StarCraft II  |   StarCraft Encyklopedie  |   Diablo III

StarCraftCZ.com

StarCraftCZ.com
Aktuálně ze světa SC:  Sout? o knku StarCraft II: Flashpoint (číst)
Poslední příspěvky na fóru:   Poslední komentáře:
????? ??? ????? ????… » 28.05. 16:24
??? ???????? ?? ????… » 28.05. 15:14
24?????? ????? ?????… » 28.05. 14:03
???????? ???????? ??… » 28.05. 12:51
  Míra To VitoSs:  »
Grunex Autumn SC 2 Cup
Jill Harris Thanks for discussion! Yo… »
Blizzard na mobil & arty na zdech
Geox Neměl by někdo odkaz nebo knihy … »
Je libo n?jak kniha z oblasti SC v ?etin??

01.09.2017 | 14:50 - Jata

UPDATE (07.09. 22:38): Sout? byla ukon?ena. Správná odpov?? je Dehaka. Z došlých správných odpov?dí byli vylosováni následující dva výherci:

 • Pavel Janoušek, Nový Bydov
 • Vojt?ch Kryštof, Dub?any

Gratulujeme!

 


 

 P?ed delší dobou nám evropská pobo?ka Blizzardu poslala 2 výtisky kníky StarCraft II: Flashpoint od Christie Golden, která je také autorkou d?íve vydané Ságy temných templá??. Flashpoint se odehrává mezi prvním a druhým dílem herní trilogie a zam??uje se na osudy Jima Raynora a Sarah Kerrigan.

 

P?estoe se jedná o anglickou verzi (?eský p?eklad je zatím stále vzhledem k neúsp?šnému jednání domácího nakladatelství Fantom Print s Blizzardem v nedohlednu), v??íme, e n?komu ud?lá radost. A proto tu pro vás máme sout? o oba výtisky.

 

Sout?ní otázka je mí?ená na ty, kte?í se zajímali o d?ní na nedávném kolínském gamescomu: Blizzard na gamescomu 2017 p?edstavil nového velitele pro kooperativní reim StarCraft II, velitel je ve h?e k dispozici od patche 3.17. Jak se tento velitel jmenuje?

 

Formulá? na odpov?d a osobní údaje pro p?ípadné zaslání výhry najdete na samostatné stránce Sout?. Sout? probíhá do ?tvrtka 7. zá?í 2017 do 22:00, vyhlášení výherc? pak prob?hne nejpozd?ji v pátek.

 

P?ejeme hodn? št?stí!

Zdroj: vlastn | Komentáře [6]

Blizzard na gamescomu 2017

20.08.2017 | 21:38 - Jata

Blizzard si v posledních letech svou p?ítomnost na nejv?tším evropském herním veletrhu gamescom nenechává ujít. I letos bude na výstavišti v Kolín? nad Rýnem se všemi svými hrami. Jeliko se na akci budou konat dva šampionáty (jeden ve World of Warcraft a druhý v Hearthstone), p?ipravil si Blizzard pro zájemce, kte?í nemohou být p?ímo na místo, i ivý stream. Ten vdy nabídne to nejzajímav?jší ze t?í scén, které na výstavišti budou. Tento stream bude dostupný kadý den, kdy je gamescom otev?ený pro ve?ejnost, tedy od st?edy 23. do soboty 26. srpna 2017. Stream ale nepokrývá jen sout?ní zápasy, ale i vše ostatní.

 

Letošní ú?ast Blizzard p?inese nejen tradi?ní exhibi?ní zápasy, nap?íklad zápas profík? v StarCraft: Remastered, ale také kostýmové a tane?ní sout?e známé hlavn? z BlizzConu, ?i koncert Blizzardí hudby v podání orchestru Video Games Live.

 

Ji zítra 21. 8. v 18:00 p?edstaví Blizzard speciální ukázkové video s p?ehledem toho, co vše bude na kolínském výstavišti hratelného. Z universa StarCraftu by m?l p?edstavit nového velitele pro kooperativní reim.

 

Další oznámení pak p?ijdou ve st?edu 23. 8. v ?asovém slotu 18:00-19:15, jak napovídá program.

 

Podrobný harmonogram všeho, co mají vývojá?i na programu v?etn? p?ehledu toho, co bude dostupné na streamu, najdete na webu akce gamescom.blizzard.com.

 

14.08.2017 | 21:43 - Jata
StarCraft: Remastered logo

Kdy Blizzard letos v b?eznu oznmil, e se p?vodn StarCraft do?k vylepen verze s podtitulem Remastered, ohlasy byly velmi pozitivn. Ode dnenho dne je p?vodn hra k dispozici zdarma, navc s podporou modernch opera?nch systm? a integrac do Blizzard App. Oproti tomu remasterovan edice, kterou lze v Blizzard Store zakoupit za 14,99 eur, p?in dal spoustu vylepen navc:

 • ukldn pr?b?hu hry do cloudu
 • 13 jazyk?
 • remasterovan dialogy a audio
 • remasterovanou grafiku s podporou pro 4K rozlien a irokohl obrazovky
 • vylepen vyprv?n
 • matchmaking a eb??ky

Srovnn p?vodn a remasterovan grafiky m?ete zhldnout na oficiln strnce remasterovan edice.

 

Blizzard navc dnes a ztra host speciln streamovac udlost u p?leitosti vydn Remastered, kterou najdete na Twitch kanle Day[9]. Podrobnosti najdete v aktualit? na webu Blizzardu.

05.05.2016 | 00:01 - Jata

Od vydání poslední kníky ze sv?ta StarCraftu uplynuly ji tém?? ?ty?i roky. Blizzard a nakladatelství Dey Rey Books p?ed nedávném ale oznámili, e ji 15. listopadu 2016 se m?eme t?šit na nový román s názvem StarCraft: Evolution. Jeho autorem je Timothy Zahn, který je ve sv?t? sci-fi znám zejména jako autor kníek ze sv?ta Star Wars. D?j knihy se bude odehrávat po událostech z Legacy of the Void, posledního dílu trilogie.

 

 Válka mezi Terrany, Protossy a Zergy sice p?ed lety skon?ila, ale boje o mír stále probíhají. Terranské Dominium se stále potácí ve snaze dostat se z následk? války, císa? Valerian Mengsk by nerad vládl stejn? krvav? jako jeho otec, zesnulý Arcturus. Valerian je místo hledání pomsty rozhodnut zachovat mír a tak, kdy obdrí od Zagary, Nadkrálovny ne?ízeného zergského Roje, naléhavou ádost o pomoc, p?ivolí k vyslyšení její situace, t?ebae má zlé p?edtuchy a protosský hierarcha Artanis s tím ost?e nesouhlasí.

Zagara tvrdí, e se Roj zm?nil. U není upjatý k destrukci, místo toho revitalizovali planetu Gystt, o které se d?íve myslelo, e je po vypálení Protossy ji neobnovitelná. Zergové si nyní jen p?ejí na ní v míru ít a rozvíjet nový ivot. Ale kdy agenti Dominia - neústupný mari?ák, nep?edvídatelný reaper, idealistický xenobiolog, bývalý ghost a záhadný protosský v?dec - dorazí na planetu, aby ji prozkoumali, mají podez?ení, e ne všichni zdejší zergové se Zagarou sdílejí sen o harmonickém ráji. Gystt skrývá temná tajemství, která kdyby se vypustila, mohla by pro celý vesmír znamenat katastrofu.

 

Ji nyní si m?ete StarCraft: Evolution p?edobjednat nap?íklad v britském obchod? Book Depository, kde mají kníku v nabídce za necelých 600 K?.

30.03.2016 | 00:34 - Jata

V rámci pravidelné údrby server? bude dnes mezi 3. a 7. hodinou ranní nasazen nový patch 3.2. Jeho hlavním obsahem jsou první t?i mise ze série Nova Covert Ops. Patch také obsahuje novou kooperativní misi Chain of Ascension. Další novinkou v patchi jsou nové vrcholy trofejí, které hrá?i získávají za výhry v automatických turnajích. Vývojá?i dále zrychlili na?ítání misí v rámci Legacy of the Void kampan?, kooperativního reimu i nových Nova Covert Ops. Patch 3.2.0 samoz?ejm? obsahuje spoustu oprav chyb, které se vyskytovaly jak všeobecn? ve h?e, tak v kampaních/kooperativních misích ?i v uivatelském rozhraní. Kompletní seznam najdete v ?lánku na oficiálním webu hry.

16.03.2016 | 14:10 - Jata

Na posledním BlizzConu p?edstavil Blizzard sv?j plán vydat sérii mission pack? s názvem Nova Covert Ops. Tato p?íb?hová kampa? o 9 misích vypráv?jící p?íb?h ghosta Novy Terry bude postupn? vydána ve form? t?í mission pack?. První z nich vyjde ji za dva týdny – 30. b?ezna 2016, oznámil dnes Blizzard. Standardní cena je € 7,49.

 

Ji v prosince byl zahájen p?edprodej balí?ku obsahujícího celou sérii (tj. t?i mission packy) za cenu dvou. Sou?ástí bundlu je i speciální skin pro ghosty ve h?e. Objednají-li si hrá?i bundle ješt? p?ed vydáním prvního mission packu, získají navíc i herní portrét Novy. Balí?ek je dostupný v Battle.net obchodu za cenu €14,99.

 

Zbývající dva mission packy by m?ly být vydány nejpozd?ji do 1. prosince 2016.

 

Zdroj: eu.battle.net - 1, 2, 3 | Komentáře [2]

Legacy of the Void je live!

10.11.2015 | 14:41 - Jata

S 50minutovým zpod?ním zp?sobeným blíe nespecifikovanými technickými potíemi bylo dnes po p?lnoci na evropských Battle.net serverech zp?ístupn?no Legacy of the Void. Všichni, kdo m?li v té dob? ji p?edobjednáno p?es Battle.net, p?ípadn? m?li herní kód z fyzické verze, tak mohli ozkoušet novinky jako kooperativní mise, Archon mód ?i nové multiplayerové jednotky. Nejv?tším tahákem ale byl záv?r trilogie StarCraftu II a také dokon?ení d?jové linky v podob? singleplayerové kampan?. Ta dovypráví p?íb?h, který za?al ji p?ed sedmnácti lety.

 

Následují oficiální patch notes:

 • Bu?te sv?dky záv?ru trilogie StarCraft II
  • Chopte se velení Protoss? a zachra?te galaxii v pr?b?hu 19 úasných misí, které se odehrávají na n?kolika sv?tech.
  • P?evezm?te kontrolu nad starodávnou protosskou lodí Spear of Adun a sesílejte z ní devastující údery p?ímo na bojišt?.
  • Prozkoumejte nové tajemné planety obsahující osm nových, bohatých tileset?.
  • A dokon?íte kampa? Legacy of the Void, vrhn?te se "Do prázdnoty" (Into the Void), epilogu o 3 misích, v n?m se dozvíte rozuzlení p?íb?h? Jima Raynora, Sarah Kerrigan a Artanise a vyvrcholení celého epického p?íb?hu, který zapo?al v p?vodním StarCraftu.
 • Sout?te v multiplayeru StarCraftu II
  • P?idali jsme 6 nových jednotek nap?í? všemi t?emi rasami.
  • N?kolik existujících jednotek jak z Wings of Liberty, tak z Heart of the Swarm bylo dopln?no o nové schopnosti ?i nová vylepšení.
  • Rozdejte si to na 10 nových multiplayerových mapách, další p?ijdou s kadou novou sezónou na eb?í?ku.
 • Nový herní reim: Kooperativní mise
  • Zahrajte si spole?n? se svým kamarádem nebo se nechte zpárovat s hrá?em vaší herní úrovn?.
  • Kadý z vás si vybere jednoho z legendárních velitel? StarCraftu, který ovlivní vaše monosti armády.
  • Spole?n? zaijete misi ve stylu kampaní, pro výhru musíte ale splnit r?zné úkoly.
  • Za spln?ní misí získáte zkušenosti, které jsou pot?eba pro postup vašeho velitele na další úrove?.
  • Jak váš velitele postupuje na další úrovn?, odemykají se mu nové mocné schopnosti, ty staré získávají zase na síle.
 • Nový multiplayerový reim: Archon mód
  • Dva hrá?i spole?n? ovládají jednu základnu.
  • Hrajte na novém úrovni sout?ení, díky monosti se soust?edit kadý na jinou v?c m?ete vyzkoušet mnohem sloit?jší strategie.
  • Sout?te na hodnoceném eb?í?k?, m?ete to dotáhnout a do Grandmaster ligy!
 • Sta?te se šampionem StarCraftu II v denních Automatických turnajích
  • P?ihlaste se do turnaj? a zaijte sout?ní poitek StarCraftu II.
  • Turnaje se konají kadé dv? hodiny b?hem dne a hry v nich se po?ítají do vašeho 1v1 ranku a po?adí v lize.
  • P?es týden sout?te ve 3kolových turnajích, o víkendu se pak konají 6kolové turnaje.
  • Získávejte trofeje, kterými si m?ete zaplnit vaši výstavku a ukazovat se tak p?ed kamarády.
 • A mnohem více.
  • Maximální úrove? byla zvýšena na 150 (15 nových úrovní pro kadou rasu), stejn? tak byly p?idány nové achievementy a odm?ny.
  • Taktická a naskriptovaná A.I. byla upravena, aby vyuívala nové multiplayerové monosti Legacy of the Void.
  • Noví hrá?i se m?ou hru nau?it skrze aktualizované tutoriály, které je provedou všemi rasami.
  • Multiplayerové trénovací mise byly aktualizovány, aby odpovídaly zm?nám v Legacy of the Void.
  • P?i nastavování shromadiš? se nyní objevuje potvrzovací kurz podle rasy.
  • Na minimap? se nyní ukazují zni?itelné skály a v?e Xel'Nag?.
 • Legacy of the Void obsahuje všechny úasné nové prvky nadávno p?idané v patchích 3.0 a 3.0.3 v?etn? zdarma dostupné prologové kampan? "Whisper of Oblivion", kompletn? p?ed?laného uivatelského rozhraní, upraveného chatovacího systému, aktualizovaného Arcade, regionálních herních server?, nových prvk? v SC2 editoru a dalšího!

BlizzCon: Multiplayer StarCraftu II

07.11.2015 | 04:01 - Jata

N?které z chystaných zm?n ji David Kim nazna?il v prvním panelu o budoucnosti StarCraftu. Dalších podrobností jsme se do?kali v druhém panelu s vývojá?i hry v?novaném pouze multiplayeru.

 

David Kim hned na za?átku p?ipomn?l, e StarCraft je obecn? vnímán jako vysoce kompetitivní hra, a tak se vývojá?i snaí hru zp?ístupnit i oby?ejným hrá??m, kte?í hraním netráví tolik ?asu jako profesionální hrá?i, skrze nové herní reimy (Archon ?i kooperativní). Nicmén? všechny zm?ny se hlavn? týkají nejd?leit?jšího 1v1 multiplayeru.

 

Tým si stanovil p?t hlavních cíl?: více akce, rychlejší tempo, vybalancovat pot?ebu mikrování u všech ras, mít více druh? mikrování, provést redesign n?kterých hlavních mechanism?.

 

Více akce — st?ejní pilí? pro podpo?ení boj?, harassu a útoku bez ohledu na aktuální sloení hrá?ovy armády. => Nová protosská jednotka Adept je dostupná ji ve velmi rané fázi zápasu.

Rychlejší tempo — odstranit ty ?ásti hry, b?hem kterých má hrá? malé mnoství šancí prokázat svou zdatnost. => Zm?na po?tu d?lník? p?i startu hry zvýšena v LotV z 6 na 12.

Mikrování — sníit d?leitost velikosti armády a podpo?it její ?ast?jší a efektivn?jší zapojení do akce. => P?idány další monosti r?zn? mikrovat u všech t?í ras.

Redesign hlavních mechanism? — vylepšit herní ekonomiku, rasové makro mechanismy a all-in strategie.

 

B?hem celého panelu neustále všichni z týmu zd?raz?ovali, jak velký podíl na vývoji m?la herní komunita a díky ní je nyní Legacy of the Void v lepším stavu, ne všichni doufali. Komunita byla zapojena do interních diskuzí o problémech, vývojá?i se snaili o obousm?rnou komunikaci a také uspo?ádali n?kolik komunitních summit?, kde se o problémech dále diskutovalo. Díky této spolupráci došlo ke zm?nám u Disruptora a nap?íklad z terranského Liberatora se stala podle vývojá?? jedna z mom?ntáln? nejzajímav?jších jednotek ve h?e.

 

Jak ji bylo ?e?eno b?hem prvního panelu, p?i vylepšování eb?í?ku m?li na pam?ti vývojá?i hlavn? nutnost zvýšit p?esnost a transparentnost celého systému. Rozd?lení na ligy sice dob?e rozliší mezi úrovní hrá?e, ale problém je ji s porovnáním hrá?? ve stejné lize a jiné divizi, jeliko do divizí jsou hrá?i rozd?lování náhodn?, a tak jejich po?adí v divizi nelze dob?e porovnávat. Dalším problémem je velká rozli?nost úrovn? hrá?? v bronzové lize, hrá?i se pak dlouho neposouvají do vyšších lig.

 

Tým tak p?išel s n?kolika zm?nami. Rozhodli se slou?it Grandmaster a Master ligy do jedné, v ní prvních 200 hrá?? je povaováno za Grandmastery, avšak nesmí usnout na vav?ínech, jeliko je m?e kdokoliv z jejich pozice odspodu sesadit. Kadá z ostatních lig (bronz a platina) bude rozd?lena na 10 divizí podle úrovn? skillu hrá?e. Zmenšit by se m?la velikost bronzové ligy, aby hrá?i mohli snáze postoupit do vyšší ligy a vid?li tak sv?j postup.

BlizzCon: Budoucnost StarCraftu II

07.11.2015 | 01:24 - Jata

První letošním panelem s vývojá?ským týmem StarCraftu II byl ten o budoucnosti StarCraftu II po vydání Legacy of the Void. V p?íštím roce se m?eme t?šit nejen na nových singleplayerových, ale i multiplayerový obsah, n?který bude zdarma, jiný bude placený. V?tšina z v?cí, které byl p?edstaveny, ale ješt? není ve finální podob?, a tak m?e ješt? dojít ke zm?nám.

 

Mikro obsah

Ji brzy by se do hry m?ly dostat nové skiny jednotek pro multiplayer a také nové zvukové balí?ky, b?hem panelu vývojá?i ukázali nap?íklad n?které hlášky v podání Abathur. Vylepšení se do?ká také Arcade, a to nejen v podob? lepšího uivatelského rozhraní a ?ast?jších sout?ích. M?lo by kone?n? dojít k monosti zpoplatnit obsah. "Marketplace", jak se tento model p?vodn? nazýval, kdy jej Blizzard v roce 2008 p?edstavil na BlizzConu, bude zpo?átku vyzkoušen na menší skupin? vybraných autor?, kte?í nabízejí kvalitní obsah (módy ?i mapy) a budou tak moct zpoplatit sv?j obsah. Pokud se toto osv?d?í, bude skupina autor? postupn? rozši?ována. Zatím se nep?edpokládá rozší?ení na systém otev?eného "app storu".

 

Mission packy

Pro fanoušky p?íb?hové linky StarCraftu budou v roce 2016 vydány p?íb?hové mission packy. Nova Covert Ops je série 9 p?íb?hových misí, které se odehrávají n?kolik let po událostech v Legacy of the Void. Terranské dominium, které vede císa? Valerian, se snaí zotavit z ob?anské války a boj? se Zergy. P?íb?h se to?í kolem Novy, ghosta, který se zapletl s terranskou separatistickou skupinou "Obránci lidí" (Defenders of Men). Nova bude v t?chto misích stejn? ovladatelná jako nap?íklad Kerrigan v kampani Heart of the Swarm. Navíc jí budou hrá?i moc m?nit výbavu, která m?e výrazn? ovlivnit hraní mise, a umoní tak hrá??m si misi zahrát n?kolikrát, pokadé s trochu jinou taktikou.

 

První t?i mise by m?ly být vydány na ja?e 2016. P?esné datum a cena budou odhaleny pozd?ji.

 

Multiplayer

Multiplayeru se sice bude v?novat zvláštní panel, ale ji b?hem tohoto David Kim p?edstavil obecn? n?které z plán?, které by vývojá?i rádi po vydání LotV realizovali. Zejména jde o vylepšování eb?í?ku, automatické turnaje a celkové balancování hry.

 

Na eb?í?ku by rád Kim?v tým zvýšil p?esnost a transparentnost celého systému. Odd?lit by se také m?l MMR (matchmaking ranking) pro jednotlivé rasy a p?ípadn? i pro rankované/nerankované zápasy. Avšak zde by mohl nastat problém s malým poolem pro výb?r protihrá??, co by m?lo za následek delší ?ekání. Dále by se také m?ly rozší?it automatické turnaje o turnaje v Archon módu a 2v2 turnaje, p?ípadn? i o "soukromé" turnaje. Zm?ny budou i v balancování, vývojá?i se nebojí v p?ípad? pot?eby provád?t i velké zm?ny, kterým se doposud vyhýbali. Nevylu?ují ani p?idání zcela nových jednotek, bude-li to dávat smysl, nap?íklad pro oivení hry po n?jakém ?ase.

 

Kooperativní mise

Nový kooperativní reim (d?íve nazývaný Allied Commanders), jen je sou?ástí Legacy of the Void, bude i po vydání dále rozši?ován, a? u v podob? nových velitel? ?i dalších kooperativních misích. Prvním velitelem, který p?ibude, je protoss Karax. Bude mít schopnost hromadného Chrono Boostu, který funguje na všechny stavby a to i spojencovy. Druhou schopností je Purifier Beam se skute?n? ni?ivým ú?inkem.

 

  

07.11.2015 | 00:10 - Jata

Halu D anaheimského výstavišt? i letos zaplnili fanoušci Blizzardu, aby b?hem zahajovacího ceremoniálu zjistili, co všechno se pro n? v nadcházejících m?sících/letech chystá a co nového si budou moct p?ímo v míst? konání osahat.

 

Hned na za?átku p?išel na ?adu StarCraft a ve videu lidé z Blizzardu vzpomínali, jak se z "ork? ve vesmíru" stal národní sport v Koreji. Poté se ke slovu dostal Mike Morhaime, prezident a CEO Blizzardu, který p?ivítal fanoušky a neopomn?l p?ipomenout celou Blizzardí komunita, které je tak d?leitá a bez které by to všechno nebylo moné. Pod?lil se také o informaci, e i svou manelku zná díky Blizzardu a jejich jednoro?ní dcera u byla na n?kolik eSport akcích. Následn? zrekapituloval uplynulý rok od posledního BlizzConu, a? u to jsou nov? spušt?né hry, velké obsahové patche ?i další uzav?ené beta testy. Hned poté následoval trailer na Legacy of the Void, do jeho vydání zbývají pouze 4 dny.

Po tomto traileru Mike oznámil, e v podpo?e hry budou pokra?ovat i po vydání, nap?íklad vydáním mission pack?. Tím prvním bude Nova Covert Ops, sada 9 p?íb?hových misích o Nov?. První ?ást se t?emi misemi bude vydána na ja?e 2016.

Další velkou událostí zahájení byla exkluzivní sv?tová premiéra traileru na chystaný film Warcraft v reii Duncana Jonese, kterého na pódium spolu s hlavními herci Mike pozval, aby trailer uvedli.

 

Následn? se slova ujal Dustin Browder, který p?edstavil novinky pro Heroes of the Storm – nový battleground, nový reim Aréna a nové hrdiny. Tím nejzajímav?jším je Cho'Gall, hrdina, kterého ovládají dva hrá?i. Cho'Gall ale nebude moné koupit ani za zlato, ani za reálné peníze. Dostanou ho pouze návšt?vníci BlizzConu (i ti s virtuálním lístkem) a pár š?astlivc? na battle.netu. Ostatní jej m?ou získat v questu, v n?m je vyadováno, aby hráli ve dvojici s n?kým, kdo tohoto hrdinu má, a spole?n? vyhráli aspo? 2 hry. [ Heroes of the Storm BlizzCon 2015 video }

 

Další hrou na ?ad? bylo Hearthstone. Pro n?j byl oznámen p?ídavek The League of Explorers, který vyjde ji p?íští ?tvrtek, tj. 12. listopadu 2015. [ Trailer k The League of Explorers ]

 

Jeff Kaplan pak pro Overwatch oznámil t?i nové hrdiny a novou mapu. Blizzard také p?edstavil krabicovou verzi hry, která nese název Origins Edition, bude obsahovat 5 skin? pro hrdiny a další bonusový digitální obsah do ostatních her Blizzardu. Tato edice bude dostupná nejen na PC/Mac, ale i na konzole Xbox One a PS4. V prodeji bude i klasická sb?ratelská edice s postavi?kou a soundtrackem  [ Overwatch gameplay trailer ] [ P?edstavení bonus? Overwatch Origins Edition ]

 

O záv?r zahájení se postaral Chris Metzen, který po sáhodlouhém hypování p?edstavil cinematic trailer pro nejnov?jší datadisku World of Warcraft: Legions.


Copyright © 2007-2024 Jata & Jetro | Administrace
Legacy of the Void, Heart of the Swarm, Wings of Liberty, StarCraft: Ghost are trademarks, and Battle.net, StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.