StarCraft II  |  StarCraft Encyklopedie  |  Diablo III

StarCraftCZ.com

StarCraftCZ.com banner
Aktu├íln─Ť ze sv─Ťta SC:  Sout?× o knÝ×ku StarCraft II: Flashpoint (─Ź├şst)

Downloady » Patche (vřpisy zm?n)

 

Všechny patche se automaticky stahují p?i spušt?ní hry. Proto budou v této sekci uvedeny pouze zm?ny, které jednotlivé patche p?inesly.

 

 

PATCH 3.1.4 (3. 3. 2016)

 

OPRAVY CHYB

 • Opraven pád hry, který mohl nastat p?i hraní n?kterých her v re×imu Arcade.
 • Opraveno n?koik chyb špatného vykreslování, ke kterým mohlo docházet p?i p?epínání mezi r?znými obrazovky u×ivatelského rozhraní.
 • Opraven pád hry, který mohl nastat p?i hraní her v re×imu Custom Games, kdy se na pozadí docházelo ke stahování dat.

 

PATCH 3.1.3 (23. 2. 2016)

 

KOOPERATIVNÍ MISE

 • Byly zlepšeny nahrávací ?asy map kooperativních misí.
 • Balancování map
  • Všechny mapy byly znovu vybalancovány, aby úrove? obtí×nosti byla konzistentn?jší.
 • P?ed?lání AI protivníka
  • Nep?átelská UI bude nyní rozmanit?jší a m?×e vyu×ívat n?které specializované buildy jako produkovat draךí jednotky, rychlejší jednotky nebo letecké jednotky.
 • P?idány nové obtisky
  • Odm?na: terranský obtisk
   • Po dosa×ení 5. úrovn? s Raynorem nebo Swannem v kooperativních misích.
  • Odm?na: zergský obtisk
   • Po dosa×ení 5. úrovn? s Kerrigan nebo Zagarou v kooperativních misích.
  • Odm?na: protosský obtisk
   • Po dosa×ení 5. úroven? s Artanisem, Vorazun nebo Karaxem v kooperativních misích.
 • Balan?ní zm?ny u velitel? a jednotek
  • Raven
   • Seeker Misile zp?sobuje +35 poškození proti štít?m.
  • Raynor
   • Základní vlastnost
   • Improved Stim
   • Medic Advanced Upgrade
   • Banshee Calldown: Duskwings
   • Hyperion
    • Sel×e-li Yamato kanón, nebude spušt?n cooldown.
  • Kerrigan
   • Po?áte?ní birth time pro Kerrigan byl sní×en z p?ti na ?ty?i minuty
   • Základní vlastnost
    • Krád?× ×ivota zvýšena z 25 % na 30 %.
   • Level 3 Talent
    • Krom? zdvojnásobení poškození Leaping Strike dojde také ke zdvojnásobení poškození zp?sobené Psi Shift (z 50 na 100)
   • Assimilation Aura
    • Nyní stojí 0 energie
    • Generuje o 100 % více plynu ne× p?edtím.
   • Immobilization Wave
    • Cooldown sní×en ze ?ty? na t?i minuty.
    • Poškození 100 je nyní zp?sobeno hned místo v pr?b?hu 10 vte?in.
    • P?i pou×ití této schopnosti je nyní Kerrigan nezranitelná.
   • Hydralisk
    • Schopnost Frenzy je ve výchozím stavu nastavená na autocast.
  • Vorazun
   • Cena schopnosti Mind Control zvýšena na 150.
   • Jednotky pod vlivem Mind Control nyní také zabírají supply. Schopnost je mo×né pou×ití v×dy bez ohledu na stav supply a m?×e stále p?ekro?it 200 supply.

OPRAVY CHYB

 • Opraven problém se seznamem skupin, kdy byly zobrazovány skupin, jejich× ?leny hrá?i nebyli.
 • Opravena chyba, která se objevovala na Macích po té, co byla provedena zm?na nastavení grafiky a herní klient byl restartován.
 • Opraven problém s lokalizací u×ivatelského rozhraní replay?.
 • Opraven problém se zobrazením nesprávného po?áte?ního data sezóny Grandmaster? v ×eb?í?ku aktuální sezóny v profilu hrá?e.
 • Opraven problém zp?sobující, ×e Widow Mines zp?sobovaly nekonzistentní poškození Immortal?m.
 • Opraven problém zps?obující, ×e se Medici v kooperativních misích ob?as zasekli p?i pokusu lé?it sp?átelené zergské budovy a nemohli je správn? obejít. Myšlenka byla, aby mohli lé?it jen zergské obrané stavby. Skute?ná oprava bude provedena v n?kterém z následujících patch?, prozatím nebude docházet k autocastu lé?ení zergských staveb, ale bude mo×né tak ?init manuáln?.
 • Opraven problém, kv?li kterému bylo mo×né pou×ití n?které mo×nosti editoru i mimo testovací dokument.

 

PATCH 3.1.2 (2. 2. 2016)

 

OBECNÉ

 • P?idán nový Tal'darimský skin pro Colossus.
  • Skin lze odemknout spln?ním achievementu "Winner Is Coming".
  • Aby byl skin pou×it, je t?eba mít nastavený správn? expansion level v nastavení na Legacy of the Void.
 • Aktualizován vzhled ikon pro n?které schopnosti a vylepšení:
  • Zergské jednotky: Burrow
  • Raven: Explosive Shrapnel Shells
  • Medivac: High Capacity Fuel Tanks
  • Banshee: Hyperflight Rotors
  • Reaper: KD8 Charge
  • Adept: Resonating Glaives

 

PATCH 3.1.1 (12. 1. 2016)

 

OPRAVY CHYB

 • Opraven problém ovliv?ující Internet Game Rooms.

 

PATCH 2.1.7 (3. 12. 2014)

 

OPRAVY CHYB

 • Opravena chyba, která mohla zp?sobovat zamrznutí nahrávání obrazovky se skóre po konci hry.
 • Achievement "So Many Banelings" lze nyní ji× úsp?šn? dokon?it.
 • Mo×nost Confine Mouse Cursor nyní funguje správn? na Mac klientech s Retina displejem.
 • Opravena chyba, která mohla zp?sobovat chyby ?i prodlevy p?i nahrávání achievement?.

 

PATCH 2.1.6 (22. 10. 2014)

 

OPRAVY CHYB

 • Opraven problém, který zabra?oval spušt?ní hry na n?kterých po?íta?ích s Windows XP.
 • Opraven problém s nefunk?ním in-game hlasovým chatem mezi ?leny party.
 • Opraveno výchozí nastavení grafiky hry pro n?které grafické karty na po?íta?ích Mac.

 

PATCH 2.1.5 (3. 10. 2014)

 

OPRAVY CHYB

 • Opraven problém se zaseknutím výsledkové obrazovky b?hem jejího na?ítání.
 • Opraven problém, který zamezoval p?ehrávání replay? z verze 2.1.3 v nov?jších verzích StarCraftu II.
 • Opraven problém, p?i kterém mohlo dojít k zamrznutí Mac klienta po pádu herní aplikace v celoobrazovkovém re×imu.
 • Opraven problém, p?i kterém nedocházelo ke správnému zobrazení panelu Hotkey UI po prvotním výb?ru.

 

PATCH 2.1.4 (24. 9. 2014)

 

OBECNÉ

 • WCS GameHeart
  • Populární turnajové UI od GameHeart bylo p?em?n?no ve vylepšený extension mód WCS GameHeart.
  • Hrá?i mohou extension mód WCS GameHeart pou×ít na libovolnou melee mapu ze seznamu Custom Games.
   • Jak vytvo?it hru s aplikovaným extension módem? Vyberte re×im Custom Games, stiskn?te tla?ítko "Browse Maps", vyberte libovolnou mapu a pak klikn?te na "Create with Mod" pro zvolení extension módu ze seznamu.
   • WCS GameHeart pak m?×ete aktivovat na zálo×ce Gameplay v menu Options, kde vyberte WCS 2.0 z nabídky Observer Interface.
  • Více informací o módu najdete v ?lánku na oficiálních stránkách.
 • Upravené týmové barvy
  • Obecné
   • Hrá? mají nyní mo×nost upravit obarvení budov, jednotek a efekt? kouzel pomocí mo×nosti v u×ivatelském rozhraní p?ímo ve h?e.
    • Intenzita týmové barvy m?×e být upravena na zálo×ce Gameplay v menu Options. Zde hodnotu m?×ete nastavit pomocí nového posuvníku "Team Color Intensity".
  • Aktualizované efekty jednotek/kouzel
   • Barvy EMP, Scanner Sweep, Time Warp a Mothership Core byly aktualizovány, aby na n? bylo mo×né aplikovat týmové barvy.
    • Týmové barvy pro efekty kouzel m?×ou být povoleny na zálo×ce Gameplay v menu Options pomocí mo×nosti "Enable Additional Team Color Textures".

OPRAVY CHYB

 • Opravena chyba se zamrzající obrazovkou p?i pou×ití ur?itých grafických karet.
 • U×ivatelské rozhraní pro nastavení mapy u× nebude p?íle×itostn? zobrazovat zástupný text.
 • Opravena chyba, která mohla zp?sobit nedostupnost nastavení matchmakingu.
 • Opravena chyba, p?i které mohlo ob?as dojít k rozd?lení party, kdy× se zapojila do Custom Games.
 • Ultralisk ji× nebude p?icházet o schopnost Frenzied, kdy× se zahrabá.
 • Opravena chyba, p?i které ob?as nedošlo ke zrušení atomového útoku pou×itím schopností Abduct nebo Graviton Beam na Ghosta.
 • Interceptory u× nebudou p?erušovat útok na cíl pod vlivem Mass Recall.
 • Herní UI u× nebude mizet p?i sledování záznamu hry po pou×ití Streamlined Observer UI.
 • Opravena chyba, p?i ní× p?estala hrát hudba ve smy?ce v n?kterých misích kampan?.
 • Model Colossu u× nebude vypadat v?tší p?i zabití b?hem warp-inu v misi Phantoms of the Void.
 • Opravena chyba, p?i ní× mohly být ob?as ignorovány posuny zvuku.

 

PATCH 2.1.3 (6. 6. 2014)

 

OPRAVY CHYB

 • T?×i?i nyní budou p?i výb?ru místa t?×by správn? zva×ovat pouze viditelné nerostné zdroje.

 

 PATCH 2.1.2 (21. 5. 2014)

 

OPRAVY CHYB

 • Seznam p?átel by se m?l nyní ji× správn? ?adit podle jejich typu.
 • Hrá?i, kte?í mají stav "Busy" (Zaneprázdn?n) ji× nebudou vídat zprávy z chatových kanál?.
 • Po?ítadlo nových zpráv se nyní bude správn? aktualizovat p?i p?ijetí zprávy od stejného hrá?e, který zprávy odesílal z r?zných her.
 • Nová zálo×ka chatu by se nyní ji× nem?la objevovat p?i pokra?ování konverzace s hrá?em, který se p?ihlásil a odhlásil z r?zných her.
 • Opravena chyba, p?i které se hrá?i mohli jevit jako offline ve StarCraftu II, kdy× se p?ihlásili a odhlásili z r?zných her.
 • Opravena chyba, která mohla ob?as zabránit správné aktualizaci p?ítomnosti hrá?e po p?ihlášení do StarCraftu II z Battle.net Desktop App.

 

PATCH 2.1.1 (5. 3. 2014)

 

OPRAVY CHYB

 • Klávesová zkratka pro Follow Unit (CTRL + SHIFT + F) nyní ji× funguje správn?.
 • Hra by nem?la zobrazit chybu p?i vytvo?ení lobby s aplikovanými Extension módy za ur?itých podmínek.
 • Hry vytvo?ené se soukromými Extension módy ji× nemohou být nabídnuty jako ve?ejné.
 • Viperovi u× nebude znemo×n?no pou×ít schopnost Abduct jinými Viperem, kterému ?eká pou×ití schopnosti Abduct na cílovou jednotku ve front? p?íkaz?.
 • U×ivatelské ikonky pro skupiny a klany by se nyní m?ly ji× správn? po zm?n? aktualizovat.
 • Opravena chyba, která zp?sobovala nesoulad v zobrazovaném po?tu ?len? ve skupin?.
 • Opravena chyba, která zabra?ovala správnému zve?ejn?ní hrá?? a atribut? mapy ve vícero regionech.
 • Opravena chyba, která zp?sobovala pád hry p?i aktivaci Take Command v replayi.
 • P?ekrývání UI ji× nelze aktivovat b?hem nahrávání nové ?i ulo×ené mise kampan?.
 • Opravena chyba, která zabra?ovala n?kterým achievment?m správn? zaznamenávat ur?ité akce.
 • Achievementy spojené se StarCraft Master jsou nyní ji× správn? ud?lovány.

 

 

PATCH 2.1 (22. 1. 2014)

 

OBECNÉ

 • Arcade zdarma
  • Celé Arcade, v?etn? všech map, mód? a her, bylo zp?ístupn?no všem hrá??m StarCraft II: Starter Edition zdarma.
  • Všechny Custom Games jsou nyní p?ístupné hrá??m Starter Edition.
  • Všechny t?i rasy byly odem?eny pro hrá?e Starter Edition.
 • Nové Extension módy
  • Vývojá?i mód? nyní mohou vytvá?et tzv. Extension módy, které se skládají ze sad parametr? a které mohou být na Battle.netu vydány a aplikovány na jakoukoliv melee mapu StarCraftu II.
  • Hrá?i mohou jakýkoliv Extention mód aplikovat na jakoukoliv melee mapu ze seznamu Custom Games.
  • Chcete-li vytvo?it hru s pou×itím Extension módu, vstupte do re×imu Custom Games, stiskn?te tla?ítko "Browse Maps", vyberte si mapu a pak klikn?te na "Create with Mod" a ze seznamu si zvolte Extension mód.
  • Sekce "Top Played Games" v seznamu Custom Games nyní zobrazuje nejpopulárn?jší kombinace melee map a Extension mód?.
 • Ukázkové Extension módy
  • Na Battle.netu byly ji× zve?ejn?ny t?i p?edp?ipravené Extension módy, aby se hrá?i i vývojá?i mohli rychle seznámit s touto novou funkcionalitou.
   • All Units Explode - Ka×dá jednotka po zabití vybouchne a poškodí všechny okolní jednotky.
   • Big Game Hunters - Všechna pole s minerály a gejzíry s vespenovým plynem mají výrazn? zvýšené mno×ství zásob.
   • Wandering Minerals - Pole s minerály se náhodn? potulují po map?, podobn? jako neutrální crittery.
 • Více úrovní a nové odm?ny
  • Maximální úrove? pro ka×dou rasu zvýšena z 30 na 35.
  • P?idány t?i nové rasov? specifické tematické decals, které lze odemknout na 32. úrovni.
  • P?idány t?i nové rasov? specifické portréty, které lze odemknout na 35. úrovni.
 • Bonusové zkušenosti získané za první výhru dne zvýšeny
  • Bonus získaný za první výhru dne za ka×dou rasu byl zvýšen z 25 000 na 100 000 zkušenostních bod?.
 • Soundtrack z p?vodního StarCraftu
  • Soundtracky p?vodního StarCraftu a StarCraft: Brood War byly remasterovány a zp?ístupn?ny i ve StarCraftu II.
  • Otev?ete nabídku Options (F10), p?esu?te se na zálo×ku Sound a zde v polo×ce "Soundtrack" zvolte z rozbalovacího seznamu soundtrack, který má ve h?e hrát.
 • Nové tipy na nahrávací obrazovce
  • Dva nové tipy byly p?idány na nahrávací obrazovku jak u Wings of Liberty, tak u Heart of the Swarm.
  • T?i nové tipy byly p?idány na nahrávací obrazovku pouze Heath of the Swarm.

BATTLE.NET

 • Vylepšení klan? a skupin
  • Vytvá?ení událostí
   • Do okna pro klany a skupiny p?idána zálo×ka Events (Události).
   • Vlastníci a pov??ení lidé z klan? a skupin mohou od nyn?jška vytvá?et a plánovat události pro sv?j klan ?i skupinu.
    • Naplánovat událost m?×ete v zálo×ce Events pomocí tla?ítka Create Event v levém dolním rohu.
    • Všechny nadcházející události se chronologicky zobrazují na zálo×ce Events a a× p?t takovýchto událostí bude také zobrazeno v sekci Events na výchozí obrazovce hry.
  • Ikony skupin
   • Vlastníci a pov??ení lidé z klan? a skupin nyní mohou nahrát vlastní obrázek, který bude pou×it jako ikona, a to na zálo×ce „Info" klanu ?i skupiny a kliknutím na „Edit Info"
   • Ikony skupin se zobrazí v levém horním rohu okna klanu/skupiny a také se zobrazí ve výsledcích vyhledávání skupiny.
  • Klanové decals
   • Vlastníci ?i pov??ení lidé z klan? nyní mohou nahrát vlastní obrázek, který bude pou×it jako klanový decal.
   • Klanový decal se zobrazuje ve h?e nad hlavní stavbou ?lena klanu.
 • Neaktivní hrá?i vyhazováni z lobby ve?ejných her
  • Po ur?ité dob? neaktivity v lobby ve?ejné hry jsou neaktivní hrá?i upozorn?ni. Nezareagují-li na toto upozorn?ní, budou automaticky z lobby odstran?ni.
  • Pokud je tímto zp?sobem vyhozen hostitel, bude na pozici hostitele automaticky povýšen n?který z dalších hrá?? v lobby.

OPRAVY CHYB

 • Obecné
  • Maraude?i nyní lze správn? trénovat b?hem první u druhé fáze terranského tréninku v Heart of the Swarm.
  • Reaper se nyní ji× správn? zobrazuje jako trénovatelná jednotka v první fázi terranského tréninku.
  • Opravena nekonzistence v po?adí, v jakém byli zobrazováni hrá?i na zálo×kách s po?adím ve výchozím UI pro observery.
  • Mno×ství surovin na zálo×ce „Units Lost" se nyní správn? aktualizuje, je-li jednotka zabita p?i morfování.
  • Zprávy v chatu u× nep?etrvávají p?i zadrhávání replaye.
  • Funkce „Follow Unit Group" u replay? nyní správn? sleduje jednotky vybraného hrá?e místo skoku na nejbliךí jednotky.
  • Opraven problém, který mohl zp?sobit náhlé sní×ení výkonu hry, t?×ilo-li na Vespene Geyseru hodn? worker?.
  • P?idána podpora fonetického IME pro tradi?ní ?ínštinu a IME MSPY 2010 pro ?inštinu ve Windows 8.1.
 • Kampa? Wings of Liberty
  • Obecné
   • Seeker Missiles vyst?elené Battlecruisery v t?etí úrovni Lost Viking ji× nyní správn? sledují Vikinga.
 • Battle.net
  • Objasn?ny po×adavky achievement? A.I. Romp.
  • Opraven problém, který mohl zp?sobovat, ×e se na obrazovce se skóre zobrazoval nesprávný po?et vytrénovaných jednotek.
  • Návrh offline hrá?i, aby se p?ipojil k part?, u× nezp?sobuje pád hry.
  • Délka rozbalovací nabídky Move Sounds v mo×nostech zvuku nyní odpovídá délce podobných rozbalovacích nabídek.
 • Hratelnost a rasy
  • Obecné
   • Opraven problém, který mohl zp?sobovat, ×e zamaskované stavby odhaleného hrá?e z?stávají neviditelné, ale stále na n? lze zaúto?it nep?ítelem.
   • Efekty po?así byly odstran?ny z mapy Polar Night LE.
  • Terrani
   • Dvojklik nebo Ctrl + kliknutí na Helliona nebo Hellbata nyní správn? vybere všechny Helliony, respektive Hellbaty na obrazovce.
   • Ikonka vylepšení Transformation Servos se nyní b?hem výzkumu zobrazuje správn? na panelu produkce v UI observera.
  •  
   • Vikingova Lanzer Torpedos u× nemohou dále sledovat jednotky p?emíst?ny na vzdálené místo pomocí schopnosti Mass Recall.
   • Kontextová nápov?da pro schopnost Heal u Medivacu nyní správn? zobrazuje, ×e za 1 energii jsou vylé?eny 3 body ×ivota.
  • Protossové
   • Motherships a Mothership Cores, které úto?í na nep?átelskou jednotku p?ed pou×itím Mass Recall, se u× neodhalí na minimap? ani ve fog of war.
   • Kontextová nápov?da pro schopnost Revelation u Oracle ji× nyní správn? ukazuje, ×e neutrální jednotky a stavby uvnit? dosahu rozší?í zorný rozsah.
   • Indikátor cíle pro schopstno Revelation u Oracle nyní skute?n? odpovídá velikosti cílové oblasti.
   • Zealoti se u× na trvalo nezacyklí mezi p?íkazy Charge a Attack, je-li cílem p?íkazu Charge jednotka za nedosa×itelným terénem.x
  • Zergové
   • Kokony Overseera u× nemají jako atribut, ×e jsou masivní.
   • Kontextová nápov?da pro schopnost Consume u Vipera nyní správn? zobrazuje, ×e je za vte?inu obnoveno 2.5 energie.
   • Ikona Consume u× není odstran?na z info panelu stavby d?íve, ne× všichni Vipe?i p?estanou pou×ívat schopnost.
   • U× se nezobrazují chybové zprávy, je-li jednotka, která byla nedávno p?emíst?na pomocí Mass Recall, zasa×ena Viperovou schopností Abduct.
   • Info panel Hiveu u× nezobrazuje po?et zabití.
 • Grafika
  • Opraven problém, který mohl v n?kterých p?ípadech zp?sobovat neúsp?ch p?i generování shader?.
  • Paprskové útoky u× neodhalí na krátkou chvíli pozici Mothership Core, která dokon?ila schopnost Mass Recall.

[ Kompletní seznam v?etn? zm?n v editoru ]

 

PATCH 2.0.12 (13. 11. 2013)

 

BALANCOVÁNÍ

 • Protossové
  • Oracle
   • Zvýšení rychlosti pohybu z 3.375 na 4.
   • Zvýšení zrychlení z 2 na 3.
   • Jednotky zasa×ené Revelation se po zahrabání/zamaskování a znovu vyhrabání/odmaskování ú?inku této schopnosti nezbaví.
 • Terrani
  • Armory
   • Slou?ení upgrad? Vehicle a Ship Weapon do jednoho.
  • Siege Tank
   • Sní×ení prodlevy mezi útoky z 3.0 na 2.8.
  • Widow Mine
   • Sentinel Missiles od nyní zp?sobují poškození jednotkám uvnit? polom?ru výbuchu v závislosti na jejich vzdálenosti od cíle:
    • 40 poškození v polom?ru do 1.25
    • 20 pošokzení od 1.25 do 1.5
    • 10 poškození od 1.5 do 1.75
 • Zergové
  • Roach Warren
   • Upgrade Tunneling Claws nyní zvyšuje rychlost zahrabaného Roache z 1.41 na 2.

 

 

PATCH 2.0.11 (20. 8. 2013)

 

OPRAVY CHYB

 • Obecné
  • Opraven problém, který zp?soboval, ×e se obrazovky s vít?zstvím zobrazovaly nesprávným fontem.
  • Anglické ?et?zce se nyní ji× správn? zobrazují v enGB verzi hry p?i pou×ití v p?edchozí verzi zavedených u×ivatelských rozhraní pro observery (Split 1v1, Streamlined)
 • Battle.net
  • Zápasy 4v4 u× nekon?í prohrou pro oba týmy.
  • Opraven problém, který mohl zp?sobit, ×e se hrá?i setkali s chybou "Input Limit Reached" p?i nahrávání seznamu map na obrazovce Custom Games.
  • Výchozím grafem v zálo×ce Graphs na obrazovce se skóre je Army Value (Hodnota armády).
 • Hratelnost a rasy
  • Obecné
   • P?ejetí myši p?es dvojnásobn? široké Collapsible Towers nyní správn? zobrazí dva náhledové obrázky Destructible Debris.
  • Terrani
   • Thorové v re×imu Explosive Payload mají nyní správnou ikonku výb?ru skupiny.
   • Thorovy schopnosti High Impact Payload a Explosive Payload jsou nyní správn? potla?eny, je-li jednotka pod ú?inkem Fungal Growth.
   • Kontextová nápov?da pro Thory v re×imu High Impact Payload se nyní zobrazuje správn?.
  • Protossové
   • Ikonka útoku Void Raye se nyní správn? upraví po výzkumu vylepšení Protoss Air Weapon (protosských vzdušných zbraní).
  • Zergové
   • Kokony Banelinga, Brood Lorda, Infested Terrana a Overseera se nyní správn? vyberou p?i pou×ití tla?ítka Select Army Units.
   • Královny, které jsou zahrabané, u× nebudou vybrány p?i pou×ití tla?ítka Select Army Units.
 • Grafika
  • Opraven pád hry, který se mohl objevit p?i nahrávání ulo×ené hry, b?hem ní× hrá? zm?nil nastavení grafiky hry.
  • Opraven vzácn? se vyskytující pád hry, který se mohl objevit p?i párovém útoku ve stylu Phoenixe.
  • Opraven problém s transparentími modely s r?zn? barevnou zá?í, který mohl zp?sobovat blikání zá?e a zobrazení v jiné barv?.
 • Editor
  • Opraven problém zp?sobující, ×e hrá?i dlouho ?ekali na na?tení mapy z editoru.

 

 

PATCH 2.0.10 (31. 7. 2013)

 

Bude dopln?no.

 

 

PATCH 2.0.9 (21. 6. 2013)

 

BALANCOVÁNÍ

 • Protossové
  • Warp Prism
   • Rychlost pohybu zvýšena z 2.5 na 2.953.
   • Akcelerace zvýšena z 2.125 na 2.625.

 

 

PATCH 2.0.8 (8. 5. 2013)

 

Bude dopln?no.

 

 

PATCH 2.0.7 (3. 4. 2013)

 

OPRAVY CHYB

 • Obecné
  • Opraven problém zp?sobující uvíznutí ve smy?ce patch? p?i p?epnutí na jiný ne× domovský region. (Upozorn?ní: Tento problém se stále m?×e objevovat u patchování na verzi 2.0.7, avšak s dalšími patchi u× se toto stávat nebude).
  • Achievement Kerrigan Power: 70 bude ud?len všem t?m, kte?í dosáhli s Kerrigan úrovn? 70, po op?tovném vstupu do p?íb?hového re×imu nebo do Master Archives. (Další sou?ást této opravy bude v jednom z budoucích patch? a zajistí, ×e po spln?ní všech po×adavk? bude achievment nále×it? ud?len.)
  • Opraven problém zp?sobující, ×e se nastavení r?zných mo×ností hry správn? neukládalo na Battle.net profil.
  • Opraven pád hry p?i streamování, který se mohl objevit p?i zrušení hry z nahrávací obrazovky.
  • Opraven výkonostní problém, který se mohl objevovat v in-game menu, m?l-li hrá? ve slo×ce Replays p?íliš mnoho ulo×ených soubor?.
  • Opraven problém zp?sobující, ×e se p?i nahrávání mise z kampan? objevovala prázdná obrazovka.
  • Opraven problém s u×ivatelským rozhraním, bylo-li zrušeno nahrávání savu z HotS nebo WoL.
  • Opraven problém, který mohl zp?sobovat, ×e soubor Product.SC2Archive byl poškozen nebo zcela chyb?l, byla-li hrá odinstalována a znovu nainstalována.
 • Hratelnost
  • Mothership Core je nyní ji× správn? s ostatními jednotkami vybrána p?i pou×ití klávesové zkratky Vybrat všechny jednotky (F2).
  • P?íkaz Attack je nyní vy×adován pro útok na Destructible Rocks, nesta?í na n? kliknout pravým tla?ítkem.
  • Opraveno umíst?ní Destructible Rocks na mapách Neo Planet S LE a Whirlwind LE.
 • Editor
  • Mapy od nyn?jška mohou m?nit závisosti na Battle.netu i v p?ípad?, jsou-li objekty ze závislosti práv? pou×ívány.

 

 

PATCH 2.0.6 (13. 3. 2013)

 

OPRAVY CHYB

 • Obecné
  • Opraven pád hry, ke kterému mohlo ob?as dojít p?i hraní kampan? Heart of the Swarm.

 

 

PATCH 2.0.5 (6. 3. 2013)

 

OBECN?

 • Funkce Global Play zprovozn?na.
  • Hrá?i nyní mohou snadno p?epínat mezi jednotlivými regiony pomocí tla?ítka "Regions" na p?ihlašovací obrazovce StarCraft II.
  • Zm?nou regionu nedojde ke zm?n? jazyku hry ani u×ivatelského rozhraní.
  • Profil postavy i data ze ×eb?í?ku jsou ukládány zvláš? pro ka×dý region.
  • Pokud jsou herní servery n?kterého z regionu kv?li údr×b? vypnuty, je mo×né hrát v jiném regionu, jeho× servery jsou funk?ní.
  • Více informací lze najít v FAQ ohledn? Global Play na stránce podpory.

OPRAVY CHYB

 • Obecné
  • Pokud je hra spušt?na, nebudou se stahovat na pozadí data pro nadcházející patch.
  • Opraven problém, který zp?soboval, ×e si hrá?i nemohli zm?nit jazyk, dokud nebylo sta×eno 100 % dat patche pomocí launcheru hry.
  • Opraveno n?kolik problém? zp?sobujících, ×e hra p?estala reagovat p?i zapauzování a opušt?ní v r?zných stavech.
  • Opraven problém, který zp?soboval, ×e h?e došla pam?? na grafické kart?.
  • Opravena desynchronizace mezi Macem a PC, byla-li AI odhalována cloaked jednotkou.
  • Opraven pád, který se mohl objevit ve vzácných situacích, byl-li StarCraft II natvrdo ukon?en.
  • Opravena ?ada pád?, které se objevovaly p?i sledování a p?evíjení záznam? her.
  • Opraven problém zp?sobující, ×e se hrá?i nemohli slyšet na hlasovém chatu p?i pou×ití FMod.
  • Výb?r jazyk? u× dále nezobrazuje nesprávné jazyky.
  • Opraven pád, který se mohl objevit p?i hraní n?kterých Arcade her a pou×ití vlastního rozlo×ení klávesových zkratek.
  • Opraven problém se zobrazováním odpo?ítávání p?i pou×ití Take Command (P?evzít kontrolu) v korejském a tchajwanském herním klientovi.
 • Battle.net
  • Nyní je mo×né ?ádn? odebrat ze zálo×ek Arcade mapy i mimo stránku zálo×ek.
  • Opravena ?ada problém? spojených s varováním "only officers will be shown", které je vyhrazeno pro skupiny s velkými seznamy ?len?.
  • Seznamy klan? a skupin u× nejsou se?azeny v obráceném po?adí.
  • Klany a skupiny jsou nyní ?ádn? ozna?eny v chatu p?i psaní ve h?e.
  • Opraven pád, který se mohl objevit p?i vytvá?ení klanu nebo skupiny a pou×ití ur?ité kombinace speciálních znak?.
  • Opraven problém se zobrazením p?i procházení velkého seznamu skupin.
  • Nyní je mo×né pou×ívat speciální znaky v názvu klanu a skupiny.
  • Nyní je mo×né pou×ít mezery v názvu skupiny v ruském herním klientovi.
  • Opraven problém, který znemo×?oval hrá??m p?idat si p?átele pomocí Battle Tagu v korejském a tchajwanském herním klientovi.
 • Editor
  • Opraven pád, který se mohl objevit po dvojkliknutí na soubor .SC2Map, zatímco editor stahoval pot?ebné závislosti.

 

 

PATCH 2.0.4 (20. 2. 2013)

 

** BUDE DOPLN?NO **

 

 

PATCH 1.5.4 (16. 1. 2013)

 

Opravy chyb

 • Obecné
  • Provedeno n?kolik vylepšení ohledn? problému, kdy se hrá? dostane do hry o n?co pozd?ji ne× ostatní hrá?i. Další informace k této zále×itosti v tomto tématu na fóru.
  • Opraven problém, který ob?as zp?soboval sekání ve st?ední fázi hry.
  • Opraven ojedin?le vyskytující se problém, který znemo×?oval hrá??m vyu×ít offline re×imu p?i spušt?ní opatchovaného klienta bez p?ipojení k internetu.
  • Opraven problém zp?sobující nezobrazování ikon n?kterých u×ivatelských minimap v seznamu Arcade her.
 • Editor
  • Modul trigger? by u× nem?l zamrzat na další dobu p?i p?idávání/odebírání akcí.
 • Rasy
  • Protossové
   • Stavby postavené v silovém poli Pylonu spojence, který se odpojí od hry, by u× nem?ly být tímto Pylonem po jeho zni?ení napájeny.

 Zm?ny v balancování

 • Rasy
  • Zergové
   • Na Infestovaného Terrana u× nemají vliv upgrady zbraní a brn?ní.

 

 

PATCH 1.5.3 (19. 9. 2012)

 

** BUDE DOPLN?NO **

 

 

PATCH 1.5.2 (22. 8. 2012)

 

** BUDE DOPLN?NO **

 

 

PATCH 1.5.1 (11. 8. 2012)

 

Opravy chyb

 • Obecné
  • Hra by nadále nem?la padat, pokud si ve stejný ?as hrá? prohlí×í obrazovku kampan? a ?len skupiny vstoupí do fronty na nalezení protihrá?e a vytvo?ení hry.
  • P?íkaz Center on Current Selection (Vyst?edit na aktuální výb?r - CTRL+F) by nadále nem?l zp?sobovat, ×e kamera bude jednotku sledovat.
  • Hra by nadále nem?la padat, pokud hrá? opustí multiplayerovou hru b?hem na?ítací obrazovky.
  • Hra by nadále nem?la padat p?i vlo×ení speciálních znak? do chatu.
  • Opraven problém, který mohl zp?sobit, ×e soubor baselineCache.bin byl trvale poškozen.
 • Battle.net
  • Opraven problém, který zabra?oval u n?kterých profil?, ×e nebylo mo×né zobrazovat data hrá?e související se ×eb?í?kem.
  • Hra by nadále nem?la padat p?i na?tení zálo×ky Friends (P?átelé) na obrazovce Leagues and Ladders (Lig a ×eb?í?k?).
  • P?i najetí myší nad tla?ítko Show More (Zobrazit více) v seznamu otev?ených her se nadále nebude zobrazovat zástupný text.
  • Na obrazovce profilu u kariéry 1v1 se nadále nebudou zobrazovat špatná data.
  • Na obrazovce Quick Nav (Rychlá navigace) se stránka My Leagues (Mé ligy) nebude nadále jevit, ×e se neustále na?ítá.
 • Mac
  • Command-click nyní ve h?e správn? funguje jako pravé kliknutí.
  • Povolení nabídky "Disable OS Keyboard shortcuts" (Zakázat klávesové zkratky OS) nadále nezp?sobuje problém p?i vypnutí hry.

 

 

PATCH 1.5.0 (1. 8. 2012)

 

** BUDE DOPLN?NO **

 

 

PATCH 1.4.4 (11. 7. 2012)

 

Obecné

 • Posílání zpráv bylo upraveno v souladu s ustanoveními nového korejského on-line herního zákona. Tyto zm?ny se vztahují pouze na korejskou verzi hry StarCraft II.

 

 

PATCH 1.4.3 (22. 2. 2012)

 

Obecné

 • Hodnoty APM zobrazené na Leader Boardu se nyní po?ítají na základ? ka×dého kliknutí a povelu vydaného hrá?em.
 • Hodnoty EPM zobrazené na Leader Boardu se po?ítají na základ? skute?ných povel? vydaných hrá?em (Effective Actions Per Minute - efektivní akce za minutu).
 • Zergské Larvy se nyní zobrazují v panelu jednotek na Leader Boardu.

 

Zm?ny v balancování

 • PROTOSSOVÉ
  • Phoenix
   • Do Fleet Beacon p?ibylo nové vylepšení: Anion Pulse-Crystals. Tento upgrade zvyšuje dosah zbran? Phoenixe o +2.
 • TERRANI
  • Ghost (Duch)
   • Poškození Snipe zm?n?no z 45 na 25 (+25 proti psionickým).
  • Orbital Command Center (Orbitální velitelství)
   • MULE se nyní z t?×by vrátí v×dy s 30 minerály bez ohledu na typ t?×eného minerálu.

 

Opravy chyb

 • Tla?ítko "Try the Next Patch" nyní ji× správn? spouští PTR klienta v p?ípad?, ×e je tento k dispozici.
 • Nep?e?tená upozorn?ní na chatu ji× p?i vstupu do hry nebo jejím opušt?ní nezmizí.
 • Informace o map? na obrazovce Match History (Historie zápas?) se nyní nahrává okam×it? po p?ihlášení na Battle.net.
 • V korejské verzi hry nyní z?stává volba "Sní×ené násilí" zatr×ená p?i obnovení výchozího nastavení hry.
 • Opraven problém se zobrazením, který se mohl objevit p?i nastavení ur?itých klávesových zkratek na francouzské klávesnici.
 • Opraven pád, ke kterému mohlo dojít p?i ukon?ení StarCraftu II na sestavách s grafickými kartami Geforce FX 5700.
 • Opraven pád, ke kterému mohlo dojít p?i ukládání a nahrávání her s nastavením grafiky na High (Vysoké) a Low (Nízké).
 • Opraven problém, který mohl zp?sobit, ×e n?kte?í hrá?i byli vy?azení z custom her poté, co strávili v lobby p?íliš mnoho ?asu.
 • Opraven problém, který zp?soboval, ×e n?kte?í hrá?i vlastníci plnou verzi SC2 mohli hrát pouze Starter Edition.
 • Opraven problém, který mohl zp?sobit, ×e n?které zápasy v ×eb?í?ku mohly za?ít o t?i vte?iny pozd?ji.
 • Opraven problém, kv?li kterému ob?as mohly p?ekrývající se jednotky p?ekro?it útesy.
 • Opraven problém, který zabra?oval n?kterým hrá??m získat kredity za Top X achievementy po 3. sezón?.
 • Opraven problém, který zp?soboval, ×e FFA hry vyresetovaly postup k dosa×ení achievementu Team Hot Streak.
 • Opraven problém, který zp?soboval, ×e se nesprávn? objevovalo tla?ítko Restartovat p?i nahrání ulo×ené hry proti AI z p?edchozích verzí StarCraftu II.

 

Opravy chyb v Mac verzi

 • Opraven problém, kv?li kterému mohl zmizet kurzor p?i pou×ití prost?edního tla?ítka myši.
 • Opraven problém, který zp?soboval výrazný pokles výkonu p?i velkých bitvách.
 • Opraven problém, který mohl zp?sobovat pád n?kterých mód? po nahrání.
 • Mo×nost "Sní×it lagování myši" nyní funguje správn?.

 

 

PATCH 1.4.2 (8. 11. 2011)

 

Obecné

 • Volba "Audio Fade" v nastavení zvuku byla p?ejmenována na Game Volume During Alerts. Také její popisek byl pro lepší srozumitelnost zm?n?n.
 • Zm?na zvuku ve h?e po?as upozorn?ní byla upravena z p?l vte?iny na dv?.

 

Opravy chyb

 • Opraveno o?íznutí stavu zásob (populace), které se vyskytovalo p?i ur?itém rozlišení, pokud byla ob? ?ísla trojmístná.
 • Opraven problém, kv?li kterému nešly upravovat stopy ve Footprint Editoru.
 • Opraven problém, který zp?soboval mizení ikon a obrázk? na slabých grafických kartách.

 

Zm?ny v balancování

 • PROTOSSOVÉ
  • Forge
   • Cena za vylepšení štít? (úrove? 1) sní×ena z 200/200 na 150/150.
   • Cena za vylepšení štít? (úrove? 2) sní×ena z 300/300 na 225/225.
   • Cena za vylepšení štít? (úrove? 3) sní×ena ze 400/400 na 300/300.
   • Cena za vylepšení pozemních zbraní (úrove? 2) sní×ena ze 175/175 na 150/150.
   • Cena za vylepšení pozemních zbraní (úrove? 3) sní×ena z 250/250 na 200/200.
   • Cena za vylepšení zbroje (úrove? 2) sní×ena ze 175/175 na 150/150.
   • Cena za vylepšení zbroje (úrove? 3) sní×ena z 250/250 na 200/200.
 • TERRANI
  • Ghost (Duch)
   • Dosah EMP sní×en z 2 na 1,5.

 

 

PATCH 1.4.1 (1. 10. 2011)

 

Opravy chyb

 • Opraven problém, kv?li kterému mohlo na?tení ur?itých DXT textur na vlastních mapách zp?sobit pád hry.
 • Opraven problém, kv?li kterému mohlo na?tení poškozených soubor? s texturami zp?sobit pád hry.
 • Opraven problém, kv?li kterému mohly ovlada?e grafických karet, které nepodporují ur?ité formáty textur, zp?sobit pád hry.
 • Opraven problém, kv?li kterému mohlo docházet k pádu hry, pokud Windows p?ešel z re×imu hybernace, zatímco byla hra spušt?na.
 • Opraven problém, který mohl zap?í?init nesprávný postup v kampani, pokud se na?etla pozici vytvo?ená na verzi 1.4.0.
 • Opraveno zpomalení hry, které se mohlo objevit p?i pou×ívání myši Razer Spectre.

 

 

PATCH 1.4.0 (21. 9. 2011)

 

Zm?ny v balancování

 • OBECNÉ
  • Dohled jednotek na rampách byl sní×en o 1.
 • PROTOSSOVÉ
  • Immortal (Nesmrtelný)
   • Dosah útoku zvýšen z 5 na 6.
  • Mothership (Mate?ská lo?)
   • Zrychlení navýšeno z 0,3 na 1,375.
   • Cloacking field (Maskovací pole) nadále nehalí jednotky okam×it?, ale postupn? je do maskovacího pole p?idává (maximum 25 za vte?inu). Tím by se m?l zmírnit lag v moment?, kdy byla Mothership vyrobena.
  • Stalker (Stopa?)
   • Doba výzkumu schopnosti Blink (Záblesk) byl navýšen ze 110 na 140.
  • Warp Prism
   • Štíty zvýšeny ze 40 na 100.
 • TERRANI
  • Barracks (Kasárna)
   • ?as výstavby navýšen z 60 na 65.
  • Hellion
   • Poškození zp?sobované vylepšením Infernal Pre-Igniter sní×eno z 10 na 5.
  • Raven
   • Rychlost Seeker Missile navýšena z 2,5 na 2,953.
 • ZERGOVÉ
  • Infestor (Kazivec)
   • Poškození zp?sobované Fungal Growth zm?n?no z 36 (+30 % proti obrn?ným) na 30 (40 proti obrn?ným).
   • Dosah Neural Parasite sní×en z 9 na 7.
  • Overseer
   • Cena morfování sní×ena z 50/100 na 50/50.
   • Energetická náro?nost schopnosti Contamite zvýšena ze 75 na 125.
  • Ultralisk
   • ?as nutný na výrobu jedotky sní×en ze 70 na 55.

 

 

PATCH 1.3.6 (29. 7. 2011)

 

Obecné

 • Opraven problém, p?i kterém mohlo pou×ívání systému Fun or Not zp?sobit odpojení hrá?e ze hry.
 • Opraven problém s klávesou "Q", kterou nemohli vyu×ívat u×ivatelé Macu p?i nastavování kláves na francouzských klávesnicích.

 

Tools Update 2.1.2.2525

 • P?i stahování n?kolika patch? najednou se nyní bude zobrazovat celkový pr?b?h všech patch? namísto pr?b?hu ka×dého jednotlivého patche.

 

 

 

PATCH 1.3.5 (20. 7. 2011)

 

Obecné

 • Hrá?i z Latinské a Severní Ameriky budou moct hrát brzy spolu, p?idávat se navzájem do seznamu p?átel a hrát na stejném ×eb?í?ku. Pro více informací ohledn? provázání region? navštivte oficiální komunitní stránku.
 • Bylo provedeno n?kolik vylepšení ohledn? výkonu a pam?ti.
 • Zpráva "Player Left" (Hrá? opustil hru) se op?t objeví v záznamech her.
 • Ikona pro Infernal Pre-Igniter jednotky Hellion byla upravena (nyní s mod?ejšími plameny!)

 

Vylepšení editoru

 • Chyby UI se budou nyní zobrazovat v nov? vytvo?eném okn? zpráv o chybách.
 • Cooldown (doba nabíjení) kratší ne× ?tvrtinu vte?iny se nebude nadále zobrazovat na velitelském rozhraní.

 

 

PATCH 1.3.4 (25. 5. 2011)

 

Opravy chyb

 • Opraven problém, kv?li kterému se mohly n?které stránky z Leagues & Ladder (Ligy a ×eb?í?ky) nesprávn? zobrazovat.

 

 

PATCH 1.3.3 (11. 5. 2011)

 

Zm?ny v balancování

 • PROTOSSOVÉ
  • Archon
   • Archoni jsou nyní pova×ováni za masivní jednotku.
   • Dost?el zvýšen ze 2 na 3.
  • Cybernetics Core (Kybernetické jádro)
   • Zvýšen ?as nutný pro výzkum technologie Warp Gate (Warpová brána) ze 140 na 160.
  • Gateway (Brána)
   • Doba výcviku Sentry (Strá×ce) sní×ena ze 42 na 37.
   • Doba výcviku jednotek z Warp Gate (Warpové brány) je nezm?n?na.
  • Energetický polom?r Pylonu byl sní×en ze 7,5 na 6,5.
 • TERRANI
  • Ghost (Duch)
   • Cena zm?n?na ze 150/150 na 200/100.
  • Bunker (Bunkr)
   • Schopnost Salvage (Recyklace) nyní vrací místo 100 % surovin jen 75 %.
  • Thor
   • Thor má nyní 200 energie; za?íná s 50
   • 250mm Strike Cannons (250mm úto?ná d?la) nyní stojí 150 energie (odpo?et odstran?n).
 • ZERGOVÉ
  • Infestor (Kazivec)
   • Rychlost sní×ena z 2,5 na 2,25.
  • Spore Crawler (Spórový plazivec)
   • ?as nutný k zako?en?ní sní×en z 12 na 6.

 

Opravy chyb

 • Opraven problém, kv?li kterému Ghost (Duch) nemohl rychle pou×ít EMP na stejné místo.
 • Opraven problém, kv?li kterému byli hrá?i stále schopni kupit letecké jednotky jednu na druhou.
 • Opraven problém, kv?li kterému mohlo odpojení USB headsetu, pokud k vám zrovna mluvil jiný hrá?, zp?sobit pád hry.
 • Opraven problém, kv?li kterému mohly být statistiky APM um?le navýšeny.
 • Opraven problém, kv?li kterému se 3D portréty jednotek nezobrazovaly správn? p?i niךích rychlostech hry.
 • Opraven problém, kv?li kterému se p?i sledování záznamu ze hry nezobrazila zpráva, ×e hrá? opustil hru.
 • Klávesová zkratka pro zobrazení/skrytí u×ivatelského rozhraní v re×imu observera v thaiwanské verzi hry nyní funguje správn?.

 

 

PATCH 1.3.2 (12. 4. 2011)

 

Opravy chyb

 • Opraven problém, p?i kterém se na obrazovce Single Player vs. AI (Jeden hrá? proti PC) neobjevovaly mapy (pouze ?ína).
 • Opraven problém, p?i kterém se na stránce Leagues & Ladders Friends p?estaly zobrazovat informace, pokud m?l hrá? více ne× 100 hodnocených p?átel.
 • Opraven pád hry, který se mohl p?íle×itostn? objevit, pokud hrá? obdr×el ve h?e upozorn?ní a m?l zapnuté 3D portréty.

 

StarCraft II Editor

 • Opraven pád, který se mohl p?íle×itostn? objevit p?i spušt?ní editoru, pokud hrá?i nesprávn? nastavili prom?nné.
 • Opraven problém, p?i kterém editor nesprávn? zobrazoval výšku útesu, jen× mí?il p?ímo na S, J, V nebo Z; tento problém zabra?oval správnému dohledu jednotek ve h?e.
 • Opraven problém, p?i kterém zobrazova? cesty v editoru terénu p?íle×itostn? ukazoval chybnou cestu.

 

 

PATCH 1.3.1 (31. 3. 2011)

 

Opravy chyb

 • Opraven problém, který zp?soboval, ×e se p?i n?kterých situacích nezobrazila hrá?i informace o získání achievementu.
 • Opraven problém s nesprávnou aktualizací p?ehledu League & Ladders (Ligy & Äeb?í?ky).
 • Opraven problém, který zp?soboval, ×e tla?ítko "Návrat do hry" v hlavním menu hry za ur?itých podmínek nefungovalo správn?.
 • Opraven problém s nefunk?ními prvky u×ivatelského rozhraní pozorovatele na u×ivatelských mapách.

 

 

PATCH 1.3.0 (23. 3. 2011)

 

*** BUDE DOPLN?NO ***

 

 

PATCH 1.2.2 (18. 2. 2011)

 

Opravy chyb

 • Opraven problém, který neumo×?oval hrá??m nahrávat ulo×ené pozice z kampan?, které byly vytvo?eny na verzi 1.2.0.

 

Poznámka: Následkem této opravy nebudou ulo×ené pozice z kampan? na verzi 1.2.1 nadále pou×itelné.

 

 

PATCH 1.2.1 (15. 2. 2011)

 

Obecné

 • Vylepšen systém automatického hledání zápas?, aby lépe fungoval pro p?edvytvo?ené týmy 2v2, 3v3 a 4v4.

 

Opravy chyb

 • Obecné
  • Chyba, kv?li které se název konverza?ního okna d?lil na ?ádky místo toho, aby se o?ízl.
  • Opraven problém, kv?li kterému se na obrazovce s historií zápas? u informací o map? zobrazuje hodnota "Null", a to u všech her, které byly odehrány p?ed patchem 1.2.
  • Opraven problém, který p?íle×itostn? mohl zp?sobovat hrá??m nesprávné odpojení ze hry.
  • (Mac) Opraven problém, který mohl zp?sobit zaseknutí klávesy Control p?i jejím podr×ení, minimalizovaní okna se hrou, návratu zp?t do hry a pokusu o vytvo?ení skupiny p?es Control+1.
 • Mapy
  • Opraven problém s listovím, které mohlo "zem?ít" a být viditelné skrz fog of war (mlhu války), pokud se hrá? objevil jako Zerg.

 

(p?i p?ekladu byly vypušt?ny poznámky týkající se editoru map, najdete je v anglické verzi t?chto zm?n)

 

 

PATCH 1.2.0 (11. 1. 2011)

 

*** BUDE DOPLN?NO ***

 

 

PATCH 1.1.3 (9. 11. 2010)

 

Obecné

 • Do filtru vlastních map p?idány mo×nosti Tower Defense a Tug of War.

 

Zm?ny v balancování

 • TERRANI
  • Thor
   • Tato jednotka bude nyní up?ednost?ovat útok na pozemní jednotky p?ed Medivacy.

 

Opravy chyb

 • Opravena desynchronizace, která se mohla objevit p?i pokusu prohlédnout si replaye (záznamy z hry), které se n?jak vztahovaly k ulo×eným soubor?m.

 

 

PATCH 1.1.2 (15. 10. 2010)

 

Obecné

 • Hrá?i ji× nejsou nadále obt?×ováni informacemi o achievementech (úsp?ších), pokud mají nastaven sv?j status na "Busy" (Zaneprázdn?n).
 • Forma zobrazovaných zpráv p?i pokusu o na?tení ulo×ené hry nebo spušt?ní záznamu (replaye) z p?edchozí verze byla vyjasn?na.
 • Upraven po?et získaných a ztracených bod? u náhodných tým?, aby ?ádn? odrá×el sílu hrá?ových spoluhrá??.

 

Zm?ny v balancování

 • PROTOSSOVÉ
  • Budovy
   • Äivoty a štíty Nexu byly navýšeny z 750/750 na 1000/1000.
  • Void Ray (Paprsek nicoty)
   • Poškození na první úrovni zvýšeno z 5 na 6 (+4 proti obrn?ným).
   • Poškození na druhé úrovni sní×eno z 10 (+15 proti obrn?ným) na 8 (+8 proti obrn?ným).
   • Bonus vylepšení rychlosti Flux Vanes (Regulátor proud?ní) sní×en z 1.125 na 0.703.
 • TERRANI
  • Budovy
   • Barracks (Kasárny) vy×adují ke své stavb? postavený Supply Depot (Zásobovací sklad) namísto stávajícího Command Center (Velitelské centrum).
   • Äivoty budovy Supply Depot (Zásobovací sklad) navýšeny z 350 na 400.
  • Medivac
   • Zrychlení sní×eno z 2.315 na 2.25.
   • Rychlost sní×ena z 2.75 na 2.5.
  • Reaper (Seká?)
   • Bonus vylepšení rychlosti Nitro Packs (Nitro zásobníky) nyní vy×aduje postavenou Factory (Továrna).
  • Thor
   • Odstran?n pruh s energií.
   • Schopnost 250mm Strike Cannons (250mm úto?ná d?la) nadále nestojí energii a místo toho má nyní 50vte?inový cooldown. Schopnost je po výzkumu vylepšení p?ipravena k pou×ití.
 • ZERGOVÉ
  • Budovy
   • Äivoty budovy Hatchery (Líhe?) navýšeny z 1250 na 1500.
   • Äivoty budovy Lair (Doup?) navýšeny z 1800 na 2000.
   • Äivoty budovy Spawning Pool (T?ecí jezírko) navýšeny ze 750 na 1000.
   • Äivoty budovy Spire (Hnízdo) navýšeny z 600 na 850.
   • Äivoty budovy Ultralisk Cavern (Jeskyn? Ultralisk?) navýšeny z 600 na 850.
  • Corruptor (Kazivec)
   • Odstran?n pruh s energií.
   • Schopnost Corruption (Nákaza) nadále nestojí energii a místo toho má nyní 45vte?inový cooldown. Schopnost se p?ed prvním pou×itím musí nejprve dobít.
  • Infestor (Mo?i?)
   • Fungal Growth (R?st sn?tí) nyní zabra?uje pou×ít Blink (Záblesk).
  • Roach (Švábník)
   • Dost?el zvýšen z 3 na 4.

 

Opravy chyb

 • Opraven problém, kv?li kterému nemohli hrá?i pou×ít Feedback (Odezva) na Point Defense Drones (Dron bodové obrany).
 • Opraven problém, kv?li kterému by Phoenix pokra?oval v usm?r?ování Graviton Beam (Gravitonový paprsek) i po smrti cíle.
 • Opraven problém, který by zp?soboval, ×e by byly zplozené larvy skryty za zergskými vejci.
 • Opraven problém, kv?li kterému nebyli hrá?i schopni p?ejít na stránku Single Player (Jeden hrá?) nebo se dívat na záznamy z her (replaye) po zrušení stahování mapy p?i ?ekání na zápas.
 • Opravena desynchronizace, která se mohla objevit na u×ivateli vytvo?ených map s odkazy (propojeními) na vlastní mody.

 

 

PATCH 1.1.1 (28. 9. 2010)

 

Opravy chyb

 • Opraven problém zp?sobující, ×e dosah útoku Ultraliska byl neúmysln? rozší?en o v?tší cíle.
 • Opraven problém, kv?li kterému došlo k automatickému zrušení Gravitonového paprsku u Phoenixe, pokud jste ho pou×ili hned poté, co se hladina energie Phoenixe dostala na hodnotu 50.
 • Opraven problém, kv?li kterému bylo mo×né obejít zabudouvanou prodlevu mezi vyt?×ením a odnesením do budovy naklikáním do fronty p?íkazu "Return Cargo".
 • Opraven problém, kv?li kterému se mohlo p?i sledování starších záznam? her nebo ulo×ených her vyskytnout zasekávání.
 • Opraven problém zp?sobující, ×e se n?kte?í u×ivatelé Macu nemohli p?ipojit správn? ke h?e.

 

 

PATCH 1.1.0 (22. 9. 2010)

 

Obecné

 • Ve všech regionech je nyní dostupné rozlo×ení klávesových zkratek Standardní (US) a Standardní pro leváky (US).
 • Byly p?idány nové herní hodiny. Hrá?i nyní okam×it? vidí, kolik ?asu strávili v sou?asné misi nebo zápasu. Tyto hodiny lze zapnout/vypnout v menu Nastavení hry.
 • Pro singleplayerovou kampa? je nyní k dispozici nová mo×ná rychlého ulo×ení. Hrá?i nyní mohou sv?j pokrok v misi rychle ulo×it stisknutím Ctrl + Q.
 • Byl p?idán nový Systémový panel. P?i najetí na tla?ítko Menu (F10) v pravém horním rohu herní obrazovky hrá?i uvidí sv?j místní ?as a FPS. U u×ivatel? p?enosných po?íta?? bude toto dopln?no o sílu Wi-Fi signálu a stav nabití baterie.
 • Rozhled poskytnutý mrtvými jednotkami ji× neodkrývá Fog of War (Mlha války). Jednotky odhalené tímto zp?sobem nebude mo×né zasáhnout.
 • (Pouze Mac) P?esunuty datové soubory a nastavení StarCraftu II ze slo×ky Documents do slo×ky Application Support.
 • Integrována podpora pro NVIDIA 3D Vision. Pro mo×nost vyu×ití hraní StarCraft II: Wings of Liberty ve 3D na svém po?íta?i ?i notebooku budete pot?ebovat 3D Vision. Více informací najdete na www.nvidia.com/Starcraft3D

 

Zm?ny v balancování

 

 • PROTOSSOVÉ
  • Zealot (Zélót)
   • ?as tréninku zvýšen z 33 na 38.
   • Znovunabytí Warp Gate (Warpové brány) zvýšeno z 23 na 28.

 

 • TERRANI
  • Battlecruiser (Bitevní k?i×ník)
   • Pozemní poškození sní×eno z 10 na 8.
  • Bunker (Bunkr)
   • ?as výstavby zvýšen z 30 na 35.
  • Reaper (Seká?)
   • ?as tréninku zvýšen z 40 na 45.
  • Siege Tank (Obléhací tank)
   • Poškození v obléhacím re×imu zm?n?no z 50 na 35 (+15 proti obrn?ným).
   • Vylepšení poškození zm?n?no z +5 na +3 (+2 proti obrn?ným).

 

 • ZERGOVÉ
  • Ultralisk
   • Schopnost Ram (Beranidlo) odstran?na. Místo toho bude Ultralisk p?i útoku na budovy pou×ívat normální útok.
   • Poškození sní×eno z 15 (+25 proti obrn?ným) na 15 (+20 proti obrn?ným).

 

 • Mapy
  • Desert Oasis
   • P?idány zni?itelné skály pro usnadn?ní ochrany p?irozené expanze.
   • Centrální oblast s V?×í Xel'Nag? byla zú×ena.

 

 

Opravy chyb

 

 • Battle.net
  • P?i opušt?ní multiplayerové mapy nebo mise kampan? ji× nemizí chatovací okno.
  • Opraven problém, p?i kterém se hrá??m zobrazovaly notifikace i p?es to, ×e sv?j stav nastavili na "zaneprázdn?n".

 

 • Vlastní hraní
  • Výchozí rasa p?i zakládání hry je nastavena na náhodnou.
  • Hrá?i nyní mohou vytvo?it zápas 1v5.
  • Byla zlepšena funkcionalita prohledávání map.
  • Hostitel hry nyní bude upozorn?n, pokud pozvaný hrá? odmítne pozvání.
  • Obrazovka vlastní hry si nyní bude pamatovat re×im hry pod kategorií.
  • Opraven problém s nastavením kategorie na "Vlastní", který zp?sobil p?enastavení tým? na 5v3.
  • Opraven problém, kv?li kterému nebylo mo×né nahlásit u×ivatelské mapy z obrazovky náhledu na mapu.

 

 • Hra
  • Obecné
   • Nalo×í-li se jednotka do transportu, st?ely na ní mí?ící ji× nezasáhnou podobnou jednotku v oblasti.
   • Stavby poškozené b?hem výstavby se ji× nepo?ítají jako ztracené stavby.
   • Opraven problém, p?i n?m× stavitelé ?ekající na vy?išt?ní oblasti mohli zabra?ovat jednotkám opustit tuto oblast.
   • Opraven problém s kontrolami rozsahu zásob.
   • Opraven problém, který v ur?itých p?ípadech umo×?oval provedení p?íkaz?, který nebyl k dispozici na velitelské kart?.
  • Rozhraní
   • Nápov?da u fronty nyní zobrazuje informaci o tom, co se d?je.
   • Opraven problém, p?i n?m× tla?ítko Zp?t ne v×dy správn? vrátilo hrá?e na obrazovku se skórem.
  • Terrani
   • Mari?áci trénovaní ve více Kasárnách si nyní vyberou Kasárna s p?ipojeným Reaktorem místo t?ch s p?ipojenou Technickou laborato?í nebo bez jakékoliv p?ipojené stavby.
   • SCV se nyní nalo×í do nejbliךího Velitelského centra, pokud je jich v dosahu více.
  • Zergové
   • Creep nyní mizí tak jak má, pokud jsou zni?eny po?íta?em ovládané Hatchery, Lair ?i Hive.

 

 • Technické problémy.
  • Opraven problém s nezapojenými sluchátky, který mohl zp?sobit zamrznutí hry.
  • Opraven problém, který mohl zabra?ovat zapo?etí multiplayerové hry hrá??m s Windows XP a povolenými Unicode znaky.

 

(p?i p?ekladu byly vypušt?ny poznámky týkající se editoru map, najdete je v anglické verzi t?chto zm?n)

 

 

PATCH 1.0.3 (18. 8. 2010)

 

Opravy chyb

 • Opraven problém bránící n?kterým hrá??m v p?ístupu k offline hraní z p?ihlašovací obrazovky.

 

 

PATCH 1.0.2 (6. 8. 2010)

 

Opravy chyb

 • Opraven problém, p?i kterém se vít?zství v kampani ne v×dy správn? spustilo.
 • Opraven problém, p?i kterém se n?kte?í hrá?i nebyli schopni dostat k prvk?m hry pro jednoho hrá?e.

 

 

PATCH 1.0.1 (31. 7. 2010)

 

Opravy chyb

 • Soubory s ulo×enými hrami z kampan? byly optimalizovány.
 • Opraven problém s nep?ehrávajícím zvukem na systémech 7.1.
Copyright © 2007-2024 Jata & Jetro | Administrace
Legacy of the Void, Heart of the Swarm, Wings of Liberty, StarCraft: Ghost are trademarks, and Battle.net, StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.