eurogamer.net

 

03/07/2009

Joystiq rozhovor s Chrisem Sigatym

Kevin Kelly, zástupce herního serveru Joystiq se ú?astnil návšt?vy médií v Irvine. B?hem této vy?erpávající akce vyzpovídal hlavního producenta SC2, Chrise Sigatyho. A? u jestli je t?ší d?lat singleplayer nebo balancování pro multi, nebo jestli si Blizzard vlastn? svými hrami neleze do zelí a nesnaí se okousnout po?ád ze stejného kolá?e.

Zdroj: joystiq.com

 

30/06/2009

Rob Pardo odpovídá na otázky fanstránek v rámci EPT2009

P?inášíme p?epis panelové diskuse s vývojá?i SC2. Vybraní zástupci evropských fanstránek se ptali na záludné otázky ohledn? kampan? i Battle.netu a za Blizzard jim odpovídal Rob Pardo.

Zdroj: vlastní

 

29/06/2009

Press Tour: Vývojá?i hovo?í o SC2

Press Tour 2009 se ú?astnilo mnoho fanstránek a herních server?. Lidi z Incgamers m?li stejn? jako my šanci si popovídat s vývojá?i. ?lánek je takové shrnutí odpov?dí od Roba Parda, Chrise Sigatyho a Dustina Browdera.

Zdroj: incgamers.com

 

29/06/2009

Návšt?va v sídle Blizzardu

P?ed pár týdny jsme obdreli na email p?ekvapivou zprávu od Blizzardu. V n?m jsme byli jako jedna z (malého po?tu) fanstránek z Evropy pozváni k ú?asti na ?ervnové European Press Tour 2009 do sídla Blizzardu v Irvine, California, USA. Tady jsou naše dojmy.

Zdroj: vlastní

 

03/01/2009

Dustin Browder o Wings of Legacy

Server 1UP vyzpovídal Dustina Browdera ohledn? p?izp?sobení SC2 pro p?íleitostné i hardcore hrá?e, o rozd?lení druhého dílu na t?i ?ásti a o délce a nelinearit? kampaní.

Zdroj: 1up.com

 

24/10/2008

Q&A s lead designerem Dustinem Browderem (zkrácená verze)

Redakce serveru Wired.com vyzpovídala Dustina Browdera ohledn? nových herních prvk? (vylupování vlak?, zombí...), úsp?chu prvního dílu v Koreji, podobnosti p?vodního a p?ipravovaného dílu, Sarah Kerrigan a monostech moda?ení.

Zdroj: wired.com

 

21/10/2008

Giant Bomb - rozhovor s hl. designérem a producentem (2. ?ást)

Redaktor serveru Giant Bomb se zajímavým jménem Shoemaker m?l monost popovídat si s Dustinem Browderem (hlavní designér), Chrisem Sigatym (hlavní producent) a Bobem Colaycem (PR). Rozhovor probíhal pravd?podobn? p?es Skype a kluci si povídali nap?íklad o specifikacích singleplayeru a multiplayeru, prostoj mezi jednotlivými epizodami a kompatibilit? jednotlilvých dílu p?i h?e více hrá??.

Zdroj: giantbomb.com

 

20/10/2008

Giant Bomb - rozhovor s hl. designérem a producentem (1. ?ást)

Redaktor serveru Giant Bomb se zajímavým jménem Shoemaker m?l monost popovídat si s Dustinem Browderem (hlavní designér), Chrisem Sigatym (hlavní producent) a Bobem Colaycem (PR). Rozhovor probíhal pravd?podobn? p?es Skype a kluci si povídali nap?íklad o kritice fanoušk?, RPG elementech a o p?íb?hu a po?tu misí.

Zdroj: giantbomb.com

 

12/10/2008

Sigaty odhaluje detaily k Trilogii a od?vod?uje její rozd?lení

MTV Multiplayer blog m?l monost si popovídat s Chrisem Sigatym a vytáhl z n?j zajímavé informace. Krom? jiného se bavili o cen? jednotlivých kampaní, jejich délce, propojení a v neposlední ?ad? také o multiplayeru.

Zdroj: multiplayerblog.mtv.com

 

10/05/2008

Sam Didier mluví o SC2 na 1UP.com

Šéfredaktor herního webu 1UP Jeff Green vyzpovídal Samwise Didiera (Senior Art Director) ohledn? SC2, Blizzardu v?era a dnes, a jak si poradit se zergskou Královnou.

Zdroj: 1up.com

 

03/04/2008

Rozhovor k 10. výro?í StarCraftu

Rozhovor je plný zajímavých zákulisních informací a detail?. V?d?li jste nap?íklad, e StarCraft m?l být p?vodn? hra z univerza Star Wars? Pro? má kadá jednotka 15 barev? Pro? se stal StarCraft zrovna v Koreji takovým fenoménem? Bude se první StarCraft po?ád hrát za dalších 10 let? A co takhle pravda o ukon?ení vývoje StarCraft: Ghost?

Zdroj: ign.com

 

25/03/2008

Eurogamer zpovídá Sama Didiera

Server eurogamer.net zve?ejnil sv?j rozhovor s Art Directorem Samem Didierem, kde si popovídali o všech veleúsp?šných zna?kách Blizzardu. Pokud vás zajímá, jak se Samwise dostal ke kreslení, co ho inspirovalo a jak hodnotí um?lecký sm?r kadé z her.

Zdroj: eurogamer.net

 

10/03/2008

O&A Frank Pierce - p?edstavení Zerg?

BlizzCon 2008 v Koreji s sebou p?inesl p?edstavení jedné z ras. Frank Pierce odpovídá mimo jíné na otázky týkající se pokra?ujícího vývoje StarCraftu II, "super jednotek" a balancování a testování.

Zdroj: sclegacy.com

 

23/02/2008

IGN - Tvorba cinematic traileru

Redakce IGN m?la tolik št?stí, e mohli na GDC 2008 odchytit Nicka Carpentera, vedoucího tvorby filmových trailer? z Blizzardu. Ten jim prozradil n?co o tvorb? onoho cinematic traileru z WWI 2007 v jihokorejském Soulu, ale také n?co o tvorb? Zeratula a Kerriganové.

Zdroj: pc.ign.com

 

31/01/2008

Jaké to je být komunitním manaerem by Kevin "Karune" Yu

Pro n?koho moná vysn?né zam?stnání. Ostan? být komunitním manaerem a ješt? v Blizzardu nem?e být rozhodn? špatné. Jak se tam Karune dostal, co obnáší jeho pracovní den (to obzvláš? doporu?ujeme p?e?íst, hodn? jsme závid?li), o tom je následující interview.

Zdroj: gamereplays.org

 

23/12/2007

Váno?ní rozhovor s Karunem

T?sn? p?ed svátky m?l server SC-Source monost vyzpovídat komunitního manaera Karuneho, který má velkou d?v?ru jak v komunitu fanoušk?, tak ve fanstránky. K?idýlka u Zergling?, nová protosská vzdušná jednotka, úloha fanstránek a celkov? o StarCraftu 2. O tom a spoust? dalších v?cí je toto interview.

Zdroj: starcraft-source.com

 

04/11/2007

Christie Golden - interview (2. kniha)

Rozhovor autorky o druhé knize Shadow Hunters, která je sou?ástí trilogie The Dark Templar Saga. V rozhovoru se do?tete vysv?tlení tajemného, otev?eného konce prvního dílu, co se dá o?ekávat od t?etího dílu a jak tato trilogie zapadne do singleplayerového p?íb?hu StarCraftu II.

Zdroj: blizzplanet.com

 

03/11/2007

Christie Golden - interview (1. kniha)

Rozhovor autorky o první knize First Born, která je sou?ástí trilogie The Dark Templar Saga. Mimo jiné se dozvíme, zda se do?teme podrobn?jší informace o protosské historii, p?e?teme si o vztahu autorky ke h?e samotné, o rase Xel'Naga nebo spolupráci s Chrisem Metzenem.

Zdroj: blizzplanet.com

 

31/10/2007

Interview - Rob Pardo

GameDaily BIZ p?ed ?asem pokecali s viceprezidentem game designu v Blizzardu - Robem Pardem. A to o všech v?cech, které se týkají Warcraftu, StarCraftu a dokonce i Diabla. Pardo ?ekl, e "n?kdy" univerzum Diabla ur?it? navštíví.

Zdroj: gamedaily.com

 

25/08/2007

GI: Rozhovor s hlavním producentem StarCraftu 2

Chris Sigaty a celkov? lidé z Blizzardu jsou našt?stí pro nás docela otev?ení a poskytují spousty interview. Jedno takové se odehrálo na BlizzConu, kde Game Informer (GI) vyzpovídal Chrise a ?ešili zajímavé v?ci v?etn? monosti vytvo?ení nové rasy, p?íb?hu druhého dílu nebo p?evodu do 3D hávu.

Zdroj: gameinformer.com

 

22/08/2007

To nejzajímav?jší z prezentace p?íb?hového pozadí

Chris Metzen, "mozek" za veškerým p?íb?hovým pozadím Warcraftu i StarCraftu se na BlizzConu rozpovídal o p?íb?hovém pozadí druhého dílu a jeho vývoji.

Zdroj: sclegacy.com

 

10/08/2007

Interview s Chrisem Sigatym

Máme pro vás p?eklad toho nejzajímav?jšího z rozhovoru s Chrisem Sigatym, hlavním producentem Starcraftu 2. Toho Gameinformer odchytil na BlizzConu a vyzpovídal ohledn? témat, jako je náro?nost vytvá?ení pokra?ování takové skv?lé hry, p?íb?hu nebo pro? v blízke dob? neuvidíme hru na konzolích.

Zdroj: gameinformer.com

 

05/07/2007

Vlastní preview pro TG

Dnes kone?n? m?e naše stránka zve?ejnit vlastní preview. Byli jsme pot?šeni, e jsme byli osloveni serverem Tiscali Games, abychom pro n? napsali preview. Do jaké míry se to povedlo, m?ete posoudit sami.

Zdroj: games.tiscali.cz

 

07/06/2007

Art Design StarCraftu II

Druhý den na Blizzard Worldwide Invitational 2007 probíhala v Soulu diskuse na téma "Jak se v pokra?ování vytvá?ejí jednotky a prost?edí". K dispozici bylo b?hem diskuse 5 ?len? um?leckého Blizzard týmu, kte?í si p?ipravili vlastní prezentaci, po které následovaly otázky fanoušk?. Diskusi vyplnily n?které docela zajímavé dotazy jako nap?íklad: "Bude film podle StarCrafta?" nebo "Uvidíme n?kdy RPG nebo MMO podle StarCrafta?"

Zdroj: pc.ign.com

 

07/06/2007

MSNBC.com Interview

Rob Pardo mluví o dlouhých vývojových cyklech, o urdení tajemství, o motivaci tým?, jak získat p?íleitostné hrá?e a co hrá?i o?ekávájí od StarCraftu II.

Zdroj: msnbc.msn.com

 

04/06/2007

The making of... teaser

Na oficiálních stránkách se objevil rozhovor s Nickem Carpenterem, muem, který vede tým zabývající se tvorbou herních videí. Rozhovor se týkal videa, ve kterém dochází k "tvorb?" mari?áka.

Zdroj: starcraft2.com

 

03/06/2007

GameSpot preview - Co doposud víme...

Server GameSpot jako jeden z prvních a mnoha server? p?inesl po oznámení StarCraftu II ucelené a rozsáhlé preview na základ? informací z WWI ze Soulu.

Zdroj: gamespot.com

Copyright © 2007-2024 Jata & Jetro | Administrace
Legacy of the Void, Heart of the Swarm, Wings of Liberty, StarCraft: Ghost are trademarks, and Battle.net, StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.