StarCraft II  |  StarCraft Encyklopedie  |  Diablo III

StarCraftCZ.com

StarCraftCZ.com banner
Aktuálně ze světa SC:  Sout? o knku StarCraft II: Flashpoint (číst)

Rasy » Protoss


[ BUDOVY ] | [ JEDNOTKY ] | [ HRDINOVÉ ]
 
Díky své vysoce pokro?ilé technologii a mocným psionickým schopnostem se Protossové povaovali za nejsiln?jší tvory v galaxii. Jejich válka se Zergy ale prokázala opak: dokonce i ten nejschopn?jší bojovník nem?e ustát takové nep?ekonatelné masy jednotek. Pro Protossy to byla tvrdá lekce, protoe jejich klí?ové filozofické postupy byly p?ísn? dodrovány po tisíce let. Avšak zergská invaze na protosský domovský sv?t Aiur p?ivedla rasu na k?iovatku osudu: Protossové museli p?ijmout zm?nu, pokud cht?li p?eít a triumfovat. Nyní p?icházejí s novými taktikami a technologiemi, které musí vyuívat ve stále zoufalém boji proti Zerg?m. Dokonce i pradávné, hrozivé zbran?, které Protossové dávno odloili, p?icházejí nyní ke slovu.

Protossové nebyli nikdy po?etnou rasou a tradi?n? si v bojích vypomáhali r?znými robotickými vále?nými stroji. Jednotliví protosští vále?níci jsou nep?ekonatelní v jejich schopnostech, které jsou ješt? rozší?eny kombinací technologie a hroziv? velkou psionickou silou. Nicmén? i Protossové musí spoléhat na mobilitu a moment p?ekvapení, aby mohli maximalizovat jejich silné stránky a nebyli vtaeni do bitvy nep?ipravení. Jedna z jejich nejv?tších sil je protosské letectvo, které se sestává z tak silných lodí, e mohou roztlouct nep?ítele na atomy.

 

This text will be replaced

Copyright © 2007-2024 Jata & Jetro | Administrace
Legacy of the Void, Heart of the Swarm, Wings of Liberty, StarCraft: Ghost are trademarks, and Battle.net, StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.