StarCraft II  |  StarCraft Encyklopedie  |  Diablo III

StarCraftCZ.com

StarCraftCZ.com banner
Aktuálně ze světa SC:  Sout? o knku StarCraft II: Flashpoint (číst)

Press » Vvoj?i hovo? o SC2

Take o ?em všem je Battle.net a ?ím se odlišuje?

 

Nový Battle.net bude oproti sou?asné verzi zna?n? revolu?ní, ale stále má Blizzard v zám?ru tento záitek poskytovat zdarma kadému, kdo si koupí StarCraft II nebo jakékoliv budoucí hry vyuívající Battle.net. Jeden z nápad?, který tak r?zn? prodiskutovávali, jsou mikroplatby. Co znamená, e sluba jako taková je zdarma, ale další p?idané sluby jako zahájení vlastního turnaje, ligy nebo tak podobn? by stálo menší finan?ní obnos.

 

"Samoz?ejm? jsme o t?chto v?cech diskutovali, ale zatím jsme nic nerozhodli," potvrdil nám Browder a dodal k sou?asnému Battle.netu: "Utratili jsme na Battle.netu mnoho pen?z, take pot?ebujeme n?jaký zp?sob jak ho udrovat dál," pokra?uje, "ale nyn?jší model nezahrnuje reklamy."

 

Rob Pardo dodal: "Fakt hodn? z toho je zdarma co se týká obav Evropy a Ameriky, u Asie je to trochu jiné, jak se tam v?ci d?lají, ale ur?it? budou n?které placené prvky." Jako p?íklad uvedl WoW, kde se "další p?idané sluby" jako p?esun server? platí, ale "i tak si m?ete uít plnohodnotný poitek z Battle.netu se všemi prvky pouhou koupí krabicové verze."

 

Týmy StarCraftu II a Battle.netu cht?jí z Battle.netu ud?lat víc ne jen místo setkání. Chris Sigaty ?ekl: "Rozhodn? jsme spole?nost, která si je naprosto v?doma technologií a dalších v?cí, a všichni jsme se zapojili do t?ch událostí, které se stali od dob Warcraftu III, take nás najdete na Facebooku, Myspace a na všech r?zných sociálních sítí." Ukázal také na hern? specifické sít? jako Stream a Rupture stejn? jako na další "místa, která se pokouší dát hrá?e dohromady," ale poukázal na to, e se zajímají o celé široké spektrum.

 

"V jádru se chceme ujisti, e lidi dostanou smysluplnou hru a zahrají si proti lidem na stejné dovedností úrovni a proto se pobaví."

 

"Náš cíl je toho dosáhnout ješt? lépe ne v minulosti a v podstat? propojit hrá?e z toho d?vodu, e je sociální stránka tak d?leitá," ?ekl Sigaty.

 

Jako p?íklad m?eme uvést sou?asná fóra Battle.netu, která jsou práv? jedinou tou sociální stránkou sít?, ale Blizzard má plány toho dosáhnout p?ímo z vnit?ku samotné hry ani by ?lov?k musel opustit hru a otev?ít okno prohlíe?e. "Zda-li to bude dostupné p?ímo p?i startu Battle.netu, to je n?co, co zatím netuším," dodal Sigaty.

 

Jak bude integrována komunita map-maker??

 

Se sociální stránkou hraní je také spojena komunita tv?rc? map, která se v pr?b?hu let p?kn? rozrostla, po?ínaje klasickým WarCraftem II, vylepšeným StarCraftem pokra?ujíc a WarCraftem III kon?e. Nový editor map ve StarCraftu II nabídne úpln? všechno. Hrá?i si dokonce budou moct ud?lat plnorozsahovou kampani se Story Modem za pomoci všech prvk?, je má Blizzard k dispozici. "Ne?íkám, e by to snad nebylo naprosto komplikované," ?íká Browder, "je to extrémn? t?ké, ale je to moné." Nejsou pot?eba ani herní módy, všechno je moné pomocí editoru.

 

Ud?lat vlastní hraní jako DotA nebo jakékoliv budoucí uivatelské mapy pro StarCraft II bude také snazší. "U jsme toho pro vlastní mapy ud?lali všehovšudy hodn?, take by se mohly stát ješt? populárn?jší díky jednodušší obsluze ne ve Waru 3," ?ekl Sigaty, ?ím poukázal na horlivé autory pro WarCraft 3. "Data map jsou nyní konfigurována lépe, aby hned po vypušt?ní mohly do eb?í?k?."

 

P?ipojit se k ji probíhající h?e nebude p?i vydání moné, ale "máme u delší dobu plány n?co v tom smyslu ud?lat," vysv?tluje Sigaty. "Nápad p?ipojení se a dívání na herní typy, které vás zajímají, a? u z hlediska pozorovatelského nebo kdy se chcete zú?astnit, ale ješt? si n?co p?edtím vyzkoušet."

 

"Na editor misí jsme opravdu pyšní," ?ekl Pardo. "Také chceme odvést lepší práci na podpo?e na battle.netu. Jako vyhledávání vlastních her," co by dovolilo hrá??m si zahrát konkrétní typ vlastního hraní.

 

"Opravdu chceme podporovat mapmakery a chceme ukázat, které mapy jsou populární," zakon?il.

 

Konkrétn? mapy jako DotA budou pravd?podobn? k dispozici velmi krátce po vypušt?ní, jeliko hra u stejn? jako WarCraft III má podporu hrdin?, i kdy je multiplayerová hra nepouívá.

 

Máte n?jaké konkrétní plány s p?íb?hem singleplayeru?

 

Kdy Blizzard za?al pracovat na p?íb?hu hry, nem?l ádný konkrétní plán. Browder ?ekl, e "ur?it? m?li nápady, kde by se to m?lo odehrávat," a jako easter egg na StarCraft: Brood War p?idal Blizzard mapu nazvanou Dark Origins. "Cht?li jsme nastínit, jaká by byla další kapitola p?íb?hu. Ale ješt? nemáme všechno sepsáno."

 

Trochu nám osv?tlil proces vytvá?ení p?íb?hu pro StarCraft II: "Oprášili jsme starý materiály a ?ekl si, tady jsme byli a tady jsme m?li v plánu být."

 

"A pak jsme pokra?ovali jako s cihlami," a "za?ali mluvit 'ok, jakých okamik? chcem dosáhnout, kde jsou ty velký v?ci, co chceme vid?t, jaké jsou naše hlavní postavy' a pak jsme se do toho všichni dali a odtud vytvo?ili celý d?j."

 

Kdy se n?kdo Browdera zeptal, zda-li se takové slavné postavy jako Nova (ze zrušeného StarCraft: Ghost) nebo Michael Liberty (charakter z kníky StarCraft) objeví v singleplayeru, ?ekl s obrovským úsm?vem "e zde taková šance je".

 

Je singleplayer svým zp?sobem p?ípravou pro multiplayer?

 

StarCraft II bude vydán, jak bylo oznámeno na BlizzConu 2008, ve t?ech ?ástech. Singleplayerové kampan? se od multiplayeru budou velmi lišit, a? u po?tem jednotek nebo prvky, které byly z balan?ních d?vod? z multiplayeru vy?azeny.

 

"Nedíváme se na singleplayer jako cvi?išt? pro multiplayer, protoe poadavky na sout?ního hrá?e jsou r?zné," ?íká Sigaty a vysv?tluje, e singleplayerové mise budou mnohem sloit?jší ne multiplayerové hry, kde se "jenom" pot?ebujete zbavit protivník?.

 

Místo toho má StarCraft II "n?kolik jiných v?cí pro singleplayer." Bude mít "nahrané tutoriály, které ukáí hrá??m rozmanité kousky funk?nosti, na ní se mohou vdycky odkázat," a "také n?co, co nazýváme Challenges (Výzvy), které jsou pro StarCraft II nové, v podstat? se jedná o velmi specifické situace, které umoní hrá??m se p?ipravit na r?zné druhy v?cí, o nich byste p?i hraní multiplayeru mohli p?emýšlet."

 

Tyto Výzvy zahrnují od jednoduchých úkol? jako efektivní t?ba surovin, a po ty pokro?ilejší, jako vyhledávání vhodných counter? a "mikrování". Neuvidíme je ale p?ed vydáním hry, jeliko to je "sou?ást vydaného produktu a není ur?ena pro ú?ely bety."

 

Bude StarCraft II dostupný na konzolách a lze ho hrát p?es LAN?

 

Ohledn? hraní p?es místní sít? (LAN) jsme dostali trochu odlišné odpov?di, kdy jak Dustin, tak Sigaty, ?ekli, e to stále prodiskutovávají, ale a? tak nebo onak, Pardo okamit? v?d?l: "Nemáme v?bec v plánu podporovat LAN," ?ekl. Jediný dostupný multiplayer bude tak moný p?es Battle.net.

 

Ve v?ci konzol, vypadá to bled? pro všechny, kte?í si cht?jí vyzkoušet RTS i na n??em jiném ne na PC. Zeptali jsme se, jak je velká šance, e uvidíme SC2 na konzolách a Pardo jednoduše odpov?d?l: "Nulová."

 

Blizzard se snaí p?iblíit kadou hru a vid?t, pro jakou platformu by m?la být. "Dle našeho názoru se prost? necítíme, e bychom cht?li na konzole dát n?jakou RTS hru, kterou jsme vytvo?ili."

 

"V minulosti jsme se o to pokoušeli, vlastn? jsme zkoušeli i p?vodní StarCraft na Nintendo 64. Funguje, je to hratelné, je to jiný hratelností záitek ne na PC a my ván? nechceme, aby to bylo a tak jiné."

 

Zdroj: http://www.incgamers.com/Interviews/190/StarCraftIIDevelopersInterviewed

Copyright © 2007-2024 Jata & Jetro | Administrace
Legacy of the Void, Heart of the Swarm, Wings of Liberty, StarCraft: Ghost are trademarks, and Battle.net, StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.