StarCraft II  |  StarCraft Encyklopedie  |  Diablo III

StarCraftCZ.com

StarCraftCZ.com banner
Aktuálně ze světa SC:  Sout? o knku StarCraft II: Flashpoint (číst)

Game Info » Levelovac systm

Princip levelovacího systému (dostupný od Heart of the Swarm) je jednoduchý – za kadou jednotku, kterou vytrénujete ?i zni?íte, obdríte zkušenost za práv? hranou rasu, a to jak na mapách hraných v rámci matchmakingu (zahrnutém do eb?í?ku i z her do n?j nezahrnutách), tak v rámci custom games na mapách od Blizzardu. Mnoství získaných zkušeností za danou mapu se objeví vdy po ukon?ení hry, akumulují se a po dosaení stanoveného mnoství postupujete na další úrove?, p?i?em nejvyšší dosaitelná je 20. úrove? za kadou rasu.

 

 

Je jedno, jak se vám da?í. A? u svého nep?ítele rozdrtíte, nebo ne, vdy za vynaloené úsilí dostanete n?jakou odm?nu. Krom? tohoto klasického systému získávání zkušeností, by m?ly být k dispozici i tzv. bonusové body v rámci akcí typu „bonusový víkend“, „extra body za první výhru dne“ atd.

 

Odm?ny

Postupováním na další úrove? za jednotlivé rasy p?ináší hrá?i monost získat nové portréty ?i decals. Krom? toho se sou?et úrovní za všechny t?i rasy zobrazuje i v levém dolním rohu hrá?ského portrétu, take ostatní hrá?i snadno poznají, jak vám to jde.

 

 

 

Portréty jednotek a decals

Nový portrét ?i decal vdy p?edstavoval zp?sob, jak p?edvést sv?j výkon ve StarCraftu II. V tomto dopomáhají také nové portréty dostupné v Heart of the Swarm a p?ipravené k odemknutí postupem na vyšší úrove? v levelovacím systému.

 

 

Krom? toho byly do hry p?idány desítky nových decals, kterými se m?ete pochlubit na stavbách p?ímo ve h?e. Tyto samoz?ejm? nenahrazují ty p?vodní z Wings of Liberty, a tak se jejich mnoství jen op?t zv?tšilo.

 

Skiny jednotek a tancování

Krom? výše zmín?ných odm?n p?ináší Heart of the Swarm dva nové druhy odm?n, které se projevují p?ímo na bitevním poli: skiny jednotek a animace tancování. Druhé zmín?né lze odemknout na 10., 15. a 20. úrovni, zatímco nové skiny jsou dostupné p?i dosaení 20. a 30. úrovn?.

 

Copyright © 2007-2024 Jata & Jetro | Administrace
Legacy of the Void, Heart of the Swarm, Wings of Liberty, StarCraft: Ghost are trademarks, and Battle.net, StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.