StarCraft II  |  StarCraft Encyklopedie  |  Diablo III

StarCraftCZ.com

StarCraftCZ.com banner
Aktuálně ze světa SC:  Sout? o knku StarCraft II: Flashpoint (číst)

PALUBA HYPERIONU

StarCraft II: Wings of Liberty

S kadou klí?ovou událostí v singleplayerové kampani StarCraft II: Wings of Libety vám r?zné postavy umoní p?ístup ke koupi jednotek a vylepšení. Tato jedine?ná rozší?ení mohou být nalezena ve Zbrojnici, Kantýn? a Laborato?i na palub? Hyperionu. Kadá z t?chto lokalit poskytuje svou vlastní jedine?nou sadu herních moností, jako je najímání specializovaných oldák? ?i nakupování technologií, budov a vylepšení jednotek.

 

 

 

 

ZBROJNICE

 

Rory Swann to celé ?ídí ve Zbrojnici a stále pracuje na nových technologiích, které se vám budou v pr?b?hu terranské kampan? zp?ístup?ovat. Jakmile vyd?láte dostatek kredit? dokon?ováním misí, budete si moct koupit široké spektrum vylepšení, která posílí vaši základnu, p?chotu, vozidla a mnoho dalšího. Kadá v?c má k dispozici dv? monosti vylepšení, a pokud našet?íte dostatek kredit?, budete si moct koupit obojí.

 

Tady je malá ochutnávka toho, jak ta vylepšení ve Zbrojnici mohou vypadat pro p?chotu.

 

Marine (Mari?ák)

 • Stimpack (Stimulanty): Zvyšuje mari?ák?m útok a rychlost pohybu za cenu sníeného zdraví.
 • Combat Shield (Bojový štít): Zvyšuje celkové zdraví mari?ák?.

 

Medic (Medik)

 • Advanced Medic Facilities (Pokro?ilejší léka?ská za?ízení): Odstra?uje poadavek na p?ipojení Tech Lab (Technické laborato?e) ke Kasárnám pro výcvik Medik?.
 • Stabilizer Med Packs (Stabiliza?ní Medpacky): Umoní Medik?m lé?it rychleji za pouití mén? energie.

 

Firebat

 • Incinerator Gauntlets (Rukavice "Spalova?"): Dává Firebatovi širší útok plamenem, nicmén? z?stává stejná intenzita jako p?edtím.
 • Juggernaut Plating (P?ídavné pancé?ování): Zvyšuje Firebatovo brn?ní vyztuením helmy a brn?ní na hrudníku.

 


 

 

 

KANTÝNA

 

S dostatkem kredit? m?ete své ?ady posílit nákupem námezdních voják?. K obrazovce s oldáky se dostanete p?es rozhovor s Graven Hill v Kantýn? mezi misemi. Jakmile si takového oldáka najmete, m?ete ho pouívat jako bojí zocelenou jednotku za cenu herních surovin v Merc Compound (Základna oldák?) b?hem misí. V závislosti na mnoství závazk?, které uzav?ete, si budete moct namíchat a vybrat kombinaci ze všech svých dostupných oldák?m, nicmén? správná volba se ukáe a b?hem boje. Kadý oldák má ur?itý cooldown p?ed tím, ne bude moct být zavolaný do akce další.

 

 

Kdy si chcete n?jakého oldáka najmout, dostanete se na speciální obrazovku, která zobrazuje dostupné jednotky. Kliknutí na jednotlivé dostupné oldáky zobrazí dodate?né informace, v?etn? krátkého videa demonstrujícího jeho schopnosti. Zde je pár d?leitých v?cí, které budete p?i najímání zbraní na trhu chtít v?d?t:

 • Typ oldáka: Na obrazovce oldák? budete moct vid?t, kte?í oldáci jsou vám v ten moment v kampani k dispozici.
 • Velikost skupiny: oldáci se ?lení na p?ednastavené velikosti skupiny; kadá mise má limitován po?et skupin, který m?e být p?ivolán b?hem hraní.
 • D?leité údaje: Tyto informace o oldákovi se zobrazují v panelu s p?ehledem o jednotce, co vám umoní si zjistit, kolik ivota a jaké další schopnosti kadá jednotka má.
 • Cena: Kadý oldák má svou vlastní cenu. Tyto speciální jednotky nevyjdou zrovna levn?, ale kdy budete správn? odvád?t svou práci, budete moct mít na své stran? ty nejlepší z nejlepších.
 

 

LABORATO

 

Krátce po za?átku kampan? se ur?it? seznámíte s Egonem Stetmannem, laboratorním technikem na palub? Hyperionu. S jeho pomocí, a za p?isp?ní vašeho pobíhání, získáte p?ístup k ?ad? d?leitých zlepšení systém? zbraní a taktických schopností. K pouití t?chto vylepšení musíte získat výzkumné zergské/protosské body dokon?ováním bonusových cíl? b?hem jednotlivých misí kampan?. Jakmile našet?íte dostatek t?chto bod?, m?ete je pouhým kliknutím na výzkumnou konzolu v Laborato?i vyuít k získání vylepšení budov, jednotek ?i taktiky. B?hem kampan? vás Stetmann bude informovat o v?cech, které pot?ebuje k tomu, aby tato vylepšení vytvo?il.

 

 

Zde je n?kolik p?ípad? vylepšení, které b?hem hraní kampan? m?ete získat:

 • Shrike Turret (V? Shrike; výzkum zerg?): Vybaví všechny bunkry automatickou st?eleckou v?í.
 • Perdition Turret (Zkázonosná v?; výzkum zerg?): V? s plamenem, která se sama schovává, pokud je mimo boj.
 • Ultra-Capacitors (Pokro?ilé kondenzátory; výzkum protoss?): Vylepšení zbraní v Armory a Engineering Bay zvyšují krom? poškození i rychlost útoku o 5 %.
 • Automated Refinery (Automatizovaná rafinérie; výzkum protoss?): Rafinérie ji pro t?bu plynu nepot?ebují SCV.

 

 

 

KREDITY

 

Dokon?ováním úkol?, stejn? jako bonusových postranních misí, nashromádíte kredity, které se ukazují na obrazovkách Zbrojnice a oldáci. Jakmile t?chto kredit? nakupíte dostatek, budete si moct najmout oldáky a koupit jiné jednotky a vylepšení b?hem kampan? StarCraftu II.

 

Je jen na vás, abyste co nejvíc z t?chto moností poskytovaných Zbrojnicí, Kantýnou a Laborato?í vyuili. Budete-li své kredity uívat moud?e, m?la by kadá mise skon?it úsp?šn?.

 

 

Copyright © 2007-2024 Jata & Jetro | Administrace
Legacy of the Void, Heart of the Swarm, Wings of Liberty, StarCraft: Ghost are trademarks, and Battle.net, StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.