StarCraft II  |  StarCraft Encyklopedie  |  Diablo III

StarCraftCZ.com

StarCraftCZ.com banner
Aktuálně ze světa SC:  Sout? o knku StarCraft II: Flashpoint (číst)

PREVIEW

Battle.net, jedna z nejúsp?šn?jších sv?tových online herních slueb, brzy dozná nejv?tšího zlepšení za svou dlouhou a proslavenou historii.

 

Vdy p?ipojen

Battle.net a StarCraft II jsou vzájemn? propojeny do jedné v?ci s trvalou postavou a prvky.

 

Sout?ní bojišt?

Matchmaking a online hraní je inteligentn?jší a p?ístupn?jší širšímu publiku.

 

Sociální

Zalote si sociální sí? Blizzardu s lepší správou p?átel a dalšími sociáln? herními prvky.

 

Podpora mód?

Plná podpora komunitou vytvo?ených mód?, které neustále povyšují poitek z hraní StarCraftu II.

Kompletní integrace, uivatelská p?ív?tivost a rychlost, to vše uleh?í na zbrusu novém Battle.netu najít a hrát hry a otev?e online hraní všem generacím hrá??. B?hem 14 let, které od startu p?vodního Battle.netu uplynuly, sluba prošla obrovským r?stem jak v oblasti vlastností, tak i po?tu aktivních hrá??. V sou?asné dob? má Battle.net 12 milion? aktivních ú?t? po celém sv?t?.

 

To vyvolává ur?it? zajímavou otázku. Kdy byl p?vodní Battle.net tak úsp?šný, pro? ho m?nit? Aktualizace takové sluby, jako je Battle.net, je úkol ohromn? sloitý. Existuje ješt? tolik nových vlastností, které by mohl Blizzard Entertainment nabídnout a které by posunuly poitky z online hraní na prvot?ídní úrove??

 

Jedním slovem: Ano.

 

Seznam d?ív?jších inovací na nyní ji historickém Battle.netu je dlouhý a r?znorodý - uvedení sout?ních eb?í?k?, hry hostované na serverech, online ukládané postavy, automatizovaný matchmaking a mnohem více. Ale s vydáním StarCraftu II se Battle.net vyvine do ješt? siln?jší a pokro?ilejší online herní sluby, a to vše dodá všem titul?m od Blizzard Entertainment energii pro delší ivotnost.

 

Poslední fáze práv? za?ala...

 

Rozhovor s Gregem Canessou, šéfem projektu Battle.net

 

This text will be replaced

 

Stále p?ipojen

 


V minulosti jsme Battle.net prezentovali jako multiplayerovou platformu, stranou,mimo hlavní menu her Blizzard Entertainment. To se všecho zm?ní. S novým Battle.netem se sluba a hra prolnou do jednoho. A? u hrajete singleplayer nebo multiplayer StarCraftu II, vdy jste p?ipojeni a uíváte si hromadu nových a vylepšených funkcionalit.

 

Battle.net a StarCraft II jsou navreny na vzájemné propojení. To znamená, e i kdy hrajete sami za sebe, vidíte nejhav?jší novinky, dostáváte herní i obsahové aktualizace a vidíte své p?átele a m?ete si s nimi povídat. Ale toto nové propojení mezi hrou a slubou jde ješt? hloub?ji. Nyní si kadý hrá? StarCraftu II vytvo?í svou vlastní Battle.net postavu. Tato postava slouí jako trvalá identita nap?í? slubou. Vše, co ud?láte ve h?e - záznamy výher/proher, achievementy, odemykatelné odm?ny, seznam p?átel a mnohem více - bude uloeno k profilu vaší postavy, abyste si to vy i vaši p?átelé mohli pozd?ji prohlíet. I uloené herní postupy se synchronizují s Battle.netem. Take p?i upgradu po?íta?e a reinstalaci hry se jednoduše p?ipojíte na Battle.net a m?ete pokra?ovat v kampani p?esn? tam, kde jste skon?ili. To je obzvlášt? uite?né, pokud hrajete na více ne jednom po?íta?i, protoe si všechna svá data p?enášíte p?es Battle.net.

 

Sout?ení pro všechny

 


Jedno z nejv?tších vylepšení, které nový Battle.net p?inese do StarCraftu II, je chyt?ejší a p?esn?jší matchmaking. Zatímco p?vodní sluba tuto funkcionalitu nem?la špatnou, b?ný záitek pro nového hrá?e p?edstavovala obvykle série drtivých proher proti ost?ílenému Battle.net veteránovi, dokud neodešli, nebo zlepšili své zkušenosti na takovou úrove?, aby mohli sout?it s ostatními v prost?edí Battle.netu.

 

Nový matchmaking bude ohodnocovat dovednosti hrá?e p?esn?ji ne d?íve, ?ím zp?ístupní online sout?ní hraní širšímu publiku. A co víc, do sluby jsme zaimplementovali zbrusu nové Battle.net ligy a systém eb?í?k?. Po n?kolikátém vyuití matchmakingu vás Battle.net automaticky za?adí do ligy a její divize, která nejlépe odpovídá vaší úrovni. Naším cílem je povzbudit menší sout?ení tím, e vám najdeme 100 hrá?? podobných dovedností, v??i kterým budete hodnoceni. Tím u?iníme hodnocení online hraní mnohem zábavn?jší a kadý bude mít mnohem reáln?jší šanci vyhrát ve své divizi.

 

Krom? hodnocení zápas? také Battle.net usnadní sout?ení nabídnutím n?kolika r?zných herních reim?. Vlastní hry se samoz?ejm? vrátí, ale budeme mít také mo?e nových, casual herních reim?, jako Practice League, Co-op Versus AI (hrá?i proti po?íta?i), Challenges a další.

 

Propojení komunity Blizzardu

 


Sociální sít? a komunika?ní schopnosti Battle.netu budou jedny z nejv?tších nových prvk? sluby. Tato sociální páte? pro celou slubu bude hladce integrovat seznamy p?átel, matchmaking, posílání zpráv a další. Textový i hlasový chat jsou nyní všude skrz na skrz hrou, ?ím umo?ují komunikaci a? u jste na Battle.netu ?i p?ímo hrajete StarCraft II. A stejn? jako v p?ípad? p?edchozích titul? Blizzard Entertainment, m?ete i nyní utvá?et nová p?átelství s ostatními na Battle.netu, ani byste ztratili svou anonymitu.

 

S novým Battle.netem také p?edstavujeme zcela nový koncept nazývaný Real ID. Se systémem Real ID m?ete posílat pozvánky a navazovat p?átelství na Battle.netu se svými skute?nými p?áteli a rodinou. P?átelství je oboustranní, co znamená, e je t?eba, aby s ádostí o zkamarád?ní souhlasily ob? strany. Takoví p?átele budou mít své výhody. Uvidíte je pod skute?ným jménem spolu s jejich postavu, pod kterou jsou p?ihlášeni. Krom? toho budete mít dost podrobných informací o tom, co d?lají, budete jim moct posílat zprávy, a to nejlepší, komunikovat s nimi nap?í? hrami, mezi StarCraftem II, Battle.netem a World of Warcraft.

 

Ale Real ID je samoz?ejm? naprosto nepovinné. Vyuitím této sluby si m?ete vytvo?it vlastní sociální sí?, komunikovat a hrát, a nejlepší ze všeho je to, e si svou sí? p?enášíte do všech budoucích herních titul? Blizzardu.

 

Módy a komunitou vytvo?ený obsah

 


Mnoství komunitou vytvo?ených mimo?ádných mód? není u tak oddané a kreativní komunity, jako je ta sloená z našich hrá??, p?ekvapivé. P?i p?edstavení podpory uivatelských mód? jako DotA, Tower Defense a mnoho dalších v p?vodním Battle.netu, se tyto typy uivatelských her staly populární. Ale i kdy Battle.net podporoval módy na základní úrovni, propojení s nástroji a komunitou modder? nebylo na takové úrovni, jak se pro hru v roce 2010 sluší a pat?í.

 

Nový Battle.net se v této oblasti do?ká n?kolika významných zlepšení. StarCraft II bude zahrnovat plnohodnotnou sadu nástroj? pro vytvá?ení obsahu - stejné nástroje, jako má k dispozici tým designer? StarCraftu II pro vytvá?ení singleplayerových kampaní. Pro plné vyuití potenciálu komunity tv?rc? map p?edstaví Battle.net prvek zvaný Map Publishing (Vydávání map). To umoní hrá??m nahrávat své mapy do sluby a sdílet je okamit? se zbytkem komunity. To se také váe na cíl ud?lat z Battle.netu "stále p?ipojený" záitek - m?ete zve?ej?ovat, prohlíet i stahovat mapy p?ímo p?es Battle.net klienta. Hledání her na základ? konkrétního módu bude také mnohem snazší s naším zbrusu novým systémem vlastních her, ?ím vám naservírujeme plný rozsah úsilí modérské komunity a pod nos.

 

N?jaký ?as po vydání StarCraftu II budou mít modde?i p?ístup k ješt? pokro?ilejším prost?edk?m sdílení své práce na Battle.netu se StarCraft II Marketplace. Na tomto "trišti" budou hrá?i moc hledat, stahovat, hodnotit, komentovat a dokonce i kupovat módy, pokud si jejich tv?rci na sv?j výtvor ur?í cenu. Pevn? v??íme, e poskytnutí monosti být odm?n?n za svou práci povede k n?kterým opravdu ohromným projekt?m. S jakýmsi rozpo?tem tak budou mít modde?i mnohem více svobody, co se týká prozkoumávání a plné realizace nápad?. To naoplátku ve výsledku znamená i v?tší výb?r mód? a v?tší r?znorodost obsahu na Battle.netu.

 

Obrázky na této stránce vyobrazují prvky, které jsou v sou?asné dob?

ve vývoji, a nem?ly by být povaovány za kone?né.

Copyright © 2007-2024 Jata & Jetro | Administrace
Legacy of the Void, Heart of the Swarm, Wings of Liberty, StarCraft: Ghost are trademarks, and Battle.net, StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.