StarCraft II  |  StarCraft Encyklopedie  |  Diablo III

StarCraftCZ.com

StarCraftCZ.com banner
Aktuálně ze světa SC:  Sout? o knku StarCraft II: Flashpoint (číst)

?st I. - StarCraft

?ást I. - StarCraft ?ást II. - StarCraft: Brood War

 

 

První setkání

 

Terrani poprvé cestovali na samotný okraj galaxie, kdy selhání navigace zavedlo automatizovaná koloniální vesmírná plavidla mimo kurs. Lod? minuly sv?j zamýšlený cíl a havarovaly na t?ech sv?tech nap?í? celým sektorem Koprulu.

 

Po n?kolika desetiletích Terrani zaloili kolonie, obydleli další planety a za?ali mezi sebou navzájem vál?it. V dekád? následující po konci gildovních válek z?stala terranská Konfederace neohroena ve své nadvlád? nad koloniálním vesmírem.

 

Terranské kolonie se poprvé za?aly obávat toho, e nejsou ve vesmíru sami, kdy se lesknoucí flotila protosských vále?ných lodí z ni?eho nic objevila nad konfedera?ním sv?tem Chau Sara. Technologicky pokro?ilé cizácké lod? spálily bez varování povrch planety.

 

Zasko?eni nevyprokovaným útokem, vyslala Konfederace flotilu pod vedením plukovníka Edmunda Duka, aby ochránila nedaleké kolonie Mar Sary. Kupodivu se Protossové stáhli a plukovník Duke pyšn? prohlásil jejich ústup za vít?zství Konfederace.

 

Mar Sara

 

Zp?t na Mar Sa?e, maršál Jim Raynor odpov?d?l na volání o pomoc z pustin. Našel terranskou základnu, která byla infikována neznámým cizím organismem. Uv?domil si, e tam nemohli z?stat ádní p?eivší a spolu se svými lidmi základnu zni?il.

 

Konfederace na to reagovala uv?zn?ním Raynora a jeho lidí. Vypukly další útoky vet?elc? na planet?. P?ístála na ní antikonfedera?ní povstalecká skupina nazývaná Synové Korhalu, aby zapo?ala jakýkoliv druh organizovaného odporu v??i vet?elc?m, kte?í se stali známí jako Zergové.

 

Brutální Zergové se ší?ili p?íliš rychle, ne aby mohli být zastaveni. Kdy povstalci Raynora osvobodili, p?išel na to, e Konfederace o?ekávala p?íchod Zerg?. A tak spolu s v?dcem povstalc? Arcturem Mengskem evakuovali z Mar Sary všechny, které mohli p?edtím, ne se znovu objevila protosská flotila a spálila planetu na popel.

 

 

Antiga Prime

 

Zcela roz?arovaný Raynor se p?ipojil k Syn?m Korhalu. Na planet? Antiga Prime spolupracoval s Mengskovým druhým d?stojníkem, Sarah Kerriganovou, – p?vodn? byla duchem, jedním z elitních psionických zabiják? Konfederace – kterou Mengsk osvobodil od neurálních úprav vlády. Raynor a Kerriganová spolu vytvo?ili obávaný tým.

 

Mengsk rychle vyvolal rozsáhlou vzpouru proti konfedera?ním silám na Antiga Prime. Ihned se snail zasáhnout generál Duke, ale jeho lo? padla za ob?? útoku Zerg?. Ve velkém obratu situace p?esv?d?il Mengsk generála, aby se p?ipojil k Syn?m Korhalu vým?nou za zachování Dukova velení a záchrany jeho ivota od zu?ících vet?elc?.

 

Konfederace urychlen? vyslala posily voják? na planetu. Avšak Kerriganová s Mengskem odhalili p?íšerné tajemství: v?dci Konfederace postavili „psionický zá?i?“- za?ízení, které slouilo jako magnet na Zergy. Testy této zbran? posledního soudu p?ivolaly Zergy na Mar Saru a další kolonie.

 

Mengsk p?ikázal umístit psi zá?i? na základnu Konfederace na Antiga Prime, a tak se Zergové vyrojili, aby zni?ili síly Konfederace. Brzy poté Protossové spálili planetu z orbity, stejn? jako to provedli na Chau Sa?e nebo Mar Sa?e.

 

 

Tarsonis

 

„Jimmy, nehraj si tu na rytí?e v blýskavé zbroji. N?kdy ti to sluší. Jen… ne te?. Nepot?ebuji být zachrán?ná. Vím, co d?lám. Protossové jsou zde, aby zni?ili celou planetu, ne jen Zergy. Vím to, protoe… prost? to vím. Jsem Duch, pamatuješ? Jakmile se vypo?ádáme s Protossy, m?eme n?co ud?lat se Zergy. Arcturus nás vyzvedne. Vím, e jo.“

Kerriganová

 

Poté Mengsk ude?il na nejv?tší ko?ist, sv?t Tarsonisu, hlavní sv?t Konfederace. Nedbal obav jeho poru?ík? a nechal generála Duka umístit psi zá?i?e na Zergy nedot?eném a hust? obydleném sv?t?. Jak Zergové setupovali na Tarsonis, za?al se Raynor ptát Mengska na jeho rozum: p?ed ni?ím se Mengsk nedokázal zastavit, pokud tím dosáhl svého zám?ru. Ani tak si Raynor ješt? nedokázal úpln? p?edstavit, ?eho všeho je Mengsk schopen.

 

Tentokrát velitel protosské flotily vykonavatel Tassadar rozmístil pozemní síly ve snaze zachránit planetu. Byla tu jistá monost, e by Protossové mohli usp?t, a tak Mengsk p?ikázal Kerriganové, aby porazila Protossy na Tarsonisu. I p?es svá znepokojení se Kerriganová pod?ídila a zajistila, aby planeta padla do rukou Zerg?.

 

Kdy byla Kerriganová obklí?ena Zergy, zavolala ze zni?ené planety pro evakuaci. Jenome Mengsk ji nev??ícn? zradil a nechal jí tam spolu s jejími vojáky na pospas osudu. Rozzu?ený Raynor vzal Mengskovu admirálskou lo? Hyperion a vrátil se na Tarsonis, ale p?ilet?l p?íliš pozd?, aby zabránil zajmutí Kerriganové Zergy.

 

Vzestup Terranského Dominia

 

„Nikdo m? nezastaví. Ani ty, nebo Konfederace, nebo Protossové nebo kdokoliv! Budu vládnout tomuto sektoru nebo uvidíte, jak ho spálím na popel.“

Arcturus Mengsk

 

 

A na menší p?ekáky bylo Mengskovo vít?zství tém?? úplné. Zni?ením Tarsonisu Konfederace padla. V?tšina p?eivších Konfederace se rychle p?ipojila k Syn?m Korhalu, kte?í se stali hlavní vojenskou silou ?elící cizím vet?elc?m. Bývalí povstalci zachránili mnoho terranských ivot?. Jen byli na rozpacích, kdy planeta neuvítala jejich intervenci. Nakonec Mengsk smutn? poznamenal, e místní vláda na planet? m?la nad lidmi hlavní moc. Krom? toho Synové Korhalu m?li omezené suroviny, a tak byla doba válek.

 

Jak planeta za planetou ádala Syny Korhalu o pomoc, Mengsk oznámil, e je zapot?ebí nová vláda, Terranské Dominium, které by dohlíelo nad t?mito sv?ty. Sám sebe jmenoval císa?em Dominia a sliboval vít?zství nad vet?elci.

 

Mezitím si Raynor p?íliš pozd? uv?domil, e se zamiloval do Sarah Kerriganové. Nebyl schopen ji nyní zachránit, a tak se rozhodl v jejím jménu najít spravedlnost.

 

Nadv?domí

 

Terrané se myln? domnívali, e Zergové byli instinktivním sdruením úlu, ale ve skute?nosti Zergy ?ídí nejvyšší v?domí, Nadv?domí, pomocí prost?edník? nazývaných cerebrati. Navíc Nadv?domí získalo na Tarsonisu slibné stvo?ení. Stvo?ení, které by mohlo slouit Roji novými zp?soby.

 

Toto stvo?ení bylo zabaleno do ochrané kukly a p?eneseno do vzdáleného lávového sv?ta Char, kde o?ekávalo na své znovuzrození do Roje. Silné psionické vyza?ování stvo?ení p?ivedlo terranské a protosské síly na Char, ale Zergové se vet?elc?m ubránili a ochra?ovali kuklu, dokud se neotev?ela. Vytvo?ila se nová bytost: n?kdo, kdo by mohl zm?nit budoucnost celého sektoru Koprulu... navdy.

 

Sarah Kerriganová, která se vyvinula v kukle, se stala v?rným sluhou Nadv?domí. Její evoluce zp?ístupnila úasný potenciál jejích psionických schopností a neuv??itelnou sílu. Zbavená lidské etiky a morálky, stala se nemilosrdnou sou?ástí ijícího Roje.

 

Zatímco byla v kukle, poci?ovala úzkost a zmatek. Telepaticky zap?sobila na své blízké, Arctura Mengska a Jima Raynora. Raynor p?išel na Char ji zachránit. Mengsk vyslal generála Duka moná ve ví?e, e znovu získá Kerriganovou jako svého spojence, moná ji jednoduše cht?l zajmout a studovat cokoliv z ní z?stalo. Jakkoliv moc doufali, oba dorazili p?íliš pozd?. Její zmatek byl pry? a snadno Terrany odehnala.

 

Nicmén? Nadv?domí také utrp?lo velkou ránu. Protossové vedení vykonavatelem Tassadarem zam?stnali Královnu ?epelí a skupinu dalších Zerg?, zatímco temný templá? jménem Zeratul zavradil jednoho z cerebrat? Nadv?domí. Zergové, do té doby ?ízení nyní zabitým cerebratem, zdivo?eli a obrátili se proti zbytku Roje, kterému nezbývalo nic jiného, ne je zni?it.

 

„Dob?e jsi to ?ekla, ty soulonice zergská. A?koliv na vás úto?íme ze stín?, nemysli si, e nám chybí odvaha na sv?tle.“

Zeratul

 

Všechno ale ješt? nebylo pro Zergy ztraceno. Kdy Zeratul zabil cerebrata, vytvo?il letmé telepatické spojení s Nadv?domím. V té chvíli Nadv?domí odhalilo tajnou polohu protosské domoviny, Aiuru.

 

Dlouhou dobu vyhledávalo Nadv?domí protosskou domovinu. S polohou Aiuru a Terrany slouícími jako nejnov?jší posila Zerg?, Nadv?domí si bylo jisté, e Roj by mohl kone?n? být schopen porazit a asimilovat Protossy. Pouitím protosské DNA by Nadv?domí produkovalo dokonalé stroje na zabíjení: nový druh Zerg?, který by p?emohl zbytek tvorstva.

 

 

 

Zamo?ení Aiuru

 

Královna ?epelí pronásledovala Protossy na Charu, zatímco hlavní síla Zerg? sm??ovala k útoku na Aiur. A?koliv obyvatelé Aiuru state?n? vzdorovali, Zergové získali oporu v bujných dunglích planety a Nadv?domí se zapustilo na planet? do zemského povrchu.

 

Jako vládnoucí kasta Protoss? m?la kasta Soudc? moc nad všemi Protossy na Aiuru. Kastovní ?ídící orgán, Konkláve, zu?ila. Vykonavatel Tassadar, v?dce protosské vále?né kasty, bojoval na vzdáleném Charu a vzep?el se rozkazu Konkláve spálit kadý terranský sv?t, který byl zamo?en Zergy. Nyní hrozilo, e Zergové zamo?í Aiur.

 

Mladý vykonavatel Artanis byl vybrán a vyslán do války, kde získal rozhodující vít?zství v provincii Antioch. Nedlouho poté Tassadar kontaktoval Artanise, se kterým mluvil o bitvách na Charu, objevu temných templá?? a Zeratulov? vít?zství nad cerebratem.

 

Temní brat?i

 

Temní teplá?i byli p?ed dávnou dobou vykázáni z Aiuru, protoe odmítli p?ijmout Khalu, hluboké telepatické spojení, které spojovalo v dávných dobách všechny Protossy. V?tšina Protoss? v??ila, e obnovením Khaly skon?ila tisíciletá ob?anská válka a zachránila jejich rasu p?ed vyhlazením.

 

Take Tassadarovo rozhodnutí spolupracovat s temnými templá?i, i p?estoe stáli proti Zerg?m, bylo v o?ích Konkláve kací?ství. Zd?šení Protossové poadovali jeho návrat na Aiur, ale Tassadar odmítl s tím, e se vrátí, a nastane ten správný ?as.

 

Na Tassadarovo doporu?ení Artanis zm?nil svou taktiku na Aiuru a s menší skupinou se zam??il na cerebrata, zatímco jeho hlavní síly zam?stnávaly Zergy. Smrt cerebrata uvrhla jeho kontrolované jednotky do zmatku, ale vzpamatovali se, kdy Nadv?domí reinkarnovalo zabitého cerebrata. Jen mocné energie temných templá?? mohli zajistit trvalé zni?ení cerebrata. Konkláve p?ikázala Artanisovi vrátit se k p?vodnímu zp?sobu boje. Ten vyhrál další bitvu v provincii Scion, ovšem za velkou cenu.

 

Tassadar?v soud

 

Konkláve jistá svým definitivním vít?zstvím, vyslala vykonavatele Artanise, aby p?ivedl Tassadara zp?t na Aiur p?ed soud. Artanis odcestoval na Char a lítostiv? informoval svého p?edch?dce o p?ání Konkláve. Tassadar souhlasil vrátit se v míru, pokud mu vykonavatel pom?e osvobodit Zeratula a další temné templá?e z terranského za?ízení, kde byli uv?zn?ni Zergy.

 

„Zadr svou ruku, soud?e. Dozorci nad Tassadarem nepadnou, dokud temní templá?i budou ít. Odvolejte své stráe a ustupte a moná uvidíte vyjít m?síc ješt? jednou.“

Zeratul

 

Artanis souhlasil a Jim Raynor a jeho mui se také p?ipojili k boji. Raynor a temní templá?i poté doprovodili Tassadara zp?t na Aiur, kde m?li v plánu pomoci bojovat proti invazi. Bohuel Konkláve se nenechala p?esv?d?it a odmítla spolupracovat s temnými templá?i. Kasta soudc? za?ala bojovat s v?rnými následovníky Tassadara a jejich spojenci. Tassadar neschopen unést pohled jeho lidí vradících se navzájem, vzdal se spravedlnosti Soudc?. P?esto ho jeho spojenci rychle osvobodili z uv?zn?ní, aby ?elil blíící se krizi.

 

Smrt Nadv?domí

 

Konkláve siln? podcenila Zergy. Vojsko Protoss? bylo tém?? vy?erpané, zatímco po?et Zerg? se zdál mnohem v?tší, ne kdy jindy. Celé kontinenty byly zamo?eny a Zeratul p?inášel ješt? horší zprávy. Kdy zni?il cerebrata na Charu, telepatické spojení ho na chvíli propojilo s Nadv?domím. Poznal, e evoluce Zerg?, stejn? jako ta Protoss?, byla ?ízena a urychlena rasou známou jako Xel’naga.

 

Nakonec se Nadv?domí vymklo kontrole Xel’nag? a zni?ilo tuto dávnou rasu. Nyní m?lo Nadv?domí v úmyslu zahubit také Protossy. Pokud by usp?lo, nikdo by nebyl schopen postavit se proti Zerg?m.

 

Tassadar shromádil oslabené Protossy na poslední úder proti svým nep?átel?m díky usmí?ení s upadající Konkláve krátce p?ed bitvou. On a jeho další hrdinové jen oslabili Zergy, zatímco sami utrp?li velké ztráty. V posledním zoufalém pokusu Tassadar vypustil energii temných templá?? skrz trup své lodi Gantrithor a usm?rnil ji na zasaení ohromného Nadv?domí.

 

„Pamatuj si nás, vykonavateli. Zapamatuj si, co se tu dnes stalo. A? t? Adun ochra?uje.“

Tassadar

 

 

 

Vzniklá masivní exploze zabila Nadv?domí a uvrhla ovládané jednotky na Aiuru do zmatku. Protossové nem?li moc d?vod? radovat se, protoe v?tšina Aiuru byla v troskách. Krom? toho zergská rasa z?stala neporaena. Daleko na planet? Char Kerriganová cítila smrt Nadv?domí a kone?n? se naplnil skute?ný ú?el jejího vzniku. Vláda Královny ?epelí teprve za?ala.

 

Copyright © 2007-2024 Jata & Jetro | Administrace
Legacy of the Void, Heart of the Swarm, Wings of Liberty, StarCraft: Ghost are trademarks, and Battle.net, StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.