StarCraft II  |  StarCraft Encyklopedie  |  Diablo III

StarCraftCZ.com

StarCraftCZ.com banner
Aktuálně ze světa SC:  Sout? o knku StarCraft II: Flashpoint (číst)

Nvt?va Blizzardu v rmci European Press Tour 2009

 

P?ed pár týdny jsme obdreli na email p?ekvapivou zprávu od Blizzardu. V n?m jsme byli jako jedna z (malého po?tu) fanstránek z Evropy pozváni k ú?asti na ?ervnové European Press Tour 2009 do sídla Blizzardu v Irvine, California, USA. Nejenom e jsme byli jedinou ?eskou stránkou, ale i z ostatních zemí Evropy bylo pozváno po jednom, ?i dvou ?lenech, take výsledná „evropská“ skupina ?ítala n?co okolo 15 lidí. Potkal jsem se na míst? s lidmi z UK, Polska, N?mecka, Francie, Itálie ale t?eba i Špan?lska, co zap?í?inilo zajímavou sm?sici národ?, kulturních odlišností a osobitých pojetí mluvené angli?tiny.

Cesta do Blizzardu

Let do Los Angeles (resp. do Londýna) byl naplánován na úterní osmou hodinu ranní, jeliko ale bydlím kousek za Prahou a na letišti byste m?li být minimáln? dv? hodiny p?ed samotným odletem, vstávání ve t?i hodiny v noci bylo nevyhnutelné. Na letišti jsem si vyzvednul tzv. Boarding Pass, prošel se duty-free obchody, podstoupil bezpe?nostní kontrolu, nastoupil na palubu letadla a za slabé dv? hodinky u dosedl na londýnské letišt? Heathrow. Našt?stí bylo vše Blizzardem skv?le za?ízeno, take jsem vdy p?ilet?l a následn? odlétal ze stejného letišt?, dokonce i ze stejného terminálu. Po t?ech hodinách strávených na londýnském letišti jsem u sed?l v letadle a ?ekal m? 11hodinový let sm?r Los Angeles.

Po p?íletu do LA a vyzvednutí své bagáe jsem kontaktoval kolegu z UK, se kterým jsme let?li stejným letadlem, zavolali jsme si pro odvoz, který Blizzard rezervoval a vydali se (alespo? jsme to m?li v plánu, ale ?idi? zapomn?l na blinkr p?i rozjezdu a podstoupili jsme ?tvrthodinovou p?ednášku LA policisty o dopravních p?edpisech) do hotelu DoubleTree v Irvine. V pokoji jsem se málem ztratil, p?ece jen dv? velká letišt? pro jednoho ?lov?ka byla trochu nad plán, ale tím líp pro m?. Ve?er jsme byli pozváni na spole?nou ve?e?i, která byla jakýmsi seznamovacím ve?erem. V?tšinu z nás ale v pr?b?hu ve?era zmohla velká únava (konkrétn? v mém podání šlo o 28 hodin v kuse bez spánku, co je p?ece jen dost), take se nás v?tšina okolo desáté hodiny ve?erní tamního ?asu odebrala do svých pokoj?.

 

 

Nastal den D
Druhý den ráno jsme byli odvezeni k sídlu Blizzardu a za?ali si pln? uívat náš pobyt. Podle prvotního itinerá?e jsme m?li podstoupit prezentaci o kampani, posléze místo toho prezentaci o battle.netu pod vedením Roba Parda, no a nakonec jsme skon?ili v promítacím sále, kde Dustin Browder okomentoval t?i zápasy mezi Davidem Kimem a Matem Cooperem. Rád bych všechny ubezpe?il, e ani jeden z nich není AI :), jeliko jim Dustin p?es konzoli psal zprávy nap?. kterou rasu a barvu si mají vybrat a oni okamit? reagovali. Musím ?íct, e sledovat profi zápasy na filmovém plátn? je n?co úasného. K tomuto záitku pak následn? p?isp?l i sám Dustin, který zápasy komentuje osobitým zp?sobem. Jeden by myslel, e tak komentuje jen BR, ale pozd?ji ten den p?i interview se ukázalo, e tenhle ?lov?k je do SC neuv??iteln? zápalenej a vy byste mu v??ili první poslední.

A co e jsme tedy vid?li? Prvn? jsme byli samoz?ejm? ujišt?ni, e spousta v?cí ješt? není finální a na nich se tvrd? pracuje. To jsme vzáp?tí zjistili u z prvního interfacu (lobby p?ed samotným zápasem), který podle Dustina není ješt? zdaleka hotov. Abych vám ho alespo? trošku p?iblíil, na pozadí byl krásný artwork a po stranách po jednom obrázku pro kadého hrá?e. Podle Dustina by se zde pak m?la nap?íklad objevit informace o vybrané rase, vymezení tým? atp. Po zapo?etí zápasu (TvT) nám hned Dustin ukázal, co všechno p?jde b?hem zápasu sledovat a o ?em všem m?e mít divák p?ehled. Z levého menu p?epínal mezi p?íjmem, výdaji, jednotkami, výrobou, zdroji, armádou a APM (actions per minute = po?et akcí za minutu) obou hrá?? a my tak mohli sledovat, jak je na tom který z hrá??. Mimochodem pr?m?rná hodnota APM na po?átku zápasu byla u obou hrá?? 96. Pro m? konkrétn? ?íslo naprosto nemyslitelné, ale co jsem já proti profi hrá??m, e? :) Oba kluci m?li navíc v úmyslu hrát více ne p?t minut v kuse, take jsme se do?kali v jednom zápase i vít?zství pomocí jednotek tieru 3. Zpátky ale k prvnímu zápasu. Jako st?ejní se nakonec ukázala jedna zamaskovaná Banshee, která dokázala ud?lat po?ádné peklo a byla výrazným jazý?kem na vahách. Po ukon?ení zápasu jsme m?li monost vid?t další novinku, a to pozm?n?nou obrazovku s výsledky, která nyní obsahovala kategorie jako p?ehled, jednotky, budovy, technologie, zdroje, výkon (kde se ukazují pr?m?rné neutracené zdroje, po?et vytvo?ených d?lník?, po?et ztracených d?lník? a efektivnost boje, z ?eho rychle poznáte, jak (ne)efektivní jste v pr?b?hu vašeho zápasu byli), velikost armády, sb?r surovin a plán výstavby (co jste postavili a kdy).

 


Druhý zápas byl na poádání soubojem ZvP na oblíbené map? Lost Temple. Dustin nám neopomn?l ukázat zákonitosti mapy a vysv?tlit nám, jak d?leitou roli zde hrají zni?itelné blokády v podob? skal (2000 HP a Armor 3). Ve všech t?ech zápasech jsme se p?esv?d?ili, e velkou roli (resp. výhodu) pro majitele znamenají zabrané Xel’Naga Watchtowers a bez povšimnutí také nez?stalo vyuívání vysoké trávy pro skrytí jednotek p?ed nep?ítelem. Párkrát se Dustin p?epnul na jednotlivého hrá?e, take jsme vid?li p?esn? to, co vid?l daný hrá?, a aby toho nebylo málo, tak se dvakrát trefil na Windows Key, take hra okamit? slet?la na plochu (následovalo kritické sebehodnocení: „I am retard“).
Nevím, na kolik to šlo vid?t p?i BR (jestli v?bec), ale animace p?i stavb? zergských budov je krásná. Asi v druhé polovin? stavby jde p?es pr?hlednou „membránu“ stavby vid?t plavající jakýsi neur?itý zakrslý tvor, který po dostavb? zákonit? zmizí. P?sobivé. Co se samotné hry tý?e, tak za Zergy bude patrn? ivotn? d?leité vytvá?et pomocí Queen larvy navíc (?ty?i), které následn? umoní masovou výrobu zergských jednotek. Dalším d?leitým prvkem bude co nejmasov?jší rozši?ování creepu, a? u pomocí Queen a jejího creep tumoru nebo pomocí Overseera, nebo? zrovna taková Queen je mimo creep naprosto tragická a jedním slovem lemra (a to i p?esto, e se velmi pravd?podobn? hrálo na nejvyšší rychlost). V pozd?jší fázi jsme se do?kali i majestátného p?íletu Brood Lord? (330 HP), kte?í se p?i pohybu nemálo podobali rejnok?m. P?i útoku vyst?elovali na nep?ítele Broodlingy, kte?í sice ijí pouze krátkou dobu, ale dokáou vnést mezi nep?átele zna?nou pohromu. Samoz?ejm? jsme se také do?kali zakopaných Baneling? a jejich náhlého objevení a následný smrtící útok. Tuto taktiku jsem si pozd?ji vyzkoušel i ve h?e samotné a musím ?íct, e se p?i ní dostavuje jakýsi h?ejivý pocit škodolibosti, kdy je lé?ka úsp?šná.

T?etím zápasem, který jsme shlédnuli, byl duel TvZ, p?i kterém se ve v?tší mí?e dostalo na Hydralisky (70 HP), kte?í jsou podle Dustina silným nástrojem v boji, nicmén? já o tom vím své (viz dále :D). Po skon?ení zápasu nám ješt? Dustin ukázal novou feature ohledn? replay?, a to konkrétn? jejich p?etá?ení, take pokud n?co promeškáte, nebudete si muset celý replay poušt?t znovu a ?ekat na poadovaný úsek.

StarCraft II na vlastní k?i
Po t?etím zápase jsme byli odvedeni do místnosti s asi 20 po?íta?i, kde si kadý pro sebe zabral ten sv?j a jali jsme se pronikat do taj? StarCraftu II na vlastní k?i. I kdy jsme strávili v Blizzardu celý jeden den (od deseti do šesti ve?er), musím vás ?áste?n? zklamat, stihnul jsem ?ty?i krátké hry (za Protossy dvakrát, jeliko první hra za n? byla p?erušená ?asem na interview a následn? i p?es pozastavení hry jsem byl n?jakým záhadným zp?sobem za dobu mé nep?ítomnosti poraen). Na víc bohuel nebyl ?as, jeliko ?ást odpoledne zabraly práv? rozhovory s Chrisem Sigatym, Dustinem Browderem a Robem Pardem a i p?es mírnou neochotu tak?ka všech se muselo jít i na ob?d.
Moná m? te? všichni zatratíte, ale musím se p?iznat, e jsem hrál proti po?íta?i. Stále nezatracen? Pak tedy proti po?íta?i na lehkou obtínost... Rozhodn? to nebylo z obavy pravd?podobné poráky, to by mi ani tak nevadilo, ale ?ist? z hlediska toho, e jsem se cht?l hrou kochat, dostat se k výrob? jednotek nejvyššího tieru a pe?liv? hru „okoukávat“ a zkoušet r?zné taktiky. A k tomu byl po?íta?em ?ízený protivník jako stvo?ený, jeliko jeho ofenzivní choutky jsem s p?ehledem dokázal krotit.

V prvním zápase 1v1 jsem si zvolil (jak jinak) Terrany, soupe? hrál po náhodném výb?ru za Zergy. Hra AI není nikterak zajímavá, take té se nemusím v?novat. Nicmén? já za?al masivní stavbou SCV a Supply Depot? a objevováním mapy. Obsazení Watchtowers mi dalo významnou výhodu p?i detekci soupe?e, kupodivu i po?íta? o tato strategická místa jevil zájem, take jsme se o n? p?etahovali. Nebudu popisovat sv?j chabý (podle m??ítek profi hrá??) pokus o rush, ale díky n?mu jsem pom?rn? rychle získal zna?nou kontrolu nad zápasem a jal se stav?t pot?ebné budovy pro jednotky vyššího tieru. Nejprve jsem si postavil Battlecruisera a následn? i Thora. A? u se o Thorovi ?íká, co chce, jeho obléhací mód je, kdy u nic, efektní. U Battlecruisera jsem si zvolil za „specializaci“ Yamato kanon a zkoušel jeho ú?innost na zbytcích soupe?ovy základny.

Ve druhém zápase jsem volil Protossy a hrál se t?emi dalšími AI protivníky (kadý proti kadému). U na za?átku jsem se t?šil na Mothership (m?ete mít jen jednu), ale hezky postupn?. Vedle pár Immortal? jsem se snail o stavbu velkého mnoství Zealot?, kte?í jsou s pomocí své schopnosti Charge velmi nep?íjemným soustem pro soupe?e. Co jsem si ale velmi oblíbil, bylo pouívat schopnost Warp-in. Jak asi víte, je pot?eba WarpGate a energie na míst?, kam chcete jednotky p?ivolat. Tudí prvním mým krokem bylo postavit asi p?t Bran a k tomu Phase Prism. Následn? jsem se nap?íklad p?ikradl k nest?eenému okraji nep?átelské základny, rozloil Phase Prism, stisknul klávesu W (ozna?ení všech WG) a za?al p?ivolávat své jednotky k p?ekvapivému útoku. Samotné p?ivolání trvá n?kolik málo vte?in, b?hem n?ho dochází ke zhmotn?ní jednotky. Musím varovat, e je rozhodn? chybou, a to i omylem, p?i zhmot?ování Phase Prism op?t „sloit“. Ješt? e šlo v tu dobu jen o Zealoty :) Po zhmotn?ní vybraných jednotek (5 WG znamená tudí 5 jednotek) dochází ke cooldownu, po kterém podle libosti op?t m?ete provést p?ivolání dalších posil.
Kdy jsem si vyhrál s Warp-in, postavil jsem si Mothership. Bohuel ta první mi moc dlouho nevydrela, protoe její maskovaní okolních jednotek jaksi zap?í?inilo, e všechny nep?átelské jednotky se zam??ily na ni. No co, chybami se ?lov?k u?í. Tu druhou u jsem se snail i zapojovat do útoku, ale co m? postupn? od toho odradilo, byla její úasná rychlost pohybu. No nic, i na obranu byla dobrá. Menším nemilým p?ekvapením bylo pro m? také pouití jedné z jejích schopností - Wormhole (?erví díra). Nejenom e funguje i na pozemní jednotky, ale takto vcucnuté jednotky jsou na daný okamik nezranitelné a po skon?ení Wormhole se všechny objeví a bojují, jakoby se nechumelilo. Nelíbí.

Ve t?etím zápase jsem si zkusil Zergy a musím se p?iznat, e tady jsem zaznamenal menší problémy v boji proti Protoss?m. Podle promítaných zápas? jsem se svou Queen produkoval další larvy navíc a po odraení mého rushe za pomoci Zergling? jsem p?ešel na stavbu Hyder. Kdo ?íkal, e jsou dobré? Dustin, e ano? Nue, postavil jsem si jich asi osm, abych po Zerglinzích rychle znovu zaúto?il. Nanešt?stí pro m? jsem narazil na Colossa a asi t?i Immortaly a ješt? n?jakou verbe, kterou jsem p?i následném údivu nestihl identifikovat. Jestli ten masakr trval déle ne 10 vte?in, tak to bylo moc. P?i kadém Colossov? útoku jsem p?išel o dv? a t?i hydry - v miku jakoby za?aly ho?et a následn? se v prach obrátily. Efektní, le? pro m? devastující. Po?íta? následn? hned p?ešel do protiútoku, ale to u jsem m?l postavené Mutalisky a další Hydry a útok jsem odrazil. Jak je i ve spoust? videí patrné, sta?í mít pot?ebnou palebnou sílu a Colossus je zni?en vcelku rychle. Po odraeném útoku jsem p?ešel ješt? na stavbu Baneling? a vyzkoumal schopnost p?em?nit Hydry na Lurkery, co se nakonec ukázalo jako vít?zný tah.

Rozhovory s vývojá?i
B?hem zápas? jsme m?li monost vyzpovídat v krátkých intervalech t?i významné persony stojící za StarCraftem II. Tak?ka hned po za?átku svého prvního zápasu jsem byl spolu s n?meckým a polským kolegou odveden za Chrisem Sigatym, který odpovídal na naše zvídavé otázky. Poté, co rozloil n?mecký kolega svých n?kolik papír? plných otázek, jsem nane?isto polknul a snail se sem tam prosadit s otázkou svou. Kolegové se hojn? ptali na battlenet, m? spíše zajímaly v?ci týkající se kampan?, délky samotné hry a lokalizace. Jak u jist? víte, kampa? by m?la obsahovat 30 misí (jako celá p?vodní hra), hra by pro normálního hrá?e m?la zabrat p?iblin? 40 hodin. Zajímalo m? také, jak budou vy?ešena videa pro neaglicky mluvící hrá?e a tady jsem byl ujišt?n, e i ta enginová budou obsahovat titulky.

 

Zleva: Chris Sigaty, Dustin Browder a Rob Pardo


Ve vší úct? ke Chrisovi, na následující rozhovor s Dustinem jsem se t?šil. A zklamán jsem rozhodn? nebyl. Dustin p?sobí neuv??iteln? energicky, optimisticky a sem tam pov?stn? zakoulí svýma o?ima. Kdo neví, o ?em je ?e?, doporu?uji shlédnout n?jaké to video s ním :) Podle Dustina bude beta v lét? (jaké p?ekvapení) a teprve pak nastanou podle n?ho ty nejv?tší problémy spojené s tak rozsáhlým testováním reportováním chyb. Kdy u jsme byli u té bety, zeptal jsem se ho, zda nám nem?e ?íct n?co o tom, jak jsou na tom s dalšími díly a v jaké fázi jsou konkrétn? na druhém díle. Všudyp?ítomný PR ?lov?k zakroutil hlavou, e to by teda nemohl, ale Dustin se nakonec p?ece jen alespo? trochu rozhovo?il. Z jeho slov jsem vyrozum?l, e toho nebude moc (pokud v?bec n?co, engine nepo?ítám). Stále ješt? musí vy?ešit i takovou v?c, jako je p?íb?h, jeliko rozhovory mezi Zergy v rámci videí by asi nebyly to pravé o?echové, take tu je podle Dustinových slov monost n?jakého toho infestnutého hrdiny atp. Na mou další otázku, zda si myslí, e dvojka m?e být tak úsp?šná, odpov?d?l, e v to doufá, a tak jsem dodal, e mnoha fanoušk?m se m?e zdát, e je dvojka d?laná pro profi hrá?e, a jestli je tedy ur?ená i pro za?ínající hrá?e. Byl jsem ujišt?n, e zcela ur?it? (4 obtínosti, poslední insane je prý dost drsná) a kampa? by hrá?e m?la i svými vedlejšími úkoly (výzvami) p?ipravit pro boj na battlenetu.

Nakonec p?išel na ?adu sám Rob Pardo, ke kterému byli nahnáni zástupci všech fanstránek najednou. Roba jsme oblehli a postupn? na n?j jeden po druhém pálili otázkami. Nakonec kadý stihl poloit t?i. V první otázce jsem se zeptal, jak moc je se hrou v tento okamik spokojený a jestli je tu n?co, co by rád zm?nil nebo p?idal, ale nem?e nap?íklad kv?li ?asu. Rob odpov?d?l, e je se hrou jako takovou spokojen, i kdy samoz?ejm? jako kadý by sem tam ješt? n?co upravil, pozm?nil atp. Druhá má otázka se týkala battlenetu, zda bude opravdu pln? zdarma nebo budou n?jaké speciální vlastnosti, které neovlivní výsledek hry, zpoplatn?ny. A vida, dozv?d?l jsem se, e z principu bude zdarma, ale budou tu i v?ci, které se budou kupovat (nap?. r?zné skiny atp.). T?etí má otázka se týkala konzolí a šance na vydání SC2 práv? na konzolích. Ne e bych byl vlastníkem n?které z konzolí, spíš m? zajímalo, jestli nás t?eba n?kdy ne?eká n?jaké zjednodušení kv?li p?ípadnému portu na/z konzolí. Rob nejprve lakonicky odpov?d?l, e šance je nulová, následn? dodal, e co se tý?e ánru, tak není problém ud?lat RTS na konzole, e to u zkoušeli a fungovalo to, ale e oni ji prost? d?lat nebudou a z?stanou na PC a Macovi.

Po návratu z rozhovor? jsem op?t zasedl k po?íta?i a jal se hrát zápasy. Po chvíli p?išla enská (dvou?lenná) ?ást PR odd?lení Blizzardu s pozvánkou na prohlídku sídla. Samoz?ejm? to jsem si nemohl nechat ujít a tak jsme tak?ka všichni následn? vyrazili. První zastávkou bylo Blizzardí muzeum, kde jsme se nap?íklad dozv?d?li i to, e StarCraft byl ve vesmíru. Hned jsme však byli ujišt?ni, e hrán tam nebyl. V muzeu je spousta všemoných ocen?ní, sošek, karet, a to jak ke StarCraftu, tak i k WarCraftu, WoW nebo Diablu. Následn? jsme se prošli podél n?kolika kancelá?í, kde jsme fotit nesm?li, ale musím ?íct, e kancelá? Sama Didiera byste rozhodn? poznali. Šli jsme i kolem kancelá?e Mata Coopera a Davida Kima a co byste ?ekli? No samoz?ejm?, e hráli. Naivo jsem krátce vid?l jejich neuv??itelnej APM - klobouk dol?. Všechny kancelá?e a prostory všeobecn? jsou nádhern? stylizované, najdete zde všemoné obrazy, malby, sošky, plakáty. Ze všeho toho jde tak n?jak cítit, e lidé v Blizzardu pracují rádi a to ?áste?n? potvrdila Steffi (komunitní manaerka z Francie), kdy jeden ve?er poznamenala, e se pr?m?rný v?k lidí v Blizzardu neustále pozvolna zvyšuje. Lidé tam nastupují v raném v?ku a ve velkém prost? neodcházejí. Postupn? jsme prošli i Blizzardí jídelnu, posilovnu, nov? otev?enou knihovnu, šli kolem kancelá?í, na který byl popis Project Hydra a kde se nesm?lo fotit a nakoukli oknem i t?eba do místnosti s ostrahou, kde na velkoplošných obrazovkách sledovali zprávy nebo po?así (asi jen oni v?dí pro?).

 

 

Bohuel den uplynul jako voda a nás ?ekal odjezd zpátky na hotel a následná spole?ná ve?ere v nedalekém zábavním a nákupním centru. Druhý den jsme po skupinkách opoušt?li hotel a vydali se na svou cestu dom?. Nemusím vám snad ani ?íkat, jak je zpáte?ní 11hodinový let z LA do Londýna neuv??iteln? nudná záleitost (i p?es monost sledování film? na malém displayi), take po p?istání v Praze v pátek ve?er se mi ulevilo. A nebylo to jen kv?li ?astým turbulencím v 11kilometrové výšce nad zemí :)

 

Zbylé fotky z cesty:

 

Copyright © 2007-2024 Jata & Jetro | Administrace
Legacy of the Void, Heart of the Swarm, Wings of Liberty, StarCraft: Ghost are trademarks, and Battle.net, StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.