StarCraft II  |  StarCraft Encyklopedie  |  Diablo III

StarCraftCZ.com

StarCraftCZ.com banner
Aktuálně ze světa SC:  Sout? o knku StarCraft II: Flashpoint (číst)

Game Info » FAQ (?asto kladen otzky)

ZÁKLADY OHLEDN? HRY

- Co je StarCraft II?

StarCraft II je dokonalá realtimová strategická hra a pokra?ování úsp?šného p?edch?dce StarCraftu 1. Hra bude obsahovat t?i kompletn? odlišné a vyváené rasy - Protossy, Terrany a Zergy, kte?í byli renovováni a p?etexturováni, p?ibude n?kolik nových jednotek pro kadou z ras, stejn? jako nové vychytávky pro n?které z klasických jednotek, které se znovu objeví.

 

- Kdy bude hra vydána?

V tuto chvíli je p?íliš brzo poskytovat první odhady ohledn? data vydání. Jako u všech her od Blizzardu si vezeme tolik ?asu, kolik bude t?eba k zabezpe?ení zábavy, vyváenosti a uhlazenosti ve h?e.

 

- Kdy za?nete s beta testem pro StarCraft II?

Zatím nejsme p?ipraveni odhalit p?esné datum, ale pracujeme tvrd? na tom, abychom mohli vydat betu jakmile to bude moné.

 

- Jak se bude StarCraft II lišit od StarCraftu 1?

StarCraft II pob?í na novém 3D grafickém enginu, který bude schopen renderovat krásné krajiny, stejn? jako masivní jednotlivé jednotky a r?zn? velké armády. Rychlost, schopnost reagovat na podn?ty a epické bitvy, v?ci, které ud?laly z p?vodního StarCraftu tak památnou hru, budou nyní realizovány ve 3D pomocí tohoto nového enginu.

Také p?edstavíme n?kolik odlišných nových jednotek Protoss?, Terran? a Zerg?, a dokonce n?které ze známých jednotek, které se vrátí ve StarCraftu II, budou mít k dispozici nové monosti, které h?e dají její jedine?nost. Mapy samotné budou taky nabízet nové ineraktivní prvky, které ješt? zvýší strategickou povahu hry a vtyvo?í více taktických bod?, o ne by m?li hrá?i bojovat. Jako p?íklad bychom mohli uvést stránou v? Xel'Nag? - p?i jejím obsazení se vám odhalí velká oblast mapy, co vytvá?í pro hrá?e ovládajícího v? výhodu.

 

Nadto bude vylepšen Battle.Net s novými a napínajícími prvky ke zlepšení online hraní, zatímco p?íb?hová kampa? bude také nabízet n?které unikátní aspekty pro ty, kte?í se t?ší na hru pro jednoho hrá?e.

 

- Bude ve h?e jak singleplayer, tak multiplayer?

Ano, StarCraft II bude zahrnovat jedine?nou p?íb?hovou kampa?, stejn? jako monost multiplayeru p?es Battle.net.

 

- Mohli byste nám zhruba ?íct, o ?em bude singleplayerová kampa? StarCraftu II?

Singleplayerová kampa? StarCraftu II se zam??í na dobrodruství Jima Raynora, terranského hrdiny z p?vodního StarCraftu. Arcturus Mengsk, nadšen událostmi Brood Waru a pádem Konfederace, zaloil tyranskou vládu nazvanou New Dominion, aby ovládli všechny terranské kolonie. Raynor strávil n?kolik posledních let jako vyhnanec odporující vlád? Dominionu a snail se pomstít Megnskovi za jeho zradu. Mezitím povstala Kerrigan a opat?ila si zergské potomstvo. Táhne p?es celou galaxii a zni?í ivot na planetách, které jí budou stát v cest?.

 

Hrá?i za?nou hru na planet? Mar Sara, p?evezmou roli Raynora p?i jeho za?átcích v oldáckých misích. B?hem pln?ní misi získávají hrá?i nové jednotky, které rozší?í Raynorovi nájezdníky (Raynor's Raiders), zárove? dostávají peníze, které mohou pouít k p?izp?sobení armády. N?které z jednotek, které bude hrá? pouívat v kampani jsou pouze singleplayerové. Klasické jednotky jako Firebat nebo Wraith a jedine?né jednotky jako Diamondback Tank, budou postupn? v pr?b?hu kampan? odemknuty.

 

- Prozradili byste nám víc detail? o úpravách naší armády ve h?e?

Kredity získané za spln?ní kadé mise lze vyuít k nákupu slueb námezních jednotek, které m?e hrá? v boji vyuít. oldácí jsou siln?jší verze standardních jednotek ve h?e; jako takový základní p?íklad uve?me Kel'Morijské oldácké mari?áky, mají lepší brn?ní a ud?lí více škod ne normální mari?ák. Jakéhokoliv zkušeného oldáka si mohou hrá?i odemknout v budov? Merc Haven b?hem kadé mise.

 

Krom? toho si hrá?i mohou vybrat technologické upgrady pro jednotky, které si zakoupí. P?íklady pro kampa? specifických technologických upgrad?, které mohou být dostupné ke koupi, zahrnují zlepšené bunkery se st?elnou v?í, vylepšený flamenomet pro Firebaty k útoku o širším polom?ru.

 

Pomocí monost nakoupit oldáky nebo speciální technologie nabízí kampa? hrá??m schopnost p?izp?sobit si armády, aby p?esn? sed?la hracímu stylu a lépe slouila k poko?ování výzev.

 

- Co nám m?ete ?íct o misích?

Jak hrá?i postupují kampaní, seznamují se s n?kolika r?znými nehrá?skými charaktery (NPC), které jim nabízí r?znorodé mise. V mnoha p?ípadech si budete muset vybrat n?kolika NPC zárove?. N?které z t?chto misí posunou hlavní d?j, zatímco jiné svedou hrá?e na stezky ukazující zajímavé, vedlejší d?je. N?kdy si dokonce m?e hrá? vybrat ?ešení postraní zápletky. Hrá?i si budou moct prohlédnout detailní brieingy pro cíle mise, ukáe se jim, kolik kredit? dostanou za dokon?ení a ukáe, která nová jednotka se p?ípadn? p?ijetím mise odemkne.

 

V kampani bude dostupných více ne 25 misí, kadá z nich je navrena, aby poskytla jedine?ný herní záitek a zárove? cíle oivily hu. Pro detailn?jší popis uvedeme n?kolik p?íklad?, jedna z misí bude po hrá?i chtít, aby na map? odchytil a vyloupil Dominionský nákladní vlak, který se pohybuje po r?zných eleznicích na map?. Další mise se zase odehrává na vulkanicky nestabilním území - láva se periodicky zvedá a zaplavuje niší místa na map?, co by hrá?i vyaduji zvláštní opatrnost p?i t?ebních ?innostech a p?esunu vojska. V mnoha misích jsou p?ipraveny také volitelné výzkumné cíle. Ty by mohli t?eba zahrnovat prozkoumání mapy k nalezené ztracených Protosských artefakt?, nebo skrytého zergského kokonu. Kddy hrá?i nasbírají dostatek t?chto úkol? b?hem n?kolika misí, mohou získat upgrady nebo vylepšení jednotek na další ?ásti kampan?.

 

- Slyšeli jsme o "Story Modu" ve StarCraftu II - mohli byste nám o n?m ?íct víc?

Mezi jednotlivými misemi budou moct hrá?i prozkoumávat r?zná prost?edí hry. To zahrnuje bar na Mar Sa?e, battlecruiser Hyperion, který vystupuje jako vlajková lo? Jima Raynora. Hrá?i se mohou seznámit v t?chto prost?edích s r?znými postavami, pohovo?it s nimi a dozv?d?t se další p?íb?hové pozadí. Tyto konverzace jsou pln? hlasov? sehrané a postavy a prost?edí jsou animované pomocí herního enginu.

 

Krom? toho budou v daném prost?edí i interaktivní objekty - kliknutím na n? se m?ete dozv?d?t další informace o p?íb?hu. Televize nap?íklad ukazuje zprávy, které ukazují události z celé galaxie. Nacházejí se zde také konzole, jako jedna ve zbrojovce na palub? Hyperionu, která umo?uje hrá??m p?ístup k rozhraní nákupu technologií, nebo hv?zdná mapa na m?stku Hyperionu, kde mohou hrá?i zkoumat a vybírat r?zné briefingy k misím.

 

Ú?elem Story Modu je dostat hrá?e ješt? blíe k postavám ve h?e a nabídnout prvky, které prozradí další p?íb?h, t?m hrá??m, kte?í se rádi do toho sloitého d?je pono?í.

 

- Kolik filmových cutscén bude ve h?e obsaeno?

Víme, e hrá?i StarCraftu II budou o?ekávat, e ve h?e z dílny Blizzardu uvidí n?jaký filmový obsah, a tak máme plán zahrnout rozmanité filme?ky, po?ínaje filmovým úvodem. Jakmile bude kone?né rozhodnutí, budeme vás informovat.

 

- Kolik ras bude ve StarCraftu II?

Hrá?i se ve StarCraftu II vrátí ke známým rasám: Protossové, Terrani a Zergové. Naším cílem je zajistit, aby všechny frakce ve h?e byly ješt? odlišn?jší jedna od druhé, ne tomu bylo ve StarCraftu 1, a?koliv a pozd?jší úpravy rovnováhy pomohly ud?lat StarCraft takovou klasikou. Také p?edstavíme ke kadé rase nové jednotky, stejn? jako modifikace n?kterých známých jednotek, které se do SC2 vracejí. S tímto designovým zušlech?ováním a s novými prvky se plánuje pro singleplayerové i multiplayerové elementy hry, a tak StarCraft II poskytne ješt? v?tší záitek ne první díl.

 

- StarCraft II má však ješt? dost míst k zapln?ní - je vyvíjen tlak b?hem vývoje pokra?ování jedné z nejvíce milovaných her všech dob?

P?ipouštíme, e je la?ka nastavena p?kn? vysoko, ale tento typ tlaku pro nás není nový. Warcraft III musel pokra?ovat ve šlép?jích Warcraftu II, a Diablo II muselo následovat p?vodní Diablo. Vytvá?ení StarCraft hry, která je v?tší a lepší ne p?vodní hra, je rozhodn? velká výzva, ale je to taková výzva, se kterou to myslíme ván? a rádi se s ní setkáme a p?ekonáme ji.

 

- Bude hra vydána ve více zemích? Bude vydání sou?asné? Do kterých zemí a jakých jazyk? bude hra lokalizována?

Naším cílem je vydat hru sou?asn? po celém sv?t? v n?kolika jazycích. Jakmile se dostaneme blíe k vydání, sd?líme vám více detail?.

 

BATTLE.NET

- Bude Battle.net vylepšen? Budou v n?m nové funkce?

Ur?it? se zde objeví nové zm?ny a vlastnosti, které nám pomohou zajistit, aby StarCraft II byl dokonalá online realtimová strategická hra. Nejsme zatím p?ipraveni diskutovat o t?chto v?cech, ale t?šíme na to, a vám v budoucnu budeme moct poskytnout více detail?.

 

- Bude moné po vydání SC2 hrát stále na Battle.Net p?vodní SC?

Ano, bude.

 

- Bude také n?jaké vedení klanu?

V tento okamik nejsme schopni se k takovýmto v?cem ohledn? Battle.netu vyjad?ovat, ale rozhodn? vás o tom budeme nadále informovat.

 

- Jaké kroky budou podniknuty proti podvád?ní v multiplayerových hrách?

Nechceme podat pomocnou ruku t?m lidem, kte?í se pokoušejí cheatovat na Battle.Net, take nem?eme jít p?íliš do detail?, ale m?ete si být jisti, e bezpe?nost je jedna z našich nejvyšších priorit, stejn? jako redesign a vylepšení Battle.netu, a p?ijmeme všechny opat?ení k zajišt?ní ?estnosti v našich online hrách. Zaujali jsem agresivní postoj v??i podvád?ní ve všech našich hrách a naši hrá?i nás v tom p?esv?d?iv? podporují, take nemáme v tomhle ohledu úmysl n?co m?nit.

 

- Bude n?jaká uzav?ená nebo otev?ená beta? A co trial nebo demo verze?

StarCraft II ur?it? n?kdy v budoucnu p?ejde do fáze beta testingu. Nicmén? je stále p?íliš brzo na to ?íct, v jakém rozsahu a hlavn? kdy tomu bude. Zatím jsme se ani nerozhodli, zdali budeme d?lat n?jakou trial nebo demo verzi, ale jak se rozhodneme, ur?it? vám tuto zprávu rádi oznámíme.

 

CENA, HODNOCENÍ

 

- Kolik bude StarCraft II stát? Kde si tuto hru koupím?

Tvorba ceny a dostupnost bude stanovená a oznámená s p?iblíením se data vydání.

 

- Jaké bude hodnocení StarCraftu II?

V USA mí?íme za hodnocením T (tzn. Teenage) a také pro podobná hodnocení všude na sv?t?, ale tyto detaily budou jasné a p?ed vydáním.

 

- Bude také sb?ratelská edice?

Rozhodnutí ohledn? typ? maloobchodních balení budou d?lána a s blíícím se datem vydání.

 

TECHNICKÁ STRÁNKA

 

- Jaké jsou systémové poadavky pro StarCraft II?

Tyto informace budou k dispozici a s blíícím se datem vydání. Momentáln? vám m?eme akorát ?íct, e hra bude vyadovat grafickou kartu, které je kompatibilní s Pixel Shader 2.0.

 

- Bude StarCraft II obsahovat editor map?

Ano, bude. Více informací ohledn? vlastností editoru map ve StarCraftu II odhalíme pozd?ji.

 

- Pob?í hra nativn? na Windows Vista?

SC2 bude pln? kompatibilní s Windows Vista, stejn? jako s XP. Více detail? o systémových poadavcích a p?ed datem vydání.

 

- Bude také konzolová verze StarCraft II?

SC2 je vyvíjen pro Windows a Mac. Momentáln? nemáme ádné plány na p?evod hry pro n?jakou z konzolových platforem.

 

- Bude SC2 dostupné pro Mac sou?asn? s PC?

Stejn? jako u všech nedávno vydaných her Blizzardu, bude SC2 dodáváno soub?n? pro Mac i PC.

 

- Vyuije StarCraft II výhod DirectX 10? Jaké další grafické lah?dky budou obsaeny?

Hra bude kompatibilní s DirectX 10 a stále ješt? zvaujeme, jestli budou ve h?e exkluzivní efekty DirectX10, ale grafický engine bude také velmi p?izp?sobený, aby zajistil široký rozsah r?zných systém?, na kterých bude SC2 b?et. Nový engine je také schopný renderovat velmi velké jednotky, stejn? jako velké mnoství jednotek spole?n? na obrazovce. Rovn? pro p?idání realismu byl do enginu integrován Havok engine.

 

Zdroj: StarCraft2.com
Copyright © 2007-2024 Jata & Jetro | Administrace
Legacy of the Void, Heart of the Swarm, Wings of Liberty, StarCraft: Ghost are trademarks, and Battle.net, StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.