StarCraft II  |  StarCraft Encyklopedie  |  Diablo III

StarCraftCZ.com

StarCraftCZ.com banner
Aktuálně ze světa SC:  Sout? o knku StarCraft II: Flashpoint (číst)

Vypráv?ní
singleplayerového p?íb?hu

StarCraft II: Wings of Liberty

B?hem toho, co ?tete tento text, n?kdo kdesi manévruje nap?í? boji zjizvenou krajinou terranskou dropship, staví další pylony, nebo na?izuje hromad? hydralisk?, aby se zahrabali a p?ipravili ni?ivou lé?ku.

 

Dlouhov?kost StarCraftu tkví v jeho ikonovém stylu, poutavé hratelnosti a pozoruhodných postavách: termíny jako "zerg" zako?enily ve všech moných významech v herní mluv? a mnoho hrá?? o proslulé Královn? ?epelí minimáln? slyšelo, pokud ji p?ímo nevid?li, jak s pot?šením trhá kon?etiny nep?átel.

 

 

StarCraft II: Wings of Liberty vás zavede zpátky do Koprulu sektoru a zde se setkáte s mnoha d?v?rn? známými tvá?emi ze StarCraftu a jeho datadisku Brood Waru, a bude pokra?ovat sága Terran?, Zerg? a Protoss? novými a novátorskými zp?soby. Sou?ástí rozhovor? s rozmanitým osazenstvem herních charakter? m?e být mnoho nových p?ekvapujících a unikátních moností misí. A jako v?dce Raynorových Raiders si budete moct vybrat, na kterou misi se vaše parta vrhne nejd?ív a kterou si nechá na pozd?ji. Rozhodnutí, která u?iníte, zm?ní to, jak se p?íb?h vyvíjí; ur?ité události, cut scény a filmové momenty uvidíte pouze tehdy, kdy p?jdete jednou konkrétní cestou ve struktu?e misí StarCraftu II.

 

Wings of Liberty vám umoní si vytvo?it vlastní cestu a stát se sou?ástí epického d?je hry.

 

 

 

 

{ LÍHNUTÍ }

 

StarCraft II nechává hrá?e se p?ímo za?lenit do herního p?íb?hu a jeho v?tvících se nelineárních misí, místo aby jim p?ímo nabídnul striktn? lineární kampa?. N?kdy budou hrá?i ?elit natolik významným rozhodnutím, která by mohla dokonce zm?nit osud n?kterých postav ?i sv?t?. Jindy si zase hrá?i mohou na vedlejšák odsko?it k jiným misím.

 

Jeden z p?íklad? posledn? zmín?ného se vyskytuje v rané fázi hry v malé zem?d?lské kolonii umíst?né na vzdáleném okraji sv?ta pojmenované Agria. Jim Raynor a jeho skupina rebel? se po n?kolika odváných hrdinských a spravedlivých ?inech octnou na palub? lodi a zachycují nouzové volání z Agrie, která byla opušt?na obránci Dominionu a ?elí invazi Zerg?. Hrá?i si mohou vybrat, zda budou v?novat pozornost volání o pomoc, a nebo se budou honit za nep?átelským artefaktem, který by mohl zafinancovat jejich vlastní boj proti Dominionu, s tím, e si to volání nechají na pozd?ji.

 

Jedna z nejd?leit?jších ?ástí vypráv?ní p?íb?hu je vytvo?ení spojení mezi publikem a postavami na obrazovce nebo papíru. Tento princip platí i v herním designu: nejd?íve je d?leité hrá?e obeznámit se základní hratelností, ne ho postavit p?ed pokro?ilejší výzvy. The Evacuation of Agria, jedna z nejran?jších misí, byla navrena jako uvedení n?kterých postav a jejich vztah?, zatímco si hrá?i otestují své velitelské dovednosti p?i doprovázení suovaných kolonist? do bezpe?í.

 

 

 

{ T?HOTENSTVÍ }

 

Vývojový tým hned od za?átku v?d?l jasn?, e by cht?l do StarCraftu II zahrnout i misi, která by hodila hrá?e p?ímo do naplno rozjeté zergské invaze. Tato mise nakonec nese název The Evacuation of Agria, je to typický p?íklad, jak StarCraft II vyuívá vypráv?ní p?íb?hu k vytvo?ení RTS záitku, který vás vtáhne, je poutavý a zábavný - ale stejn? jako Zergové, tak i tato mise prošla mnohonásobnou p?em?nou p?edtím, ne dosáhla své finální formy.

 

Nejd?íve vývojá?i p?i vytvá?ení mise pro StarCraft II vytvo?í jakýsi prototyp jádra herních mechanism?. R?zné mise mají své vlastní zápletky a ?asto je více ne jeden zp?sob, jak si vyloit konkrétní myšlenku mise do vlastní mapy. Ve fázi prototypu návrhá? vytvo?í n?kolik r?zných verzí mapy, kadá z nich obsahuje mírn? rozdílné obm?ny mechanismu - v p?ípad? Agrie, evakuace planety. Cílem vytvá?ení prototyp? je zjistit, jaký je rozdíl mezi t?mi verzemi a najít v kadé trhliny a zábavu.

 

Jedna z nejran?jších verzí The Evacuation of Agria nap?íklad vyadovala, aby hrá? evakuoval kolonisty z n?kolika r?zných míst na map?, co se ukázalo ale jako problém. Zb?silé pobíhání kolem, opoušt?ní d?íve postavených obranných budova a dohlíení nad všemi t?mi evakua?ními postupy se ukázalo jako p?íliš frustrující a stresující na tak ranou mapu a naprosto to rozbo?ilo p?vodní zamýšlený pocit "zergské invaze" z mise. V jiné verzi zase kolonisté ke svému cíli pochodovali p?šky, ale nakonec se vývojá?i rozhodli, e se to moc nehodí. Konec konc?, nikdo se zdravým rozumem by b?hem zergské invaze nešel jen tak na procházku, obzvlášt? neozbrojený.

 

Navození správné nálady je d?leité, ale i ty nejmenší detaily mohou pozitivn? ?i negativn? ovlivnit dojem z mise. P?etvo?ení Agrie na p?íliš hektickou a prudkou misi zkazilo zábavu a naprosto to odsunulo d?leité body d?je a vývoje postav do pozadí. Vývojový tým má neustále hrá?ovy emoce na mysli p?i veškerém procesu designování, protoe i to nejprecizn?jší lad?ní m?e být k ni?emu, kdy má hrá? dojem, e je ovládán. Vývoj Agrie vysv?tluje, jak se ve StarCraftu II setkává nálada, p?íb?h i hratelnost.

 

 

 

{ MUTACE }

 

Po (a n?kdy u b?hem) fáze prototypu p?ichází na ?adu n?kolik fází organizovaného testování: nejd?íve uvnit? týmu vývojá??, poté v?tší interní test, nakonec se do misí pustí všichni hrá?i z Blizzardu. Tyto testovací hry zásobují designéry cennými odezvami a sv?ím pohledem. Je mise moc náro?ná, nebo moc lehká? Ví hrá?i, co mají d?lat? Je tam n?co vyloen? mimo nebo špatného? Je mise srozumitelná? A, to nejd?leit?jší, je mise zábavná?

 

Vylepšování vypráv?ní p?íb?hu z Agrie ud?lalo ješt? víc vzrušující misi, ne byla. N?které opravy byly docela prosté: místo kolonist? pochodujících nap?í? Zergy zamo?enou krajinou, bylo logi?t?jší je naloit na nákla?áky, které sm??ují po jasn? zna?ené cest? sm?rem k evakua?nímu bodu. Podél té cesty jsou roztroušené bunkry, které zbyly po silách Dominionu, je p?ijdou vhod, jakmile se objeví n?jaký problém. Dr. Ariel Hansonová, úst?ední postava v p?íb?hu Agrie, na toto upozor?uje hrá?e, ?ím splní dvojí povinnost, p?itáhne pozornost k cennému taktickému prvku a zárove? zd?razní zatvrzelost a špatnost Dominionu.

 

 

Práv? malé úpravy jako tato mají za cíl p?inutit hrá?e pochopit  to, co Raynora drí p?i ivot? bez ohledu na všechny ty špatné ivotní kroky, a zárove? to napomáhá, aby se hrát vcítil do kolonist?, kte?í byli zanecháni zem?ít strašlivou smrtí. Obyvatelé Agrie byli opušt?ni v té nej?ern?jší hodin? - a potom ?lov?k, kterého propaganda císa?e Mengska lí?ila jako kriminálníka, teroristu a nep?átelského stoupence, d?lá to, co by nikdo jiný neud?lal, a riskuje sv?j ivot, aby zachránil lidi, které ani nezná, jednoduše proto, e si myslí, e to tak má být.

 

Další úpravy byly spíše drobn?jšího charakteru. Jednoduše jsme zm?nili po?áte?ní cíl mise z "Nenech X kolonist? zem?ít" na "Zachra? X kolonist?". Tím jsme docílili toho, e má hrá? pocit, e je vše víc pod kontrolou, a zárove? jsme Dr. Hansonovou dali do obranné pozice mimo nebezpe?í a tím eliminovali další zdroj stresu. (Podle p?vodního návrhu by mise skon?ila, kdyby Hansonová zem?ela, by? se hrá?i povedlo zachránit úpln? všechny kolonisty.)

 

B?hem mnohých iterací je cílem vývojá?? zakomponovat The Evacuation of Agria i další mise ve h?e do kampan?, která není jen výzvou pro hrá?ovy dovednosti jako taktika, ale také vypráví p?esv?d?ivý p?íb?h s nezapomenutelnými postavami, zajímavými zvraty v d?ji a smysluplnými volbami.

 

 

{ PEM?NA }

 

Ve StarCraftu II nekon?í rozhodování u obrazovky výb?ru mise. The Evacuation of Agria je navrena tak, aby bylo víc moností, jak bezpe?ný únik kolonist? zajistit; m?ete si d?epnout do opušt?ných bunkr? Dominionu a podél cesty vybudovat statickou obranu; m?ete nashromádit velkou mobilní armádu, která se bude pohybovat spolu s konvojem; p?ípadn? zkombinovat ob? strategie; nebo se m?ete rozhodnout ud?lat n?co naprosto jiného.

 

A? u se rozhodnete pouít jakoukoliv taktiku, m?la by vám napomoct pochopit zoufalství a teror sm??ující k okrajovým sv?t?m Dominionu. Ukáe vám z první ruky, jak m?e zergský roj rychle zamo?it celou planetu a donutí vás si uv?domit, e vaše rozhodnutí budou mít váný d?sledek na lidi, s nimi se setkáte.

 

Práv? jako Agrie, i ostatní mise ve StarCraftu II jsou vytvo?eny jako výzvy s jedine?nými a p?ekvapujícími herními mechanismy a rozhodnutími. A? u zachra?ujete kolonisty, úto?íte na nep?átelská opevn?ní, šouráte se hr?zou p?epln?nými chodbami, utíkáte p?ed lávou nebo kradete cizí artefakty, po?ád jste to jen vy, kdo ten p?íb?h ?ídí.

Copyright © 2007-2024 Jata & Jetro | Administrace
Legacy of the Void, Heart of the Swarm, Wings of Liberty, StarCraft: Ghost are trademarks, and Battle.net, StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.