StarCraft II  |  StarCraft Encyklopedie  |  Diablo III

StarCraftCZ.com

StarCraftCZ.com banner
Aktuálně ze světa SC:  Sout? o knku StarCraft II: Flashpoint (číst)

Game Info » ?asov osa

Tato ?asová osa zobrazuje klí?ové události v historii Terran?, Protoss? a Zerg?, které se udály od 16. století do roku 2504 - kdy se Jim Raynor vrací na Mar Saru. Osa byla sestavena na základ? p?vodní hry a dalších zdroj?, jako jsou knihy, komiksy a mangy - jejich p?ehled naleznete v sekci Knihy a podobné.

1500

Skupina protoss? je vyhnána ze své domovské planety, Aiuru, za to, e se odmítají p?ipojit ke Khale, telepatickému propojení celé rasy. Tito vyhnanci, zvaní temní templá?i, se nakonec usazují na planet? Shakuras. Toto rozd?lení na dv? protosské frakce je známé jako Svár (Discord).

Christie Golden - StarCraft: Shadow Hunters
Christie Golden - StarCraft: Twilight

1865

Narodil se temný templá? Zeratul. Pozd?ji bude jedním z nástroj? usmi?ování rozd?lené spole?nosti Protoss?.

Christie Golden - StarCraft: Twilight
Aaron Rosenberg - StarCraft: Queen of Blades

2143

Narodil se Tassadar. Pozd?ji se stává exekutorem Aiurských protoss?.

Christie Golden - StarCraft: Twilight
Aaron Rosenberg - StarCraft: Queen of Blades

2259

?ty?i supernosi?e - Argo, Sarengo, Reagen a Nagglfar - se p?i p?eprav? v?zn? ze Zem? dostaly daleko za sv?j cíl cesty a havarují p?i p?istání na planetách v sektoru Koprulu. P?eivší se usídlují na planetéch Moria, Umoja a Tarsonis, kde vybudují novou spole?nost, je se zmocní i dalších planet.

2323

Po zaloení nových koloniích na dalších planetách se Tarsonis stává hlavním m?stem terranské Konfederace, silné, ale stále více utiskující vlády.

2460

Narodil se Arcturus Mengsk. Je p?íslušníkem jedné z konfedera?ních elitních Starých rodin (Old Families).

Graham McNeill - StarCraft: I, Mengsk
Jeff Grubb - StarCraft: Liberty's Crusade
Micky Neilson - StarCraft: Uprising

2464

Narodil se Tychus Findlay. Pozd?ji se b?hem Válek cech? (Guild Wars) sp?átelí s Jimem Raynorem.

William C. Detz - StarCraft II: Heaven's Devils

2470

Jim Raynor se narodil Trace a Karol Raynorovým, farmá??m na okrajové planet? Shiloh.

William C. Detz - StarCraft II: Heaven's Devils
Jeff Grubb - StarCraft: Liberty's Crusade
Aaron Rosenberg - StarCraft: Queen of Blades
Chris Metzen, Hector Sevilla - StarCraft: Frontline, volume 4: "Homecoming"
Simon Furman, Federico Dallocchio - StarCraft komiks #5-7

2473

Narodila se Sarah Kerriganová. Je to Terranka obda?ená mocnými psionickými schopnostmi.

Christie Golden - StarCraft: The Dark Templar Saga
Jeff Grubb - StarCraft: Liberty's Crusade
Micky Neilson - StarCraft: Uprising
Aaron Rosenberg - StarCraft: Queen of Blades

2478

Arcturus Mengsk se po dokon?ení Styrling Academy proti p?ání svých rodi?? p?ipojuje ke konfedera?ním mari?ák?m.

Graham McNeill - StarCraft: I, Mengsk

2485

Jako odpov?? na konfedera?ní neoprávn?né p?ivlast?ování surovin spojí Morijnská t?ební koalice a Kelaniský p?epravní cech síly, aby vytvo?ili Kel-Morijský Kartel. Jejich cílem je chránit svou výnosnou t?bu a poskytovat vojenskou pomoc jakémukoliv t?ebnímu cechu utla?ovanému Konfederací. Rostoucí nap?tí mezi Kartelem a Konfederací vede k propuknutí otev?ené války. Tento st?et se stává známým jako Války cech?.

William C. Detz - StarCraft II: Heaven's Devils
Graham McNeill - StarCraft: I, Mengsk

2488-2489

Jim Raynor se p?ipojuje ke konfedera?ním mari?ák?m a setkává se Tychusem Findlayem. V pozd?jších bitvách mezi Konfederací a Kel-Morijským Kartelem se projeví d?leitost praporu 321st Colonical Rangers (jeho ?lenem byli Raynor i Findlay) a jejich odborné znalosti a bravurní skutky, ?ím si vylouili p?ezdívku "Heaven's Devils".

William C. Detz - StarCraft II: Heaven's Devils

 

V Kel-Morijském zajateckém tábo?e se Jim Raynor setkává s konfedera?ním vojákem Colem Hicksonem. B?hem tohoto setkání u?í Hickson Raynora, jak vzdorovat a p?eít brutální Kel-Morijské mu?ící metody.

William C. Detz - StarCraft II: Heaven's Devils
Simon Furman, Federico Dallocchio - StarCraft komiks #6

 

Na konci Válek cech? bez dovolení opoušt?jí Jim Raynor a Tychus Findlay konfedera?ní armádu.

 

Arcturus Mengsk po získání hodnosti plukovníka odstupuje ze své funkce v konfedera?ní armád?. Poté se stává úsp?šným pr?zkumníkem na okraji galaxie.

Graham McNeill - StarCraft: I, Mengsk

 

Po tém?? ?ty?ech letech války si "vyjedná" Konfederace mír s Kel-Morijským Kartelem, k n?mu se p?ipojítí všechny t?ebních cechy podporující Kartel. Navzdory této masivní poráce smí Kel-Morijský Kartel dále existovat a udret si autonomii.

 

Otec Arctura Mengska, konfedera?ní senátor Angus Mengsk, vyhlašuje nezávislost Korhalu IV, hlavního sv?ta Konfederace, který byl dlouhou dobu ve sporu s vládou. Jako odpov?? t?i konfedera?ní duchové - tajní terranští agenti s nadlidskými psionickými sílami rozší?enými o technologii neviditelnosti - zavradí Anguse, jeho enu a jejich dceru. Arcturus vzteky bez sebe z vyvrad?ní rodiny p?evezme velení nad povstáním na Korhalu a vede partyzánskou válku proti Konfederaci.

Graham McNeill - StarCraft: I, Mengsk

2491

Jako varování dalším p?ípadným separatist?m rozpoutá na Korhalu IV Konfederace jadernou katastrofu a zabije miliony lidí. Na oplátku Arcturus Mengsk pojmenuje svou rebelantskou skupinu Synové Korhalu a jeho boj proti Konfederaci nabývá na intenzit?. B?hem toho Arcturus osvobozuje konfedera?ního ducha, Sarah Kerriganovou, která se pozd?ji stává jeho zástupcem.

Micky Neilson - StarCraft: Uprising

2495

Psanci Jim Raynor aa Tychus Findley, po ivot? plném schovávání a sebezni?ování, jsou ú?ady zahnáni do kouta a Raynorovy roky zlo?inu se uchýlily ke konci. I kdy je Tychus uv?zn?n, povedlo se Raynorovi utéct. Stáhnul se na planetu Mar Sara a oenil se s Liddy. Jejich syn Johnny se narodil krátce poté.

Christie Golden - StarCraft II: Devils' Due
Chris Metzen, Hector Sevilla - StarCraft: Frontline, volume 4: "Homecoming"

2496

Jim Raynor se stal šéfem policie na Mar Sa?e.

2498

Navzdory Jimovým výhradám byl Jonny Raynor odeslán do Akademie duch? na Tarsonis, aby zde rozvíjel sv?j skrytý psionický potenciál. Ten samý rok obdreli Jim a Liddy dopis s informací o Johnnyho smrti. Neschopna se vyrovnat se svým smutkem Liddy skomírá a nedlouho poté umírá.

Chris Metzen, Hector Sevilla - StarCraft: Frontline, volume 4: "Homecoming"

 

2499-2500

V sektoru Koprulu se objevují dv? nep?átelské hrozby: nelítostní a vysoce p?izp?sobiví Zergové a záhadní Protossové. Protossové, ve zdánliv? nevyprovokovaném útoku, zdevastují terranskou planetu Chau Saru a vyvolávají hn?v Konfederace. V?tšina Terran? se domnívala, e Chau Sara byla zamo?ena Zergy a Protossové uskute?nili útok, aby mohli toto zamo?ení zni?it. Ostatní planety, v?etn? blízké planety Mar Sara, byly rovn? shledány jako zamo?ené Zergy.

Jeff Grubb - StarCraft: Liberty's Crusade
Christie Golden - StarCraft: Twilight

 

Na Mar Sa?e Konfederace drí ve v?zení Jima Raynora za zni?ení Stanovišt? Backwater, Zergy napadenou terranskou základnu. Brzy je osvobozen Mengskovou rebelantskou skupinou, Syny Korhalu.

Jeff Grubb - StarCraft: Liberty's Crusade

 

Konfedera?ní mari?ák Ardo Melnikov se ocitá v konfliktu na Mar Sa?e. Trpí bolestivými vzpomínkami na sv?j d?ív?jší ivot na planet? Bountiful, ale ji brzo zjiš?uje, e jeho minulost je pon?kud temn?jší.

Tracy Hackman - StarCraft: Speed of Darkness

 

Mar Saru postihuje stejný osud jako Chau Saru a je vypálena Protossy. Jim Raynor, Arcturus Mengsk a Synové Korhalu a n?kte?í obyvatelé planety zvládnou p?ed zni?ením uniknout.

Jeff Grubb - StarCraft: Liberty's Crusade

 

Jim Raynor se s pocitem zrazení Konfederací p?idává k Syn?m Korhalu a setkává se se Sarah Kerriganovou. Reportér Universal News Network (UNN), Michael Liberty, doprovází rebelantskou skupinu, aby napsal o chaosu a paralyzování konfedera?ní propagandy.

Jeff Grubb - StarCraft: Liberty's Crusade

 

Konfedera?ní politik Tamsen Cauley na?ídí War Pigs - tajné vojenské jednotce vytvo?ené k tomu, aby d?lala tu nejšpinav?jší práci Konfederace - zavradit Arctura Mengska.

Simon Furman, Federico Dallocchio - StarCraft komiks #1

 

November "Nova" Terra, dcera jednoho ?lena Konfedera?ních mocných Starých rodin na Tarsonisu, odkrývá své dosud utajené psionické schopnosti poté, co telepaticky cítí své rodi?e a bratra, jak byli zavrad?ni. Jakmile se o jejích d?sivých schopnostech dozvídá Konfederace, po?ádá na ni lov, jeliko má v úmyslu vyuít jejího talentu.

Keith R.A. DeCandido - StarCraft: Ghost: Nova

 

Arcturus Mengsk pouije svou ni?ivou zbra? - psi-emitor - na konfedera?ní hlavní m?sto Tarsonis. Za?ízení vysílá zesílené psionické signály a na planetu se dostává velké mnoství Zerg?. Brzy poté Tarsonis padl, ztráta hlavního m?sta se ukazuje být osudovou ránou pro Konfederaci.

Jeff Grubb - StarCraft: Liberty's Crusade

 

Arcturus Mengsk zrazuje Sarah Kerriganovou a nechává ji na pospas mnoícím se Zerg?m na Tarsonisu. Jim Raynor, který si vytvo?il s Kerriganovou hluboké pouto, v zu?ivosti opouští Syny Korhalu a vytvá?í rebelantskou skupinu, která bude známá jako Raynorovi nájezdníci. Brzy zjiš?uje skute?ný osud Kerriganové: místo toho, aby ji Zergové zabili, stala se z ní mocná bytost známá jako Královna ?epelí.

Jeff Grubb - StarCraft: Liberty's Crusade
Aaron Rosenber - StarCraft: Queen of Blades

 

Michal Liberty opouští po boku Jima Raynora Syny Korhalu poté, co jsou sv?dky Mengskovy necitelnosti. Reportér se nechce stát nástrojem propagandy, a tak za?íná vysílat pirátské zprávy, které odhalují Mengskovu tyranskou taktiku.

Jeff Grubb - StarCraft: Liberty's Crusade
Aaron Rosenber - StarCraft: Queen of Blades

 

Arcturus Mengsk se prohlašuje za císa?e Terranského Dominia, nového vládního z?ízení, které p?ebírá moc nad mnoha terranskými planetami v sektoru Koprulu.

Graham McNeill - StarCraft: I, Mengsk

 

Senátor Dominionu, Corbin Plash, zjiš?uje, e jeho syn Colin m?e díky svým psionickým schopnostem vábit hordy smrtelných Zerg? - Dominion v tomto talentu vidí uite?nou zbra?.

Paul Benjamin, David Shramek, Hector Sevilla - StarCraft: Frontline, volume 1: "Weapon of War"

 

Nejvyšší vládce Zerg?, Nadv?domí, objevuje umíst?ní protosské domovské planety Aiuru a zahájí na ní útok.

Ren Zatopek, Noel Rodriguez - StarCraft: Frontine, volume 3: "Twilight Archon"
Aaron Rosenberg - StarCraft: Queen of Blades
Christie Golden - StarCraft: Twilight

 

Juras, talentovaný vynálezce protosské mate?ské lodi, se probudil ze staletí trvajícího spánku, aby zjistil, e Aiur ohroují Zergové. Jeliko ale nezná skute?né zám?ry Zerg?, ani d?vod jejich útoku. Váhá, zda na podivné nep?átele zaúto?it, nebo ne.

Brian Kindregan - "Mothership" (http://us.battle.net/sc2/en/game/lore/)

 

Veletemplá? Tassadar se ob?tuje, aby Nadv?domí zni?il. Nicmén? jen málo toho na Aiuru z?stalo, a tak zbývající Aiurští protossové prchají na planetu temných templá??, Shakuras, skrze warpovací bránu Xel'nag? - prastaré rasy, o ní se domnívá, e m?la výrazný vliv na evoluci Zerg? a Protoss?. Poprvé od vykázání temných templá?? z Aiuru se dv? protosské spole?nosti op?t spojily.

Ren Zatopek, Noel Rodriguez - StarCraft: Frontine, volume 3: "Twilight Archon"
Aaron Rosenberg - StarCraft: Queen of Blades
Christie Golden - StarCraft: Twilight

 

Zergové uprchlíky pronásledují skrze bránu na Shakuras. Jim Raynor a jeho skupina, kte?í se stali spojenci s Tassadarem a temným templá?em Zeratulem, z?stávají na Aiuru, aby zav?eli warpovací bránu. Mezitím Zeratul a protosský exekutor Artanis vyuívají sílu pradávného xel'nagského chrámu na Shakurasu, aby odstranili Zergy, kte?í se ji na planetu dostali.

 

Na okrajové planet? Bhekar Ro dva terranští sourozenci Octavia a Lars narazili na nedávno odhalený xel'nagský artefakt. Jejich pátrání skon?ilo neúsp?šn?, kdy za?ízení Larse pohltí a vyšle tajemný sv?telný paprsek do vesmíru, ?ím p?itáhne pozornost jak Protoss?, tak Zerg?. Zakrátko je Bhekar Ro pohlcen drastickým konfliktem mezi terranským, protosskými a zergskými jednotkami, které se všechny snaí dostat ke zvláštnímu artefaktu.

Gabriel Mesta - StarCraft: Shadow of the Xel'Naga

 

United Earth Directorate (UED), který sledoval konflikt mezi Terrany, Zergy a Protossy, p?ilétá do sektoru Koprulu ze Zem?, aby p?evzal kontrolu. K napln?ní tohoto cíle UED zajímá nezralé Nadv?domí na Zergy obsazené planet? Char. Královna ?epelí, Mengsk, Raynor a Protossové na ur?itou dobu dávají stranou svou vzájemnou nevraivost a spole?n? pracují na tom, aby porazili UED a nové Nadv?domí. T?mto nep?ílíš pravd?podobným spojenc?m se to poda?í a po smrti druhého Nadv?domí ovládne Královna ?epelí všechny Zergy v sektoru Koprulu.

 

Na nezmapovaném m?síci poblí Charu se Zeratul setkává s Terranem Samirem Duranem, jedním ze spojenc? Královny ?epelí. Zeratul zjiš?uje, e se Duranovi úsp?šn? povedlo spojit zergskou a protosskou DNA a vytvo?it tak k?íence, stvo?ení, o kterém Duran tvrdí, e navdy zm?ní vesmír.

 

Arcturus Mengsk nechává zabít polovinu svých agent?, aby zajistil v?rnost mezi bývalými konfedera?ními agenty, kte?í byli integrováni do programu duch? Dominionu. Krom? toho zakládá novou Akademii duch? na Urse, m?sící obíhajícím Korhal IV.

Christie Golden - StarCraft: Shadow Hunters

 

Corbin Phash posílá svého syna Colina, aby se schoval p?ed Dominionem, jeho agenti mladého chlapce hledají za ú?elem vyuití jeho psionické schopnosti. Corbin prchá do Umojanského protektorátu, terranské vlády nezávislé na Dominionu.

Paul Benjamin, David Shramek, Hector Sevilla - StarCraft: Frontline, volume 3: "War-Torn"

 

Mladý Colin Phash je chycen Dominionem a poslán do Akademie duch?. Mezitím jeho otec Corbin vystupuje v Umojanském protektorátu se svým nesouhlasným hlasem proti Dominionu. Za své vyslovené nep?átelství se stává Corbin cílem pokusu o vradu.

Paul Benjamin, David Shramek, Mel Joy San Juan - StarCraft: Frontline, volume 4: "Orientation"

2501

Nova Terra, která unikla p?ed zni?ením své domovské planety, Tarsonisu, se cvi?í vedle jiných nadaných Terran? a zdokonaluje své psionické vlohy v Akademii duch?.

Keith R.A. DeCandido - StarCraft: Ghost: Nova
Keith R.A. DeCandido, Fernando Heinz Furukawa - StarCraft: Ghost Academy, volume 1

 

Nova se setkává s Colinem Phasem, jeho akademie zkoumá ve snaze vyuít jeho unikátní schopnosti. Mezitím se ?ty?i kamarádi z Noviny minulosti zoufale snaí zachránit od povrad?ní Zergy poté, co uvízli na t?ební planet? Shi.

David Gerrold, Fernando Heinz Furukawa - StarCraft: Ghost Academy, volume 2

 

B?hem cvi?ení v soustav? Baker's Dozen objevují Nova a její kolegové z Akademie duch?, e planeta Shi byla zamo?ena Zergy. Ješt? v?tší starost d?lal fakt, e n?kolik Terran? - p?átel z Novina d?tství na Tarsonisu - z?stalo na planet? uv?zn?no.

David Gerrold, Fernando Heinz Furukawa - StarCraft: Ghost Academy, volume 3

2502

Arcturus Mengsk se pokouší oslovit svého syna Valeriana, který vyr?stal v relativní nep?ítomnosti svého otce. Arcturus si p?i tom vzpomn?l na sv?j vlastní r?st z otup?lého teenagera na císa?e.

Graham McNeill - StarCraft: I, Mengsk

 

Reportérka Kate Lockwellová je za?len?na mezi dominionské vojáky, aby Universal News Network p?inesla vlastenecké pro-dominionské vysílání. B?hem svého ?asu s vojáky se setkává s bývalým reportérem UNN, Michaelem Libertym, a objevuje n?které z temn?jších pravd skrývající se za Dominionem.

Grace Randolph, Nam Kim - StarCraft: Frontline, volume 2: "Newsoworthy"

 

Tamsen Cauley plánuje vyvradit War Pigs - která jsou momentáln? rozpušt?na - aby mohl zakrýt sv?j p?edchozí pokus o zavrad?ní Arctura Mengska. P?edtím je ale svolal, aby zabili Jima Raynora. Cauley toti ve?il, e si takto získá Mengskovu p?íze?. Jeden ?len skupiny poslaný na tuto misi, Cole Hickson, je bývalým konfedera?ním vojákem, který pomohl Raynorovi p?eít brutální Kel-Morijský zajatecký tábor.

Simon Furman, Federico Dallocchio - StarCraft komiks #1

 

Bojovníci všech t?í ras v sektoru Koprulu - Terrani, Protossé a Zergové - sout?í o kontrolu nad prastarým xel'nagským chrámem na planet? Artika. Uprost?ed násilí si bojovníci uv?domují jednotlivé motivace, které je na toho chaotické bojišt? p?ivedly.

Josh Elder, Ramanda Kamarga - StarCraft: Frontline, volume 1: "We Why Fight"

 

Kel-Morijská posádka lodi Generous Profit p?ijídí na zdevastované místo v nad?ji, e zde nalezne n?co, co pat?ilo bývalým obyvatel?m a co by m?lo n?jaké zuitkování. Jak se prohrabávají sutinami, objevují ?lenové posádky hrozné tajemství stojící za zmizením obyvatel planety.

Kieron Gillen, Hector Sevilla - StarCraft: Frontline, volume 2: "A Ghost Story"

 

Tým protosských v?dc? experimentuje se vzorky zergského creepu, biologické hmoty, která poskytuje výivu zergských stavbám. Avšak látka za?ne v?dce divn? ovliv?ovat a nakonec donutí jejich mysli k šílenství.

Simon Furman, Tomas Aira - StarCraft: Frontline, volume 2: "Creep"

 

Psychicky narušený pilot vikinga, kapitán Jon Dyre, úto?í na nevinné kolonisty na Urse b?hem demonstrace zbraní. Jeho bývalý ák, Wes Carter, se Dyrovi postaví, aby zastavil jeho bláznivé vraedné ?ád?ní.

Simon Furman, Jesse Elliot - StarCraft: Frontline, volume 1: "Heavy Armor, Part 1"
Simon Furman, Jesse Elliot - StarCraft: Frontline, volume 2: "Heavy Armor, Part 2"

 

Sandin Forst, zkušený pilot Thora, spolu se dv?ma v?rnými partnery prohledávájí ruiny terranské zástavby na Mar Sa?e, aby vnikly do skryté místnosti. Jakmile se dostal do za?ízení, uv?domil si Forst, e poklad, který o?ekával, nem?l být nikdy objeven.

Richard A. Knaak, Naohiro Washio - StarCraft: Frontline, volume 1: "Thundergod"

2503

Kdy se vojín Maaren Ayersová, dominionský medik, a její ?eta ocitnou pod útokem Zerg? na pusté t?ební planet? Sorona, nachází úto?išt? v p?írodn? opevn?ním osídlení zvaném Cask. P?estoe se oblast ukázala jakoto neproniknutelnáá, Ayersová a její druzi byli brzy sv?dky d?sivé zergské adaptability, kdy nep?átelé vypustili novou výbušnou mutaci, která p?ekonala obranu Casku.

Cameron Dayton - "Broken Wide" (http://us.battel.net/sc2/en/game/lore)

 

V?dci Dominionu chytili praetora Maudunu a provád?jí na n?m experimenty, aby lépe porozum?li psionické struktu?e Protoss? - Khale. Tito badatelé, vedení pomateným doktorem Stanleyem Brugessem, porušili b?hem pátrání po moci všechny etické zákony.

Josh Elder, Ramanda Kamarga - StarCraft: Frontline, volume 3: "Do No Harm"

 

Archeolog Jake Ramsey prozkoumává xel'nagský chrám, ale rychle se mu všechno vymkne z kontroly, kdy se s ním myslí spojuje protosský mystik známý jako preserver. Poté je Jake zaplaven vzpomínkami z protosské historie.

Christie Golden - StarCraft: Firstborn

 

Dobrodruství Jakea Ramseyho pokra?uje na planet? Aiur. Podle p?ísných instrukcí uvnit? hlavy Jake prozkoumává temné labyrinty pod povrchem planety, aby našel posvátný krystal, který by mohl poslouit k záchran? vesmíru.

Christie Golden - StarCraft: Shadow Hunters

 

Záhadn? za?ínají n?kte?í velmi dob?e vycvi?ení duchové Dominionu mizet. Nova Terra, nyní absolventka Akademie duch?, vyšet?uje osud zmizelých agent? a objevuje hrozivé tajemství.

Keith R.A. DeCandido - StarCraft: Ghost: Spectres

 

Jake Ramsey je po út?ku z Aiuru skrze xel'nagskou warpovací bránu odd?len od svého bodyguarda, Rosemary Dahlové. Ta skon?í vedle ostatních uprchlých Protoss? na Shakurasu, ale Jakea nikde nem?ou najít. Jake sám a v nesprávný ?as hledá zp?sob, jak dostat toho protosského preservera z mysli, ne oba zem?ou.

Christie Golden - StarCraft: Twilight

 

Smíšený tým temných templá?? a Aiurských protoss? cestuje na odlehlý asteroid, aby zde aktivoval spící kolos - vysoko se ty?ící robotický vále?ný stroj vytvo?ený p?ed dávnou dobou Protossy. Cestou na asteroid se ale jejich lo? dostane do útoku Zergy, ?ím ohrozí celou misi.

Valerie Watrous - "Colossus" (http://us.battle.net/sc2/en/game/lore/)

 

V ost?e st?eeném za?ízení na munici Simonson na Korhalu IV provádí Dominium testy své nejnov?jší hrozivé zbran?: Odina. Bez v?domí Dominia se rozhodl jeden z elitních psionických špeh? Umojanského Protektorátu odhalit vojenský tajný projekt za kadou cenu.

Matt Burns - "Collateral Damage" (http://us.battle.net/sc2/en/game/lore/)

 

Tým z Moebius Foundation - záhadné terranské organizace, která se zajímá o nep?átelské artefakty - pátrá po xel'nagských stavbách v dalekých koutech sektoru Koprulu. B?hem svého výzkumu v?dci odhalují temné síly ukrývající se ve starov?kých rozvalinách.

Josh Elder, Ramanda Kamarga - StarCraft: Frontline, volume 4: "Voice in the Darkness"

 

Kern se snaí za?ít nový ivot po své karié?e Dominionského reapera, vysoce pohyblivého úderného vojáka, který byl chemicky pozm?n?n, aby se sám p?im?l být agresivn?jší. Ale jeho sloitá minulost mu út?k jen znesnad?ovala, kdy ke Kernovi dom? nenadále p?ijel bývalý kamarád.

David Gerrold, Ruben the Vela - StarCraft: Frontline, volume 4: "Fear the Reaper"

 

Zp?va?ka no?ního klubu Starry Laceová se ocitá ve centru diplomatických intrik mezi Dominionem a Kel-Morijskými ú?edníky.

Grace Randolph, Seung-hul Kye - StarCraft: Frontline, volume 3: "Last Call"

 

Kdy skupina mari?ák? Dominia známá jako Zeta Squad hledá na t?ební základn? stopy po Kel-Morijských teroristických aktivitách, ocitne se pod útokem záke?né zergské mutace, která na sebe bere podobu terran?, a tak se linka mezi p?áteli a nep?áteli rozost?uje.

James Waugh - "Changeling" (http://us.battle.net/sc2/en/game/lore/)

2504

ivotem omrzelý Jim Raynor se vrací na Mar Saru a zápolí s vlastním roz?arováním.

Chris Metzen, Hector Sevilla - StarCraft: Frontline, volume 4: "Homecoming"

 

Isaac White, jeden z t?ce obrn?ných marauder? Dominia, dostal rozkaz zachránit skupinu Kel-Morijských horník?, kte?í se ocitli pod útokem pirát?. Avšak White?v úkol se ukáe být víc ne jen záchranná mise: stane se pro n?j p?íleitostí jak se zbavit p?íšerných vzpomínek, které ho pronásledují ji od dob, kdy byl pyrotechnikem b?hem Válek cech?.

Micky Neilson - "Stealing Thunder" (http://us.battle.net/sc2/en/game/lore/)

 

Po ?ty?ech letech relativního klidu rozpoutává Queen of Blades a její zergský Roj útoky nap?í? sektorem Koprulu. Uprost?ed útoku pokra?uje Jim Raynor v boji proti utiskujícímu terranskému Dominiu... a vrtkavým duch?m minulosti.

Copyright © 2007-2024 Jata & Jetro | Administrace
Legacy of the Void, Heart of the Swarm, Wings of Liberty, StarCraft: Ghost are trademarks, and Battle.net, StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.