StarCraft II  |  StarCraft Encyklopedie  |  Diablo III

StarCraftCZ.com

StarCraftCZ.com banner
Aktuálně ze světa SC:  Sout? o knku StarCraft II: Flashpoint (číst)

Christie Golden o t?etm dle trilogie The Dark Templar: Twilight

Jaký máte pocit z toho, e se World of Warcraft: Arthas dostal do eb?í?ku nejprodávan?jších knih v New York Times?

Oh, jsem velmi, velmi nadšená. Profesionáln? se psaní v?nuji ji 18 let a mám za sebou 34 kníek a toto je poprvé, co jsem se do eb?í?ku nejprodávan?jších knih dostala. Je to obzvláš? hodnotné, protoe u mám s Blizzardem tak dlouho dobrý vztah a toto je pro n? také poprvé, co se do eb?í?ku dostali. Take jsme byli ván? hodn? nadšení, jeliko se jednalo o projekt, který nám všem p?irostl k srdci. A je velmi vzrušující vid?t, jak si to ?tená?i perfektn? uili.

Rád bych hovo?il o StarCraft: The Dark Templar, Twilight. N?kte?í ?lenové komunity nám poslali pár otázek, na ne by rádi od vás slyšeli odpov??. Odhalí Twilight novou protosskou kulturu a strukturu vlády vzniklou na Shakurasu; a také nyn?jší propojení mezi Temnými Templá?i a Templá?i?

Zaru?en? navštívíte n?které scény zasazené na Shakurasu a také se dozvíte n?co ze ivota n?kterých velkých hrá??. Dala jsem tam scénu, o ní jsem se rozhodla, e v ní chci p?edvést n?které z významn?jších hrá??, fakt jsem si to uila. Take jo, myslím, e se na to ?tená?i mohou u t?šit.

Mají v tomto p?íb?hu n?jaké p?ední role i Hierarch Artanis a Exekutorka Selendis?


Ano, mají. Ur?it?. Selendis je ale jedna z nov?jších postav. Objevila se pozd?ji a kdy jsem o ní psala, byla to ván? zábava. Obzvláš? m? bavilo porovnávat ji a zobrazit kontrasty s Rosemary, co je další velmi silný enský charakter, ale silný úpln? jiným zp?sobem.

Co p?esn? to bylo za stvo?ení, která se nalezla v kádích v jeskyni na Aiuru?


No, hodn? lidí si ur?it? vzpomene na easter egg v jedné z her. Pokusím se toho moc neodhalit, protoe p?ijde hrozn? moc cool v?cí, na které lidé narazí p?i hraní hry. Myslím si, e si to lidé mohou p?e?íst a vydedukovat své vlastní záv?ry a doufejme, e díky t?m záv?r?m, je si vytvo?ili, budou mít o?i stále na š?opkách.

Take si budou ?íkat: "Aha, to bylo i v kníce!"

Domnívám se, e to ve h?e zmíní. Nem?la jsem p?íleitost si prohlédnout vše, co ve h?e je. Take znám pár v?cí, které se objeví, ale neznám ur?it? všechno. Take jsem stejn? nat?šená na to, co p?ijde, jako kdokoliv jiný.

Objevíme v Twilight n?jaké p?íb?hy na pozadí vedoucí k Tidings of Doom, nebo varování, která p?inesl Zeratul Jimu Raynorovi? Nebo tu scénu v knize máte i zachycenou?

Myslím si, e uvidíte n?co, co k tomu vede, ale neuvidíte nic, co by vás donutilo ?íct: "Ó, aha!". Ješt? se toho ur?it? m?eme hodn? dozv?d?t, ale hlavn? uvidíme Zeratula. Miluju o n?m psát. Fakt to miluju. Je to pro n?j jakási nová kapitola, i ve h?e. Take dop?edu toho moc v?d?t nebudete.

Kdy je te? Rosemary na Shakurasu, dozvíme se snad n?co o osudu lodi Xel'Nag?, s ní Temní Templá?i odlet?li, kdy byli vyhnáni z planety Aiur, a všechna její tajemství?

V druhé knize, Shadow Hunters, jsme... kadá kníka se tak n?jak zam??uje na n?jakého protosského hrdinu. A tím, na n?j se v Twilight zam??ujeme, je Tassadar. Take si nemyslim, e by toho bylo odhaleno a tolik nového. Mám dojem, e Adun?v p?íb?h byl dostate?n? pokryt v Shadow Hunters.

Odhalíte pomocí flashback? více detail? ohledn? sedmi Temných Templá??, zlo?inc?, mezi n? pat?í i Archon Ulrezaj? Domnívám se, e Temní Templá?i na Shakurasu jsou ohledn? jeho minulosti dob?e informovaní.


O Ulrezajov? historii se asi n?co více dozvíte a snad to bude i p?kná zápletka, o ni jste nem?li tušení.

V Shadow Hunters Jake a Rosemary uprchli z Aiuru skrze stejnou Warp Gate, kterou Raynor a Fenix p?edtím n?kolik let bránili, aby umonili Templá??m uniknout zergské invazi. Nicmén? z?stal tam n?kdo, kdo by zajistil, e bude Warp Gate deaktivována, nebo ji bude vyuívat n?která z t?ch frakcí pronásledující Jakea / Zamary?

Myslím, e jedna z v?cí, pro kterou jsou Protossové známi, je jejich ochota se ob?tovat pro vyšší dobrou. To je vše, co ?eknu.

StarCraft manuál z roku 1998, ?íkal, e o Adunov? smrti nejsou ádné záznamy. Jsou v Twilightu n?jaká vodítka ohledn? jeho pobytu? Mám svá vlastní podez?ení.

Jak u jsem ?ekla, Adun?v p?íb?h byl ji popsán v Shadow Hunters. V této kníce se zam??ujeme hlavn? na Tassadara.

?etl jsem StarCraft: Frontline manga. A bylo tam zajímavé pojetí p?edstavení bratra Nubase, jeho v?domí p?ekro?ilo stav hmoty a smrti. V našem p?edchozím rozhovoru, ohledn? první knihy: First Born, jsem se vás ptal na Tassadar. Objeví se Tassadar v podob? ducha (jako Obi-Wan Kenobi) nebo skrze vloené vzpomínky Zamary? Je-li tomu tak, na co Chris Metzen odkazoval pojmem: "Twilight Messiah"?

Ván? nem?u jít a takhle do detail?, ale ?ekla bych, e zjistíte, co pojem Twilight Messiah je a co znamená a ke komu by se mohl vztahovat.

Pro? by nem?li fanoušci vynechat trilogii StarCraft: The Dark Templar, n?kte?í si kníku ješt? nekoupili, protoe si moná myslí, e se moc netýká p?íb?hu nebo tak n?co.

Rozhodn? se to týká p?íb?hu a ve skute?nosti, kdy jsem psala, po?ád jsem dostávala instrukce: "Ud?lej tohle, tohle ned?lej." a bylo vynaloeno maximální úsilí, aby se to tak n?jak udrelo ve shod? se zp?sobem, kterým se hra vyvíjí, take tam ur?it? je hodn? š?avnatých lah?dek, které jsou - ne?ekla bych ani tak spoilery, ale ur?it? to jsou menší špetky v?cí, které p?ijdou. Take je to ur?it? - jako všechno, co d?lá Blizzard, všechno je to p?edem naplánováno.

Víme, e Khaz byl hlavní v?dce, který nau?il Protossy, jak se stát templá?i, ale u nevíme, kdo nau?il Temné Templá?e pohlcovat Void energii.

Temní Templá?i byli celou tu dobu na své vlastní odysee a dohoníme je v tomto sty?ném bod? jejich historie a ur?it? je zde n?kolik v?cí, které se dozvíme, o tom co d?lali, ale myslím si, e je to op?edeno z velké ?ásti záhadami a moná by to bylo téma pro další knihu. Kdo ví.

Dozvíme se víc o tom, co celá ta léta d?lal Zeratul?

Ano. Setkáme se se Zeratulem a zjistíme, co d?lal a co, snad, bude d?lat nadále. Nem?u toho víc ?íct, ale je zde zajisté aktivní a d?leitý charakter. Není tam jenom na okrasu.

Navštíví Jake / Zamara sv?t, ve kterém našel Zeratul vzorky Hybrid??

Ohledn? tohoto jsme se vydali novým sm?rem. Myslím, e u jsme se tomu v?novali hodn?. Ale ur?it? zde bude n?jaké další pokra?ování. Ale u se tady velmi blííme k uzav?ení d?jové linky. A rádi bychom se zam??ili na dod?lání n?kterých v?cí, které jsme za?ali.

Ješt? n?co, na co jsme se nezeptali, a cht?la byste ?íct fanoušk?m, co ješt? v Twilight najdou? (a co Blizzard dovolil)

Ke konci je taková scéna, z ní je patrné, kam Zeratul sm??uje. A taky je tam milá zápletka ohledn? toho, co jsem psala v první knize - m?l by to být hezký menší p?ínos pro ty velmi otrlé pozorovatele.

 

Zdroj: http://starcraft.incgamers.com/blog/comments/starcraft-the-dark-templar-twilight-video-interview/

Copyright © 2007-2024 Jata & Jetro | Administrace
Legacy of the Void, Heart of the Swarm, Wings of Liberty, StarCraft: Ghost are trademarks, and Battle.net, StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.