StarCraft II  |  StarCraft Encyklopedie  |  Diablo III

StarCraftCZ.com

StarCraftCZ.com banner
Aktuálně ze světa SC:  Sout? o knku StarCraft II: Flashpoint (číst)

Leviathan a Roj

StarCraft II: Hearth of the Swarm

Leviathan, organická létající pevnost Kerrigan, vás p?epravovuje z planety na planetu i do t?ch nejvzdálen?jších zákoutí sektoru Koprulu. Jakmile jej spat?í vaši nep?átelé, okamit? si budou v?domi hrozící zkázy.

Avšak nejúchvatn?jší vlastností Leviathanu není jeho charakter ?i logostická obratnost. Na palub? vlajkové lodi Kerrigan se vaším nejd?leit?jším nástrojem stává Roj samotný.

 

 

 

 

MUTACE

Do?asné úpravy jednotek mezi misemi

 

Moudrý velitel p?ed vstupem do boje zorganizuje a vybaví své vojáky tak, aby mohli ?elit všem nástrahám, které na n? mohou ?ekat. Stejn? to funguje v podv?domí Zerg?. Ti, podobn? jako hmyz tušící déš?, vycítí p?icházející nep?íze? osudu ve svých kostích... a za?nou se prom?nují.

 

V Evolution Pit si mezi jednotlivými misemi m?níte zam??ení jednotlivých druh? jednotek tak, aby byly lépe p?ipravené na úkoly, které na n? ?ekají. Tyto zm?ny nejsou trvalé, take jednou se vám hodí mít siln?jší Zerglingy, kte?í si poradí i s obrn?nými nep?áteli, jindy zase chcete, aby déle vydreli dlouhé obléhání. Roj se p?izp?sobí, roj se rozvíjí.

 

Zergling

Adrenal Overload - Rychlost útoku zvýšena o 50 %.
Hardened Carapace - Zvyšuje o +10 maximální zdraví.
Metabolic Boost - Rychlost pohybu zvýšena o 60 %.

Baneling

Corrosive Acid - Zvyšuje základní poškození primárnímu cíli o 100 %. Plošné poškození z?sává stejné.
Rupture - Polom?r výbuchu Banelinga zvýšen o 50 %.
Regenerative Acid - Výbuch Banelinga krom? standardního poškození lé?í sp?átelené jednotky a stavby nacházející se poblí.

Roach

Hydriodic Bile - Zvyšuje poškození Roache o +8 proti lehkým jednotkám.
Adaptive Plating - Klesne-li se zdraví pod 50 %, získá Roach +3 k brn?ní.
Tunneling Claws - Je-li zahrabán, m?e se pohybovat plnou rychlostí, zárove? je zvýšena rychlost regenerace o 100 %.

Hydralisk

Frenzy - Rychlost útoku zvýšena po dobu 15 vte?in o 50 %.
Ancillary Carapace - Zvyšuje o +20 maximální zdraví.
Grooved Spines - Zvyšuje polom?r útoku o +1.

Mutalisk

Vicious Glave - Útoky zp?sobují v?tší poškození a mají v?tší dosah, m?ou se t?ikrát odrazit a zasáhnout a šest cíl?.
Rapid Regeneration - Regeneruje 10 bod? zdraví za vte?inu, je-li Mutalisk mimo boj po alespo? 5 vte?in.
Sundering Glave - Zvyšuje o +9 poškození proti obrn?ným cíl?m, ale útoky se u dále neodráí na další cíle.

Swarm Host

Burrow - Swarm Host se m?e zahrabat do zem?, ?ím zabrání nep?átel?m bez detekce jej vid?t, p?i tom je schopen nadále produkovat Locusty.
Rapid Incubation - Produkuje Locusty o 20 % rychleji.
Pressurized Glands - Locusti mohou úto?it na pozemní i vzdušené jednotky.

Ultralisk

Burrow Charge - Ultralisk se zahrabe a napadne ze zem? jednotku, všechny jednotky poblí jsou odstr?eny a na 2 vte?iny omrá?eny.
Tissue Assimilation - Prom?ní 40 % poškození zp?sobeného normálními útoky ve zdraví.
Monarch Blades - Zvyšuje o +20 plošné poškození, díky ?emu zp?sobuje primárním i sekundárním cíl?m stejné poškození.

 

 

 

EVOLUCE

Trvalé zm?ny celého zergského druhu

 

Kdysi Kerrigan bývala zcela ?lov?kem. Dnes p?edstavuje vzor zergské adaptace a její pozm?n?ná DNA vzbuzuje nad?je v nové genetické znaky hladového roje. B?hem celého p?íb?hu Heart of the Swarm budete mít monost zastavit se na povrchu izolovaných planet a zde plnit evolu?ní mise – lovit vzácný genetický materiál.

 

Hraní evolu?ních misí vám dává p?íleitost pohltit stvo?ení, která budou pro roj oním evolu?ním "nakopnutím", a poté u m?ete experimentovat s novorozenými zergskými obm?nami. Dozvíte se o monostech jednotlivých druh?, následn? si je otestujete v misi a vyhodnotíte, kterou z nabízených moností vývoje se vydáte.

 

Experimentování s t?mito jednotkami p?edstavuje d?leitou sou?ást, jeliko kadá evolu?ní mise vás postaví p?ed otázku: kterým sm?rem se bude roj vyvíjet? Chci, aby se mi z jedne larvy vylíhlo více Zergling? najednou, nebo aby jim narostla k?ídla a oni mohli p?ekonávat p?ekáky? Avšak pro kadou jednotku máte jen jednu monost... a tato zm?na je trvalá.

 

Zergling

Raptor - Získává schopnost skákat p?es útesy, p?ekáky a na cíle z dálky, poškození zvýšeno o +2.
Swarmling - Z jedné larvy se vylíhnou 3 Zerglingové, líhnutí tém?? okamité (2 vte?iny).

Baneling

Splittering - Po výbuchu Banelinga se vylíhnou menší Banelingové, kte?í zp?sobují 5 poškození.
Hunter - Banelingové získávají schopnost p?eskakovat útesy a úto?it na nep?ítele z jiné úrovn? terénu.

Roach

Corpser - Jednotky napadené Roachem se v p?ípad? zabití p?em?ní v malého Roachlinga.
Vile - Útok Roache podstatn? sniuje rychlost útoku a pohybu napadeného nep?ítele.

Hydralisk

Impaler - Hydralisk m?e zmutovat do Impalera, který má delší dosah útoku proti obrn?ným jednotkám. Musí být zahrabaný, aby mohl úto?it.
Lurker - Hydralisk m?e zmutovat do Lurkera, který má plošný útok vhodný proti lehkým jednotkám. Musí být zahrabaný, aby mohl úto?it.

Mutalisk

Brood Lord - Mutalisk m?e zmutovat do Brood Lorda, který pomocí líhnutí malých Broodling? úto?í na pozemní cíle.
Viper  - Mutalisk m?e zmutovat do Vipera, který si m?e p?itáhnout k sob? vzdálené jednotky, zpomalit nep?átelské pozemní jednotky a zabránit jim v útoku na n?kolik vte?in nebo vysát ivot ze sp?átelené jednotky a p?em?nit jej v energii.

Swarm Host

Carrion - Produkuje létající Locusty, kte?í úto?í na pozemní cíle. Tito Locusti jsou rychlejší a zp?sobují o 50 % v?tší poškození, avšak mají o 25 % mén? zdraví.
Creeper - Je-li Swarm Host zahrabaný ?i pevn? spojený se zemí, produkuje creep. Získává schopnost Deep Tunnel umo?ující mu cestovat na jakékoliv místo pokryté creepem.

Ultralisk

Noxious - Vypouští jedovatý oblak zp?sobující 5 poškození za vte?inu všem nep?átelským pozemním jednotkám poblí. Schopnost Toxic Blast zp?sobuje 20 poškození nep?átelským pozemním jednotkám a stavbám.
Torrasque - Po zabití se prom?ní v kuklu, z ní po krátké dob? vstane z mrtvých s plným zdravím. Cooldown znovuzrození je 60 vte?in.

 

 

 
Copyright © 2007-2024 Jata & Jetro | Administrace
Legacy of the Void, Heart of the Swarm, Wings of Liberty, StarCraft: Ghost are trademarks, and Battle.net, StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.