StarCraft II  |  StarCraft Encyklopedie  |  Diablo III

StarCraftCZ.com

StarCraftCZ.com banner
Aktuálně ze světa SC:  Sout? o knku StarCraft II: Flashpoint (číst)

Game Info » Reim Vzev

Mise Výzvy p?ináší hrá??m singleplayeru StarCraft II: Wings of Liberty novou a vzrušující zábavu, protoe je postaví p?ed set misí navrených k testování, zlepšování a nakonec i naprostému ovládnutí schopností s rozsahem p?evyšující to, co jim m?e nabídnout oby?ejný tutoriál.

Tyto mise zahrnují úkoly pomáhající nau?it se rozhodovat ohledn? jednoduchého hledání protijednotek a k pokro?ilejším technikám, jako je ovládání celé armády pomocí klávesových zkratek. Hrá?i, kte?í tyto Výzvy zvládnou, se nau?í klí?ové schopnosti, je jsou d?leité pro úsp?ch v online multiplayerových zápasech. Mise byly navreny jako prost?edek, jak se tyto neocenitelné multiplayerové taktiky nau?it.

 

Image #01 - Screen Image #02 - Tactical Command Image #03 - On the Harbinger of Death

 

Zkušení hrá?i StarCraftu znají silné i slabé stránky svých jednotek, stejn? jako svých nep?átel. Vdy je to o výb?ru správného nástroje. Tactical Command je mise, v ní mají hrá?i za úkol vybrat správnou terranskou jednotku k ubrán?ní Supply Depot? tím, e zni?í nep?átelské jednotky. Výzva spo?ívá ve vyhodnocování nep?átelské hrozby a rozd?lení omezených sil do p?íslušných bojových lokací po celé map?.

Ve StarCraftu II m?ete rozdávat rozkazy jednotkám sice i pomocí klikání myší, ale klávesové zkratky jsou p?ece jenom ú?inn?jší. V misi On the Harabinger of Death jsou hrá?i vreni do centra boje s Protossy. Vyzyvatelé musí posouvat své schopnosti mikrování za své hranice, pouívat klávesové zkratky k zabití tolika nep?átel, kolik je jen moné. Po nastavení ?ídících skupin mají hrá?i omezené mnoství ?asu k p?ivolání dalších posil, sou?asnému ?ízení dalších bitev a vedení armády k vít?zství.

Hrá?i, kte?í splní minimální poadavky na úsp?ch p?i dokon?ování t?chto Výzev mohou dokonce získat i ojedin?lé achievementy. O?ekávejte, e se dostanete daleko za své hranice!

Copyright © 2007-2024 Jata & Jetro | Administrace
Legacy of the Void, Heart of the Swarm, Wings of Liberty, StarCraft: Ghost are trademarks, and Battle.net, StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.