StarCraft II  |  StarCraft Encyklopedie  |  Diablo III

StarCraftCZ.com

StarCraftCZ.com banner
Aktuálně ze světa SC:  Sout? o knku StarCraft II: Flashpoint (číst)

Game info » Sb?ratelsk postavi?ka

Na památku oznámení StarCraftu II p?edstavil Blizzard v limitované edici sošku Tychuse Findlaye. Hrá?i tak mohou nyní vlastnit kousek historie StarCraftu. Jde o vysoce detailní, 18ti palcovou vysokou sošku terranského mari?áka Tychuse J. Findlaye stojícího na ?erstv? usmrceném Hydraliskovi.

 

Odhadovaný datum dodání: íjen 2007

Limitovaná edice

Cena: 199 Euro (do ?R v?etn? dopravy a dan? 259 Euro)

Limit jeden kus na zákazníka

Stav: Vyprodáno! Bohuel bylo dosáhnuto maximálního po?tu p?edobjednávek.

 

Jméno: Findlay, Tychus J

Pohlaví: Mu

Místo narození: Mar Sara

Datum narození: 20/10/2468

Výška: 6' 7''

Váha: 363

Vlasy: Šedé

O?i: Modré

 

 

 

 

 

 

Pokud by vás zajímali n?jaké otázky ohledn? tohoto skvostu, zkuste se podívat níe...

 

Jak velká je skute?n? postavi?ka?
Rozm?ry výrobku jsou p?iblin?: 38,1 cm x 45,72 cm x 30,48 cm. Váha je p?iblin? 7,71 kg.

Jaké další náklady jsou spojeny s koupí tohoto výrobku?
K cen? výrobku zaplatí dále zákazník všechny p?íslušné dan?, stejn? tak i poštovné a balné.

Pro? byla tato soška vytvo?ena?
Vytvo?ili jsme limitovanou edici sošky Tychuse Findlaye jako památku oznámení StarCraftu II. Tento vysoce detailní sb?ratelský kousek je skv?lou p?íleitostí vlastnit kousek historie StarCraftu.

Dá se spojit tento výrobek s p?edobjednávkou StarCraftu II nebo n??eho jiného souvisejícího s hrou?
Ne, p?edm?tem této nabídky je pouze socha Tychuse Findlaye. Nákup neobsahuje ádné další výrobky, informace nebo boí.

Bude kadý kousek o?íslován?
Ano, kadý kus bude mít své ?íslo.

Budu si moct vybrat, které ?íslo dostanu?
Ne, ?íslování bude provád?no náhodn?.

Do kterých zemí sošku budete zasílat?
Níe je seznam zemí, do kterých budeme zasílat.

* Rakousko
* Belgie
* Bulharsko
* Kypr
* ?eská republika
* Dánsko
* Estonsko
* Finsko
* Francie
* N?mecko
* Gibraltar
* ecko
* Ma?arsko
* Irsko
* Itálie
* Lotyšško
* Litva
* Lucembursko
* Holadsko
* Norsko
* Polsko
* Portugalsko
* Rumunsko
* Slovensko
* Slovinsko
* Špan?lsko
* Švédsko
* Švýcarsko
* Velká Británie

Náklady na dopravu budou závislé na míst?, kde ijete.
Pokud ijete v Severní Americe (USA nebo Kanada), klikn?te prosím sem: http://us.blizzard.com/sc2collectible/.
Pokud ijete v Evrop?, klikn?te prosím sem: http://eu.blizzard.com/sc2collectible/.

Co kdy pot?ebuju zm?nit dodací informace?
Prosím pošlete email na collectibles-eu@blizzard.com . Jako p?edm?t uve?te “Change of Shipping Address” a bu?te p?ipraveni nám poskytnout:

* Jméno
* Starou adresu dodání
* Novou adresu dodání
* ?íslo faktury
* Telefonní ?íslo

M?jte, prosím, také na pam?ti, e poadavek na zm?nu dodacích informací nebude vy?ízen bez poskytnutí VŠECH poloek zmín?ných výše.

Na stránce vidím, e je výrobek vyprodán, ale slyšel(a) jsem , e v jiných oblastech je ješt? na sklad?. Pro? tomu tak je?
Jednotlivé oblasti mají garantován ur?itý po?et kus?. Ty jsou pak posílány pouze zákazník?m ijícím v t?chto oblastech. Pokud ijete v Severní Americe (USA nebo Kanada), klikn?te prosím sem: http://us.blizzard.com/sc2collectible/. Pokud ijete v Evrop?, klikn?te prosím sem: http://eu.blizzard.com/sc2collectible/.

Kolik kus? si m?u koupit?
Byl stanoven limit jeden kus na osobu.

Pro? byl stanoven limit jeden kus na osobu?
Abychom zajistili, e šanci koupit si tento výrobek dostane tolik lidí, kolik jen je to moné, zavedli jsme tento limit (limit je jeden kus na ?íslo kreditní karty). Objednávky budou vy?izovány na základ? r?ení: "Kdo d?ív p?ijde, ten d?ív mele".

Práv? jsem obdrel(a) potvrzení, e jsem si výrobek úsp?šn? p?edobjednal(a). Jak si m?u kontrolovat stav mé objednávky?
Vytiskn?te a ponechejte si, prosím, emailovou fakturu vaší objednávky. Další zprávu, kterou dostanete, bude p?iblin? dva týdny p?ed tím, ne vám výrobek v ?ijnu zašleme. Pak budete moct vaši zásilku sledovat.

Práv? jsem obdrel(a) potvrzení, e jsem byl(a) umíst?n(a) na ?ekací seznam. Co te??
Pokud jste byli úsp?šn? umíst?ni na ?ekací seznam, budete kontaktováni v moment?, kdy bude výrobek znovu dostupný. Pokud výrobek nebude dostupný, neobdríte u ádnou další zprávu. Umíst?ní na ?ekacím seznamu nezaru?uje právo na koupi.

Co je ?ekací seznam? Jak funguje?
Tím, e jsme zavedli limit na koupi výrobku pro jednoho zákazníka, byl ?ekací seznam navren tak, aby rušil objednávky nebo odmítal platby kreditních karet, co má za následek, e další zákazníci budou schopni si výrobek koupit. ?ekací seznam si t?ídí jména na základ? r?ení: "Kdo d?ív p?ijde, ten d?ív mele". Umíst?ním na ?ekací seznam vám nezaru?ujeme právo na koupi výrobku. Jakmile bude znovu dostupný, osoba v daném okamiku, která bude na vrcholu ?ekacího seznamu bude kontaktována emailem s moností si výrobek koupit.

Mohu zjistit, na kterém míst? v ?ekacím seznamu jsem?

Nebudeme p?i?azovat ?ísla jednotlivým pozicím na ?ekacím listu a nejsme také schopni poskytnout vám tuto informaci.

Byl jsem umíst?n na ?ekací seznam a práv? jsem obdrel email, ve kterém se píše, e výrobek je dostupný, a e si ho mohu koupit. Co mám te? d?lat?
V emailu jste obdreli pokyny, které kroky máte ud?lat, abyste si výrobek koupili. Máte jeden týden (po?ínaje ?asem, kdy byl email poslán), abyste si výrobek koupili. Pokud tak neu?iníte, nabídka na koupi vyprší a Vaše pozice v ?ekacím listu propadne. Pokud u se nezajímáte o koupi výrobku, nemusíte podnikat ádné kroky.

Úsp?šn? jsem dokon?il(a) nákup, ale rozmyslel(a) jsem si to a u si nep?eji koupit výrobek. Co mám d?lat?
Prosím kontaktujte sales@blizzard.com a promluvte si se zástupcem o zrušení Vaší objednávky.

Existují rozdílné verze této sošky pro jednotlivé oblasti?
V tomto okamiku neplánujeme rozdílné verze nebo varianty v závislosti na oblasti.

Bude tento výrobek v?bec dostupný v obchodech?
Ne. Tento výrobek je výhradn? dostupný zákazník?m pouze p?es Blizzard online.

Plánujete v budoucnu vyrobit víc kus? této sošky?
Výroba limitované série sošky Tychuse Findlaye prob?hla. Nebudou ádné reedice.

Zmeškal jsem a u se nem?u dostat na p?edobjednávku nebo do ?ekacího seznamu. Bude existovat ješt? n?jaká p?íleitost, jak se zaregistrovat a sošku si koupit?
Jakmile se p?edobjednávky a ?ekací list uzav?ou, u se neotev?ou.

Co se stane, kdy obdrím svou sošku a ta bude poškozena?
Pokud dostanete sošku, ponechte si, prosím, ji, balení i p?epravní krabici. Napište sv?j problém na email collectibles-eu@blizzard.com a my se pokusíme ud?lat, co je v našich silách.

Máte v plánu vytvo?it více sb?ratelských kousk? ze sv?ta Blizzardu?
Ano, n?kdy v budoucnu zamýšlíme podpo?it vysoce kvalitními sb?ratelskými kousky všechny sv?ty Blizzardu.

Mám další otázky ohledn? sb?ratelských výrobk?. Koho se m?u zeptat?
Pokud máte po p?e?tení tohoto FAQ stále otázky, napište, prosím, na collectibles-eu@blizzard.com a my se pokusíme odpov?d?t nejlépe, jak to bude v našich silách. Otázky ohledn? StarCraftu II, našich dalších her a témata nevztahující se ke sb?ratelským výrobk?m nebudou zodpov?zeny.

 

Zdroj: starcraft2.com

Copyright © 2007-2024 Jata & Jetro | Administrace
Legacy of the Void, Heart of the Swarm, Wings of Liberty, StarCraft: Ghost are trademarks, and Battle.net, StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.