StarCraft II  |  StarCraft Encyklopedie  |  Diablo III

StarCraftCZ.com

StarCraftCZ.com banner
Aktuálně ze světa SC:  Sout? o knku StarCraft II: Flashpoint (číst)

Game Info » FAQ (eb?cky a ligy)

 

1v1

Jakým zp?sobem se po?ítá, do jaké ligy budeme p?i?azeni?

 

B?hem prvních n?kolika zápas? (obvykle 10) vás spojíme s r?zn? zkušenými hrá?i a zaznamenáme vaše výsledky - zda vyhrajete nebo prohrajete. Díky tomu jsme schopni ur?it jak dobrý jste, a na základ? toho vás pak umístíme do ligy, o které si myslíme, e je odpovídající vaší úrovni hraní.


Na základ? ?eho se pohybujeme v eb?í?ku v rámci své divize? Nap?íklad z 51. místa na 44.

 

Jednoduše hraním s ostatními hrá?i a vít?zstvími. A?koliv je d?leité p?ipomenout, e v kadém zápase m?ete získat rozdílný po?et bod?, a to na základ? obtínosti vašeho soupe?e.

P?íklad: Hrá? A má pom?r výher a proher 19-17 a je ve st?íbrné lize na 35. míst?, zatímco hrá? B má pom?r výher a proher 18-19, ale kv?li obtínosti n?kolika t?chto zápas? (?ekn?me, e hrál proti hrá??m ze zlaté ligy) bu? dostal za výhru více bod?, nebo jich za prohru mén? ztratil.


Na základ? ?eho se hrá?i v eb?í?ku propadnou? Nap?íklad ze 44. místa na 51.

 

Jednoduše na základ? prohraných zápas?. Vaše aktuální umíst?ní se vztahuje na všechny ve vaší divizi v rámci ligy. Po?et bod?, které ztratíte za zápas, je srovnatelný s tím, kolik bod? získáte, pokud vyhrajete. Pokud prohrajete s n?kým, kdo je umíst?n výše ne vy, m?li byste ztratit mén? bod?, ne kdy prohrajete s n?kým, kdo je pod vámi.


Jak d?leitou roli hraje favorizující ukazatel a jak tento efekt ovliv?uje body, které se rozd?lí za vít?zství nebo prohru?

 

Favorizující ukazatel vám dává p?edstavu, zda je protihrá?, kterému ?elíte, stejn? zkušený jako vy, bude pro vás výzvou, extrémní výzvou, anebo výzvou nebude.

V sou?asné dob? je v tomto mechanismu chyba, kdy na obrazovce se skóre se zobrazí špatná úrove? vás a vašeho soupe?e. Na obrazovce p?i na?ítání se však zobrazuje údaj, kdo je favorizován, správn?.

M?ete pouít ukazatel favorizování k odhadnutí, kolik bod? pravd?podobn? získáte nebo ztratíte po zápase v závislosti na výsledku.

       
Jaké ligy existují?

 

M?d?ná, bronzová, st?íbrná, zlatá, platinová. V tomto po?adí. Také tu máme cvi?nou ligu pro hrá?e, kte?í za?ínají a v budoucnu budou moná vytvo?eny ješt? další zvláštní ligy jako je nap?íklad pro liga jen pro zvané.


Jakým zp?sobem se hrá? p?esune z jedné divize do druhé v rámci stejné ligy? (nap?íklad z páté divize st?íbrné ligy do ?tvrté divize st?íbrné ligy).

 

Teoreticky by to jít nem?lo. M?li jsme tu p?ípady, kdy se to stalo, ale to je známý problém v aktuálním buildu bety a u jej prošet?ujeme.


Udávají r?zn? o?íslované divize úrove? hrá??? Jsou nap?íklad ve 4. divizi o trochu t?ší hrá?e ne v páté?

 

Ne. Divize jsou odd?leny, abychom v kadé m?li pat?i?ný po?et lidí.


Jakým zp?sobem se hrá? dostane z jedné ligy do druhé? (nap?íklad ze st?íbrné do zlaté)


Poté, co vás systém umístil do jedné z lig, pokra?uje ve vyhodnocování vašich výkon? a ur?uje, do které ligy byste m?l být umíst?n v závislosti na t?chto vyhodnoceních. ?as a ?etnost t?chto vyhodnocení jsou skryty.


Jsou vytvá?eny zápasy i mezi r?znými ligami? (nap?íklad hrá? ze zlaté ligy hraje hodnocený zápas proti hrá?i ze st?íbrné ligy)

 

Ano, m?ete se utkat i s hrá?i z rozdílných lig, abychom otestovali vaši úrove?. Proto se m?jte ve st?ehu a v kadém zápasu hrajte naplno.


Co jsou za? bonusové body a jak je získáváme?

 

Bonusové body (na n?kterých místch v rozhraní nesprávn? nazývané "Rested points") jsou body, které kadý hrá? získá, a? u je online a hraje nebo ne. Pouívají se v podstat? jako prost?edek, který pom?e hrá?i, který po n?jakou dobu nehrál. Body se vám pomalu na?ítávají a do konce sezóny, nicmén? tu existuje maximum bonusových bod?, které m?ete získat.


Jak jsou bonusové body pouívány v sout?ním hraní?

 

Pokud vyhrajete zápas proti jinému hrá?i, budete odm?n?n ur?itým po?tem bod?. Po?et bonusových bod? bude odpovídat po?tu bod?, které získáte za výhru.

Nap?íklad: Pokud máte v zásob? 30 bonusových bod? a vyhrajete zápas, za který byste normáln? získali 10 bod?, z vaší zásoby bonusových bod? se vezme dalších 10 bod? a vy tak získáte za výhru v tomto zápase dohromady 20 bod?. Zásoba vašich bonusových bod? se následn? sníí na 20. (Jsme si v?domi chyby, která v n?kterých ?ástech rozhraní nezobrazuje správn? vaši zásobu bonusových bod?).2v2

Jsou zisky a ztráty ve 2v2 hrách vyšší ne p?i h?e 1v1?

 

Ne, zisky a ztráty jsou stejné jako ve 1v1.


Po?ítá se po?adí ve 2v2 zápasech pro kadého hrá?e zvláš? nebo se hodnotí celý tým? Nap?íklad: Pokud hrá? A hraje s hrá?em B a jejich tým je na 2. míst?, bude hrá? A na jiném míst? v jiné lize s hrá?em C?

 

Ano. Kadý pár je hodnocen individuáln?. Samoz?ejm? po dokon?ení 10 zápas?, které ur?í, do jaké ligy se hodíte.


Jak se vypo?ítávají zápasy 2v2? Je to pr?m?r t?ch dvou hrá?? nebo sou?et?

 

Kadé spárování hrá?? p?i zápasech 2v2 má své vlastní hodnocení. Pokud se ú?astníte 2v2 s náhodným výb?rem, m?li byste mít své vlastní individuální hodnocení. Zápasy, které zahrnují 2v2 náhodné hrá?e, pr?m?rují hodnocení t?chto dvou hrá?? a porovnávají je s hodnocením jejich protivník?.
Copyright © 2007-2024 Jata & Jetro | Administrace
Legacy of the Void, Heart of the Swarm, Wings of Liberty, StarCraft: Ghost are trademarks, and Battle.net, StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.