StarCraft II  |  StarCraft Encyklopedie  |  Diablo III

StarCraftCZ.com

StarCraftCZ.com banner
Aktuálně ze světa SC:  Sout? o knku StarCraft II: Flashpoint (číst)

Rob Pardo odpovd na otzky fanstrnek v rmci EPT2009

 

První otázka je ohledn? Battle.net. Kdy klikneme pravým myšítkem na jméno hrá?e, budeme ho moci utišit nebo mu poslat tichou zprávu?
Jasn?, ur?it?. P?edstavte si to jako analogii k Warcraftu 3. Te? si p?esn? nevybavuju, jak to tam chodí, ale ur?it? je tam n?jaký zp?sob, jak pomocí pravého tla?ítka poslat tichou zprávu.

Jak moc jsi se hrou v tento okamik spokojený a je tu n?co, co bys rád zm?nil nebo p?idal, ale nem?eš nap?íklad kv?li ?asu?
Jestli bych n?co zm?nil? Je spousta v?cí, které se ješt? zm?ní. Ale jednou z t?ch nejv?tších výzev je práv? te? po?ádné sestavení Terran?. Ovšem to je n?co, ?ím si prochází kadá hra v této fázi vývoje. Pak jsou tady feature levely a myslím, e se t?mi budeme hodn? spokojeni.
Po?ád si budeme ?íkat, jo, kdyby to bylo vyšlo s touhle jednotkou, to by bylo fajn. Nebo, jo, kdyby to bylo vyšlo s tímhle levelem, to by bylo fajn. Ale to není otázka ?asu. Je pravda, e kdybychom m?li ješt? t?i m?síce, p?idali bychom t?eba n?jakou jednotku. B?hem tv?r?ího procesu padne spousta nápad? a n?které se prost? neosv?d?í tak, jak se p?edpokládalo. Párkrát je vyzkoušíme v praxi, ukáe se, e to tak docela nefunguje, a pak jsme trochu smutní, protoe nám ty nápady p?edtím p?ipadaly super. Ale našt?stí ty nápady nemusíme zahazovat kv?li nedostatku ?asu.

Co se tý?e jednotek, kolik animací portrét? plánujete, e bude kadá jednotka mít?
Páni. Tak to nemám tucha. :)
Tak jestli jich bude tak ?ty?i p?t, nebo spíš dv? t?i?
P?iznám se, e si fakt nejsem jistý. To je otázka pro naše um?lecké odd?lení. :)

Je ve SC2 n?co, na co jsi obzvláš? pyšný, e jsi ud?lal úpln? sám?
No, spousta práce je tady—
--týmová? Jasn?. Ale je tady n?co, na co jsi extra pyšný jako na sv?j vlastní p?ínos h?e? N?jaká jednotka, ?i herní mechanika nebo jakýkoliv jiný nápad.
P?ispívám svou troškou ke všem hrám. Na této úrovni u se to posuzuje docela t?ko. N?jaký m?j vlastní p?ínos h?e tam ur?it? je, ale já o tom u ani takhle nep?emýšlím, protoe to funguje tak, e t?eba já m?l p?vodní nápad, pak k tomu n?kdo n?co p?idal, a u z toho vznikla ta týmová práce. Párkrát m?j p?ínos spo?íval t?eba v tom, e jsem jen n?co vyladil. T?eba jsem ?ekl, e by bylo dobrý, kdybychom ješt? n?jakou jednotku takhle a takhle upravili.
Jasn?. A jaký sv?j p?ínos tedy povauješ za nejlepší?
T?ko ?íct. Ván? jsem se nau?il o tom takhle nep?emýšlet. Velká ?ást mého p?ínosu se odehrála hned na za?átku, protoe jsem byl hlavním designérem hry, ješt? ne na scénu p?išel Dustin. Ale po?ád platí to samé. T?eba jsem m?l p?vodní vizi a rozši?oval ji, ale výsledek je práce n?kolika lidí. Ovšem t?eba takový single player obsahuje ?adu nápad?, se kterými jsem p?išel já a úzký okruh lidí. Take v tom bych spat?oval jednu z t?ch v?tších ?ástí svého p?ínosu v raném vývoji. Nap?íklad p?vodní návrhy jednotek vycházejí z toho, jak jsem je já a m?j úzký kolektiv nakreslili. Nap?íklad skákání z útes?. Ale kadý p?vodní nápad se postupn? hodn? prom?ní a je to zase kolektivní dílo.

Kolik herc? se podílelo na dabingu dialog??
Teda vy se t?ch ?ísel fakt nebojíte. :) Tuhle otázku byste m?li poslat do odd?lení zvuku. Nerad bych hádal, ale kdy vezmu všechny jednotky…
Jde mi hlavn? o mluvící postavy ve h?e.
O tom mluvím, ale ván? nechci hádat. Tahle ?ísla neznám ani v p?ípad? prvního StarCraftu a Warcraftu III. To by práv? v?d?li naši zvuka?i. Ale stává se, e jeden herec nám namluví hned n?kolik jednotek, ale v kampani vdy jeden herec mluví jen jednu postavu. Mohl bych si spo?ítat jednotky ve h?e a postavy v kampani, ale i tak by to byl jen hrubý odhad. Mohl bych b?et za Russellem a zeptat se ho, jak jsem s tím odhadem blízko. Ale ván? nevím.

Z?sta?me u single playeru. Podílel ses u na prvním StarCraftu, a kdy se podíváme na bonusové levely, Dark Origins, Resurrection, m?eme spat?it jakousi p?edzv?st budoucích událostí. M?li jste u tehdy konkrétní plán, a pokud ano, dreli jste se jej nakonec?
Konkrétní plán jsme nem?li. M?li jsme pár nápad? a jakousi p?edstavu, kudy se p?íb?h asi bude ubírat. A kdy jsme d?lali Dark Origins, opravdu jsme cht?li nastínit budoucí kapitoly. Ale tehdy jsme ješt? nem?li p?esný plán, jakým sm?rem se bude ubírat p?íb?h SC2. Vycházíme z toho, e Brood Wars vyšly skoro p?ed jedenácti lety, a kdy jsme si sedli nad p?íb?hem SC2, všechno to staré jsme oprášili. Vid?li jsme, kde to skon?ilo, vid?li jsme, kam jsme m?li namí?eno, vzali jsme v potaz i kniní zpracování univerza StarCraftu. Taky jsme se pobavili o p?íb?hu SC: Ghost a o tom, kudy jsme ho cht?li vést. A to jsme pouili jako základní stavební kameny. Take jsme m?li takovou mlhavou p?edstavu, vyhrnuli jsme si rukávy, jak to vdycky d?láme, a za?ali jsme se bavit o tom, jaké významné momenty chceme zpracovat, jaké hlavní postavy ve h?e chceme mít, a z toho jsme tak n?jak uva?ili hlavní d?jovou linii.

M?eš nám prozradit n?co o editoru misí?
No, m?u vám ?íct n?co obecného, abyste m?li rámcovou p?edstavu. T?ko vám dám vý?et všech trigger?, co tam máme. :) Na editor misí jsme opravdu pyšní, dali jsme si na n?m záleet. Cht?li jsme, aby lidé mohli d?lat mody stejn? jako pro Warcraft III. Kdy jsme vid?li, co všechno se pro Warcraft III ud?lalo, cht?li jsme tv?rc?m map poskytnout stejnou podporu. Také jsme ud?lali lepší kompatibilitu s Battle.netem, aby se líp vyhledávaly vlastní mapy. O tom jsme povídali i na BlizzConu. Chceme tv?rce map podporovat a za?ídit, aby bylo na Battle.netu vid?t, které mapy jsou zrovna populární.

Bude moné pozvat p?ítele online, aby se podíval na m?j záznam hry, nebo aby byl divákem u stejné hry?
Ur?it? to ud?láme pro diváky zápas?, stejn? jako jsme to ud?lali u StarCraftu a Warcraftu III. Tam byl reim diváka, mohli jste se dívat na stejné zápasy, on mohl sledovat tvoji hru, ty jsi mohl sledovat jeho… To všechno z?stane. U hodnocených zápas? to ale nep?jde, aby se tam p?es diváky nepodvád?lo.
Co se záznam? tý?e, n?co takového snad bude. Rozhodn? bychom to v budoucnosti rádi ud?lali.

Bude Battle.net opravdu pln? zadarmo, nebo tam budou n?jaké speciální zpoplatn?né funkce, které ale nebudou klí?ové?
To bude záleet na regionu. Ale jeliko vy všichni jste z Evropy… v podstat? to bude hodn? podobné tomu, jak to fungovalo v minulosti. V?tšina Battle.netu, vlastn? celý Battle.net, je pro Severní Ameriku a Evropu zdarma, v Asii je situace trochu jiná. Budou ale ur?ité funkce, které budou zpoplatn?né, jako t?eba… vezm?te si  WoW a to, jak funguje mimo rámec p?edplacených karet. Máme tam t?eba st?íbrné transfery a další p?ídavné sluby. Podobn? to bude i u Battle.netu, ale jinak chceme, aby si hrá? mohl hru uít naplno se vším obsahem u jen díky tomu, e si ji koupí.  

Mnozí hrá?i by cht?li VOD (video on-demand) a n?které hry jako t?eba GTA 4 pomáhají hrá??m vytvá?et svá vlastní VOD. Plánujete ud?lat n?jakou aplikaci pro tvorbu VOD i v SC2?
Jednu takovou funkci jsme ud?lat cht?li, ale nakonec jsme se rozhodli proti. Vlastn? se vracím k té p?edchozí otázce o herních záznamech. Moná to ud?láme v datadisku nebo v n?jakém patchi, ale v základní h?e to ur?it? nebude.

Do Warcraftu byly nedávno implementovány achievementy. Dá se p?edpokládat, e to samé máte v plánu i pro SC2 a Battle.net? Bude to jen pro Battle.net, nebo i offline?
Achievementy budou jak pro single player, tak pro Battle.net. Ale aby se vám achievementy pro single player zapo?ítaly, budete muset být p?ipojeni na Battle.net.
Take budeme moct hrát i kampa? online?
Ano.
A to p?jdeme na Battle.net a tam zvolíme single player, nebo jak to bude fungovat?
P?edstava je taková, e chceme p?esv?d?it v?tšinu hrá??, aby byli p?ipojeni na Battle.net, i kdy hrají single player, a m?li tak p?ístup ke komunit?. Pro samotné hraní to ale nebude nutné, take m?ete hrát offline, ale rádi bychom hrá?e p?im?li k tomu, aby se vdy p?ihlásili. T?eba kdy hraješ multiplayer 2v2 a tv?j kamarád hraje single kampa?, po?ád se uvidíte a budete si moct posílat zprávy. Snaili jsme se tomu p?izp?sobit herní rozhraní.
Bude moné hrát i p?es LAN? První StarCraft je díky tomu hodn? známý.
Nemáme v plánu podporovat LAN pro SC2. Multiplayer bude pouze p?es Battle.net.
Take podobný p?ístup jako v p?ípad? Diabla III?
Ano, tak.

N?kde padla zmínka o tom, e ve Wings of Liberty bude moné hrát i misi za Protosse. M?ete to potvrdit?
Kampa? Wings of Liberty je z 95 % terranská, ale bude tam i taková vedlejší d?jová linie, která se bude týkat Protoss?. Take pár misí tam za n? bude.
A kolik t?ch misí asi bude?
To vám ne?eknu, ale bude to malé ?íslo. Rozhodn? malé v porovnání se zbytkem kampan? za Terrany. Je to takový drobný p?íb?h.

Kdy u se bavíme o tom internetovém p?ipojení, zmínil jsi, e LAN nebude podporována, take budeme muset být p?ipojeni na internet pro v?tšinu funkcí. Jaké bude vyadováno minimální p?ipojení na internet? Bude sta?it t?eba dial-up?
To je dobrá otázka. Bohuel ale nevíme, jak to bude, ješt? to není definitivní. Ale budeme se snait vše za?ídit tak, aby to fungovalo i pro pomalejší druhy p?ipojení.
Nebojíte se, e kv?li tomu p?ijdete o potenciální hrá?e?
Ur?ité riziko tu je, ale v podstat? je to to samé jako s minimální grafickou kartou. D?láme pr?zkumy trhu a snaíme se zjistit, co pouívá v?tšina lidí, aspo? 90%. Ur?it? nebude vyadován broadband.

Máte v plánu n?co jako StarCraft TV nebo LIVE p?enosy s komentá?i?
To jako jestli budeme d?lat n?jaké akce pro SC2?
Nap?íklad.
Ur?it?. N?co podobného jsme d?lali pro Warcraft 3 a World of Warcraft, take plánujeme podporovat i SC2 minimáln? tak jako p?edchozí hry, jestli ne víc.

Bude moné uspo?ádat turnaj pouze t?eba pro ?leny ur?ité gildy?

Ze za?átku rozhodn? ne, ale máme v plánu n?co podobného ud?lat v budoucnu. Takový soukromý systém turnaj?.

Co StarCraft 2 a konzole? Jak vysoká je šance, e hra vyjde i na tyto platformy?
Nulová. Náš p?ístup k tvorb? her je takový, e se je snaíme ud?lat pro všechny platformy, pro které má ta daná hra smysl. Prost? si myslíme, e není moné p?evést RTS – tedy rozhodn? ne ten typ RTS, který d?láme my – na konzole. V minulosti jsme to zkoušeli, t?eba s prvním StarCraftem na Nintendo 64. Fungovalo to, bylo to hratelné, ale ta hratelnost byla diametráln? jiná ne na PC, a my prost? nechceme, aby ten rozdíl byl takový.
Take jenom pro PC a Mac?
Ano.

Mnoho hrá?? p?vodního StarCraftu se rozhodlo nevyuít slueb Battle.netu a místo toho hráli p?es iC Cup. Budete podporovat iC Cup v p?ípad? SC2?
Ne. To je i další z d?vod?, pro? nepodporujeme LAN. Chceme, aby všichni hráli p?es Battle.net, a chceme, aby to pro n? byl skv?lý záitek. Pokud je n?jaký d?vod, pro? lidé nemají rádi Battle.net, tak to chceme napravit, aby s ním všichni byli spokojeni.
N?kte?í pouívají i r?zné modifikace Battle.netu, které b?í na vašem enginu.
Jo, a to je ješt? horší. Tomu se ?íká pirátská sluba. :)

Jak to bude se záznamy her? Bude na Battle.netu n?jaká sluba, e hrá? jen n?kam klikne, a jeho replay se nahraje na server Battle.netu nebo na YouTube nebo n?co podobného?
Rozhodn? na Battle.netu chceme ud?lat n?co takového, vytvo?it n?jaký systém záznam?.
Myslel jsem rovnou jako video, aby to mohl vid?t kadý.
Tak to nemáme. Nemáme monost záznamy konvertovat na soubory .avi nebo tak n?co. Ale bylo by to fajn. Spíše se chceme zam??it na napravení toho problému, který m?l Warcraft III. Tam byl problém s verzemi hry, take kdy si n?kdo ud?lal záznam, pak hru opatchoval, ten záznam u nešel spustit. To chceme rozhodn? u SC2 napravit. Na verzi hry u nebude záleet, všechny replaye budou kompatibilní se všemi verzemi.

Kdy u jsme narazili na ty modifikace Battle.netu od t?etích stran, ty pouívaly trochu jiný systém eb?í?k? ne p?vodní Battle.net, co bylo hodn? populární. Plánujete pro nový Battle.net stejný systém eb?í?k??
Pro nový Battle.net máme úpln? nový systém eb?í?k?. Ale pokud jde o ty t?etí strany, nevadí nám, kdy si d?lají vlastní eb?í?ky, ale chceme, aby je m?li na našem Battle.netu. Take budou hrát p?es Battle.net a výsledky se jim budou zaznamenávat do jejich vlastních systém?. S tím nemáme problém. Bude to trochu jiné, z minula jsme se pár v?cí p?iu?ili.

A poslední otázka? Dej si záleet. :)
Tak se zeptám na single player. Jak dlouhá bude celá kampa?? Na vašich stránkách jsem se do?etl, e to bude n?jakých 40 misí.
Bude to o hodn? víc. Kadá kampa? bude ?ítat asi 30 misí. První kampa? je asi tak dlouhá jako první StarCraft za všechny rasy. Rozdíl bude v tom, e mise si te? vybíráte sami, take vám t?ko ?eknu, s kolika misí se bude jedna kampa? skládat. To bude záleet na tom, které mise si vyberete. Ale celkem tam bude na výb?r asi 30 misí. Minimáln? kampa? zabere asi 15 misí, ale to bude záleet na tom, kolik toho budete chtít splnit.
A kolik hodin dohrání kampan? zabere? Odhadem.
To záleí na tom, jak dob?e budete hrát. :) ekl bych tak 30-60 hodin podle toho, kolik vám zabere jedna mise. Pokud byste cht?li d?lat sv?tové rekordy, m?e to být asi 20 hodin pro ty, kte?í to nepojedou poprvé. Tyhle hodinové odhady jsou jen hrubé, protoe to bude záleet nap?íklad na tom, na kolikátý pokus ud?láte t?eba pátou misi, která je hodn? tuhá. V podstat? se dá ?íct, e pokud budete hrát normáln?, kadá mise vám zabere 30-60 minut.

Copyright © 2007-2024 Jata & Jetro | Administrace
Legacy of the Void, Heart of the Swarm, Wings of Liberty, StarCraft: Ghost are trademarks, and Battle.net, StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.