StarCraft II  |  StarCraft Encyklopedie  |  Diablo III

StarCraftCZ.com

StarCraftCZ.com banner
Aktuálně ze světa SC:  Sout? o knku StarCraft II: Flashpoint (číst)

Downloady >> Čeština

 

V SOU?ASNÉ DOB? NEJSME SCHOPNI AKTUALIZOVAT ?EŠTINU NA NEJNOV?JŠÍ VERZI HRY Z DVODU ZM?NY SPOUŠT?NÍ HRY OD PATCHE 1.5.


!!! JE NEZBYTNÉ ODINSTALOVAT ?EŠTINU STEJNÝM INSTALÁTOREM, KTERÝM JSTE PEKLAD INSTALOVALI. PED STAENÍM NOVÉ VERZE INSTALÁTORU (?EŠTINY) NEJPRVE ODINSTALUJTE ?EŠTINU POMOCÍ TOHO STARÉHO !!!


!!! POKUD VÁM NEJDE PES VEŠKEROU SNAHU ?EŠTINA ODINSTALOVAT, SPUSTE SOUBOR REPAIR.EXE ZE SLOKY SUPPORT. V KRAJNÍM PÍPAD? PEINSTALUJTE HRU, O ULOENÉ POZICE NEPIJDETE !!!

 

 

20.07.2012

- Dokon?ena nová verze ?eštiny v1.17

Co nového:

  - P?eklad upraven na aktuální EU verzi 1.4.4

  - Staení ?eštiny: z našeho ftp

 

28.02.2012

- Dokon?ena nová verze ?eštiny v1.16

Co nového:

  - P?eklad upraven na aktuální EU verzi 1.4.3

  - Staení ?eštiny: z našeho ftp

 

16.11.2011

- Dokon?ena nová verze ?eštiny v1.15

Co nového:

  - P?eklad upraven na aktuální EU verzi 1.4.2

  - Staení ?eštiny: z našeho ftp

 

03.10.2011

- Dokon?ena nová verze ?eštiny v1.14

Co nového:

  - P?eklad upraven na aktuální EU verzi 1.4.1

  - Drobné opravy p?ekladu

  - Staení ?eštiny: z našeho ftp

 

29.07.2011

- Dokon?ena nová verze ?eštiny v1.13

Co nového:

  - P?eklad upraven na aktuální EU verzi 1.3.6

  - Staení ?eštiny: z našeho ftp

 

21.07.2011

- Dokon?ena nová verze ?eštiny v1.12

Co nového:

  - P?eklad upraven na aktuální EU verzi 1.3.5

  - Staení ?eštiny: z našeho ftp

 

25.05.2011

- Dokon?ena nová verze ?eštiny v1.11

Co nového:

  - P?eklad upraven na aktuální EU verzi 1.3.4

  - Staení ?eštiny: z našeho ftp

 

12.05.2011

- Dokon?ena nová verze ?eštiny v1.10

Co nového:

  - P?eklad upraven na aktuální EU verzi 1.3.3

  - Staení ?eštiny: z našeho ftp

 

13.04.2011

- Dokon?ena nová verze ?eštiny v1.09

Co nového:

  - P?eklad upraven na aktuální EU verzi 1.3.2

  - Staení ?eštiny: z našeho ftp

 

09.04.2011

- Dokon?ena nová verze ?eštiny v1.08

Co nového:

  - P?eklad upraven na aktuální EU verzi 1.3.1

  - Staení ?eštiny: z našeho ftp

 

19.02.2011

- Dokon?ena nová verze ?eštiny v1.07

Co nového:

  - P?eklad upraven na aktuální EU verzi 1.2.2

  - Drobné opravy p?ekladu

  - Staení ?eštiny: z našeho ftp

 

16.02.2011

- Dokon?ena nová verze ?eštiny v1.06

Co nového:

  - P?eklad upraven na aktuální EU verzi 1.2.1

  - Drobné opravy p?ekladu

  - Staení ?eštiny: z našeho ftp

 

14.01.2011

- Dokon?ena nová verze ?eštiny v1.05

Co nového:

  - P?eklad upraven na aktuální EU verzi 1.2.0

  - Drobné opravy p?ekladu

  - Staení ?eštiny: z našeho ftp

 

10.11.2010

- Dokon?ena nová verze ?eštiny v1.04

Co nového:

  - P?eklad upraven na aktuální EU verzi 1.1.3

  - Instalátor: p?idána monost automatické opravy, kdy z?stalo aktivní tla?ítko "Odinstalovat", pokud nebyla odinstalována ?eština p?ed reinstalací nebo opravou hry (Chyba 21)

  - Staení ?eštiny: z našeho ftp

 

18.10.2010

- Dokon?ena nová verze ?eštiny v1.03

Co nového:

  - P?eklad upraven na aktuální EU verzi 1.1.2

  - Staení ?eštiny: z našeho ftp

 

29.9.2010

- Dokon?ena nová verze ?eštiny v1.02

Co nového:

  - P?eklad upraven na aktuální EU verzi 1.1.1
  - Drobné opravy p?ekladu

  - Staení ?eštiny: z našeho ftp

 

23.9.2010

- Dokon?ena nová verze ?eštiny v1.01

Co nového:

  - P?eklad upraven na aktuální EU verzi 1.1.0
  - Drobné opravy p?ekladu
  - Opraven problém se zobrazením okna instalátoru na více monitorech

  - Staení ?eštiny: do 30. zá?í ze zákaznické sekce obchodu Xzone

 

31.8.2010

- Dokon?ena první verze ?eštiny

- Staení ?eštiny: v pr?b?hu zá?í ze zákaznické sekce obchodu Xzone

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

  Vedoucí projektu:
    Zden?k "Jetro" Špindler
 
  Technické zabezpe?ení projektu:
    René "Raptor" Spišák
 
  P?eklad:
    Zden?k "Jetro" Špindler
    Jaromír "Jata" Dalecký
    Vojt?ch "Morrison" Schubert
    Jan "Shania" Pexa
 
  Betatest:
    Jan "Shania" Pexa
    Zden?k "Jetro" Špindler
    Martin "Mizzin" Izák
    Jaromír "Jata" Dalecký
    
  Tvorba instalátoru:
    René "Raptor" Spišák
 
  Grafický návrh instalátoru:
    Martin "Mizzin" Izák
 
  Speciální pod?kování: komunit? ze stránek starcraftcz.com za pomoc p?i
  vytvá?ení ?eské terminologie a za podn?tnou diskuzi ohledn? p?ekladu
  a Jafffovi za jeho ochotu p?isp?t svou troškou do mlýna.
 
  -------------------------------------------------------------------------
   INSTALACE A ODINSTALACE ?EŠTINY A KOMPATIBILITA S BUDOUCÍMI VERZEMI HRY
  -------------------------------------------------------------------------
 
  Instalace ?eštiny je velmi jednoduchá. Sta?í spustit instalátor a ?ídit
  se pokyny na obrazovce. Pokud v budoucnu vyjde pro hru patch, ?eština
  sama rozpozná, e se tak stalo a doporu?í vám p?ed samotnou aktualizací
  hry p?eklad odinstalovat. Následn? si budete moct hru korektn? updatovat.
  Je nezbytné, abyste po?kali na novou verzi ?eštiny a nepokoušeli se
  instalovat starou verzi p?ekladu na novou verzi hry. Budeme se snait,
  abychom ji pro vás p?ipravili v co nejkratším moném ?ase.

 

  Chcete-li se vyhnout problém?m p?i odinstalování ?eštiny, je nezbytné,
  abyste k tomu pouili stejný instalátor, kterým jste p?eklad nainstalovali.
  P?ed staením nové verze instalátoru (?eštiny) nejprve odinstalujte
  ?eštinu pomocí toho starého! 


  -------------------------------------------------------------------------
    PÁR SLOV K PEKLADU
  -------------------------------------------------------------------------
 
  S p?ekladem se za?alo ji v únoru 2010, kdy sv?tlo sv?ta spat?ila
  betaverze hry. Nanešt?stí a s p?íchodem plné verze jsme zjistili, jak je
  ve skute?nosti hra (co do po?tu text?) obsáhlá, nicmén? díky tvrdé práci
  celého p?ekladatelského týmu vám tímto p?eklad p?inášíme ji po m?síci
  od vydání hry.
 
  Jsme si v?domi toho, e pravd?podobn? n?které z vás nepot?šíme, e jsme
  se rozhodli ve h?e p?eloit i v?tšinu jednotek, všechny budovy
  a schopnosti. V??te, e jsme dlouhou dobu sed?li nad vytvo?ením takové
  ?eské terminologie, která by byla sch?dná i pro ty nejzaryt?jší odp?rce
  takovýchto p?eklad?. Snaili jsme se o kompromis, a proto ne kadá
  jednotka má sv?j ?eský ekvivalent. I p?esto víme, e se nezavd??íme všem,
  ale tak u to na sv?t? chodí.
 
  Jak u jsem psal, snaili jsme se p?eloit vše, co šlo. I tak se ve h?e
  setkáte s anglickými texty, jeliko n?které ?ásti (nap?. aktuální
  novinky, úsp?chy v rozhraní Battle.netu atp.) si hra p?i kadém spušt?ní
  "kešuje", a není tak moné tyto ?ásti p?eloit. Takovéto ?ásti ale tvo?í
  jen nepatrné procento z celkového mnoství text? a jsem p?esv?d?en o tom,
  e to vám záitek z hraní ?eské verze StarCraft II rozhodn? nezkazí.
 
  Záv?rem bych cht?l moc pod?kovat všem, kdo se na ?eštin? podíleli, a za
  nás za všechny vám pop?át, abyste si hraní v ?eštin? uili. Pokud budete
  mít ohledn? p?ekladu cokoliv na srdci, neváhejte se nám ozvat. Paklie
  najdete v p?ekladu n?jakou chybu, nahlaste nám ji, prosím, a my se
  postaráme o její opravu.
 
  Za p?ekladatelský tým
  Zden?k "Jetro" Špindler
  E-MAIL: jetro@starcraftcz.com

 

 

!!! JE NEZBYTNÉ ODINSTALOVAT ?EŠTINU STEJNÝM INSTALÁTOREM, KTERÝM JSTE PEKLAD INSTALOVALI. PED STAENÍM NOVÉ VERZE INSTALÁTORU (?EŠTINY) NEJPRVE ODINSTALUJTE ?EŠTINU POMOCÍ TOHO STARÉHO !!!

 

!!! POKUD VÁM NEJDE PES VEŠKEROU SNAHU ?EŠTINA ODINSTALOVAT, SPUSTE SOUBOR REPAIR.EXE ZE SLOKY SUPPORT. V KRAJNÍM PÍPAD? PEINSTALUJTE HRU, O ULOENÉ POZICE NEPIJDETE !!!

 

 Komentáře

 

Jméno:

 

Text:

 


Ochrana proti spamu. Napište číslici pět:
 

 

Eagar - 30.12.2014 | 13:11   (odpovědět)

Hej lidi povedlo se mi zhruba p?ed rokem sthnout starcaft 2 HOTS s ?eskejma titulkama k videm (jen k videm) nevte kde bych tu verzi nasel znova?

Rafan - 27.12.2014 | 14:10   (odpovědět)

To Dafuq?: On zjem byl ale dky chovn Blizzrd? um?el. Tento stav nen p??ina, ale d?sledek.

Marek - 08.11.2014 | 09:18   (odpovědět)

To Thingg: ?au, k tvmu komentu u se nem cenu vyjad?ovat, kdy nejsi schopen p?e?st pr ?dku. Ale np, NE NECHAST SE!!!!!!!
Kdy bys nebyl tak ln a podval se co se tu pe, tak by ses tak opravdu hloup? neptal :)

Thingg - 08.11.2014 | 00:37   (odpovědět)

?us, nevte jestli se chyst ?etina na HOTS ?

Deight - 23.09.2014 | 17:15   (odpovědět)

Aktuln? je verze 2.1.3 - ?etina hls e nem?e najt hru.

Instaluji ji poprve, co te??

Jetro [ redakce ] - 22.07.2014 | 07:52   (odpovědět)

Nebylo by lepsi si pro tohle zalozit topic na foru? Sem se takovy mnozstvi textu fakt nehodi. Diky.

Lazyman - 21.07.2014 | 15:16   (odpovědět)

Dob?e. Dal krok: Podvej se, jestli m?e na?dit trubci zmutovat do lhn?

Lhe? je centrln struktura zergsk zkladny. Produkuje plazivost, take dal struktury mohou bt postaveny

Lhe? tak produkuje larvy, kter vyuije k p?em?n? do vce trubc? nebo jinch zergskch stvo?en

Kdy vyuije larvu, lhe? je b?hem ?asu dopln.

Dob?e Kerrigan, uvol?uji vc trubc? do testovac komory. Zkus, jestli jim m?e p?ikzat shromadovat suroviny.

Vede si dob?e Kerriganov. M?e zmutovat vc trubc?? Pot?ebuju overlorda k zmutovn ?ehokoliv dalho

Pak to ud?lej. Jeden overlord by nem?l ublit

Zergov vyuvaj overlordy ke generovn vce zsob.

Tv sou?asn zsobovac maximum je zobrazeno v pravm hornm rohu obrazovky se sou?asnm stavem zsob, kter prv? vyuv.

Jestlie nem dost dostupnch zsob, nebude schopn zmutovat jednotky

Vte?n?. Plnoval jsem p?estat zde, ale poj?me to posunout kousek dl.

Zkus zmutovat trubce do t?echo jezrka

Lev klik "zkladn mutace" na p?kazov kart?

T?ec jezrko umo?uje lihni p?em?nit larvy to zergling?

V, e tohle skon? patn?, sprvn??

Mme kontrolovan prost?ed

T?ec jezrko je dokon?en. M?l bys jt dol? do testovac komory a zkontrolovat to.

Eee, mu? se na to prost? dob?e podvat odsud, dky. Myslm, e to je ve, co dnes pot?ebujeme kerrigan. skv?l prce

Kdy mysl e to byla skv?l prce, po?kej a uvid tohle. Ud?lm n?jak zerlingy…

Kerrigenov co d?l?

Zkoum, jak tvoje kontrolovan prost?ed obstoj v testu.

Zastav! Nedal jsem, abys vytv?ela zerlingy !

Zbavn v?c na zergcch Valeriane. Oni nikdy ned?laj to, co bys ?ekal.

Ukon?ete experiment. Vylete tam strn roboty k vy?it?n t?ch zadrovacch cel.

Uzav?ete mezipatro a spust? Vyhlazova? ' nic se nedostane ven.

Mon kdy zni?m tvho p?knho Vyhlazova?e, nau? se, e nem?e kontrolovat zergy.

Tihle strn roboti ni? zerlingy v jejich ohradch. Mu? to zm?nit….

Ctm vce zerg? v zadrovacch ohradch! Valeriane, byl jsi velmi neopatrn! Mon je tak osvobodm…

Poruen uzv?rky. Zergsk vzorky voln.

Evakuujte v?dce! Dosta?te odtamtud vechen personl!

Vce zerling?. Dob?e, mohu je vyut.

Kerrigenov tohle nen hra!

To nikdy se zergy.

Zergov ! B?!

Zatracen?, dosta?te z t rovn? vechen personl!

dn personl nez?stal v mezipatru.

To je vechno… mimo kontrolu.

Zadrovac dve?e zav?eny

Automatick plynov obrana aktivovna

Ty zadrovac dve?e se neotev?ou, dokud nezni?m ty v?e

Ten plyn zra?uje moje zerlingy

Dve?e jsou otev?en. Te? zni?it Vyhlazova?e

M tady vc zerling? ? Dob?e, te? jsou moji.

M, co jsi cht?l Kerrigenov.

Ne jet? nemm. Po?d jsem v zadrovac cele.

Vyhlazova? aktivovn

Vyhlazova? zni?en. Situace kritick.

Zergov zaplavili mezipatro. M t?st, e nikdo nebyl zabit Kerrigenov.

t?st s tm nem?lo nic spole?nho. A mon te? rozum tomu, jak nebezpe?n jsou zergov. Polu je zp?t do jejich ohrad.

Oce?uji to. Otevrm tvoji celu prav? te?, kdyby ses cht?la ke mn? p?ipojit.

A mon p?t? bys mohla doshnout svho bez zni?en poloviny za?zen?

Konec prvn mise

Lazyman - 19.07.2014 | 19:19   (odpovědět)

Bohuel nejde, ale dm ti sem kus p?ekladu s linkem na video. Je to bez oprav. Mon budu pokra?ovat, kdy budu mt chu?. Mon tu i budou lid, co se p?idaj a oprav to a budou pokra?ovat v p?ekladu tak.)

http://www.youtube.com/watch?v=7xr4UEmZwRg

video 1

j jsem roj

armdy budou rozt?t?ny

sv?ty budou ho?et

nyn kone?n? na tomto sv?t?

pomsta bude moje

nebo? j jsem krlovna ?epel

prolog:

se zmizenm krlovny ?epel, je zergsk roj rozt?t?ny.

rebelsk sly Jima Raynora propaovali Sarah Kerrigenovou z Charu zanechvajc plantu generlovi Worfildovi a Dominionu.

Mezitm mocn artefakt xelnag? zmizel.

ve skryt zkladn? v Umojanskm protektortu, Raynor a princ Valerian za?ali provd?t testy k ujit?n se e Kerrgan nvrat k lidstv je kompletn.

Ale ?as se jim krt. Nap?? sektorem, sly csa?e Mengska provd?j vytrval lov na nejnenvid?n?jho nep?tele Dominionu: Sarah Kerriganovou.

Video 2:

Vzkumn stanice EB-103
19:48 mstnho ?asu

otev?i dve?e synku

Valerinov rozkazy pane, dn nv...

otev?i dve?e

dobr rno veliteli

juniore

panov, testovac protokol za?ne za dv? minuty

u bylo dost testu. Tenhle je posledn

te? nm dejte minutu

dobr

dostaneme se z toho spole?n? drahouku

dob?e. Pak m?eme jt po Mengskovi

zapome? na Mengsk. Zapome? na to vechno. Tohle je o m? a o tob?

dokud nen Mengsk mrtv nem?e bt dn j a ty.
Pohnul jsem nebesy a zem abych t? p?ivedl zp?t, Sro
Nem?u sledovat, jako to vechno zahod jen pro odplatu

zahajovn testu fze dv?

Nikdy jsem se t? nevzdal, Sro! Nevzdvej se ns!

test fze dv? zahajovn

Co douf, e zskat t?mito testy Valeriane? kala jsem ti, e si nepamatuji nic z toho, kdy jsem byla krlovnou ?epel

musme zjistit kolik zergskho mutagenu z?stalo ve tvm systmu. Oce?uji tvoj spoluprci Kerrigan

dr obvykle spolupracujc lidi v zadrovac cele?

a budeme v?d?t e to je bezpe?n, otev?u ti dve?e sm. Te? m?e vyslat svoj mysl? Vnm to?

Trubec? Opravdu m? d o kontrolu zergsk mysli? V, co by se mohlo stt?

vechny testovac subjekty jsou v zabezpe?enm prost?ed.

za?tek mise: pokra?ovn p?t? (mon :) )

Natheron - 18.07.2014 | 20:00   (odpovědět)

Je n?jak zp?sob, jak si HOTS zahrat v cestine, myslm jen kampan ? Abych vedel pribeh ?

chjochjochjo - 30.06.2014 | 14:15   (odpovědět)

To Advisor: ehm, ehm... SC2 je o strategii, ne e nen. Kad(!) RTS je o rychlosti "klikn", vdy by m?l vyhrt hr?, kter stihne vc v?c sou?asn?, na ?istou strategii je tu TBS. V SC2 stle rozhoduje volba strategie, volba msta boje, volba jednotek atd. Samoz?ejm? pokud vy s bdou udrte pohromad? deathball a protivnk dropuje na 3 mstech sou?asn?, tak prohrajete "p?ekliknm", ale tak to m bejt, tak je to sprvn?. Jin hry toto maj tak, akort hra je zpomalen do t mry, e vm to tak nep?ijde, p?padn? je tam tolik vliv?, e tohle je minorita. SC2 strategii a taktiku stle obsahuje, nicmn? pokud oba hr?i zvol stejnou strategii, tak rozhoduje shcopnost tuto strategii provst s mn? chybami .-)

Te? k tomu, e o RTS nen zjem. O RTS samoz?ejm? zjem je. Malej. Velk zjem o n? nen. V tady n?kdo, jak funguje trh? Kdy je o n?co zjem, tak to vyrobm, ud?lm na tom mali?ku a prodm. Hromada lid si to koup a j zbohatnu. Tak. Jak to funguje u RTS. Jedin 2 "AAA" tituly za posledn dobu jsou Starcraft 2 a Total War: Rome II. Srovnejme se zjmem o zvodn hry(tripleA hry exkluzivn? pro platformy, n?kolik her ro?n?), sportovn hry(kad rok nov, prodeje vysok), MOBA hry(do I have to write anything?) a FPS(CoD, BF, CS?) .-) Takhle vypad zjem, milionov prodeje t sam hry s 1 novou zbran a 4h single playeru, protoe je tam novej efekt kou?e z hlavn? .-)

Tak, te? o tom, e si to zase n?kdo p?edstavuje, jak Hurvnek vlku. Ano, mt SP a MP odd?len, bylo by to asi lep. Jene to znamen, ok, vyvjet 2 hry sou?asn?. 2 FUCKING GAMES!!!! Mon si to neuv?domujete, ale to znamen nsobn? vce lid, nsobn? vce pen?z(!!!) a uhdat si to v managementu(!!!!!), kter se zodpovd akcion??m(!!!!!!!!!!!!!). Blizzard nen firma, kter m miliardy z WoW. Miliardy z WoW maj akcion?i Blizzardu! Blizzard si nem?e svvoln? utrcet miliony USD na vvoj dvou Starcraft?... To by management let?l na hodinu.
(a neumm si p?edstavit, mon radi nechci, kolik ?asu by se ztratilo testovnm)

Tak, te? k tomu, e nov verze neznamen balance patch. Vme, balance patch m?n ?sla. To je h?e jedno a (technicky i ?etin?). Podstatn je "engine patch"(nevm, jak termit pouv Blizzard). Tzn. patch, p?i kterm se m?n samotn battle.net/starcraft vnit?n?. Naposledy to byla prv? zm?na znemo?ujc pouit ?etiny. Takovch zm?n prob?hne za ivot hry pr, jestli v?bec. Za ivot SC2 prob?hly 2(AFAIK), problm je, e pokad p?estav i spout?c soubor, co je, mrn? ?e?eno, problm. Taky to, vtipn?, zkontroluej konzistenci hry a p?epe i zbytek, co je taky otrava. A protoe to p?i startu tohle kontroluje po?d, je nutn mt tohle aktuln v kombinaci s launcherem.
Tohle ve by lo p?et a ?etina by la nasadit i neoficiln cestou, akort by to stlo moc ?asu a lid, kte? to ocen, nen tolik. Vme, ono jde spustit i SC1 mise v kabtu SC2, take ?etinu podobnm zp?sobem p?jde zprovoznit taky, ale komu by se to cht?lo d?lat pro t?ch pr lid, e jo .-)

To tom: znova, oficiln nasazen ?etiny znamen - p?ekladatel v tmu navc, testovac ?as navc, udrovn dalho jazyka navc. Tohle vechno ?esk trh nem anci zaplatit, protoe se jedn o jednorzovou investici. Paklie by hra byla placen m?s?nmi poplatky, tak se situace m?n a my bychom to s p?ehledem zaplatili. Nicmn? to se ned?je, e ,-) Cena mus bt docela len? nadst?elen prv? kv?li drb? jazyka skrz r?zn verze, po?te?n investice je vskutku zaplatiteln, drba vak nikoliv ,-)
_____________________________

Dost mi to tu p?ipomn situaci, kdy lidi nastoup do letadla a pak se rozhodnou, e pilot o tom v hovno, e oni to v lp a rozhodnou se, e budou pilotovat msto n?j. Hele, ned?je se to. Pro? asi?
J se ivm vvojem ERP software. Fajn, nen to hra. Ale mme tam asi 10 jazyk?, pro kadej z nich mme full time p?ekladatele(OK, mme jich m?, n?kte? um vc jak jeden jazyk :-)) a testovac odd?len se z toho m?e zblznit pokad, kdy se p?id n?jak novinka.

tom - 25.06.2014 | 14:36   (odpovědět)

cesky trh to samozrejmne zaplati a s prehledem!!! jenze ti vycurankove vedi, ze kdyz na cestine usetri tak to cesky zakaznik stejne koupi. Mozna jsi ale myslel ze to ze by udelali cestinu by penize ziskane za tech par kopii prodanych diky tomu navic, by ji nezaplatili to samozrejmne asi urcite ne....

Advisor - 13.06.2014 | 20:52   (odpovědět)

To Jak Hurvnek vlku....: Chpu, e by byl problm s vydvnm novch verz (laskav? si nechej pou?n tn), jednoduchm ?eenm by bylo p?estat neustle zb?sile m?nit tm?? zkladn parametry hry. Toto ?een by ale nejsp odradilo hr?e, jeliko by za?ali pouvat stle stejnou taktiku (strategie je o tom, e si hr? vymysl taktiku a pot ji mus upravovat v poli, bohuel SC2 v dnen multiplayerov podob? nen o strategii, ale o uklikn soupe?e). Take m? napad asi jedin sch?dn ?een, odd?lit SP od MP, Single ?st hry by z?stala stejn a Multi ?st by prochzela zm?nami tak jak je tomu dodnes, tm pdem by nemuseli vytv?et (?i kontrolovat) pravy vech p?eklad?, protoe by se p?ekldala jen SP ?st. Nebo by pni z Blizzardu dali hlavy dohromady a SP by byl offline, tm by se situace vy?eila, jeliko Blizzardu m?e bt ukraden, co si kdo se svoj hrou d?l.

Nevm kde jsi zjistil, e o RTS nen zjem. Blizzardsk RTS jsou vcemn? vechny stejn, ale co t?eba takov CoH od Relicu, Total War od Segy, Wargame od Eugenu ?i ostatn poveden strategie, kter nepochzej od znmch autor? a proto nemaj anci se prezentovat? Osobn? si myslm, e Blizzard u svch RTS nesz na logiku, ale na kombinaci a rychlost, co nejsou jedin parametry RTS a proto m konkurenci. Ovem zle na hr?i, co mu vyhovuje.

Jak Hurvnek vlku.... - 13.06.2014 | 12:25   (odpovědět)

To Jerry: Blokace jinch p?eklad? je pokusem o anulovn cheat?, protoe to je to, ?m SC2 trp aktuln? nejvc(a hlavn? dlouhodob?). Blizzard nem kvalitn detekci a ochranu proti cheat?m a tohle jich ?st t?ch "nejblb?jch" vy?adilo. Tzn. blokace p?eklad? je vedlej efekt, prosazenm angli?tiny je n?meck/rusk/korejsk... namluven? Aha!

To Advisor: uv?dom si, e Blizzard nem?e vzt n?jakou ?etinu a narvat ji do produktu. Oni mus tu ?etinu zkontrolovat a zajistit, e bude pln? kompatibiln s aktuln verz a nadle ji i podporovat(TOHLE SI TU SAKRA UV?DOMTE!!!!!!). J d?lm programtora - podpora jazyka znamen, e m p?ekladatele s danm jazykem vcemn? po?d po ruce a kdykoliv cokoliv do aplikace p?id, zm?n nebo ubere, mus to konzultovat s jazykovm tmem, kde jim navc mus vysv?tlit, o co jde, protoe stejn slova maj jin vznamy nap?? jazyky. Co je zatracen? drah, ona to nen takov legrace, jak si to tady p?edstavujete. A ?esk trh tohle prost? nezaplat a Blizzard odmt vydat nedomylen ?een a j se mu nedivm.

Mon kdybyste pracovali v oboru, tak byste tu nepsali takov kraviny a blbosti... Tohle nen hloup studentsk projekt o jednom ?lov?ku a Blizzard prost? jinou monost nem.

K t dal ?sti - o RTS nen zjem. Te?ka. Jedinm konkurentem na poli RTS je Blizzardu Blizzard s teoretickm dalm dlem Warcraftu(proto taky WC4 v brzk budoucnosti nevyjde, leda by se Blizzard sm?il s tm, e SC2 na esport scn? neusp?lo a pokusi se napravit pov?st s WC4, co je zatracen? obrovsk riziko). Nikdo jin nem tolik vyslacho ?asu a tolik streamer?. I tak Valve nebo Riot str? Blizzard s jeho ?sly okolo SC2 do kapsy pomalu jednm streamerem(!!!). Podvejte se an ?sla Twitch.tv. A to je p?ed nmi epick TI4(nebo kolik), kde je prizepool o velikosti toho, co Blizzard cpe do SC2 cel rok pr?b?n?... Ve srovnn s jinmi hrami je na tom SC2 docela dob?e, ve srovnn s vedoucmi hrami je na tom SC2 patn? a proto na n?j Blizzard vcemn? kale(je jim jasn, e je to "jen" dal dl tripleA hry, kde je engine hotov a nic velkho tam p?idat nemus) a p?esunuje lidi na Heroes. Mon by si to cht?lo zjistit aktuln informace - Starcraft tm je mal tm(?m se Blizzard lidi na TL.net nijak netaj) a jet? navc jich ?st p?esunuli na Heroes of the Storm! Sakra pro? si asi myslte, e HotS vylo nakonec jako datadisk a ne jako samostatn hra?! Protoe prost? klesala sledovanost a sou?asn? s tm klesala velikost SC2 vvojovho tmu.... je rok, max. 2, p?ed vydnm posledn ?sti SC2 a oni ten tm oberou o dal lidi a p?esunou je na Heroes?! Think about it....

Jerry - 11.06.2014 | 17:58   (odpovědět)

Omlouvm se za chybu, zapomn?l jsem to po sob? zkontrolovat. :)

Jerry - 11.06.2014 | 17:45   (odpovědět)

?esk a slovensk komunita je mrtv prv? proto, e nebyla vydna ?etina ani sloventina. J jsem jeden z mla t?ch, kterm nevad hrt hru v angli?tin?, p?estoe rad?ji hraju v ?etin? ale Starcraft u jsem tak p?estal hrt, protoe nen po?dn? s km hrt. Jenom s cizinci a to nen ono, zvl? kdy chcete pouvat teamspeak nebo skype. Kdy jsem se ptal lid, pro? u nehraj, kdy si datadisk koupili nebo pro? si ho nekoup tak mi odpov?d?li, e bez ?etiny to hrt nebudou, jeliko si neuij p?b?h nebo dky absenci ?etiny nen komunita a nem cenu to u hrt. PS: Blokace vlastnch lokalizac v jednotlivch zemch je prost? pokus o to protla?it angli?tinu, aby v budoucnu byli uet?eni nklady. Jeliko asi tato politika nebude pro Blizzard p?li prosp?n je mon, e k povolen vlastnch lokalizac ?asem dojde, ale to u budou komunity v jednotlivch zemch zcela mrtv.

Advisor - 10.06.2014 | 21:38   (odpovědět)

To Dafuq?: Promi?, ale nesouhlasm s tebou. Pokud j vm, tak ?etina byla vytvo?ena zdarma a Blizzard ji prost? po n?jak dob? zruil i s ostatnmi p?eklady vytvo?enm klienta, kter kontroluje obsah hry. Podle m? by nem?l bt problm se s programtory domluvit, aby dali p?eklady hry do vjimek (nebo by se t?eba p?eklad poslal Blizzardu, a ten by ho p?idal do hry), ale Blizzard o tuto monost evidentn? nestoj. S na men komunitou m pravdu, je ns vzhledem nap?. k N?mc?m nebo Polk?m mlo, a proto Blizzard nevytvo?il vlastn ?etinu, ale kdy u je funk?n ?etina na sv?t? (a jet? k tomu zadarmo), tak si myslm e je to od Blizzardu p?inejmenm ignorantsk ji nevyut (tak?ka nulov nklady za zven nepatrnho mnostv hr??). Mimochodem Blizzard je jedna z nejstarch a nejbohatch studi, a o SC2 zas a tak mal zjem nen.

:D - 10.06.2014 | 20:11   (odpovědět)

jj ten ?lov?k ma pravdu

Dafuq? - 10.06.2014 | 16:55   (odpovědět)

To jj: lol, jak komunit?? dy? ?eskej web o SC2 je fakticky mrtvej. Se podvej na aktivitu fra, jedin, co je tu jak tak, aktivn je brek okolo ?etiny, protoe to google najde.
To jak ot?ch pr tisc lid(jestli v?bec) z ?R Blizzard n?jak pozn ve vslednm prodeji, kter se po?t na miliony? Sakra, dy? cel slavn komunita okolo SC v ?R je n?kde v zaokrouhlen ?du. Polsko i N?mecko jsou ?dov? v?t trhy. Tam maj profi tmy, profi turnaje(!!!!) a profi hr?e. My tu mme co p?esn? ve srovnn s Polskem nebo N?meckem? Mme tu alespo? n?jakho streamera, kter by m?l anci v konkurenci s ostatnmi? Tady. Nic. Nen. Kdy tu nen zjem o hru, tak pro? by to m?l Blizzard podporovat. Navc je pot?eba si uv?domit, e SC2 m docela mal zjem lid, take podpora kad pseudozem? s pseudotrhem nen v Blizzardch silch, skute?n? ne.

Ale radi budeme nadvat na Blizzard, e jo, voni jsou ti okliv. Necht?j kv?li 50 lidem m?nit hru! BOJKT!!!! A? poznaj nai zlobu! ><

miissanek - 26.05.2014 | 08:19   (odpovědět)

To jj: No to v, to je klasickej kapitalismus. Na prvnm mst? zisk, na druhm mst? zisk, na t?etm mst? zisk, pak kupa hoven a pak mon tam n?kde za hovnama zkaznk.

jj - 21.05.2014 | 20:10   (odpovědět)

To Torpk: Ne Blizzard uz davno neni ta privetiva firma co naslouchala komunite je to jen obri stroj na prachy dneska je to klasicka zmrdi firma

Torpk - 18.05.2014 | 20:24   (odpovědět)

Nejde n?jak p?esv?d?it blizzard, aby tam alespo? titulky dodal on? Jako kdy u jsou jednou hotov a polci je tam t?eba maj tak jt touto cestou?

kaharin - 10.05.2014 | 19:03   (odpovědět)

No timto me blizz totalne nasral a kaslu abych si nekdy koupil nejaky pokracovani SC 2. Mam doma jen WOL a to jsem si opravdu vychutnal diky dobrym lidem , kteri do toho dokazali nakopat cz titulky.

To ze to bliz tak neskutecne dosral ze toto nadale znemoznil ma utrum, HOS jsem nekoupil a posledni pokracovani,nato taky z vysoka seru !

A to se mi tato RTS tak libila no , mam jeste nekde doma orig cd prvnim SC i broodwaru ... ( vse funguje )

Proste demence !

Xele - 08.05.2014 | 07:39   (odpovědět)

K tomu zprovozn?n ?etiny m? jet? napadlo, zda-li by byla monost, e v battle.net bych zakzal automatick updaty hry, pot bych si sthl patch 1.4.4, kter bych ru?n? nainstaloval a poslze bych nainstaloval ?etuinu na verzi zmn?nho patche 1.4.4. Myslte si, e toto by byla monost jak CZ zprovoznit?

Advisor - 03.04.2014 | 20:06   (odpovědět)

To RomanovCZ: Ahoj, nainstaluj si p?vodn verzi hry (1.0.0), pokud si dob?e pamatuji, tak p?ed sput?nm instalace je t?eba registrace/p?ihlen do Battle.netu, pak si prost? vypne s?ov p?ipojen, a po dokon?en instalace si sthne si p?vodn ?etinu pro verzi 1.0.0 (http://uloz.to/x8hS1Uy/starcraft-2-wings-of-liberty-cestina-rar). Je tam n?kolik bug? (porodn bolesti hry), ale je to ?esky a dohrt se to d (hlavn? kv?li p?b?hu).

RomanovCZ - 02.04.2014 | 23:26   (odpovědět)

Ahoj,
d se nainstalovat verze 1.4.4 nebo star abych mohl hrt sm ( nehraji s lidmi ) ... hraji jen proti UI . Pokud ano kde ji senu. Nebo mi hra nedovol off line hran ? proboha pro? ? takovch jako j mus bt minimln? 1/3 z celkovho po?tu hr?? ....

tom - 31.03.2014 | 19:29   (odpovědět)

?etina pro 2.1.1. nen a nebude

paul - 28.03.2014 | 17:14   (odpovědět)

ahoj kde mam ziskat cestinu na Wings of Liberty verze 2.1.1. dik

Jetro [ redakce ] - 15.03.2014 | 14:18   (odpovědět)

Ahoj, nen. A tmto bych cht?l oznmit, e u ani nepo?tm, e bychom se k p?ekladu kdy vrtili. Alespo? tedy j.

1marta1 - 15.03.2014 | 09:32   (odpovědět)

Ven redakce, je n?jak pokrok v tvorb? ?etiny? Dky

Tocomb - 05.03.2014 | 20:30   (odpovědět)

Pokud se technick problmy s ?etinou p?ekonat nepoda?ilo, byl by ochotn n?kdo z p?ekladatel? ud?lat titulky k n?jakmu videu s kompletn hrou (pop?pad? alespo? s p?b?hovmi videi) co je umst?n na youtube? V??m e v?tin? fanouk?m co neum anglicky by to sta?ilo.

Pokys - 16.02.2014 | 11:14   (odpovědět)

To Mechari: ?ekl bych, e hran offline by tomu dost pomohlo ale co j vm ejo :-P

Jerenimo - 15.02.2014 | 16:03   (odpovědět)

A to nejde zastavit, nebo to n?jak oblbnout, aby se nic nestahovalo ? T?eba n?jak kamufl, aby to vypadalo, jako p?vodn soubor s angli?tinou ?

Mechari - 14.02.2014 | 15:47   (odpovědět)

A teraz aby ste to pochopili. Preklad sa ned spravi?, dvod? Pri spusten hry sa njde nejak poloka zmenen, automaticky sa stiahne odznova a prav v tej poloke poloke bola ?estina, tak sa znova stiahne angli?tina. U tomu chpete?

Pokys - 14.02.2014 | 08:12   (odpovědět)

To Jerenimo: Nejsi sm kdo by to tak cht?l ale nejsp to prost? nejde. ;-)

Jerenimo - 13.02.2014 | 18:45   (odpovědět)

Jetro myslm si, e vem by pln? sta?ilo, kdyby ?etina jela klidn? jen v p?b?hov kampani ;-) v?tina zns zbytek n?jak moc ne?e :-)
Tm chci ?ct, e nemus bt funk?n na celou hru, aby jste ji ke sv spokojenosti mohli ud?lat a vydat, take poku? funguje aspo? na kampa?, tak ji prosm UD?LEJTE !!! :-((((((

Deo - 02.02.2014 | 23:27   (odpovědět)

Neofficiln bt m?e, je sice pravda, e blizz kontroluje, ovem kdy nebudete mt oreginl hru, co m stejn? jen mlokdo, tak ji v po?dku spustte.

1marta1 - 01.02.2014 | 17:26   (odpovědět)

Na WoL ?etina je a nejede (jede poku? ma starcraft WoL ve verzi max 1.4.4.) na HotS ?etina v?bec nen.

Petr - 01.02.2014 | 12:54   (odpovědět)

Tak a te? jsem se stratil o jak ?etin? se tu te? mluv ?

Advisor - 31.01.2014 | 18:04   (odpovědět)

To Pokys: Aha, omlouvm se :), to jsem p?ehldl (myslel jsem ?etinu na Wings)

Pavel - 31.01.2014 | 13:56   (odpovědět)

?etina v2.1 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Pokys - 31.01.2014 | 10:32   (odpovědět)

To Petr: To je ale pouze ?etina pro zkladn prvn kampa? WoL. A sthne j zde na tomto webu tak ;-). To o ?em tu je ?e? je myslm ?etina pro HotS :-).

Petr - 31.01.2014 | 10:20   (odpovědět)

To Advisor: A m?e sem hodit odkaz na tu ?etinu ?

Advisor - 31.01.2014 | 09:24   (odpovědět)

Hele, up?mn? nevm jak, ale povedlo se mi nainstalovat hru a neopatchovat ji (po nutmm p?ihlenm do battle.netu jsem si prost? vypl p?ipojen k internetu, take mi hra z?stala na zkladn verzi), pak jsem si nainstaloval ?etinu 1.00 a jelo to (a na ty bugy, respektive porodn bolesti hry :) ). Je to takov "nouzov" ?een, ale n?jak to funguje :).

Pokys - 30.01.2014 | 15:19   (odpovědět)

To 1marta1: Jen jsem cht?l Petrovi ukzat, e to nen tak jednoduch jak tu popisuje.
N?kdo tu psal, e by bylo dobr ud?lat n?jak CZ launcher, kter by hru spustil s offline reimu a po?etil j. To mi p?ilo jako nejlep a nejsch?dn?j npad ale otzkou je jestli se v?bec n?komu n?co takovho chce d?lat. Bojm se, e bude rychlej se nau?it anglicky :-).

Ale tak drm p?sti. Nad?je umr posledn (ale umr...).

1marta1 - 30.01.2014 | 14:54   (odpovědět)

Potvrzen ji tolikrt potvrzenho, bohuel. Nad?je umr posledn, snad s tm n?kdy pohnou borci starcraftcz.com.

Pokys - 29.01.2014 | 15:05   (odpovědět)

Tak mi to nedalo a zkusil jsem se zeptat... P?ikldm m?j dotaz a ofiko odpov?? z XZone.
Dobr den,
je vhledov? mon, e bude k dispozici ?etina? Neoficiln bt nem?e, protoe Blizz p?i sput?n ve kontroluje a veker zm?ny ihned m?n zp?t.
Chci se tedy zeptat, jestli je mon se z vaeho postaven domluvit s Blizzardem o zoficiln?n ?etiny, p?padn? jestli na n??em takovm u pracujete.

Za odpov?? p?edem d?kuji.Dobry den,
Je nam velice lito, avsak cestina do hry se bohuzel neplanuje a to prave z duvodu, kter uvadite. Oficialni preklad by musel zajistit primo distributor hry, kter s tim bohuzel nepocita. Dekujeme za pochopeni.

P?eji p?kn den,
Ji? Schovanec

Petr - 29.01.2014 | 12:48   (odpovědět)

To Pokys: Taky nechci ?it n?jak vlny, ale j ?etinu ur?it? d?lat nebudu prd umm a anglicky mi to taky nejde jen sem napsal co mi tehdy odpov?d?ly, kdy jsem se ptal jest li bude ?etina

Pokys - 29.01.2014 | 08:14   (odpovědět)

To Petr: J nechci bt ten, kter tu bude ?it patn zprvy nebo dokonce odrazovat n?koho od ?in?. Naopak! Fandm ti a doufm, e se ti ve o ?em tu pe poda?. Nebl bych se za?t s oslovenm X-Zone a pot domluvou zde s p?ekladateli. Myslm, e se ale nic moc nezm?n...

To 1marta1: Bohuel... P?kn? napsno...

1marta1 - 29.01.2014 | 00:24   (odpovědět)

To Pokys:
Bohuzel pravdu d..

Petr - 28.01.2014 | 21:45   (odpovědět)

To Pokys: J jsem nepsal e by to za?dil Bliz. Ale e by to za?dil x- zone a to je zprost?edkovatel take by mohl mt i v?t vliv, podle m? vechno zle na domluv?

Pokys - 28.01.2014 | 10:12   (odpovědět)

To Aris: Je to tu znovuomlan v?c. Zajmalo by m?, kde jste vzali tu jistotu, e by Blizz ve zlegalizoval. Pokud vm, tak nejsme jedin jazyk, kter m sm?lu a nikoho (ani fanoukovsk p?eklady) Blizz nelegalizuje. D?laj dobr hry ale jinak nm vem, kte? by rdi ?etinu plivou do ksichtu ;-)...

Aris - 27.01.2014 | 22:48   (odpovědět)

To PEtr: ...ve? som sa u chalanov, tu na starcraftcz, ptal ?i komunikovali s Blizzard Entertainment o tom, e by ich hotov ?etinu po dokon?en zlegalizovali. Ja som si myslel, e to urobili u dvno a Blizzard ich ignoroval. Ale ak s v Blizz ochotn...tak pre?o to chalani neurobili!?

PEtr - 27.01.2014 | 12:46   (odpovědět)

To 1marta1:
Kdy jsem si cht?l koupit hru zajmal jsem se kdy bude ?etina pop?pad? jest li na n pracuj. Odpov?d?li mi e na ?etin? nepracuj, ale jest li ji n?kdo vytvo? tak by ji zlegalizovaly.

Pokys - 27.01.2014 | 07:36   (odpovědět)

Zajmav, e zde se tvrd naprost opak a to ten, e ?etina na aktuln verzi obou ji hratelnch dl? (WoL a HotS) zprovoznit nejde. Ke vemu pokud to sleduji dob?e, nen ?esk lokalizace jedin, kter se potk s problmy. Blizzard prost? nechce (nebo nem?e) nechat komunitu aby si texty upravila...

1marta1 - 27.01.2014 | 06:55   (odpovědět)

To Petr:
Opravdu? Mohu se zeptat odkud tuto informaci mas?

Petr - 26.01.2014 | 21:45   (odpovědět)

Ohledn? ?etiny nen pot?eba oficiln kdy ji n?kdo vytvo? X-zone dajn? za?d aby byla zoficiln?na.

DEO - 22.01.2014 | 18:36   (odpovědět)

Maximln? vm, e byl n?jak problm na nejnov?j verzi.... ale tak tu nutn? mt nemus e.

DEO - 20.01.2014 | 18:10   (odpovědět)

Samoz?ejm?, e bude ?etina, na neoficiln u pracuj dva tmy, na oficiln zatm nevm, nicmn? nevm kdo tu psal, e je problm zprovoznit na WoL kdy tam je u dlouho, a nen jedin problm. Dokonce ji m?li celkem rychle, take si myslm, e brzy bude i na HoS

Andromeda - 02.01.2014 | 22:20   (odpovědět)

To Juky: to si nemyslim e bude,kdy je problem zprovoznit cestinu na WoL.mona to bude po?et?n a bude kompletni trilogie.ale to je ovsem ve hvezdach

Juky - 02.01.2014 | 18:11   (odpovědět)

A ?etina na Heart of Swarm bude n?kdy?

Andromeda - 27.12.2013 | 20:20   (odpovědět)

To Jovys: jasn?,zadej cd-kli? na strankach battle.net(nutny se zaregistrovat) a pak si u nich stahni instalator.

Romla - 25.12.2013 | 01:56   (odpovědět)

To Jovys: Dnes sis tu hru objednal a dnes ti dola krabice? Zaregistruj si hru na battle.netu a sthni si tam anglickou verzi a nebo to reklamuj. Bu? jedno nebo druh.

Jovys - 24.12.2013 | 21:55   (odpovědět)

Ahojte mm meni problem dnes som si objednaj SC 2 z obchodu a dola mi normalne hra len cela v Talian?ine aj npisy na hre ale aj cel hra. Nedokem to takto tak chcem radej ANG verziu ?o mm robi??

Advisor - 20.12.2013 | 11:58   (odpovědět)

To jirka: Kdyby jsi se podval nahoru, je tam takov velk lut text :)(jinmi slovy, ne, momentln? ?etina nefunguje -pouze na zkladn verzi, co je trochu obtin, ale ne nemon (bohuel jen Wings of Liberty)-).

jirka - 19.12.2013 | 13:43   (odpovědět)

TAk jak funguje ta ?etina nebo ne?, Chci si hru koupit ale jen aby do n la ?etina jjinak na to kalu.

Andromeda - 11.12.2013 | 22:00   (odpovědět)

To OGLoc: Jasn?,nechat prelozit jen to nejnutnejsi pro d?jovou linku.

Tony - 10.12.2013 | 16:48   (odpovědět)

:-). Jak mlo sta?. Dky. To mi trochu uniklo.

Jetro [ redakce ] - 10.12.2013 | 08:30   (odpovědět)

To Tony: Precti si, co je zlutym pismem napsane uplne nahore na teto strance.

Tony - 09.12.2013 | 20:51   (odpovědět)

Ahoj, pot?ebuju poradit. Minul tden jsem koupil ob? hry (originl + datadisk). Nainstaloval hru, sthl ?etinu a p?i instalaci ?etiny mi to hls, e hra nen nalezena. Co s tm? Dky za radu.

OGLoc - 06.12.2013 | 23:43   (odpovědět)

M? by sta?ilo si s ?etinou odehrt singl, na achievementy sere pes :D

Jetro [ redakce ] - 05.12.2013 | 08:40   (odpovědět)

J n?kde psal o nemonosti rozjet ?etinu jako takovou? Nm funguje i online (p?estoe to m negativn dopad na achievementy a dal profilov v?ci). Nejdou p?eloit n?kter ?sti hry, o to tu b?.

re Jetro - 04.12.2013 | 19:41   (odpovědět)

Proc mystifikujete ohledne toho, ze je ten preklad technicky nemozny? Stacilo by udelat nejaky launcher, ktery cestinu nainstaluje pred kazdym hranim a spusti hru v offlinu.

P.S. ja cestinu nepotrebuju

Jetro [ redakce ] - 02.12.2013 | 23:27   (odpovědět)

Minuly tyden jsem dodelal cestinu na XCOM: Enemy Within, takze ted si davam od dalsich prekladu pauzu. Co se tyce prekladu umisteneho na stranky, tak se mi to moc nepozdava. Bud to nejak technicky vyresime k nasi plne spokojenosti, nebo proste preklad nebude. Svet se kvuli tomu nezbori. Vim, ze s cestinou by se ta hra hrala lepe (taky hraju radsi v nasem materskem jazyce), ale Blizzard jednou ty zmeny ve strukture hry udelal, tak se neda svitit...

Advisor - 28.11.2013 | 18:55   (odpovědět)

To Andromeda: To by nemusel bt patn npad (teoreticky by ly i ty videa p?eloit stejnm zp?sobem, jenom by se zde vloil nap?.: video AB 12: Kerriganov: ....)

1marta1 - 26.11.2013 | 03:32   (odpovědět)

Nemam te jak poucovat. Proste se odpoj od internetu, zapni hru, zadej svuj email a hraj v offline modu. Zrovna ted sem to vyzkousel a bez problemu.

miissanek - 25.11.2013 | 10:02   (odpovědět)

To Andromeda: I tak mono, p?idal bych i stru?n popis nsledn mise - koly a tak. ?lov?k to sice vytu a i s minimln znalost angli?tiny si ?ste?n? ty koly p?elo, ale jsem pro!

miissanek - 25.11.2013 | 10:00   (odpovědět)

To 1marta1: Dm se pou?it. Jak to mm ud?lat? Jak jsem ji zmnil, nejsem programtor, jen b?n uivatel.

Andromeda - 23.11.2013 | 19:48   (odpovědět)

To miissanek: Ani ne tak vytaen videa,sta?il by pouhy text napsany tady na strankach
-bych spustil misi,pak otevrel internetovy prohlie? na tyto stranky a precetl bych si o cem ta mise je nebo co o ni mluvili.
-ta skupina ktera hru prekladala by "jenom" ten prelozeny text uvedla zde na strankach

1marta1 - 23.11.2013 | 13:36   (odpovědět)

Hru bez pristupu na net spustis, hrajes v offline modu...

miissanek - 23.11.2013 | 06:26   (odpovědět)

To Advisor: Andromeda m?l patrn? na mysli jednotliv videa vytaen ze hry, kter by si kad mohl spustit nezvisle na h?e. To by bylo jist ?een. Aspo? n?co.

miissanek - 23.11.2013 | 06:24   (odpovědět)

To Petr: Jako npad dobr, ale pro 99% uivatel? hry nereln. Nejsme programto?i. Hru bez p?stupu na net nespust - ovem nem-li n?jakou cracklou verzi, ovem.

Advisor - 22.11.2013 | 19:23   (odpovědět)

To Andromeda: j si myslm, e nejdou p?eloit (resp. vloit do hry) ani ty videosekvence - hern klient by to m?l poznat a nahradit upraven data za p?vodn, ale mon by ho lo n?jak "oblafnout", v tomto sm?ru ale nemm moc zkuenost, take m? nenapad jak (ledae by lo n?jak toho klienta upravit, odpojit se od netu - zamezit p?stup klienta k Blizzardu - a aplikovat ?etinu, ale to je asi nerealizovateln :()

Petr - 19.11.2013 | 22:41   (odpovědět)

To miissanek: a co kdy se jen zake p?stup na servr potom nebude kontrola ani nahrazovn

Andromeda - 19.11.2013 | 19:57   (odpovědět)

To Redakce: Mel bych navrh na zpusob cestiny.
-kdysi kdyz byl jeste resident evil 4 pouze pro ps 2,tak nejaci borci udelali cestinu tim zpusobem,ze videosekvence a rozhovory atd prelozily a text pak uverejnili na svych webovych strankach.
-neslo by to tak udelat i u starcraftu 2 ?tedy alespon rozhovory pred a po misi, a briefingy?
-myslim ze lidi by byli radi i za tohle alespon by vsechen dosavadni preklad neprisel na zmar.

miissanek - 17.11.2013 | 16:46   (odpovědět)

To Andromeda: Bylo ji ?e?eno, pro? ?etinu nelze u SC2 aplikovat. Soubory v PC jsou p?i kadm sput?n hry serverem Blizzardu kontrolovny a jsou-li shledny modifikovan, jsou ihned nahrazeny originlnmi. Je to zcela jednoduch ochrana proti neleglnm instalacm, cheatovn atd. Blizzard tm chrn hlavn? svou kapsu, ale fanouk?m tm jasn? dv najevo, jak jimi pohrd. Kdybych tohle p?ed rokem v?d?l, nikdy bych si hru nekoupil.

Jetro [ redakce ] - 15.11.2013 | 08:07   (odpovědět)

To Andromeda: Tak bych to ne?ekl. V tuhle chvli nen jasn, jestli v?bec bude. Nen to proto, e bychom necht?li, ale prost? se nehneme dl kv?li technickm potm.

Andromeda - 14.11.2013 | 20:51   (odpovědět)

to redakce: s ?etinou tedy muzeme ?ekat nekdy v budoucnu,nebude hned ale nakonec bude.chapu spravne?

miissanek - 13.11.2013 | 07:42   (odpovědět)

To Aris: No, je to tak, jak pe. J bych ani primrn? nestl o dabing, protoe od za?tku 90. let m? jeho vudyp?tomnost obt?uje a nen nad to poslechnout si t?eba asijsk filmy v originle (dabovan japonsk nebo ?nsk filmy m?e sledovat jen masochista). Bohuel hlava mi nebere ani angli?tinu, a tak titulky jsou pro m? nezbytnost. SC si zahraju rd, ale bez pov?dom o tom, co se na obrazovce d?je, to prost? nen ono...

Aris - 10.11.2013 | 14:37   (odpovědět)

To miissanek: ..vie, ono vea vrobcov hier sa u sna svoje hry lokalizova?. Ke? si vimne, v niektorch krajinch, naprklad v Taliansku a panielsku, svoje produkty bez plnho prekladu ani nepredaj. V tchto dvoch spomnanch naozaj bez dabingu film, seril ani hru neuvid. Myslm, e vek ?as? toho rob aj fakt, e je tam siln nrodn povedomie. To znamen, e aj ke? tam ?lovek vie po anglicky, hru si nekpi ak nieje v jeho rodnej re?i. Keby sa na Slovensku a v ?echch nepredala jedin hra bez lokalizcie, verm tomu, e aspo? tie ?esk titulky by pre obe krajiny dali. Ve? ja som klient a oni chc predsa moje peniaze. PS: ete me prs? doba, ke? angli?tina nebude "svetov" jazyk. Pretoe ekonomick krach sa o?akva prve v anglicky hovoriacich krajinch. Ete sa udia mono bud za prcou s?ahova? aj do zie ?i Ruska. ?o potom? Budeme sa u?i? po ?nsky? Ja myslm, e lokalizcia by mala by? tandardom.

OGLoc - 08.11.2013 | 19:49   (odpovědět)

Tak jsem cht?l znovu StarCraft 2 rozehrt a kone?n? dohrt... a koukm e ?etina nefunguje. :(

Advisor - 08.11.2013 | 17:33   (odpovědět)

To Spinal: To sice jo (i kdy na zklady AJ tu zkladku prost? pot?ebuje) :), ale kdy nedoke rychle p?ekldat tak je ti to pln? k h***u, po?d jen ?um na text (ktermu moc nerozum) a nevm si d?je na obrazovce (u tto srie vcelku d?leit v?c), take t? to pak odrazuje od hry.

Spinal - 06.11.2013 | 19:28   (odpovědět)

No jo no .. ale kdy se na to podv z druh strany, hry ?asto tu angli?tinu do hlavy nalijou lp ne cel zkladka a st?edn dohromady :)

miissanek - 03.11.2013 | 10:40   (odpovědět)

V?era jsem si po vc jak roce spustil Half-Life 2. Hra si sthla n?jak aktrualizace a po jejm sput?n jsem byl velmi p?jemn? p?ekvapen, nebo? byla v ?etin?. Dialogy byly pochopiteln? v angli?tin? ale komplet opat?eny ?eskmi titulky. Je vid?t, e Valve na ?esk uivatele nesere jako Blizzard... P?itom, co by jim to ud?lalo, ?tina so SC2 existuje, jen ji implementovat trvale do hry. Jo, kdy se ale nechce, tak to nejde. Chpu logiku mladch, e angli?tinu p?ekldat nepot?ebujou, protoe ji ovldaj. Ale u PC nesed jen oni, mezi naden pa?any pat? i jejich rodi?e (a mnohdy i prarodi?e) a ti u do hlavy angli?tinu zkrtka nedostanou.

1marta1 - 29.10.2013 | 09:19   (odpovědět)

Pnov cht?l bych se zeptat jestli se vrhnete na preklad XCOM: Enemy Within?? Odvdte paradn praci, drzm palce.

Jata [ redakce ] - 27.10.2013 | 11:51   (odpovědět)

To Petr: Vzhledem ke skute?nosti, e se nm stle nepoda?ilo p?ekonat obte, rozhodn? nelze ?etinu do Vnoc o?ekvat.

Petr - 27.10.2013 | 11:18   (odpovědět)

Hola je tady n?jak monost e by byla ?etina do vnoc ?

FutureJeff - 21.10.2013 | 19:52   (odpovědět)

zdravm, asi to u nenajdem medzi tolkmi prspevkami tak preto sa chcem spta? e mm verziu 1.3.6 a nejde mi naintalova? ?etina, 2x kliknem na intaltor a vyhod mi okno s tm e tam je len hra? a odintalova? .. robm nie?o zle? dakujem

Mechari - 09.10.2013 | 19:38   (odpovědět)

?slo ?tu?:D

Ladas - 09.10.2013 | 10:42   (odpovědět)

I j :)

Fox50 - 06.10.2013 | 02:11   (odpovědět)

Taky bych n?jakou stove?ku nael. :)

Heldest - 05.10.2013 | 08:24   (odpovědět)

J taky klidn? p?isp?ju n?jakou tu stove?ku

Jetro [ redakce ] - 02.10.2013 | 08:18   (odpovědět)

Stle, stle. A bude n?co novho, dm v?d?t.

1marta1 - 01.10.2013 | 00:36   (odpovědět)

Tak pnov jak to vypad? Stle ve beznad?jn? u ledu?

riki - 11.09.2013 | 23:10   (odpovědět)

pokud by vs to motivovalo, rd bych na p?eklad obou dl? poslal n?jak penzky, v??m, e i ostatn by rdi n?jakou tou drobnou ?stkou p?isp?li, pokud bychom se mohli do?kat ?estiny d?ve :-)

Aris - 24.08.2013 | 17:09   (odpovědět)

Jetro: tak po starom drim palce a dky za vetkch...

Jetro [ redakce ] - 22.08.2013 | 21:36   (odpovědět)

Kdyz Blizzard nepovolil oficialni preklad, tak tezko bude pomahat fanouskovskym lokalizacim. Ti by nas akorat tak zabanovali :) Urcite to neni u ledu nadobro, ale ted prekladam jinou hru. Zase se na to mrknu az pote (nekdy v rijnu).

Aris - 22.08.2013 | 19:24   (odpovědět)

Cervantes nemachruj! Dole sa ni? konkrtne ohadom aktulneho stavu ?etiny nepe. Jetrovo "Momentalne je to u ledu" alebo horn text "V SOU?ASN DOB? NEJSME SCHOPNI AKTUALIZOVAT ?ETINU"...pre m?a neznamen e ?etina nikdy nebude!!! Ak napu hore, e ?etina nebude...nikto ich tu prosi? taktie nebude. Ale mne osobne prde ?udn, e ke? na tom robili, teda aspo? to tvrdili, e po tokch mesiacoch driny to nechali plva?. Nejako tomu neverm. Neverm, e keby sa poradili priamo s podporou Blizzardu...e by to nelo, alebo, e by im Blizzard odmietol poda? pomocn ruku...Ale nie som v ich koi, tak nechcem mudrova?.
PS: Sta?ilo by ale chalani, keby ste kone?ne, tmto zfalcom, jasne napsali, e to ?alej robi? nebudete. Nech ne?akaj a hraj. Zvykn si...ani Diablo 3 nikto nepreloil a je to OK...

Cervantes - 16.08.2013 | 12:15   (odpovědět)

to je tak t?k p?e?st si velk lut npis v zhlav tto strnky? nebo aspo? se podvat co si pe v diskuzi dole?

Raider - 16.08.2013 | 11:16   (odpovědět)

Chcem sa opta? e ?i pracujete na ?estine pre verziu 2.0.10 :)


akujem za odpove? :)

Advisor - 08.08.2013 | 23:04   (odpovědět)

To Warknight: Nen

Warknight - 08.08.2013 | 18:03   (odpovědět)

To Advisor: ?etina na hots snad nen ne?

Advisor - 08.08.2013 | 13:58   (odpovědět)

To Warknight: To Ladas: ne n?co vypust, rad?ji si p?e?ti, co pou ostatn ;) (nvod na ?etinu do WoL jsem popsal ne - 13 p?dvk?)

Ladas - 06.08.2013 | 10:28   (odpovědět)

?etina pls :)

Warknight - 05.08.2013 | 18:55   (odpovědět)

a nedala by se aspo? n?jak ud?lat ?etina pro offline hran a? si po?dn? m?em ut kampa? v ?etin?? :)

Death - 06.07.2013 | 12:50   (odpovědět)

To Cervantes: ne kadmu jde o mul?k blbe*ku ;)

miissanek - 02.07.2013 | 07:06   (odpovědět)

To Olaf: Mon se ti spust n?jak aplikace, koukni se, jestli sis n?kde nesthl n?jakej balast p?i surfovn.

Evilbringer - 30.06.2013 | 12:24   (odpovědět)

Olaf: Jen SC2, nebo jakakoliv hra? jestli v podstate vsechny, tak vim mozna co s tim...

Cervantes - 25.06.2013 | 08:48   (odpovědět)

Olaf : nema?k nemysln? tzv. Windows klvesu?

Olaf - 25.06.2013 | 02:10   (odpovědět)

Ahoj, mam problm, hra pad na plochu... A to b?hem hran, co je opravdu nep?jemn... N?jak npady, ?m by to mohlo bt? Dky

ROFL - 24.06.2013 | 15:17   (odpovědět)

Ten novy klient nepomoze s nahodenim cestiny?

Jetro [ redakce ] - 24.06.2013 | 08:34   (odpovědět)

Momentalne je to u ledu.

tekomus - 23.06.2013 | 14:12   (odpovědět)

pracuje se porad na cestine na swarm ?

Advisor - 08.06.2013 | 17:59   (odpovědět)

To Roman: To nevim, ale pro Heart of the Swarm jsem pot?eboval p?vodn WIngs of Liberty (namontoval jsem si to na tu originlku a zablokoval jsem ji p?stup k internetu). Snad jsem pomohl.

Roman - 08.06.2013 | 09:12   (odpovědět)

To Advisor: chcem sa spytat je nutne na Legacy of the void hotsko? Lebo ak ano tak ten sc je pekna somarina za 100 eur.

Advisor - 03.06.2013 | 17:30   (odpovědět)

To Dubik: Aktuln verze hry nen v ?etin?, ale je zde i jin zp?sob. Sta?, kdy si hru sthne (pouze Wings of Liberty, Heart of the Swarm je pouze v angli?tin? - je tam blizzardsk klient, kter ti kontroluje obsah hry) a nech tam p?vodn verzi (1.0.0), pot si sthne ?etinu (nap?. tady: http://uloz.to/x8hS1Uy/starcraft-2-wings-of-liberty-cestina-rar ). Je to sice nelegaln, ale za to si m?e Blizzard sm. J si hru koupil hlavn? kv?li p?b?hu (z cty k prvnmu dlu), bohuel nemm pochopen pro jejich tah, odstranit p?eklady hry menm stt?m. Je to ov??en, e to jede (zle, odkud hru sthne, j dvm p?ednost torrentu, ale to je kadho v?c). Nechci rozi?ovat pirtstv, ale za tohle si m?ou sami, snad jsem pomohl.

Dubik - 03.06.2013 | 12:57   (odpovědět)

Zdravm, cht?l jsem se zeptat jestli se na p?ekladu jet? stle pracuje. Cht?l bych do hry jt ovem s p?ekladem. Dky.

Ladas - 19.05.2013 | 17:54   (odpovědět)

Taky taky drm pale?ky :)

tr - 19.05.2013 | 07:04   (odpovědět)

ja vto taky doufm drm palce

Fox50 - 16.05.2013 | 00:49   (odpovědět)

Drm vechny 4 palce.

Aris - 15.05.2013 | 20:53   (odpovědět)

...no. Drme Vm palce :)

Darkus - 14.05.2013 | 09:20   (odpovědět)

Jetro nevzdavejte to. My vam drzime palce aby se vam to povedlo :)

Aris - 13.05.2013 | 20:49   (odpovědět)

To Jetro: Hm...to ma mrz, e si s tm dte toko prce a na koniec bude mono aj zbyto?n. Ale THANX za odpove?.

Jetro [ redakce ] - 13.05.2013 | 08:26   (odpovědět)

To Aris: Zatim nic moc. Preklad WoL je pripraveny na aktulani patch, ale ten HotS je asi prokletej. Pokud to nepujde, zkusime vydat CZ aspon pro WoL, ale i to je zatim ve hvezdach.

Aris - 12.05.2013 | 01:43   (odpovědět)

Jetro...ako sa dar chlapcom s tm prekladom? Postpili, ?i to vyzer tak, e stm nehn?

Johny B - 10.05.2013 | 17:52   (odpovědět)

To bobess: p?epokldm, e m XP CZ. Tenhle problm maj evidentn? vichni s tmhle systmem. A nefunguje to ani v WoL ani v HotS. Nahleno je to u od lo?skho srpna, ale blizz na to prd... d?v to hlsilo "unable to download required assets", te? hlka zmizela, ale po pokusu o nahrn to sko? na hlavn obrazovku.

bobess - 08.05.2013 | 20:19   (odpovědět)

zdravm
mm dotaz
nejdou mi na?st uloen ?sti mise v HOTS
m n?kdo taky ten sam problm?

Winx - 02.05.2013 | 09:40   (odpovědět)

?etina ne?etina, jdu zkusit HOTS multiplayer.Hrl jsem n?co mlo u ve WOL za Terrany, nyn chci zkusit Zergy. Nev?d?l byste prosm n?kdo n?jak link na zkladn zergsk buildy pro HOTS? Tedy ne pro WOL. Po?tm se to troku zm?nilo. Tak n?jak to zkoum ale moc mi to nejde sesynchronizovat...kdy prvn queena, kdy upgrade Hatchery, kdy druh hatcherka...atd.. + n?jak ten build kdy chci jet mutaling nebo roache atd. Jde mi o del makro hry. dn cheese, all-iny apod fast games. Mockrt d?kuji.

double - 30.04.2013 | 14:49   (odpovědět)

pokud perfektn? nerozum alespo? 98-99% vekerch dialog? (absolutn? veho co kdo t?eba jen blebtne), m sotva polovi?n zitek ze hry. Anglinu jsem se nikdy neu?il, p?esto zkladn kostru p?b?hu bych chpal, ale p?kn? jsem si skkal ze starcrafta do translatoru a komplet v?ty si p?epsal a p?eloil. I p?es to e v?tinu ?asu jsem strvil p?ekldnm si myslm e jsem ud?lal dob?e, jinak by toho hodn? uteklo, kdybych to hrl jen tak e jako cca chpu o co go. Doporu?uju.

ttthhhttthhh - 29.04.2013 | 23:02   (odpovědět)

namiesto zfalho ?akania na ?etinu (poda m?a nebude) sa u?i? angli?tinu. Ja sa u?m u pol roka a 50% textu z titulkov rozumiem. A pochopi? dej pre m?a u nie je problm. :D

Aris - 28.04.2013 | 17:20   (odpovědět)

To rotkyw....ono pravdou je, e nikto netu, ?i t ?etina vbec bude. A aj ke? bude, tak mono a za pol roka. Netuia to ani chalani, ?o na tom pracuj. Teda aspo? tu na webe to tak pu. ?lovek by na tom bol lepie, keby vedel aspo? to, ?i to vbec bude. Lebo ?akanie a tak vek problm nieje. Ale ak na nie?o ?ak a to ?akanie nebude ma? zmysel...tak to problm je. No a chalani nm nedali jednozna?n odpove?, ?i sa to podar. To ?akanie by bolo jednoduchie, keby aspo? raz tdenne na webe informovali o tom, v akom tdiu sa preklad nachdza. Ale ?o u...je to na u?och, ?i bud ?aka?. Ja u pomaly hdem flintu do ita...

rotkyw - 27.04.2013 | 19:19   (odpovědět)

a cestina na hearth of swarm nebude ?

Tocomb - 19.04.2013 | 12:01   (odpovědět)

To coraman: Pop?pad? pokud nehraje multiplayer jako j tak si m?e sthnout posledn patch na kter je vydan ?etina, zakzat hru ve fireweru a p?einstalovat (u jsi nepomatuju zda je pot?ebn i n?jak crack, pop?. jin pravy) a hru pak hrt jako host.

Dargor - 19.04.2013 | 09:18   (odpovědět)

To coraman: Na tuhle verzi jet? ?etina nen a n?jakou dobu nejsp nebude. Jestli se ti nechce ?ekat tak si to zkus zahrt v angli?tin?, ta je ve starcraftu pom?rn? snadn na zvldnut.

coraman - 18.04.2013 | 20:02   (odpovědět)

Cauky koupil jsem si starcraft 2 wings of liberty a zkousim si nainstalovat cestinu a nejde mi to koukal jsem ze mam verzi 2.07 nebo tak nejak poradite nekdo ?? PLSSS

Aris - 13.04.2013 | 15:20   (odpovědět)

To Jetro: dk za info....ja som len chcel vedie?, ?i vbec preklad bude. ?i vbec ?aka?. Poda toho, ?o si napsal, tak by som mohol po?ka? s hranm...a niektor mu pokojne uvaova? nad kpou. Len sme chceli vedie? ?i bude :) Dk

Jetro [ redakce ] - 13.04.2013 | 12:28   (odpovědět)

Cestina se momentalne stale upravuje na aktualni patch, aby v pripade vyreseni vsech technickych problemu, bylo vse pripraveno k prekladu samotneho HotS. Dokud se vse nevyresi (dost veci jsme uz vyresili, ale 2 vetsi problemy stale zustavaji), samotny preklad nezacne. Nechci se do toho poustet, aniz bychom meli jistotu, ze to k necemu bude.

Aris - 12.04.2013 | 20:30   (odpovědět)

Jerenimo ... asi sa to tak ahko nedozvieme...ako je to s tou ?etinou :)

Aris - 12.04.2013 | 13:32   (odpovědět)

To to je tezky: inak... ja som v mojom okol, takmer jedin, ?o vetko poctivo kupuje. Filmy a ja Hry do PC ?i Playstation. No..a ?o sa nho trhu tka ....nechcem sa hda? :)

to je tezky - 12.04.2013 | 09:14   (odpovědět)

To Aris: v, kdy tu mme vysok procento pirt?n, tak se argumenty pro podporu lokalizace hledaj t?ko. S tm ?ste?n? souvis i fakt, e 99 % netovch prodej? je $ = euro a taky to, e u ns jsou hry vrazn? p?edraen(nkupem v UK se d u?et?t a polovina pen?z).

Kadopdn? bez po?dn komunity nebo hern scny ty argumenty nebudou a pokud na komunitn strnce jsou lidi jako Deoran, tak ta sla je miziv ;) A ?eskoslovensk trh je skute?n? miziv, bohuel.

Aris - 12.04.2013 | 08:25   (odpovědět)

...vie, ja mm ale pocit, e zas a tak mal komunita ?echy a Slovensko spolu nie s. e nie sme a tak mal trh, ako tu niektor tvrdia. Chybou je, e ke? nie?o vydaj lokalizovan, mali by to hr?i podpori?...a hru kpi? a nie stiahnu? z netu. Aj ke? na druh stranu, rozumiem nejakmu chudobnmu tudentovi, ktor tak rob. Ale ke? za?ne pracova?, mal by hern priemysel za?a? podporova? :)

Deoran - 12.04.2013 | 07:47   (odpovědět)

To je pravda, j si hru kupovat nebudu..... Sthnu jsem si jak WIngs tak Swarm a na obou dohrl kampa? a pokud jde o multiplayer, ti chyt?ej si najdou jak to obejt a dostat se tam kam pot?ebuj, nen to nic t?kho. A co se t?e ?etiny, m? aj problm ned?l, ale p?esto existuj lid a je jich dost, kte? si hru bez ?etiny po?dn? neuij a dn kemrn to prost? nen. (Ale nebojte, brzy vyjde i ?etina)

Aris - 09.04.2013 | 08:39   (odpovědět)

Noo...mohli by chalani, aspo? raz za tde?, informova? o stave v akom sa preklad nachdza. Myslm, e by to niektorm "zfalcom" pomohlo :) Viacer, vrtane m?a, sa tu u na fre ptali na stav ?etiny. Ja by som radej po?ul odpove? typu "chlapci ned sa to technicky vyriei?" alebo "komunikujeme s Blizzardom ..rieime to" len aby som vedel na ?om som. Ale ako som psal, ja som to u vzdal a hrm v angline. A synovec zas prema, e si heart of the swarm ani nekpi. M?a by hlavne zaujmalo, ?i chalani oslovili Blizzard, hlavne vak ak odpove? im od nich prila. Lebo na rovinu, ak Blizzardi kal na komunitu aj malho mnostva hr?ov, tak nech do budcna, so mnou ako zkaznkom kupujcim ich produkty, nertaj. Diablo 3 a Starcraft 2 bud posledn produkty, ?o som od nich kpil. Nech si ber prklad z Creative Assembly a ich pripravovanho Total War: Rome II ...Na ?o sa rozhodne tem ako mal Jarda :) A hra oficilne lokalizovan do ?etiny. Je zaujmav e Blizzard, ako mal ?im viac pe?az, tm viac kaal na hr?ov. A netvrdte, e nie. Ako ja ich nechcem nejako zatracova?, lebo robotu si robia dobre, ale u tak s tou komunitou okolo nich nectia ako na za?iatku. Hlavne ma nezabite :) Ja tomu prbehu v Starcrafte fakt dos? slune rozumiem, ale ta ?etina mi je bliia ako angli?tina...predsa tu len ide o slovansk jazyk :)

Jerenimo - 08.04.2013 | 21:40   (odpovědět)

No u to trv moc dlouho od vydn 1.5 patche, take u ani nev??m, e se ?etina n?kdy zase poda? spustit. Byl jsem s nm MOC spokojen :-(
Je to ze strany Blizzardu p?kn ikana !

PS: Existuj lidi, kterm jazyky prost? ani trochu nejdou :_( ach jo a p?itom tam jde dost o i p?b?h.

Rafan - 06.04.2013 | 11:13   (odpovědět)

To myrglpapr: Vy mte jejich akcie e vs tolik bere a e si to koup a sjedou cenou dol??Jsou to jeho penze a je jeho vsostn prvo je utratit za co chce a kdy chce.Pokud si ?ekl e bez ?etiny ta hra je drah a ty penze za ni ned tak je to jeho rozhodnut.Nekoupit je jedin obrana proti prodvajcmu pokud nejsem s produktem spokojen.

Nefarit - 23.03.2013 | 23:00   (odpovědět)

Tak u to hraju v angli?tin? a ta en v tom nen sloit, mm k tomu put?nej translator na notasu, kdy ob?as nevm n?jak to slov?ko, ale hrateln to je a p?b?h je jasnej... P?eci jenom, stle je to strategie a n adventura ?i RPG, kde je toho textu mnohonsobn? vce :)

CainPullo - 22.03.2013 | 13:39   (odpovědět)

Nechpu pro? n?kte? to? na svobodnu volbu kadho zkaznka co s koupit a naopak. Mne prost? p?ijde hots bez cz drah. Jsem ochoten zaplatit za lokalizovanou verzi ?stku v rozmez 900 - 1200,-K?, ne vak bez cz. Zde budu o koupi uvaovat p?i cen? nep?esahujci 600,-K?. Ostatn? SC2 nen jedin strategire tohoto roku, osobn? ?ekm na Company of Heroes 2 a Rome 2. Mimochodem ob? s oficiln cz podporou. Tm se pro mne cena stv p?ijateln, kdy m koup? bude i uznn investice distributora do cz. Jde tu i o princip, ne jen o (ne)znalost en, kdy si troufm tvrdit, e bych se vp?b?hu hots opravdu neztrcel.

Romla - 20.03.2013 | 12:25   (odpovědět)

Jet? sem hodm ten odkaz, abys vid?l, e n?kter pohdky jsou skute?n:
http://eu.battle.net/sc2/en/profile/682319/1/Romla/

Romla - 20.03.2013 | 12:07   (odpovědět)

To Cervantes: Ne vichni hraj hry jenom kv?li multiplayeru, ne vichni rozum anglicky, ne vichni kemraj. Uv?dom si to.

A ano, j si Starcraft 2 kupuji jenom kv?li kampani a je to pravda, jak si m?e zjistit z mho profilu na battle.netu, kdybych v?d?l jak dt odkaz, tak ho sem hodm. Take tady nemel podle sebe soudm tebe, takov p?stup nefunguje. Wings of Liberty hrla ?ada lid v ?etin?, proto se nem?e divit, e se te? ptaj po ?etin? na HotS.

Taky nevm, pro? t? tak mrz, e oni si hru nekoup, tob? to snad m?e bt pln? jedno a nemus tady pst eseje o tom, e si mus hru koupit kv?li multiplayeru, protoe to je jedin smysl pro? hrt hry. :-)

Cervantes - 20.03.2013 | 11:21   (odpovědět)

co tu vichni kemrte?
Chcete hru v ?etin?? kupte si ?eskou hru. Nen jich moc, ale jsou.
I kdyby byla monost ?etiny do SC2, stejn? by p?eklad byl hotov po cca 3 m?scch, nepletu-li se. Chce-li n?komu namlouvat, e si kupujete SC2 jen kv?li kampani, b?te si tu pohdku povdat jinam. Vdy lo o multiplayer.
A pokud si mm vybrat, zda hrt jednu z X her, kde polovina v?c nefunguje, o n?jakm patchi si mohu nechat klidn? pr let zdt, ?i multiplayer je v zkladu neprovediteln, jeliko s tm se u t ?i on hry nepo?talo, ale m?l bych ?etinu, ...pak volm rad?ji produkt, kter je bez ?esk lokalizace, avak jeho multiplayerov s? (ano, o to za ten litr jde. Kvalitn multiplayer) je na rovni, support tm podporuje hr?e a neustle se aktualizuje balance hry....

avalon - 20.03.2013 | 10:52   (odpovědět)

Tak diky tento informaci na Hots zvysika hazim bobek, nebudu to hraj nej tak a nevyhodim litr z okna pro neco co si poradne ani nevychutnm !!
A to jsem vlastnikem vsech predchozich strategii starcraftu , orig.
Cestinu do WoL jsem pouzival ale jen na dohrani kampane zbytek je mi fikus v anglictine ....

Jak smutne ze to paka z blizu proste neudelaji tak ze by se titulky co tam jdou zapnout nemohly prekladat do jinych jazyku nez ty co hra podporuje.
Vazne do je na kopanec do zadnu blizarde !

Jetro [ redakce ] - 19.03.2013 | 19:26   (odpovědět)

Zadnou petici neplanujeme, pro Blizzard jsme prilis maly trh, aby se s CZ hraci jakymkoli zpusobem zabyval. Je to smutny, ale je to fakt. Jestli bude CZ, je momentalne tezke rict, delame a zkousime ruzny veci, ale k uplne spokojenosti to prozatim stale nevede. Neco cesky jde, ale to nejdulezitejsi (dialogy a titulky) nikoliv. Paklize se neco v tomhle ohledu zmeni, urcite bychom o tom informovali prostrednictvim novinky.

Maor - 19.03.2013 | 18:14   (odpovědět)

A co se vykalat na patchovn a ud?lat ?etinu vloenmi CZ titulky do framebufferu. N?jak jako to m fraps. Otzka je, jak detekovat, co se ?lov?ku d?je na obrazovce.

Ladas - 19.03.2013 | 17:58   (odpovědět)

taky jsem pro petici

Hellknight - 19.03.2013 | 17:27   (odpovědět)

Dobr den, chci se zeptat n?koho z tvorby tohoto webu, pop?. minul tvorby ?etiny pro WoL, jestli se neplnuje n?jak petice za ?etinu do HoTS na Blizzard? P?edem dk za odpov??, pot?ebuji to v?d?t, jestli to m cenu ?ekat, nebo jestli je ance nulov a tud hru rozjet v AJ.

Prey - 19.03.2013 | 16:37   (odpovědět)

LOL, to jako mm vysolit litra a jet? jak magor si to p?ekldat v googlu? Dky nechci, za ty penze si koupm jinou hru

Romla - 19.03.2013 | 11:16   (odpovědět)

To seriously?: Tak t?eba anketa na t?chto strnkch, kter probhala snad skoro rok, ukzala, e ?etinu by uvtalo okolo 70 procent lid. J osobn? pat?m do t prvn skupiny, kterou Honza zmnil, ale naprosto chpu lidi, kte? to cht?j ?esky.

^^ - 19.03.2013 | 09:40   (odpovědět)

To seriously?: ano, jedn se o WoL, ale stejn? lze doshnout nalezen HotS ;)

seriously? - 19.03.2013 | 09:38   (odpovědět)

To Pokys: mno, take google 101:
1) otev?eme sv?j oblben internetov browser(nap?klad Internet Explorer)
2) pokud nm automaticky nenab?hne vyhledvac oknko webu google(v zkladu t?eba pro MFirefox jako homepage), zadme do adresnho ?dku www.google.com a zm?kneme enter(p?padn? p?ejt a jeho varianty)
3) Do vyhledvacho oknka napeme t?eba "starcraft 2 hots scny cz titulky youtube" (bez uvozovek), p?padn? jin, vhodn? zvolen kl?ov slova(pokud hledme SC2 hots scny vyplat se to tam zmnit)
4) nechme google hledat(klikneme na lupu, zm?kneme enter, chvli po?kme)
5) vybereme si vhodn odkaz dopln?n o nhled, e jde o video, mi vysko?ilo jako prvn video toto:
http://www.youtube.com/watch?v=Jr1pECttwYM
6) ?
7) profit!!!

To Honza: m?e to podpo?it n?jakmi ?sly, statistikou, vzkumy etc.? Protoe to, e v koutku o ?etin? ?vou lidi, co cht?j hrt ?esky, a mlokdo jin, je tak n?jak normln ;)

Pokys - 19.03.2013 | 08:33   (odpovědět)

To Honza: Lpe bych to snad ani ne?ekl!

To ublik: Ty odkazy jestli jsi nelhal by se opravdu hodili

Honza - 19.03.2013 | 00:46   (odpovědět)

To ublik: Tohle u se tu na fru ?eilo. Co se t?e ?etiny, jsou tu ?ty?i skupiny lid.
1) Ti co cht?j hrt hru v angli?tin?.
2) Ti co cht?j hrt hru v ?etin?, ale spokoj se s angli?tinou, t?ch je mlo.
3) Ti co cht?j hrt hru v ?etin?, protoe neum dn jazyk. T?ch bude dost.
4) Ti co um anglicky, n?mecky atd., ale cht?j hrt hru v ?etin? a jinak j hrt nebudou. T?ch je hodn?.
Zv?r: Lid co chce ?etinu je p?evn ?st, take se nediv, e se tu na n po?d n?kdo pt. .) V?tina prost? hru bez ?etiny nebude hrt, by? by um?li n?jak jazyk z dosavadn nabdky Blizzardu .)

albert - 18.03.2013 | 23:29   (odpovědět)

To ublik: odkaz?

ublik - 18.03.2013 | 22:30   (odpovědět)

je sice koda e ?etina nen , ale ?ekl bych e nen upln? takov problm hru hrt v AJ v dnen dom? a kor lidi kte? jsou game?i tak s AJ nem?ou mt takov problm . Je to vborn hra , to e neni v ?etin? nen tak propastn problm a j?t? kdy na youtub m p?b?h v CZ .

Shadow - 18.03.2013 | 20:24   (odpovědět)

To noob: Nic zatm nekupuj, Raptor si d?l legraci, jenom by jsi vyhodil penze. Raptor sem dal vymylen termn, protoe Nefarit se ho zeptal, kdy bude ?etina, i kdy tu je napsno, e zatm nep?ekonali novou ochranu po patchu, take zatm nejde s p?ekladem za?t.

noob - 18.03.2013 | 19:40   (odpovědět)

takze cestina vyjde 17.4.2013?
To Raptor: porad nechapu raprtore nevim jstli si delas pr... nebo ne
potrebuju to s jistotou vedet jestli si mam hru koupit nebo ne
(prosim odpovezmi snad pochopis ze nekteri lide jako ja maji pomalejsi mozek a nedochazi jim to)

Nefarit - 18.03.2013 | 15:55   (odpovědět)

Raptor: N jsem pln? hloupej a vytvo?m si odpo?tva?, kterej mi bude tento termn odpo?tvat projekc nad postel :)

Raptor - 18.03.2013 | 12:18   (odpovědět)

To Nefarit: Cestina bude presne 17.4.2013 ve 12:58:46. Pokud mas trosku rozumu, pochopis to ;-)

salazzar - 18.03.2013 | 09:47   (odpovědět)

docela by m? zajmalo jak reagovali jin Fan strnky ve sv?t? ?
treba kdy vechny Fan stranky co d?laj lokalizaci polou Blizzardu petici ledy se pohnou :)
?ekl bych e ?asem to p?jde

Nefarit - 18.03.2013 | 04:03   (odpovědět)

Zdravm, n?jakej odhad jestli ta ?etina bude do tdne? M?sce? ?tvrt roku? Nebo prost? v?bec nebude :/ Vm, ?etl jsem si to a mluvte o tom, e to s momentlnm patchem nejde, kadopdn? patch? bude jet? hodn?, take neztrcm nad?ji :)

Lot - 15.03.2013 | 20:02   (odpovědět)

myrglpapr: Koukni na to z pozice ?lov?ka jako jsem j. Multiplayer u WoL m? nijak zvl? nezaujal, ale kampa? m? bavila. Te? mi nabz datadisk, cht?j za n?j tiscovku a nejsou ochotn zajistit lokalizaci (ani lokalizovatelnost ze strany dobrovolnk?). Sice bych t kampani tm?? ur?it? rozumn?l - ale her vychz spousta a ?asu mm mlo, take d?kuji, ale koupm si jinou. A ur?it? nebudu sm.

Jonny - 15.03.2013 | 15:59   (odpovědět)

To se zatm nev.

Altassin - 15.03.2013 | 15:25   (odpovědět)

bude n?kdy ?etina na HoTS ? kdy?

tom - 15.03.2013 | 14:45   (odpovědět)

Blizzard ani jini to nemusi prekladat do vsech jazyku staci kdyby udelali oddeleny txt soubor z ktereho si cela hra bude tahat texty a kazdy by si to moh prelozit neni zadny technicky duvod proc by to tak nemohlo fungovat

Renta - 15.03.2013 | 14:07   (odpovědět)

myrglpapr: Tm e si hru nekoup jeden ?lov?k nebo mal skupinka lid Blizzard moc neztrat, ale tady nejde o malou skupinu lid. Take se mu to moc lbit nebude. Te? je jen otzkou, jestli se rozhodne kv?li tomu zm?nit sv?j postoj nebo ne. Kdy ne, tak si lid kte? cht?j ?etinu, hru prost? nekoup. No a co ? Sv?t se kv?li tomu nezbo?. Je to jen hra a navc jedna z mnoha. :)
Poznmka: To co jsi napsal je krtkozrak, arogantn a p?edevm zbyte?n? hrub. A na tento web by to nem?lo pat?it.

Renta - 15.03.2013 | 14:04   (odpovědět)

myrglpapr: Tm e si hru nekoup jeden ?lov?k nebo mal skupinka lid Blizzard moc neztrat, ale tady nejde o malou skupinu lid. Take se mu to moc lbit nebude. Te? je jen otzkou, jestli se rozhodne kv?li tomu zm?nit sv?j postoj nebo ne. Kdy ne, tak si lid kte? cht?j ?etinu, prost? nekoup. No a co ? Sv?t se kv?li tomu nezbo?. Je to jen hra a navc jedna z mnoha. :)
Poznmka: To co jsi napsal je krtkozrak, arogantn a p?edevm zbyte?n? hrub. A na tento web by to nem?lo pat?it.

myrglpapr - 15.03.2013 | 12:58   (odpovědět)

To:CainPullo Ty jsi ale ubulen ?lov?ek, Blizzard tm, e si to nezahraje nezkute?n? ztrat a pomalu to budou muset zavrat. Vlastn? pro? ned?l lokalizaci a ve do vech sv?tovch jazyk?, e? Jo a po?kat ?etina je roz?en po cel evrop?, to jsou ale svinky ti lidi z Blizzardu. Vzpamatuj se ?lov?ku ln .

CainPullo - 15.03.2013 | 07:23   (odpovědět)

Bez CZ si hots za aktuln cenu nekoupm, sry blizz. Po?km si na Company ohf Heroes 2 s oficiln cz, kdy na Starcrafta 2 pomalu zapomenu, minimln? do doby, ne se bude hots prpdvat za polovi?n cenu. A nem cenu cokoli vy?tat redakci, ta d?l co m?e, to jen Blizz se** na zkaznky z mench zem. Ok pak tedy se** j na n?.

ublik - 15.03.2013 | 07:23   (odpovědět)

hele kluci jak chlapi jak spustit hru v offline reimu ? Ptm se protoe kdy nejsem p?ipojenej tak otev?u spout?c ikonu a vyplivne mi to chybu : Failed to download information about the next patch ... a pak jen e a se p?ipojm e si zkontroluje . nevm co s tm . Help prosm :)

Raptor - 14.03.2013 | 19:27   (odpovědět)

Neni to ochranou, proste to ten soubor ignoruje a starsi verze taky. Sahne to primo na zakladni soubor ve hre. Ochrana a kontrola CRC je tam taky a pak si to stahne puvodni soubor z netu a data opravi. Ale to problem neni. Tady se je ani nepokusi opravit, proste se na nej vykasle a nepouzije ho. Jinymi slovy, cekame na prvni patche u datadisku a zkusime, jak se to bude jevit dale ;-) Jeste jsme to nevzdali, jen se proste nemame ceho chytit ;-)

Tom - 14.03.2013 | 13:51   (odpovědět)

2adny: Lanucher tomu nevad. Sta? vypnout net a hrt v offline verzi. U se to tu ?eilo. Zkouel jsem to a funguje. 2raptor: Kone?n? vysv?tlen pro? to zatm nejde. Jsi prvn kdo dal po?dnou odpov??. Dky
To p?ekladatelsk team: Nemohli by jste zatm vytvo?it otitulkovan gameplay a dt ho sem ke staen ? Bylo by to takov do?asn ?een.

adny - 14.03.2013 | 12:55   (odpovědět)

2raptor jak neznamy? je to proto ze pri spusteni zkontroluje hra hashe vsech souboru a kdyz najde jediny zmeneny bit stahne original a zmenene soubory prepise je to ochrana, aby nikdo nepodvadel a nemoh spustit upravenou verzi hry...dale si i obcas launcher oskenuje co je spusteneho za dalsi programy a nahlasi report. Kazdopadne ja tam moc prostoru pro vytvoreni cestiny nevidim leda by nejaky cracker odstranil tu kontrolu a hra by se spustila v offline rezimu pro ktery by byla upravena stim ze pokud bys chtel hrat zase online musel bys to reinstalovat

Raptor - 14.03.2013 | 12:34   (odpovědět)

Pocestit jde kompletne vse, krome samotne kampane. Bohuzel z nejakeho duvodu to od patche 1.5.0 ignoruje veskere zmeny v pribehove casti hry. Duvod je neznamy, ale treba se to jeste vyresi ;-)

salam - 14.03.2013 | 11:03   (odpovědět)

luke:Teoreticky de vechno, ale...ostatn? jak psal Jetro,momentln? nem smysl to ?eit viz jeho post odkazujc na : "
V SOU?ASN DOB? NEJSME SCHOPNI AKTUALIZOVAT ?ETINU NA NEJNOV?J VERZI HRY Z DVODU ZM?NY SPOUT?N HRY OD PATCHE 1.5. AVAK NEVYLU?UJEME, E SE NM TO N?KDY V BUDOUCNU PODA."

luke - 14.03.2013 | 10:46   (odpovědět)

salam: teoreticky by to slo urcite, pokud je hra offline. Pravdepodobne by to ale vyzadovalo nejaky hack, ktery asi neni v silach toho tymu.

ublik - 14.03.2013 | 10:25   (odpovědět)

asi nikdo nevte jestli se pracuje na ?etin? na nov Patche ? jde battle net n?jak po?etit ? :)

salam - 14.03.2013 | 09:45   (odpovědět)

Luke: ne

luke - 14.03.2013 | 00:44   (odpovědět)

Teoreticky by ta cestina mela jit udelat tak, ze by se spoustela nejakym launcherem, ktery by ji pred kazdym spustenim nainstaloval a zakazal by hre docasne pripojeni k internetu, nebo ne?

Kaspo - 13.03.2013 | 19:54   (odpovědět)

Tak pre?o t anketa? :D
Uvtali byste, kdybychom se pustili do vytvo?en ?etiny i do Heart of the Swarm?

Jetro [ redakce ] - 13.03.2013 | 19:15   (odpovědět)

Prectete si uplne prvni text na teto strance (uplne nahore), at se nemusite porad ptat ;)

Jonny - 13.03.2013 | 15:59   (odpovědět)

Mon, ale spe ne .) Jestli nem nic podn?tnho, tak bys tu nemusel drdit, tedy jestli t? net? ostatnm kazit den.

Docki - 13.03.2013 | 15:45   (odpovědět)

:D vydm Vai budoucnost chlapci > slovnk :D

Ladas - 12.03.2013 | 19:47   (odpovědět)

Koupeno, u jen ?etina :(

Fixa - 12.03.2013 | 15:18   (odpovědět)

U se taky nem?u do?kat ?etiny. Kdy bude ?

Waleron - 12.03.2013 | 14:01   (odpovědět)

Tak jestli nebude ?etina, hru si nekoupm.

Anonymous - 12.03.2013 | 13:03   (odpovědět)

Jak to vypad s ?etinou na HotS?

James - 04.03.2013 | 15:54   (odpovědět)

Nevte n?kdo jak by se dala dt ?etina do verze 2.0.4. ? alespon ?ste?n. Sta?ili by mi ty titulky.

Barbar - 23.02.2013 | 11:24   (odpovědět)

To s tm po?et?nm nerozumm jako e bude oficiln ?etina nebo se vm poda?ilo narvat ?etinu do staru??

candlee - 26.01.2013 | 16:54   (odpovědět)

ako zistim aku mam verziu ?

Roman Kratochvil - 20.01.2013 | 16:25   (odpovědět)

To TruE: StarCraft 2 ( Chat! ?etinu. / "Czech Republic" ) ;)

Fox50 - 19.01.2013 | 16:37   (odpovědět)

Zaznamenal jsem n?jakou informaci o po?et?n rozhran v nov verzi. Nebylo by n?jak dal info o pokroku, teda pokud n?jak je.

Fox50 - 19.01.2013 | 16:36   (odpovědět)

Obvm se e Blizzard vyznv dokonalost a ofiko ?etina by byla jen v p?pad? e by byla i se zvukem a to nikdo asi platit nebude.

Ale sakra mohly by alespo? nehzet klacky pod nohy kdy u to n?kdo d?l zadarmo. Boj se uprav hernch soubor? tak a? to vyhod bokem.

TruE - 19.01.2013 | 13:04   (odpovědět)

Smi? se s tm, e ?etina nebude... Myslm, e se rychleji nau? anglicky, ne blizz d do SC2 ?etinu.

Barbar - 19.01.2013 | 12:59   (odpovědět)

Ahoj dolo k pokroku n?jkmu? T?eba pout?n p?es ten mod? Nebo Napsan Blizzardu?:)

Roman Kratochvil - 12.01.2013 | 23:47   (odpovědět)

hahahahahaha! xD

Palo - 10.01.2013 | 11:33   (odpovědět)

predobjednal som si pokra?ovanie a prve s?ahujem beta verziu...:-) kie by bola t ?estina...:-)

Roman Kratochvil - 03.01.2013 | 14:30   (odpovědět)

Zerg :) )))
http://www.teamliquid.net/staff/FrozenArbiter/Cakes/10_kesz_SCnezet.jpg

Spinal - 24.12.2012 | 22:37   (odpovědět)

To turbo956: Jen 5 ?dk? pod tvm...
Jetro 10.12.2012 | 08:42

Momentalne to nevypada nijak; je to u ledu. Jestli se to podari nekdy rozbehnout je ve hvezdach...

turbo956 - 23.12.2012 | 15:37   (odpovědět)

Ahoj prosm vs jak to vypad s ?etinou diky

bobess - 18.12.2012 | 17:59   (odpovědět)

zapomn?l jsem o to nefunguje na po?d jak dlouho nevm nebot sem do dohrl za vkend

bobess - 18.12.2012 | 17:44   (odpovědět)

tato hra se d hrt v ?etin? pokud vm nejde o body a battle net (za podmnky e ji budete hrt bez p?ipojen k internetu)) sta? hru odinstalovat znovu nainstalovat(b?hem instalace se odpojte od netu) po instalaci si nainstalujte patch 1.4.3(sthnete z netu p?ed instalac hry,stle budte odpojeni p?i instalaci patche)a pak sta? u nainstalovat p?slunou ?etinu a hrt p?kn? ?esky.hlavn? nezapomenout bt vdy odpojen od internetu

Palo - 17.12.2012 | 15:06   (odpovědět)

Hm polime im petciu, e chceme ?estinu pre ?echy aj Slovensko.....

Jetro [ redakce ] - 10.12.2012 | 08:42   (odpovědět)

Momentalne to nevypada nijak; je to u ledu. Jestli se to podari nekdy rozbehnout je ve hvezdach...

lol - 08.12.2012 | 21:22   (odpovědět)

Aho lidi nevite jak to vypada stou cestinou na 1.5 diky za odpoved

vojta258 - 19.11.2012 | 00:59   (odpovědět)

dor den m?l bych dotaz na ?etinu do SC2 patch 1.5.3

Necro - 28.10.2012 | 15:58   (odpovědět)

lukas : p?ed p?ihlenm dt monost prt offline. Mus se sice lognout na B-net a aktivovat si offline na tum tden, ale pak se bez netu obejde.

(jen tak mimochodem -> zahrt si hru normln? je dle mho pouze s B-netem :D)

lukas - 28.10.2012 | 14:31   (odpovědět)

caute

potreboval by som pomoct.mam sc2 verzia 1.5.3. neviete ako si zahram hru normalne a nie batle.net? diky moc

bobess - 20.10.2012 | 22:05   (odpovědět)

To Jetro:
zdravm
cht?l bych se zeptat zda by sem nela dt ?etina na patch 1.5.3. pokud ji tedy mte-mon by mohla fungovat v offline h?e
dk za odpov?d

Ten quest mod - 14.10.2012 | 08:20   (odpovědět)

je super npad ono ostatn? v?tina z ns m u dojet kampan? a ve odem?en....problm bude v datadiscch :(

doubleflip - 08.10.2012 | 20:31   (odpovědět)

Take to je OU...no dob?e, zam??m se na slovn zsobu v bitevn a starcraft tmatice...do vydn hots jak znam bliz bych to mohl dvat p?kn?...

Belle - 08.10.2012 | 20:10   (odpovědět)

Kde prosim poznam jakou verzi starcraftu 2 mam???
Ja u starcraft 2.exe v podrobmostech vidim verzi 2.1.2. To asi nebude ono. Dik za odpoved.

TruE - 08.10.2012 | 17:13   (odpovědět)

doubleflip: Blizzard se vyjd?il v tom smyslu, e v zemi, kde nemaj svoji pobo?ku lokalizace d?lat nebudou. A na to, aby tady byla pobo?ka jsme moc mal trh. Neoficiln lokalizace taky podporovat nebudou, protoe nem?ou dohlet na kvalitu. Take nejsch?dn?j varianta bude asi se za?t u?it n?jak ten sv?tov jazyk.

doubleflip - 08.10.2012 | 14:43   (odpovědět)

pokud ?etina bude a p?jde to p?es guest mode tak do toho bych el, nejd?v na hard, a pak i s archivmenty v n?m?in? na brutal :) ?esk lokalizace by byla bomba, myslte e nen dn monost e by jsme toho doshli ? Jak by jsme se o to mohli pokusit ? Nejde jen o ?echy, ale taky o slovky e jo...

ego - 08.10.2012 | 11:50   (odpovědět)

Vid?l bych to jako jedinou monost hrt v Guest mode, kdy by jste predesli kontrole soubor?.

Nevhoda je jasn - nezapsn achievement? za r?zn koly v kampani.

Ale pro ty co cht?j p?b?h v CZ je to dosta?ujc kompromis :).

martas - 01.10.2012 | 16:53   (odpovědět)

Nejsp v?bec nebude, protoe od patche 1.5.0 je tam n?jak nov ochrana, kter znemo?uje modifikaci soubor?, ale kdov, t?eba se to p?ekladatel?m n?jak poda?.

Gerald - 01.10.2012 | 14:10   (odpovědět)

vie tu niekto kedy bude ?etina na nov patche 1.5.3? dky....

ALL - 24.09.2012 | 21:40   (odpovědět)

Saladin: Stiahni si kreknutu verziu z ?etinou a naintaluj priatelke, nech si prejde kampa?, ak sa jej to zapa?i moe hra? potom MP bez ?etiny...myslim e sa nikto nemahneva-KED TO NEJDE TAK TO NEJDE...

Saladin - 21.09.2012 | 20:57   (odpovědět)

No je super e mi doporu?uje anglinu ale p?telkyn? je takov anti hr? , je t?k j zaujmout a nechat j hrt bez nejmench zkuenost hru kter ani zabla nerozumi je nejlep sp?sob jak j na dal destky let odradit ...
Jinak ostatnm d?kuji .-)

doubleflip - 21.09.2012 | 14:07   (odpovědět)

spinal: m 100% pravdu, ale neustl p?epnn dialog? a slovnku, neustl pout?n si videa i 10x aby to ?lov?k pochopil beze zbytku, doke zitek a atmosfru ve h?e pln? zkazit. J jedu co ce d v mm jazyku-NJ, ale pokud si chci n?co vychutnat naplno, jedin? ?J. Je to koda, e ?etina v sc2 u asi nebude...

Seip - 21.09.2012 | 09:28   (odpovědět)

Kdysi fungovalo vypnout p?i zapnut hry internet, jestli to jet? funguje ale nevm.

Spinal - 21.09.2012 | 08:14   (odpovědět)

Lot of informations out there is in English. Gaming in English is nice way how to learn! Or improve your skill!

Saladin - 20.09.2012 | 18:23   (odpovědět)

nevte jestli je n?jak monost nainstalovat starcraft 2 a zarazit aktualizaci na star verzi ? , nepot?ebuji hrt p?ez internet, protoe jsem ho puj?il p?telkyni aby si zahrla kampa? a ona neum ani "ks" anglicky. Vtm vechny nvrhy.

Rhododendron - 19.09.2012 | 20:53   (odpovědět)

T?k ?asy nastaly... :-(
Dal novota 1.5.3 asi na v?ci mnoho nem?n?

Roman Kratochvil - 16.09.2012 | 21:32   (odpovědět)

Machy, on come!

martin - 15.09.2012 | 00:26   (odpovědět)

ahoj, prave se mi nainstalovat patch 1.5.2 a neni tady cestina, neeeee :-(
planujete cestinu i na tuto verzi, prosim? dekuji vam.

Machy - 14.09.2012 | 16:51   (odpovědět)

prosim mam problem objednal sem si ctarcraft II ale prisla mi ve spanelstine a nevim jak zmenit na EN nic me nenapada a nerad bych tam neco podelal a uz se nemuzu dockat az si to zahraju tak pls poradte

MArcel - 12.09.2012 | 22:17   (odpovědět)

To Fasil: stiahnem si cestinu ale nejde my nainstalovat napise my ze hra nebola najdena ? co stym ?

Fasil - 09.09.2012 | 20:29   (odpovědět)

Jasn dky za odpov??... Kazdopadn? drm palce

Jetro [ redakce ] - 08.09.2012 | 12:18   (odpovědět)

2Fasil: V tuto chvili nedokazu nic blizsiho rict. Cestina jako takova (preklad na aktualni verzi) je pripravena, hlavnim a jedinym problemem je jeji implementace do hry.

Fasil - 08.09.2012 | 09:26   (odpovědět)

Ahoj kdy vyel starcraft 2 vyuil jsem va ?etinu k dohrn, take velk dky. Te? p?ed vydnm pokra?ovn se chystm si hru zahrt znouv a vzhledem k tomu, e se mi po?ad stahuje nejnov?j patch, tak bych se rd zeptal jestli je n?jak vhled na pokrok s aktualizovanou ?etinou na tento patch? Dky F.

Roman Kratochvil - 06.09.2012 | 22:13   (odpovědět)

pond?l, Jetro ok Starcraft 2

Roman Kratochvil - 03.09.2012 | 23:17   (odpovědět)

Jetro? StarCraft 2, 1.4.2 ? :-(

Jetro [ redakce ] - 03.09.2012 | 08:49   (odpovědět)

Situace se od poslednich zprav v clanku nezmenila. Battle.net je v CZ, zbytek hry ne.

Roman Kratochvil - 02.09.2012 | 23:16   (odpovědět)

.....

mara00 - 31.08.2012 | 20:00   (odpovědět)

take me to zajima jak to bude ci nebude

tr - 31.08.2012 | 16:44   (odpovědět)

Tak jak to vypad da? se .

MartinX - 16.08.2012 | 14:11   (odpovědět)

:-( s tou ?etinou je to zl :-( snad se vam to povede rozb?hat kuc

Jetro [ redakce ] - 09.08.2012 | 11:41   (odpovědět)

Zatim to nevypada moc dobre (navic prave i s ohledem na HotS), ale porad to zkousime. Jestli chces neco prispet, napis mi na jetro@starcraftcz.com, tam se dohodneme.

TAUREN - 09.08.2012 | 10:17   (odpovědět)

Doufm e ?e?ina p?jde a bude i na HOTS. Jet? se chci zeptat zda maj auto?i ?et rd bych poslal 100k? fakt dobr prce a po?d se jet? o to starat dky kluci.

Gamer - 06.08.2012 | 22:10   (odpovědět)

To jhonrambo: no ty se radi angli?tinu ani neu?, nejd?v si dod?lej zkladn vzd?ln.. idioti, idioti vude.

D-Fens - 04.08.2012 | 21:22   (odpovědět)

Blablablablabbalbalblablab

Zergons - 04.08.2012 | 21:21   (odpovědět)

jhonrambo: Zkus mozek, myl lojzo myl lojzo... a u vte jak dl.

stir - 04.08.2012 | 18:02   (odpovědět)

Jen tak mimo dek jak to vypad p?jde ta ?etina.d?kuji za odpov??

Lol - 04.08.2012 | 09:40   (odpovědět)

Prost? vydrte, vemte k ruce slovnk a t?eba se i n?co nau?te!

jhonrambo - 03.08.2012 | 19:18   (odpovědět)

do pice i z blizardem,zase pacht,naco,ja ho nechtel,diky tomu nejde cestina,
mely to udelat jen kdo chce a ne automaticky,ted nemuzu nic plnit,jen tezko se to plni,kdyz nevyte preklad.

Anonym - 03.08.2012 | 18:26   (odpovědět)

Jak byla anketa, jestli chceme abyste d?lali ?etinu na HotS, tak tu jsem nestih, ale dvm ANO!

Jetro [ redakce ] - 02.08.2012 | 17:33   (odpovědět)

To D-Fens: Bohuzel, s kazdou novou verzi hry musi prijit i nova verze cestiny, takze musis pockat. Nicmene v tomhle patchi dost prekopali strukturu souboru, takze prvne musime zjistit, jestli ta cestina pujde nadale vubec delat.

D-Fens - 02.08.2012 | 16:29   (odpovědět)

Omlouvm se za p?sp?v?k ale to je neskute?n sm?la hru jsem koupil minul tden a zrovna na to mus vyjt patch.Krucinl kdyby to lo alspon sthnout z vlastn v?le a ne automaticky tohle je od vvoj?? stran prasrna.

D-Fens - 02.08.2012 | 16:23   (odpovědět)

Ahoj prosm vs nekamenujte m? ale zakoupil jsem Starcraft 2 a p?iloen ?etina nejde nainstalovat,hra se automaticky opatchovala na verzi 1.50 hdm asi sprvn? e star ?etina nepujde na tuto verzi jde to n?jak rozb?hnout nebo mm smolka a prachy za origoku jsem vyplznul zbyte?n? ? Dky

eri - 01.08.2012 | 18:28   (odpovědět)

koukam ze je zas novej patch a zas to mam anglicky,bude na to zas cestina?tak do 10 dni?diky za odpoved

Anonym - 01.08.2012 | 08:43   (odpovědět)

Jak jsem m?l nainstalovanou ?etinu tak mi nely zskat achievementi.

Ondy - 23.07.2012 | 18:57   (odpovědět)

stahl sem si cestinu spustim ji a de mi pouze kliknout na hrat a odinstalovat nevite co s tim predem diky

danek - 16.07.2012 | 23:59   (odpovědět)

tak jakto vypada stou cestinou na 1.4.4?? dik za odpoved

Jetro [ redakce ] - 15.07.2012 | 15:25   (odpovědět)

Bude, v druhe polovine pristiho tydne.

Merlen - 15.07.2012 | 11:12   (odpovědět)

?etina na verzi 1.4.4?? :-)

borec - 14.07.2012 | 19:18   (odpovědět)

bude cestina aj na 1.4.4?

stir - 13.07.2012 | 20:33   (odpovědět)

Kdy bude ?etina dk.

Lichtik - 13.07.2012 | 13:15   (odpovědět)

Bude verze i pro 1.4.4 ?

Jetro [ redakce ] - 02.07.2012 | 08:34   (odpovědět)

To Jan Chylk: Pokud vim, tak cestinu lze nainstalovat pouze na PC.

Jan Chylk - 01.07.2012 | 23:03   (odpovědět)

Ahoj tak ta ?etina teda jede?na Mac OS X Lion pot?ebuju poradit jestli to 100% jede dky moc za info...s pozdravem Jan Chyk.

Jan Chylk - 01.07.2012 | 22:35   (odpovědět)

Ahoj vichni prosm o radu jede ?etina na Mac OS X Lion???a jak se instaluje dky mooc za radu....To gargous:

Jata [ redakce ] - 25.06.2012 | 01:17   (odpovědět)

To Killi: Je t?eba si je zapnout: Je to v Nastaveni - Hra - Zobrazit titulky (v prave casti obrazovky).

Killi - 24.06.2012 | 13:16   (odpovědět)

chci se zeptat jestli sou prelozeny i titulky videi i v campani :) niak se mi ukazujou titulky v ang . a nebo poradit jak to nastavit

Jata [ redakce ] - 24.06.2012 | 11:33   (odpovědět)

To DeeRee: P?estoe jsme achievementy p?ekldali, problm je v tom, e hra si je pokad na?t ze server? Battle.netu, nen tedy mon je mt ve h?e p?eloen.

DeeRee - 23.06.2012 | 16:34   (odpovědět)

Dobry den jsem spokojen s va ?estinou ale byl bych rd kdybyste udelali ?estinu i na achievmenty a p?eloili je dekuji mnohokrat. (hlavne pro blizzard mody)

Necro - 20.06.2012 | 10:03   (odpovědět)

j myslel, e aprl u byl :D :D

TruE - 20.06.2012 | 07:11   (odpovědět)

WTF?

Zden?k - 20.06.2012 | 06:47   (odpovědět)

dobr den mohli byste prosmvas poslat tuto hru na plochu abych si j mohl zahrt a potom bych siji o?dnal p?es internet ne by sij koupi naskledanou

Roman Kratochvl - 09.06.2012 | 11:49   (odpovědět)

To Bojka:
http://www.youtube.com/watch?v=GJ63i9BXZSs&feature=related

Roman Kratochvl - 09.06.2012 | 00:01   (odpovědět)

o.O zol?

Solarisek - 30.05.2012 | 12:45   (odpovědět)

to je na hovno skurveni nemci na jejich verzi to nejde :(

lol - 28.05.2012 | 10:31   (odpovědět)

To Rezolut: Rekl bych ze je velice pravdepodobne, ze az vyjde verze 1.4.4 tak nekdy potom i cestina....Proste nechapu tvuj dotaz kdyz soucasna verze je 1.4.3

Rezolut - 25.05.2012 | 23:33   (odpovědět)

Zdravm, kedy asi bude ?etina pre verziu 1.4.4 ? Dk

Bojka - 16.05.2012 | 23:12   (odpovědět)

To Roman Kratochvl: Vzhledem k tvemu projevu soudim, ze prochazis opravdu tezkym obdobim puberty. Zklidni se, nejlepe masturbaci, ktera ti pomuze zbavit se mentalniho pretlaku a prestanes ostatni obtezovat svymi dementnimi prispevky.

Roman Kratochvl - 15.05.2012 | 16:21   (odpovědět)

lol ?ESKY

Roman Kratochvl - 15.05.2012 | 16:20   (odpovědět)

LOL ?ESKY

Roman Kratochvl - 15.05.2012 | 16:20   (odpovědět)

LOL ?ESKY

Roman Kratochvl - 15.05.2012 | 16:20   (odpovědět)

LOL ?ESKY

Roman Kratochvl - 15.05.2012 | 16:20   (odpovědět)

LOL ?ESKY

Roman Kratochvl - 15.05.2012 | 16:20   (odpovědět)

LOL ?ESKY

Roman Kratochvl - 15.05.2012 | 16:20   (odpovědět)

LOL ?ESKY

Roman Kratochvl - 15.05.2012 | 16:20   (odpovědět)

LOL ?ESKY

FoO - 08.04.2012 | 21:32   (odpovědět)

A achivmenty po ?esky nebudu ? ja som si ju stiaholo kvoli tomu

Jetro [ redakce ] - 26.03.2012 | 08:11   (odpovědět)

To Pepa z depa: Dik za info. Ale s tim bohuzel asi nic neudelame. V "normalnich" textech ten popisek nebyl, kdyz jsem cestinu upravoval podle aktualniho patche, takze netusim, odkud hra ten text taha.

Pepa z depa - 25.03.2012 | 20:09   (odpovědět)

Ahoj, jen bych rd upozornil, e n?kter texty nejsou p?eloen. T?eba u Protoss? v budov? "Fleet Becon" p?ibyl upgrade k Phoenix?m, ale je v angli?tin?...

Jetro [ redakce ] - 22.03.2012 | 07:34   (odpovědět)

Nikde. Ta ani neni treba. Hra se ti automaticky pri spusteni aktualizuje na nejnovejsi verzi.

Natvanej !! - 21.03.2012 | 15:46   (odpovědět)

Kde muu kua sthnou CZ pro 1.0.0 ??!!!

coch - 15.03.2012 | 13:31   (odpovědět)

cau chlapi koupil jsem si vcera starcraft 2 je to vsechno ok ale je tam nejakej upgrade 2 rasy a 25 misy v singlu spustim ho ukazeme se mi battlenet account stahnu 7 giga a porad nic

Jata [ redakce ] - 14.03.2012 | 22:24   (odpovědět)

To Lukasiono: ?etina je kompatibiln s u ns prodvanou verz, tedy s English UK. Po p?idn hry na Battle.net ?et je mon si sthnout jakoukoliv jazykovou verzi v rmci evropskho serveru. Doporu?ujeme tedy sthnout zmn?nou anglickou, na tu je pak mon ?etinu nainstalovat.

Lukasiono - 14.03.2012 | 21:52   (odpovědět)

Mm problm s ?j, mm n?meckej starcraft (koupil jsem si ho protoze tam i momentalne ziju), sem si rek ze nemcina nevadi ze ji stejne premaznu cestinou ale kdyz se ji tam chci dat tak mi to hlasi nekompatabilitu (mam patch 1.4.3 a stah sem taky ?j pro 1.4.3) Nemoh by nekdo kdyztak udelat predel a poslat mi ho na: isa.m@centrum.cz???

lukke - 07.03.2012 | 16:56   (odpovědět)

nahodou cestina je super !!!!

TruE - 06.03.2012 | 19:39   (odpovědět)

Odpad: Nau? se anglicky, kdy se ti to nelb... Nevm jak si v?bec dovoluje tady kritizovat n?co, co ti lidi d?laj zadarmo a nic z toho nemaj a d?laj to jenom pro hr?e. A pak takov zmetci, jako ty tady p?ijdou a jet? to kritizuj.

Odpad - 06.03.2012 | 19:24   (odpovědět)

to je smejd ta cestina do pi.. zeby ju neslo odinstalovat a zase secko na nanovo instalovat a stahovat patche pi..

Airbag - 04.03.2012 | 21:10   (odpovědět)

To Prosteel: Blbost m p?edevm ty v hlav?.

Prosteel - 29.02.2012 | 19:34   (odpovědět)

?etina je BLBOST! ! !

RT - 28.02.2012 | 17:55   (odpovědět)

Parda, dky Jetro jsi borec!

Eny - 28.02.2012 | 16:39   (odpovědět)

To TAUREN: Doufm, e to bude brzo. Prosm

An - 28.02.2012 | 16:38   (odpovědět)

Nevte jestli bude ?etina brzo? Rda bych si to zahrla. Dky

Jetro [ redakce ] - 28.02.2012 | 09:36   (odpovědět)

To An: Ano, s kazdou novou verzi hry je treba vyckat na novou verzi cestiny. Kdyz to dobre pujde a nestane se nic nepredvidatelneho, tak nova bude behem dneska.

An - 28.02.2012 | 09:33   (odpovědět)

Ahoj. Koupila jsem si te? starcraft 2 a nejede mi ?etina, pochopila jsem sprvn?, e musm mt verzi cz stejnou jako hry? Nevte kdy p?iblin? ?etina bude? Dky moc.

TAUREN - 28.02.2012 | 01:51   (odpovědět)

Dod?lvm te? mise a stran? mi to chyb. Koupil si to te? i kmo a najednou vyel patch 1.4.3 a taky kv?li tomu stoj. Jinak super ?etina fakt dobr prce.

RT - 27.02.2012 | 23:22   (odpovědět)

To predator: Snad brzo. Taky doufm, e pravy nebudou trvat moc dlouho.

predator - 27.02.2012 | 12:26   (odpovědět)

Kdy bude nova cestina na patch 1.4.3.?diky

housenkac - 25.02.2012 | 14:26   (odpovědět)

Hoj. nev n?kdo jak se rozd?luj zpasy ? Jestli podle ligy nebo podle po?tu vt?stv ?

Gotwald - 25.02.2012 | 10:16   (odpovědět)

Dk za dal p?eklad :)

tir - 24.02.2012 | 06:27   (odpovědět)

kdy bude ?etina dik

Anonym - 02.02.2012 | 07:37   (odpovědět)

U jste se rozhodli s tou ?etinou na HoTS?

Shodan - 13.01.2012 | 14:12   (odpovědět)

otzku rum, p?e?etl jsem si diskuzi :-)

Shodan - 13.01.2012 | 14:12   (odpovědět)

otzku rum, p?e?etl jsem si diskuzi :-)

Shodan - 13.01.2012 | 13:56   (odpovědět)

Mm dotaz, bylo by sloit ud?lat verzi ?etiny s tm, e by vechny nzvy budov, jednotek a technologi z?staly v originle a byl p?eloen jen p?b?h kampan? plus by z?staly p?eloen hern dialogy.
D?kuji p?edem za odpov??.

Jetro [ redakce ] - 02.01.2012 | 16:40   (odpovědět)

To gargous: Modifikuje MPQ soubory (cely archiv).

gargous - 28.12.2011 | 00:41   (odpovědět)

modifikuje cestina nektere soubory (packages) nebo jen prida svoje a upravi nastaveni, co se ma pouzit?
Jde mi o MAC verzi

diky za info

Jetro [ redakce ] - 23.12.2011 | 10:31   (odpovědět)

To Anonym: Neudelali. Je tam tolik textu, co v samotny hre, navic hromada odbornych vyrazu.

Anonym - 22.12.2011 | 20:34   (odpovědět)

Neud?lali byste i Editor v ?etin??

Anonym - 21.12.2011 | 07:25   (odpovědět)

Tak to abyste u za?ali s heart of the swarm :-)

Jetro [ redakce ] - 20.12.2011 | 15:36   (odpovědět)

To Anonym: Pet tydnu po vydani hry byla cestina hotova, ale uz se na ni delalo par mesicu nazpatek, kdy byla dostupna MP beta. To hlavni na preklad - kampan - ale samozrejme prislo az po vydani.

Anonym - 20.12.2011 | 15:34   (odpovědět)

Jak dlouho vm celkov? trvalo tuto hru p?eloit do ?etiny?

Anonym - 16.12.2011 | 22:27   (odpovědět)

Ale jak vidm, Vy se jste velice dobr tm a zvldte to na 100%. Take bt Vma, pracuju na tom i nadle v?etn? Heart of the Swarm. Vak ten tm jak jste te? vm z?stane ne? Tak byste nemuseli shn?t nov tm a mohli v p?ekladech pokra?ovat i nadle :-)

KillerBee - 16.12.2011 | 22:22   (odpovědět)

jen pro info: neel my systm archievement? / sp?ch? kdy mm ?estinu

Jetro [ redakce ] - 16.12.2011 | 21:02   (odpovědět)

To Anonym: No, nevim, jestli bude nekdo tak ochotnej jako my, kdy je momentalne vydana 15. verze cestiny :)

Anonym - 16.12.2011 | 19:35   (odpovědět)

Ale jestli to nep?elote vy, tak ur?it? n?kdo bude pravideln? vydvat nov verze ?etiny na Heart of The Swarm, ne? Ne e bych neum?l anglicky, ale n?jak nesthm p?ekldat a zrove? si vychutnat bojit? :-)

Jetro [ redakce ] - 15.12.2011 | 16:39   (odpovědět)

To Anonym: No, uvidime. Zalezi, jak bude cas a chut a jestli se sezene dostatek lidi.

Anonym - 15.12.2011 | 07:45   (odpovědět)

M?l bych dotaz, jeliko tohle je velice kvalitn p?eklad, ud?lte ho i na Starcraft 2: Heart of the Swarm? Dky moc.

Renglon - 09.12.2011 | 21:51   (odpovědět)

U to mm. Nejd?v odinstalovat to potvrdit a nsledn? vybrat instalovat.

Renglon - 09.12.2011 | 21:48   (odpovědět)

A jak ji tam mm dt? Bu? m? to pe hrt nebo odinstalovat.

P. - 09.12.2011 | 00:04   (odpovědět)

Chtel bych mockrat podekovat za tuhle bezvadne udelanou praci! Cestina je luxusni!!!

Renglon - 06.12.2011 | 21:36   (odpovědět)

Dnes jsem si cht?l nainstalovat poprv ?etinu od Vs. Sthnul jsem soubor a spustil. Program m? dal na vb?r bu? hrt nebo odinstalovat. A j se ptm jak to nainstaluju? A tak jednoduch to nen.

KillerBee - 24.11.2011 | 15:32   (odpovědět)

Ja nemam moc rd ?etinu ve hr?,ale v kampani jo!!
(protoe moc nerozumn p?b?hu)

HellTsuku - 16.11.2011 | 23:42   (odpovědět)

D?kuji za ?etinu.

Panunanumix - 16.11.2011 | 21:32   (odpovědět)

jj moc diky za cestinu :D jen tak dal : )

Radek - 16.11.2011 | 11:49   (odpovědět)

dk moc

HellTsuku - 15.11.2011 | 13:20   (odpovědět)

To Jetro: Dob?e d?kuji za odpov??

Rochas - 15.11.2011 | 12:23   (odpovědět)

To Jetro: SUPER vopred AKUJEM ak by to lo..

Jetro [ redakce ] - 15.11.2011 | 10:05   (odpovědět)

Mel jsem tyden dovolenou a ted se rozkoukavam. Mrknu se na to, a pokud tam neni moc novych textu, tak by to snad tak dlouho trvat nemelo.

HellTsuku - 15.11.2011 | 09:49   (odpovědět)

Kdy m vyjt ?etina na 1.4.2?

tir - 12.11.2011 | 19:00   (odpovědět)

Tak bych rad tu ?etinu nainstaloval kdy asi bude dky za odpov?? a ta ?etina je super

Hejou - 12.11.2011 | 11:53   (odpovědět)

jdete uz s tou cestinou do prd.. :D

TAU - 12.11.2011 | 09:48   (odpovědět)

...vzhledem k tomu ze je Starcraft2 dostupny i pro MACa, nestalo by vymyslet instalator cestiny i pro veri MAC? Dekuji.

Rochas - 10.11.2011 | 10:17   (odpovědět)

Ahojte tie by som rad vedel ako je to teraz s tym prekladom..uprostred hry prisiel patch a cestina je v kely ako dlho potrva asi preklad na 1.4.2
DAKUJEM

Rezolut - 09.11.2011 | 15:09   (odpovědět)

Ahoj, m?u se zeptat kdy bude nejnovej p?eklad ?

gregi50 - 03.10.2011 | 21:36   (odpovědět)

Sorry u to ide ako m.

gregi50 - 03.10.2011 | 19:48   (odpovědět)

Prosm o radu. S preloen aj lohy v kampanie? Tie mi pe v anglickom jazyku a tie s v angli?tine aj typy po?as nahrvania misie.

gregi50 - 03.10.2011 | 19:35   (odpovědět)

Veke DAKUJEM za preklad cestiny na aktulnu verziu. SUPER prca.

JoE - 03.10.2011 | 15:15   (odpovědět)

To Jetro: Dikec uz predem! :)

Jetro [ redakce ] - 03.10.2011 | 09:06   (odpovědět)

To tir: Mozna uz dnes, nejpozdeji zitra.

tir - 02.10.2011 | 22:51   (odpovědět)

Jak to vypad na kdy to asi tak vid stou ?etinou

Honza4545 - 01.10.2011 | 18:36   (odpovědět)

To CAF : I kdy nerad to ?km tak troku souhlasim co takhle brt i novinky z http://eu.battle.net/sc2/en/ ?

CAF - 30.09.2011 | 23:07   (odpovědět)

Jsem zvedav co zase vymyslej za dalsi patch co se jim nebude libyt ale cekam na profesionalni ?etinu do hry je to pekne tezky vybrat ten spravnej soubor a zmenit a nejak se mi neliby SP z pomlckou a MP to se mi ale ja vam to necham je to ve vasich rukach drzim vam palce vam i dalsim hracum ceske i zahranici vm p?eje CAF hra? z klanu Battlefield 2

CAF - 30.09.2011 | 23:04   (odpovědět)

To Jetro: vy jste admin toho webu liby se mi ten to web ale skoda ze to neni jak to maj america 3d obrazky units ten to web by ste mohl aspon vylepsit

JoE - 30.09.2011 | 17:30   (odpovědět)

Ja to rikal :D tak to aby ti nekdo pomohl nebo zvednul naladu :)

tom - 30.09.2011 | 17:11   (odpovědět)

tak abys toho nemel malo dnes dalsi patch :)

Jetro [ redakce ] - 29.09.2011 | 15:08   (odpovědět)

Kdyby to slo, tak se s tim pri kazdym patchi nebabram. Ty \\\"cely\\\" patche 1.2, 1.3, 1.4... jsou vzdycky co do poctu novych textu ci zmen nejvetsi, takze to chvilku trva. Pres rok tu cestinu udrzuju aktualni a nova verze takrka vzdy vysla do dvou dnu od vydani. Holt ted to jeste chvilku zabere. Musite vydrzet.

Joe - 29.09.2011 | 15:03   (odpovědět)

Je mon pout ?etinu z 1.3.6 na 1.4 single kampa?? Jde o to, e pokud se autor?m u do p?ekladu nechce, tak abychom mohli alespo? tu hru dohrt v CZ :) Chpu, e je to otravn a nro?n prce.
Aby se nestalo, e d?ve ne ?etinu na 1.4 vyd Blizz dal patch :/
PS: patche asi nejdou odmtnout co?

Jetro [ redakce ] - 29.09.2011 | 14:36   (odpovědět)

To Romla: Zatim nic, co stoji za rec. Bohuzel v tom jednom souboru je 193 textovych zmen a do toho se mi moc nechce :)

Romla - 28.09.2011 | 20:14   (odpovědět)

To Jetro: Co tam vlastn? p?ibylo za texty? N?co ohledn? nastaven a UI? Jenom m? zajm, jestli je tam n?co novho, co stoj za ?e? ohledn? hran...

Jetro [ redakce ] - 28.09.2011 | 12:39   (odpovědět)

To Urbisek: Blbe, chybi vule :) Neco uz mam, ale to nejhorsi me jeste ceka.

Urbisek - 27.09.2011 | 21:42   (odpovědět)

Tak jak to vypada s tou Cestinou na patch 1.4 ?? prosim ?

Enki - 26.09.2011 | 20:20   (odpovědět)

"

!!! JE NEZBYTN ODINSTALOVAT ?ETINU STEJNM INSTALTOREM, KTERM JSTE PEKLAD INSTALOVALI. PED STAENM NOV VERZE INSTALTORU (?ETINY) NEJPRVE ODINSTALUJTE ?ETINU POMOC TOHO STARHO !!!!!! POKUD VM NEJDE PES VEKEROU SNAHU ?ETINA ODINSTALOVAT, SPUSTE SOUBOR REPAIR.EXE ZE SLOKY SUPPORT. V KRAJNM PPAD? PEINSTALUJTE HRU, O ULOEN POZICE NEPIJDETE !!!

"

Romla - 26.09.2011 | 18:37   (odpovědět)

To Honza4545: Asi ten zp?sob, jak to ud?lat bez repair nikdo nezn nebo to tady ne?te. Ten repair je podle m? docela nekodn, reinstal hry u je v?t otrava, ale jinak to asi nerozchod. J osobn? ?etinu nepouvm, ale ?tu to tady celkem pravideln? a myslm, e nic moc navc, ne je napsno nad koment?i, se asi nedozv. Ptala se tady na to u spousta lid, proto je to uvedeno tu?n? mezi vyk?i?nky.

Honza4545 - 26.09.2011 | 17:40   (odpovědět)

Tady aby ?lov?k o radu prosil.

Honza4545 - 25.09.2011 | 16:43   (odpovědět)

Omlouvm se za dost zvanou pravopisnou chybu stval sem ve 35 a tak jsem jet? spal u toho psan.

easyyy - 25.09.2011 | 13:53   (odpovědět)

"zakra" to jsou problemy :p

Honza4545 - 25.09.2011 | 11:38   (odpovědět)

Dobr den mm problm odinstaluji ?etinu a zpustim launcher abych patchnul na patch 1.4 jene kdy ho zpustim tak m? to stejn? hls e ?etinu mm odinstalovat kdy tedy zase zpustim instalator ?etiny tak tentokrt m? tam hod monost instalovat take podle toho je ?etina odinstalovna. Neznte n?kdo n?jak ?een jak tento problm vy?eit ani bych to musel dt p?es repair ?

Urbisek - 24.09.2011 | 23:56   (odpovědět)

Ahoj chci se zeptat jestly ta cestina pro patch 1.4. bude tak dokonce tohoto mesice . diky za odpoved .

ALL - 22.09.2011 | 18:42   (odpovědět)

jj VIMOL SOM SI DIKY SOM RAD E NA TOM PRACUJETE

Jetro [ redakce ] - 22.09.2011 | 16:34   (odpovědět)

To ALL: V tomhle patchi pridali dost novych textu, takze to nejaky cas zabere. Kdy to bude presne, ted netusim.

ALL - 22.09.2011 | 13:36   (odpovědět)

?avky kedy bude cz na patch 1.4 ?? PLS PLS

Jata [ redakce ] - 18.09.2011 | 11:18   (odpovědět)

To December: Je t?eba si zapnout v nastaven titulky.

December - 18.09.2011 | 09:32   (odpovědět)

mam asi chybu ale me se v kampani nezobrazuji titulky pri mluveni

Jetro [ redakce ] - 18.08.2011 | 13:28   (odpovědět)

To Kuf: Nic tam neni. Planej poplach tveho antiviru.

Kuf - 18.08.2011 | 13:27   (odpovědět)

v nejnovejsi verzi cestiny je vir

moshmir - 03.08.2011 | 18:18   (odpovědět)

Dobra uznavam, ale asi to zarazi kazdyho kdo se nevyzna v leteckem inzenyrstvi a stejne bych rekl ze lepsi preklad je trup, kostra letadla, plast letadla , povrch atd, ale to je na vas jestli lidsky preklad nebo terminologicky presny

Jetro [ redakce ] - 31.07.2011 | 19:43   (odpovědět)

To moshmir: http://cs.wikipedia.org/wiki/Drak_letadla

moshmir - 31.07.2011 | 19:18   (odpovědět)

Zdravim upozornuji na chybku v kapmani ve zbrojnici je v popisu upgradu banshee chybka...drak banshee je vyroben ze.....misto drak ma byt snad trup...verze 1.3.6

stir - 29.07.2011 | 22:44   (odpovědět)

nen to lehk co

Jetro [ redakce ] - 29.07.2011 | 18:25   (odpovědět)

To Avatar: Az bude, tak bude.

To Prek: Proc to nejde, se tu probiralo xkrat, staci procist tuhle diskuzi.

Drakan - 29.07.2011 | 18:19   (odpovědět)

Dohraj kampan a uninstal cestiny

Prek - 29.07.2011 | 17:57   (odpovědět)

Dobr den, nen monost o vytvo?en druh verze ?etiny kde by byli anglick nzvy jednotek? ja vm e je to jen o zvyku ale t?ko se mi orientuje v multiplayeru a nechci po vs abyste upravovali i texty ve hre v?bec mi nebude vadit kdyz raynor bude mluvit o supech a budu mt verzi kde ve h?e to bude vulture

Avatar - 29.07.2011 | 17:00   (odpovědět)

Kdy sem u kone?n? dte verzi ?etiny pro verzi 1.3.6?

Jetro [ redakce ] - 29.07.2011 | 08:39   (odpovědět)

To SFjunior: Kdyz na to bude cas a chut, tak se to objevi v dalsi verzi cestiny po vydanem patchi.

SFjunior - 29.07.2011 | 07:55   (odpovědět)

Dobr rno :)

Chcel by som sa spta? preklada?ov ?etiny ?i by nemohli preloi? v nastaven hry, ovldanie, aby sme tomu mi antitalenti jazykov rozumeli. Ur?ite tam je zopr vec, ktor by bolo dobr vedie?, aby sme si zjednoduili ovldanie. akujem !

Zip81 - 27.07.2011 | 03:40   (odpovědět)

pro? nejde kampa? v ?edtin???

panUzasmak - 21.07.2011 | 22:03   (odpovědět)

diky moc (uz me ti blizzardi s tema patchema zacinaji srat)

Tychus - 21.07.2011 | 21:48   (odpovědět)

to Jetro : D?kuji...

Lukas - 21.07.2011 | 21:42   (odpovědět)

to Jetro : akujem :)

Jetro [ redakce ] - 21.07.2011 | 21:37   (odpovědět)

Muzete stahovat...

Baku - 21.07.2011 | 18:22   (odpovědět)

My ti v??ime!!! Jako PredYmu p?i sexu xDDD

stir - 21.07.2011 | 18:08   (odpovědět)

V??m e to zdrn? vy?e a dneska to dod?l

Jetro [ redakce ] - 21.07.2011 | 16:05   (odpovědět)

To Lukas: Nebyl by to problem, ale vyskytly se nejake technicke problemy...

Lukas - 21.07.2011 | 16:02   (odpovědět)

To Jetro : dfam,e sa ti to podar ete dnes stihn? :)

Jetro [ redakce ] - 21.07.2011 | 15:53   (odpovědět)

Snad dneska, ale nic neslibuju.

stir - 21.07.2011 | 10:39   (odpovědět)

Kdy bude nova verze ?etiny

Jetro [ redakce ] - 29.06.2011 | 11:15   (odpovědět)

To Chexter: Pri logovani ve hre je to napsany v levym dolnim rohu.

Chexter - 29.06.2011 | 11:12   (odpovědět)

je mi to blb ale jak zjistim jakou mam verzi hry
dekuji

Romla - 23.06.2011 | 22:51   (odpovědět)

To Vojtond: Sp bych ?ekl, e jin ne engb verze nejsou, resp. evropskou verzi tady pouv skoro kad, take pokud ti to na n nefunguje, tak bude chyba asi n?kde jinde.

Vojtond - 23.06.2011 | 19:57   (odpovědět)

Takov dotaz, engb verze t?chto ?etin nejsou? Jestli ano, tak kde? :)

Conpuerus - 09.06.2011 | 16:40   (odpovědět)

Nebylo by mon ud?lat ?etinu i pro Macovou verzi?

RASTR - 06.06.2011 | 21:16   (odpovědět)

asi blbej dotaz ale jak zjistim jakou mam verzi hry stahnul jsem tu posledn ?etinu a psalo mi to byla nalezena nekompatibilni verze hry instalace patche nen mon co s tm?

Aklain - 06.06.2011 | 00:59   (odpovědět)

nemate si to zasirat cestinou.... dobre vam tak :D

Raptor - 05.06.2011 | 21:10   (odpovědět)

To Jonyx: Neni :-) Proste hra byla odinstalovana, ale zustal zaznam ze cestina je nainstalovana :-) Installer by mel zahlasit chybu a nabidnout reset. Jakou presne chybu ti vypise? Vcetne chyboveho cisla.

Jonyx - 31.05.2011 | 19:38   (odpovědět)

J jsem nainstaloval hru, sthnul posledn patch (tj. 1.3.4) a pak sthnul posledn verzi ?etiny. Kdy potom spustm ten jedin exe soubot, kter v raru je... tak mi vyjede oknko, kde je bu? Hrt nebo Odinstalovat. Kdy dm hrt, ?esky ve h?e nic nen a odinstalovat nefunguje (jak by mohlo, kdy tam nikdy dn jin ?etina nebyla). Nen to divn? :)

jjiri - 27.05.2011 | 18:59   (odpovědět)

uuioip h.kuiurun=?j?nu ztdj=r

hans - 25.05.2011 | 18:21   (odpovědět)

Takze dekuji vsem za perfektni preklad a reinstal hry diky moc jste profici

hans - 25.05.2011 | 18:11   (odpovědět)

lol pres repair to vypada na dobrych 6 - 8 hod to si delate srandu

hans - 25.05.2011 | 18:09   (odpovědět)

Muzete me prosim poradit jak nainstalovat patch a cestinu ? Mel jsm veris 1.3.3 odinstaloval jsme dle pokinu stejnym editorem a ejhle nejde mi ani patch do hry ani cestina nic jen mi to hlasi ze musim odiinstalovat cestinu kteroa uz tam davno neni

Jetro [ redakce ] - 25.05.2011 | 11:49   (odpovědět)

Nova verze cestiny je na nasem ftp (viz odkaz vyse). Enjoy.

Pawlig - 25.05.2011 | 11:45   (odpovědět)

To udh: taky se p?idvm :)

udh - 25.05.2011 | 11:05   (odpovědět)

Musm pochvalit Jetra jak se star o ?etinu !

Pawlig - 25.05.2011 | 10:20   (odpovědět)

Je tam jen jedna n?jak lehk prava zobrazen eb??k? :) J osobn? si myslm e by tam textov zm?ny bt nem?li :) Jinak super rychl reakce :))) to se mi lb :)

Jetro [ redakce ] - 25.05.2011 | 10:15   (odpovědět)

To Pawlig: Heh, dik za info, ze vysel patch :) Pokud tam toho nebude moc, tak je mozne, ze bude nova verzi po obede. Ale nic NESLIBUJI.

Pawlig - 25.05.2011 | 10:11   (odpovědět)

Hoj, mohu se optat kdy bude ?etina fungovat na ovou verzi 1.3.4? U sem si n V naprosto DOKONAL p?eklad zvykl e bych to v angli?tin? ani hrt necht?l, navc bych tomu tak nerozum?l...Mm dneska posledn den neschopenku a cht?l sem ho propa?it starcraftem :( jene blizzard vydal update hru a nem?u to hrt ?esky :( Tomu se ?k opravdu pech :(

Honza3 - 23.05.2011 | 21:33   (odpovědět)

To Tom: alespon se nauc cist, napsal jsem ze jediny WoW nehraju. zahrat jsem si chtel starcraft jen pro ukraceni volneho casu. samozrejme, ze nebudu mit problem s anglictinou ale nebudu z toho mit takovy prozitek jako s cestinou. budu si tpo muset v hlave prekladat a to je vzdycky otrava. koncim diskuzi. smazte moje prispevky a delejte ze jsem tu nikdy nebyl. DEKUJI VSEM ZA POMOC.

Tom - 23.05.2011 | 20:06   (odpovědět)

To Honza3: tak pak nechapu kdyz je to blbost a okopirovana jednicka,proc ji chces hrat??? :-) a kdyz nekdo hraje nesmysl jako je WoW a cpe mesicne boby a pak nema na hru ktera ho stoji vlastne jen pocatecni investici,tak nechapu proc tady becis ze jsi jim dal hromadu prachu to trochu nechapu :-)

Honza3 - 23.05.2011 | 20:00   (odpovědět)

Ono se to netyka jen filmu, ale o to tady nejde. Jde o to, ze jsem blizzardu nastrkal tolik prachu a nedockam se ani zadneho poradneho zlepseni ve starcraftu 2. Fakticky jenom okopirovali 1, pridali par novejch jednotek a to je tak vsechno. mam koupene vsechny warcrafty (krome world of warcraft), starcraft 1 a abych utracel litr kvuli trochu zlepsene jednicce, no nezlobte se na me ale nejsem blazen. navic penize nepadaji z nebe.

Romla - 23.05.2011 | 19:52   (odpovědět)

To Honza3: To si trochu plete s filmy, ne? Jinak j t? nesoudm, ale nediv se, e tady nedostane podporu k ?etin?, kdy nem oficiln verzi. Mus si to n?jak rozchodit sm.

Honza3 - 23.05.2011 | 19:44   (odpovědět)

a jenom mezi nami, to ze jsem to stahnul z ulozto jsem nic neporusil, kdybych tahal z torentu tak bych se dopustil piratstvi a ano, to je trestne,ale z ulozto to trestne neni, trestne je to na ulozto nahravat, takze ty kecy o tom ze jsem pirat si nechte pro nekoho jineho

Tom - 23.05.2011 | 19:40   (odpovědět)

To Honza3: ano Honziku uhadnul jsi,koupil jsem si to na pulnocnim prodeji :-)

Romla - 23.05.2011 | 18:42   (odpovědět)

To Honza3: Ne Honzo, nikdo na t?chto strnkch si SC2 jet? nekoupil, ty bude mon prvn...

Honza3 - 23.05.2011 | 18:36   (odpovědět)

To Tom: a ty sis to urcite koupil :)

Tom - 23.05.2011 | 17:26   (odpovědět)

To Honza3: protoze jses pirat a piratum cestina nejde :D

Honza3 - 23.05.2011 | 15:32   (odpovědět)

To Jetro: no to nvm jestli mam original eu verzi, ale stahnul jsem to na ulozto a kdyz dam vlastnosti exe. souboru a dam verzi tak se mi tam zobrazi 2.1.2.1631. nebo jak jinak mam zjistit verzi hry?

Jetro [ redakce ] - 22.05.2011 | 21:53   (odpovědět)

To Honza3: Nic jako 2.1.2 neexistuje. Mas original EU verzi?

Honza3 - 22.05.2011 | 21:44   (odpovědět)

lidi, nejde mi zadna z techto cestin ze pry nebyla nalezena spravna verze hry
nejspis mam vezri 2.1.2, kde na ni mam stahnout cestinu?

Honkl - 13.05.2011 | 20:00   (odpovědět)

Pecka odinstaloval jsem ale nejde nainstalovat next patch tak OMG

Leffi - 11.05.2011 | 21:03   (odpovědět)

jn no, jsem musel stehovat gamesu na jinej disk, protoze ten starej uz se zadira, ale na konec se musel reinstalovat pac cestina nesla odinstalovat

Jetro [ redakce ] - 11.05.2011 | 21:01   (odpovědět)

To Leffi: Nejde, instalator si nainstalovanou hru najde sam.

Leffi - 11.05.2011 | 19:17   (odpovědět)

V instalatoru nejde menit cesta ze? Nebo jsem to prehledl?

grand - 11.05.2011 | 17:16   (odpovědět)

svine:vlez nam na zada (tj slusne receno *** ** **** ******** ****)

Neithy - 11.05.2011 | 16:25   (odpovědět)

To Jetro: Soooo Evil ^^

Khenyk - 11.05.2011 | 15:50   (odpovědět)

BFU brain0r :D

Jetro [ redakce ] - 11.05.2011 | 15:47   (odpovědět)

To SVINE: Pro takove jako ty jsme do instalatoru zavedli pojistku, aby jim to updatovat ani neslo ;)

Romla - 11.05.2011 | 15:41   (odpovědět)

To SVINE: D?kujeme za nzor a nashledanou.

SVINE - 11.05.2011 | 15:38   (odpovědět)

Hajzlove...kdyz odinstaluju cestinu tak to stejne nejde updatnou...tady si uz nestahnu nic kreteni!

Aklain - 29.04.2011 | 01:35   (odpovědět)

odinstaluj cestinu

Drobiss - 29.04.2011 | 01:24   (odpovědět)

cago potreboval bych poradit jak zmenit jazyk ve hre na eng

Kamikaze - 17.04.2011 | 16:40   (odpovědět)

Aha, take sem si to jenom patn? otev?el, omlouvm se. ;-) U to mm nainstalovan a b? to.

Kamikaze - 17.04.2011 | 16:38   (odpovědět)

Zdravm, tohle mi pe kdy spustm tu ?etinu:
! E:\Download\StarCraftII_CZ_1.09.rar: Neo?ekvan konec archivu
! E:\Download\StarCraftII_CZ_1.09.rar: Nesouhlas CRC v StarCraftII_CZ_1.09.exe. Soubor je pokozen
! E:\Download\StarCraftII_CZ_1.09.rar: Neo?ekvan konec archivu
! Nelze spustit soubor "C:\Users\kami\AppData\Local\Temp\Rar$EX24.137\StarCraftII_CZ_1.09.exe"
p?edchoz verze se mi instalovali normln?. M?ete mi poradit? Dky.

Marv - 17.04.2011 | 15:18   (odpovědět)

Omlouvm se byl to plan poplach. Dneska jsem sthl nov?j virovou databzi a u to ned?l a pro jistotu jsem to ov??il Avastem a Nodem a nic to nenalo.
Jet? jednou se omlouvm za plan poplach.

Kelmar - 15.04.2011 | 16:03   (odpovědět)

P?einstaloval jsem a jede v poho... diky za pomoc

Jetro [ redakce ] - 14.04.2011 | 08:41   (odpovědět)

To Kelmar: Tak zkus Repair.exe ze slozky Support, nebo posledni moznost je hru preinstalovat.

To Marv: Delame to stale stejnym zpusobem uz od prvni verze. Vir tam na 99 % nebude.

Kelmar - 14.04.2011 | 07:13   (odpovědět)

Nejde mi nainstalovat ani stara ani nova ?etina, take ji nemuu odinstalovat. pie: Byla nalezena nekompatabiln verze hry. Instalace patche nen mon.
A kdy patchuju tak pie e je nainstalovana stara verze ?etiny.
Promi?te, e s tim otravuju, ale rad bych si zas zahral.

Marv - 14.04.2011 | 00:43   (odpovědět)

Nechci udelat poplach ale muj antivir nasel v posledni cestine vir 'TR/Fraud.Gen2 [trojan]'. Pouzivam AVIRU. Mozna je to planej poplach.

Jetro [ redakce ] - 13.04.2011 | 22:07   (odpovědět)

To Kelmar: Odinstaluj starou cestinu tim samym instalatorem, kterym jsi ji nainstaloval.

Kelmar - 13.04.2011 | 21:44   (odpovědět)

Nejde mi nainstalovat tento patch... pe to, e mm odinstalovat ?etinu, co jsem proel vse co jsem nael (?etiny) a odinstaloval jsem, kdy jsem se pokusil nainstalovat novou ?etinu 1.3.2, tak mi to hls : Byla nalezena nekompatabiln verze hry. Instalace patche nen mon. Kdy spustm patcher, tak to pe, e mm odinstalovat tu ?etinu. Sem v kruhu a u m? nic nenapada jak to zpravit. Prosm pomozte.

Kelmar - 13.04.2011 | 19:51   (odpovědět)

Mm ?ekat ne se ud?la jinak si nezahraju?

MUHAHAHAHAHA - 13.04.2011 | 11:09   (odpovědět)

Von u je novej pa? take sm?la kmo mus se ud?lat nov ?etina.

Kelmar - 13.04.2011 | 07:21   (odpovědět)

Ahoj stahl jsem si 09.04.2011
- Dokon?ena nov verze ?etiny v1.08
Co novho:
- P?eklad upraven na aktuln EU verzi 1.3.1
- Staen ?etiny: z naeho ftp
A naisntaloval jsem to. ?etinu jsem p?edtm nem?l, ale stejn? po jejim nainstalovani mi to pie abych ji odinstaloval a kdy tak ud?lam stejn? to pie abych to odinstaloval a nechce m? to pustit hrat starcraft pls pora?te.

Mizzin - 11.04.2011 | 10:15   (odpovědět)

Jetro: Aha. Dky za odpov??. Myslel jsem si to. Jen jsem se cht?l ujistit, zda tam nep?ibylo i n?co jinho. :-)

Jetro [ redakce ] - 10.04.2011 | 11:30   (odpovědět)

To Mizzin: Dost veci primo v rozhrani Battle.netu - grandmaster liga, nove veci pri sledovani replayu, hodnoceni uzivatelskych map v ramci jakehosi zebricku (to jsem ale ve hre nenasel - dalsi patch?) atp.

Mizzin - 09.04.2011 | 21:55   (odpovědět)

jo, jmno ?tu je v podob? mail adresy...

TurajsCZ - 09.04.2011 | 20:43   (odpovědět)

aha u to jde asi chyba v p?ekladu :)
Jmeno u?tu = emailov adresa?

TurajsCZ - 09.04.2011 | 20:28   (odpovědět)

Zdarek lidi mam problem.. reinstaloval jsem windows nainstaloval StartCraft2 stahl vekere patche nainstaloval cz zapinam hru...mrknu opet na intro... zadam si svuj nick ale nemuu se p?ihlasit bo mam poli?ko p?uhlsit ede :( aktivovanou hru jsem ji mel tak kde je problem? Musim si stahnout toho klienta? 7gb? si u nejak nepamatuji

panUzasmak - 09.04.2011 | 19:56   (odpovědět)

diky diky diky moc za novou verzi cestiny skvela prace

Mizzin - 09.04.2011 | 18:31   (odpovědět)

M? by docela zajmalo, jak texty navc se tam objevily? N?co v rmci kampan?? Nebo jen n?jak nov obecn v?ci v menu?

Antus - 09.04.2011 | 17:34   (odpovědět)

Dekuji Ti prevelice a mnoho tisicu dalsich jiste take.

Tychus - 09.04.2011 | 16:38   (odpovědět)

D?kuji pn velkomon!!!!! Pnbu ti to oplat na d?tech....

MUHAHAHAHAHA - 09.04.2011 | 16:11   (odpovědět)

J Z TOHO SNAD ZELIM

Zerglink - 09.04.2011 | 14:54   (odpovědět)

Diky a diky Jetro.

Tychus - 09.04.2011 | 14:45   (odpovědět)

To je jasn, vechno m sv?j ?as...

MUHAHAHAHAHA - 09.04.2011 | 14:33   (odpovědět)

To se ned j se musim dvat kadch 5 min. na to jestli tu u nen ta ?etina. :)

Pepa_z_depa - 09.04.2011 | 13:36   (odpovědět)

Jetro: I kdy na novou verzi CZ nedo?kav? ?ekm, nenech se nmi ovliv?ovat :). V klidu ji p?elo, testni, dn sp?ch... my po?kme ;)

g - 09.04.2011 | 12:38   (odpovědět)

g

Jetro [ redakce ] - 09.04.2011 | 12:12   (odpovědět)

Jestli mi nejakou nahodou dneska nespadne net, tak to bude. Je toho proste vic, nez jsem cekal, ten patch 1.3.0 pridal dost novych textu, ktere musim prelozit. Pak to jeste kratce testnu, jestli je cestina v poradku a pak ji zverejnim.

dan - 09.04.2011 | 11:20   (odpovědět)

to je dobre bo sem to hrl po dlouhe dobe a vubec se nevyznam v tech upgadech... tak snad to bude tento vkend

Polop - 09.04.2011 | 11:14   (odpovědět)

J bych taky rd ?etinu ale neche Jetra si d?lat sv. Bu?te rdi e na ni v?bec pracuje.

PS: Mohlo by to bt u dneska? (ta CZ) :D

Romla - 09.04.2011 | 10:56   (odpovědět)

To dan: Na kad patch se p?ekld, te? to bylo zpod?n, protoe Jetro byl v zahrani?.

dan - 09.04.2011 | 10:45   (odpovědět)

budete jeste prekladat na dalsi patche?

MUHAHAHAHAHA - 09.04.2011 | 09:58   (odpovědět)

No kde to vzne.

Polop - 08.04.2011 | 18:34   (odpovědět)

Jetro d?lal jsem si takouvej kvz ale nevm jak jej vyut. Kvz se hlavn? zakld na SC2 (P?b?hu, Historii, MP a Ostatn :D)

Nwm ale jak ho vyut tak se ptm a kdytak bych ho poslal vm a vy ho dali na web za nijakm ?elem :D

Polop - 08.04.2011 | 18:31   (odpovědět)

Jist? se ti to povede dnes :D "Kdo v?? tomu se sny pln" Moje ?kanka :D

Jetro [ redakce ] - 08.04.2011 | 16:05   (odpovědět)

Ja to myslel tak, ze se budu snazit to stihnout, abych ten volnej vikend mel :) Jinak to holt dodelam v sobotu.

udh - 08.04.2011 | 16:01   (odpovědět)

Vak si odpo?ni ,o vkendu se nepracuje :-) ,hlavn? aby se to n?kdy dod?lalo

Jetro [ redakce ] - 08.04.2011 | 14:38   (odpovědět)

Novych textu na dopreklad je tam vic, nez jsem cekal. Budu se to snazit dneska stihnout, ale nic neslibuju. Nicmene taky bych mel rad volnej vikend... :)

Polop - 08.04.2011 | 13:55   (odpovědět)

Taky se t?m u chci pa?it camping :D

PS: nwm jestli bych se m?l pptat ostatnch ale jestli pak by si m? n?kdo necht?l p?idat :)

(Pokud ano tak moj mail znte: skvara.peta@seznam.cz)

To Jetro: Pokud je nevhodn m?j email zobrazovat zde tak jej vyma :) (n email ale tu ?st :D)

MUHAHAHAHAHA - 08.04.2011 | 13:40   (odpovědět)

Ale Jetro v?era 7.4. psal dnes nebo ztra a dnes teda je ztra 8.4.

TurajsCZ - 08.04.2011 | 13:37   (odpovědět)

Dneska je ( ztra ) take zase a ztra? :D

MUHAHAHAHAHA - 08.04.2011 | 12:51   (odpovědět)

A nevte v kolik dnes bude hotov ta ?etina?

Polop - 07.04.2011 | 19:58   (odpovědět)

:D cestina asi ztra :D

Jetro [ redakce ] - 07.04.2011 | 19:27   (odpovědět)

Drtive vetsine lidi staci spustit ten samy instalator a cestinu jednoduse odinstalovat.

Polop - 07.04.2011 | 17:53   (odpovědět)

Jetro abych si po dokon?en kampan? v CZ (mohl p?edat zptky do ANG verze SC2 musm si jej p?einstalovat nebo sta? vymazat n?jak soubor CZ? Jak to je?

Jetro [ redakce ] - 07.04.2011 | 08:43   (odpovědět)

Cestina bude pravdepodobne dnes, nejpozdeji zitra.

TurajsCZ - 07.04.2011 | 05:30   (odpovědět)

M?la byt prvn tden v m?sci :(

Gortrek - 06.04.2011 | 20:40   (odpovědět)

kdy bude ?etina na verzi 1.3.1

Baku - 05.04.2011 | 12:54   (odpovědět)

To Jerenimo: No n?kde v nastaveni... myslim e game nebo tak... te? nevim... jak bude ?etina zkus to tam n?jak pohledat ;) nebo a budu mit ?as tak ti to napiu ;)

Jerenimo - 04.04.2011 | 12:31   (odpovědět)

Ahoj vimnul jsem si, e v replejch maj hr?i p?mo na ikonch napsan zkratky a j je tam nemm. Nevte, jak si je mm zapnout ? Dky :-)

Patin - 04.04.2011 | 09:43   (odpovědět)

Kdo si po?k...ten se do?k..a kdo bude v??n? p...t tak se nedo?k :-)

TurajsCZ - 31.03.2011 | 19:36   (odpovědět)

to je opravdu maso...?lov?k ?ek na cz a oni zase zdelaj novy patch... to mi ho teda vyndej :D

Baku - 31.03.2011 | 18:11   (odpovědět)

Jet? neni ?etina a vyel dali patch xD

Romla - 28.03.2011 | 20:42   (odpovědět)

To Raptor: Pro? takov reakce? Polop se jenom slun? zeptal... A mimochodem, mn? by teda GUI ve svahiltin? vadilo, i kdybych byl mistr sv?ta. ;-)

To Makiecz: Jist?e, SC2 ti normln? pojede na vem, co m p?ipojen k internetu.

Makiecz - 28.03.2011 | 20:16   (odpovědět)

zdravim ma dotaz mam naistalovany original starcraft2 a odeel mi po?ita?
kupuji novy mohu tam znovu naistalovat starcraft2 bez problemu ? poradte
prosim

Raptor - 28.03.2011 | 08:45   (odpovědět)

To jsou reci jak od petileteho decka :-) CZ na singl, EN na multak. Tak bud anglicky umim a nepotrebuju CZ ani na singl, nebo neumim a jen machruju ze MP jedine v EN. A ja blbec si myslel ze MP je hlavne o umeni hrat. Pokud clovek umi, pouziva zazite zkratky atd tak IMHO muze mit GUI treba ve svahilstine a stejne mu to vadit nebude. Takze ti co tady slintaji jak si specialne na MP daji EN tak maji jen takove hloupe alibisticke kecy a stejne se nikdo neprizna ze ma MP cesky, protoze to neni cool a shodil by se pred ostatnima :-)

Polop - 26.03.2011 | 13:36   (odpovědět)

To jsem rd to abych nemusel m?nit HK mno kadopdn? vyuiju CZ jenom na kampa? a nic vc. ANG je lep hlavn? v multiplayeru :D

Jetro [ redakce ] - 26.03.2011 | 12:53   (odpovědět)

To Polop: Nase cestina klavesove zkratky samozrejme nemeni.

Polop - 26.03.2011 | 11:42   (odpovědět)

Aha take takhle to je :D a jenom pro info kdy bych m?l CZ zm?nil by se mi i Hotkeys u budov a jednotek? jakoe (A) je marine tak aby to nebylo v CZ nap? (M)

Rhododendron - 25.03.2011 | 22:19   (odpovědět)

To white77: Legrace je pro vechny, ale ne kad pochop....

white77 - 25.03.2011 | 21:54   (odpovědět)

debilnejsi napad sem uz dlouho neslysel :)

Rhododendron - 25.03.2011 | 21:30   (odpovědět)

Je koda, e vvoj?i pracuj takhle intenzivn? i p?es?as. Nen mi jasn, jestli si to pnov z Blizzardu uv?domuj, ale tahle hra je tak dobr, e se p?ekld jist? do mnoha jazyk? a koneckonc? i pro pohodu anglicky hrajcch by patche mohly vychzet periodicky: nap?. kad m?sc t?inctho. :-)

Romla - 25.03.2011 | 20:25   (odpovědět)

To Polop: Ne. Pokud chce hrt kampa? ?esky a MP anglicky, mus po dohrn kampan? ?etinu odinstalovat.

Polop - 25.03.2011 | 19:31   (odpovědět)

Existuje ?etina pouze na kampa? a na multiplayer normln? v ENG verzi? p?edem moc dk.

udh - 24.03.2011 | 19:36   (odpovědět)

Romla: To ne ,nj hold sem vyhodil 1300 zbyte?n? (zatm),i kdy trochu ENG umm tak u hran m? cz titulky chyb?j.Dohraju a to bude fungovat a bude ?as :-)
PS: sory e jsem psal p?edtm sprost? ,ale tohle m? doke po?dn? nasr..

Romla - 24.03.2011 | 19:18   (odpovědět)

To udh: Tak to hraj anglicky a a bude v dubnu ?etina hotov, tak si ty anima?ky m?e znovu prohldnout v archivu s ?eskmi titulky.

udh - 24.03.2011 | 19:06   (odpovědět)

Myslte e kdybych to cracknul ,tak by mi ta ?etina fungovala? :-) V dubnu na hran nebudu mt ?as :-(

udh - 24.03.2011 | 19:02   (odpovědět)

To je smutn zrovna kdy mm hru rozehranou ,tak je dal zkurvenej patch tohle je prost? dementn e si ten patch musm sthnout .abych mohl hrat.Kdyby to lo tak tu hru vrtm !

Jetro [ redakce ] - 23.03.2011 | 20:13   (odpovědět)

Roboty je prave az dost :) Vracim se prvni tyden v dubnu.

afro - 23.03.2011 | 19:21   (odpovědět)

jetro tak prijemnu cestu a malo roboty at ses redy na tu cestinu:)

TurajsCZ - 23.03.2011 | 09:01   (odpovědět)

To je kdy? :) ( asi )

Jetro [ redakce ] - 23.03.2011 | 07:38   (odpovědět)

Aktualni cestina nejspis jen tak nebude. Jsem momentalne na sluzebni ceste ve Varsave, takze az prijedu.

xxx - 23.03.2011 | 06:46   (odpovědět)

Kedy sem dte ?etinu na verzie 1.3.0

udh - 19.03.2011 | 13:51   (odpovědět)

Jo ?etina je pardn taky dk. :-)

TurajsCZ - 19.03.2011 | 05:59   (odpovědět)

To TurajsCZ: tak jsem na to p?iel :) jinak cz fakt super :)

TurajsCZ - 19.03.2011 | 00:15   (odpovědět)

To Jetro: Nikde jinde to nejde? j jen e jsem u dl :(

Jetro [ redakce ] - 18.03.2011 | 22:51   (odpovědět)

To TurajsCZ: Po druhe misi se dostanes na Hyperion a tam si ho v Archivu misi muzes prehrat.

TurajsCZ - 18.03.2011 | 22:28   (odpovědět)

zdarek lidi, chci pod?kovat za cz prav? jsem doinstaloval hru nainstaloval cz zaregistroval jsem se... nu koukam na intro ale nela cz tak klik na esc e si najdu nekde v nastaveni titulky... to jsem udelal ale intro se mi znovu nepustilo... a nikde v nastaveni jsem nenael kde se da znovu pustit intro... porad n?kdo?

udh - 13.03.2011 | 17:08   (odpovědět)

Dobr den prej je novej patch ,a na n?m nefunguje ?etina co je na tom pravdy? Chci si zakoupit originlku po zahrn dema ,ale bez ?etiny to nem pro m? cenu kupoat dk za rychlou odpov?d :-)

jarda - 08.03.2011 | 23:18   (odpovědět)

zdravim,tak jsem zakoupil orig ale verze je uz 2.1.2.2159 udelate cestinu i na tohle?je to skvela hra i bez ni ale cestina je cestina :) dik jardik

Antus - 08.03.2011 | 20:50   (odpovědět)

Uz se mi styska po cestine ;-) Kdy bude nove vydani?

JaryN - 07.03.2011 | 17:34   (odpovědět)

Na TL.net foru jsem nael velmi zajmav ?lnek o odstran?n Khaydarin amuletu. M to celkem dost slun ohlas, tak to postuji i tady.

http://www.teamliquid.net/forum/viewmessage.php?topic_id=197571

P.S. Nevte kdo to mohl napsat??

TomTom - 06.03.2011 | 19:32   (odpovědět)

Zistil sem ze nemam originalku

Peter - 04.03.2011 | 12:13   (odpovědět)

Dalsi Patch... To neni mozne. Pomaly kazdy tyzden. Uz ked vidim ze mi chce instalovat novy patch tak rovno vypinam wirelless. Dohravam kampan.

Antus - 03.03.2011 | 23:47   (odpovědět)

Ja sem musim naspat sve diky za cestinu:-) Skvela prace!

Honzas - 03.03.2011 | 10:12   (odpovědět)

cht?lo by to u novou ?etinu

TomTom - 01.03.2011 | 18:16   (odpovědět)

cestiny

TomTom - 01.03.2011 | 18:13   (odpovědět)

kruci mne nejde ani jedna cast

Alfons - 20.02.2011 | 09:24   (odpovědět)

Daj se n?kde sehnat ?esky nzvy jednotek?? Rd bych si je p?e?etl, ale instalovat ?etinu zas nechci.

Alfons - 20.02.2011 | 09:21   (odpovědět)

To Kulel: 98,3% a dostali t??? To by m? stran? vyto?ilo :D. Jinak jako vem co dohrli tuhle skv?lou hru, gratuluji,

Kulel - 19.02.2011 | 23:03   (odpovědět)

Dohral jsem posledni misi, sice az na popate asi, ale stalo to za to ... nadhernej konec. Clovek si jen musi spravne vybrat, kterou obranu vyradi ... pokud jsem vyradil tu druhou, podarilo se mi artefakt nabit max. na 62,5% ... a kdyz jsem vyradil tu prvni, tak uz na prvni pokus jsem dosahl 98,3% ... Novou vyzvou je pro me tezka obtiznost a splnit cile, dane na tuto obtiznost. Ale bude to hodne narocny, protoze ani na normalni obtiznost jsem vsechny ukoly nesplnil. Kazdopadne jeste jednou diky za cestinu, vychutnal jsem si to az do konce :)

Jetro [ redakce ] - 19.02.2011 | 17:25   (odpovědět)

To Kulel: V to taky doufam :)

Kulel - 19.02.2011 | 16:57   (odpovědět)

Diky, Jetro, skvela prace :) Doufam, ze dalsi patch bude nejdriv az za mesic :)

Peter - 19.02.2011 | 14:46   (odpovědět)

To Romla: diki

Jetro [ redakce ] - 19.02.2011 | 14:07   (odpovědět)

Nova verze cestina nahozena...

Romla - 19.02.2011 | 13:52   (odpovědět)

To Peter: Savy z Hyperionu (resp. z Charu) mi normln? fungovaly, jenom z mis mi nely. Na ofiko fru je na ten Hyperion n?jak ochcva?ka, ale mn? to jelo i bez toho:
http://eu.battle.net/sc2/en/forum/topic/1710176497

Kulel - 19.02.2011 | 13:37   (odpovědět)

To Jetro: a kdy budes po obede ? Diky :)

Jetro [ redakce ] - 19.02.2011 | 10:56   (odpovědět)

To Baku: Nekdy po obede.

Baku - 19.02.2011 | 07:32   (odpovědět)

Jetro kdy bude ?etina ?

Jetro [ redakce ] - 18.02.2011 | 16:38   (odpovědět)

To Peter: Zkus jeste nahrat nejaky save z Hyperionu, ne primo z mise. To by melo jit. A kdyz ne, tak to nastve...

Peter - 18.02.2011 | 16:30   (odpovědět)

Super. To ma potesili. 10 hodn hrania naviac .......

Jetro [ redakce ] - 18.02.2011 | 16:21   (odpovědět)

To Peter: To neni problem cestiny, viz aktualni novinka na webu.

Peter - 18.02.2011 | 16:17   (odpovědět)

Ako to spravit aby mi tie SAVE isli ? Presiel som velkou castou hry a nechce sa mi to hrat znovu. Skusal som repair ale nepomohlo to.

Jetro [ redakce ] - 18.02.2011 | 16:03   (odpovědět)

To Peter: AUTOSAVE ti nepujde ani s novou verzi cestiny. Pise se to v poznamkach k tomu novymu patchi.

afko - 18.02.2011 | 15:30   (odpovědět)

cus. jo cestinu sem pak nasel . byli to nervy . a dneska zase patch no to me poser.

Peter - 18.02.2011 | 15:28   (odpovědět)

Nainstaloval som si cestinu 1.2.1. Teraz mi hra nainstalovala PATCH 1.2.2 a tym padom mi nejdu AUTOSAVE pozicie ktory sa ulozili s cestinou. Planujete spracovat cestinu pre PATCH 1.2.2. ? Budem vam vdacny

Jetro [ redakce ] - 18.02.2011 | 08:45   (odpovědět)

Zabit malo, oni vydali po dvou dnech novy patch :/ Dik za info, pokusim se behem dneska pripravit i novou verzi cestiny.

Raca3D - 18.02.2011 | 08:08   (odpovědět)

Zdravim, osobn? se mi stalo to sam co popisuje Rhododendron ... nabdce start /Starcraft 2/ odinstalovat ?etinu n?co prob?hlo, ale stle Starcraft update hlsil ?etinu, pot jsem zkusil op?t spustit instaltor ?etiny a hle instaltor hls, e je ?etina nainstalovna....tak jsem dal odinstalovat a ve bylo v pohod?...jinak dky za ?etinu a tak hlsm nekompatibiln posledn ?etinu...S pozdravem Raca3D

Rhododendron - 18.02.2011 | 07:06   (odpovědět)

Pro Jetro: Dky za radu, repair.exe zafungoval. Sice mu to trvalo dle ne 40min. (pak jsem zanechal sledovn a el spt), ale rno bylo hotovo. Pot prob?hla instalace patche u normln?. Jene dolo k neplnovanmu p?ekvapen: mm novou verzi 1.2.2.17811. Take ?etina 1.06 nen funk?n, ale j si rd po?km, v p?eklad je vynikajc. Jet? jednou dky.

Jetro [ redakce ] - 17.02.2011 | 21:20   (odpovědět)

To Rhododendron: Je tu par moznosti, co bys mohl vyzkouset:

1) spustit Repair.exe, aby uvedl hru do puvodniho stavu
2) Smaznout z registru flag "patchCZ" ve vetvi
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Blizzard Entertainment\StarCraft II Retail
nebo pokud mas x64b system tak
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Blizzard Entertainment\StarCraft II Retail
3) Pokud nepomuze ani jeden z vyse vypsanych bodu, bohuzel budes muset hru nejspis preinstalovat (snazili jsme se prijit na to, proc to nekolika lidem pri odinstalaci blbne, ale cestina je testovana na x pocitacich a nikde problem nebyl).

Rhododendron - 17.02.2011 | 20:55   (odpovědět)

Mm takovou otze?ku: Starcraft2 mm originl. Posledn patch hry na 1.2.0. Na tento jsem instaloval ?etinu verzi 1.05. Dnes mi po startu hry bylo oznmeno, e si mm odinstalovat ?etinu, protoe se hra bude povyovat. Dobr, mrkl jsem do readme.txt a ?etinu jsem instaltorem 1.05. odinstaloval. No, na m?j vkus to lo dost rychle, ale asi to ud?lali ikovn?. Take po restartu PC jsem op?t nechal nab?hnout SC2 a ejhle... op?t stejn hlka: mte nainstalovanou ?etin........ a tak do zblbnut dokole?ka. Nechce se mi reinstalovat SC2, neznte n?kdo ?een? Nebo odhal chybu v mm postupu? D?kuji za snahu.

Jetro [ redakce ] - 16.02.2011 | 20:26   (odpovědět)

Nahore v clanku je odkaz na stazeni (modre zabarven). Je tam kazda verze cestiny.

pensilvania - 16.02.2011 | 20:12   (odpovědět)

to afro )) on j asi p?ed?lal z t 1.5 t?eba...

afro - 16.02.2011 | 20:05   (odpovědět)

To Jetro: jo a kaj sju sehnal?

pensilvania - 16.02.2011 | 20:03   (odpovědět)

j mam problm kdy jsem odinstaloval ?etinu 1.5 p?es instaltor a nainstaloval nov patch, neel mi spustit SP...MP normln? el myslel jsem e se to sprav kdy tam dm ?etinu 1.6 ale taky to nepomohlo

Jetro [ redakce ] - 16.02.2011 | 19:54   (odpovědět)

Prave jsem nahral novou verzi cestiny na nase ftp. Muzete stahovat.

pensilvania - 16.02.2011 | 17:16   (odpovědět)

bude ?etina dnes?

Chicos - 16.02.2011 | 08:21   (odpovědět)

Skoda ze to nejde smazat .. dal bych si facku :-)

Chicos - 16.02.2011 | 07:44   (odpovědět)

Kde najdu ten instalator ?

maco - 16.02.2011 | 03:28   (odpovědět)

ani jedna nejde co to je?

Andy - 11.02.2011 | 16:26   (odpovědět)

To Janci: Ned. Kup si originl.

Janci - 10.02.2011 | 19:02   (odpovědět)

Zdravm.Mm problm se sput?nm Starcraft II. D se hra (single player) spustit bez zadn cd kl?e - bez registrace?Dk za odpov??

Romla - 09.02.2011 | 21:21   (odpovědět)

To Kesl: 2.1.2.1631 nen verze hry, ale podle Googlu to vypad mon na verzi blizzardho launcheru. Potom mi taky p?ijde divn, e jsi hru koupil za 4,5 litra, kdy i sb?ratelsk edice se u ns prodvala asi tak za 2,5.

Kesl - 09.02.2011 | 19:39   (odpovědět)

To easyyy: To ja mam taky original za 4a pul litra =D a mam aj knisku =D ale nejde me tam ani jedna cestina

KEsl - 09.02.2011 | 19:38   (odpovědět)

To Kesl:

easyyy - 09.02.2011 | 04:11   (odpovědět)

to je zajmav..

m? to vlevo dole po sput?n ukazuje 1.2.0.17326

mm samoz?ejm? originlku a aktuln patch.

Kesl - 09.02.2011 | 01:35   (odpovědět)

2.1.2.1631 -je mozne ze mam tuto vetzi hry =D ? dik

Jetro [ redakce ] - 03.02.2011 | 13:21   (odpovědět)

To Kundislvek: Vyse jsou odkazy takrka na vsechny verze hry. I na tebou zminenou verzi tam samozrejme je.

Kundislvek - 03.02.2011 | 12:46   (odpovědět)

Hele m?e mi tu prosm n?kdo dt odkaz na ?estinu verzi 1.2.0 ?

Alfons - 26.01.2011 | 16:31   (odpovědět)

Ty vole j to normln? nevid?l :D, dik vlastn? za druhou odpov?d

old_one - 26.01.2011 | 16:19   (odpovědět)

Pu, koupil jsem ji na Ukrajin?.

BTW, j na to asi kalu. Ta rutina t h?e sedne pomalu vc jak angli?tina, je to nadabovan opravdu pi?kov?.

Alfons - 26.01.2011 | 16:03   (odpovědět)

To old_one: jenom pro zajimavost, jak ses dostal k rusk verzi?? tady nebude b?n? k dostn ne

Jata [ redakce ] - 26.01.2011 | 15:43   (odpovědět)

To old_one: Po p?ihlen na sv?j ?et na www.battle.net, kde m zaregistrovanou svou originlku, si m?e sthnout i jin jazykov verze pro Evropu, tedy i anglickou, na kterou ji pak ?etina jde nainstalovat.

old_one - 26.01.2011 | 15:32   (odpovědět)

Tak nic, no :-( ...budu muset mknout v rutin?...

To je tak, kdy si n?kdo koup originlku na Ukrajin? :D

old_one - 26.01.2011 | 15:20   (odpovědět)

Mm ruskou verzi (dabing i veker popisky). Bude mi tato verze fungovat?

luk - 18.01.2011 | 23:16   (odpovědět)

Ur?eno pro verzi: 1.1.3 (EU verze)
Verze ?etiny: 1.04
ako to mm stiahnu?????????

Vlada - 15.01.2011 | 16:31   (odpovědět)

To Jetro: Dky za p?eklad je to super hrt ?esky...

Baku - 15.01.2011 | 00:22   (odpovědět)

To Jetro: Dky za p?eklad ;)

Raptor - 14.01.2011 | 19:55   (odpovědět)

To Lord: A on ma jeste nekdo nejaky problem s instalatorem? Jaky konkretne? Napis a uvidime. Cestina v jinem podani nez se soucasnym installerem neni a nebude.

To Baku: Nelze ;-)

Baku - 14.01.2011 | 16:51   (odpovědět)

A co by se stalo kdybych si nahodil ?etinu pro 1.1.3 ?

Baku - 14.01.2011 | 16:17   (odpovědět)

Ok...

Lord - 14.01.2011 | 15:18   (odpovědět)

Mm otzku, jde ud?lat n?jak zip se soubory, kter by sta?ilo p?ekoprovat. S Vam instalatorem m? to nejde...Myslm, e by to hodn? lidem vy?eilo n?kter problmy. Dky

Jetro [ redakce ] - 14.01.2011 | 13:42   (odpovědět)

To Baku: Preklad jako takovej uz jsem zdarne dokoncil. Jeste musime udelat instalator (otazka chvilky) a otestovat, jestli je vse ok. Videl bych to na dnesni vecer, nebo zitrejsi dopoledne.

Baku - 14.01.2011 | 13:38   (odpovědět)

To Jetro: Na jak dlouho to vidi ten p?eklad?

Kong - 13.01.2011 | 20:33   (odpovědět)

To Jetro: Fer.. tak pevne nervy a hodne energie preju ;]

Jetro [ redakce ] - 13.01.2011 | 19:43   (odpovědět)

Pracuju na tom, ale je tam toho na dopreklad docela moc. Tenhle patch proste nebyl zadnej prcek.

viliam89 - 13.01.2011 | 16:48   (odpovědět)

sry za spam ale chcelo byto cestinu :D

Kureal - 13.01.2011 | 12:54   (odpovědět)

Zdravm, nevte, jestli se toto automatick patchovn d vypnout/p?esko?it/zablokovat? T?eba blokovnm n?jakho serveru, ze kterch se patch stahuje ve firewallu? Dky moc!

Jetro [ redakce ] - 12.01.2011 | 18:07   (odpovědět)

To Koumak: Nejdrive behem zitrka.

Koumak - 12.01.2011 | 17:22   (odpovědět)

Kdy se d p?edpokldat nov ?etina na novej patch? Dk

karls - 12.01.2011 | 16:09   (odpovědět)

zdravim lidi hele je novej patch na sc2 cestinu odinstaluju a stejne mi to hlasi ze tam je a blokuje mi to stahnuti patche ma nekdo stejny problem?

Avari - 01.01.2011 | 16:38   (odpovědět)

Mrkni na ESLu

- 01.01.2011 | 01:18   (odpovědět)

id v jenom on, tak se ho zeptej :-)

Grand - 01.01.2011 | 00:05   (odpovědět)

mTvDIMAGA ale id nvm

- 31.12.2010 | 21:19   (odpovědět)

mtwDIMAGA nebo mtwDimaga, nevim

hustysk - 31.12.2010 | 16:39   (odpovědět)

ake ma dimaga meno a id ?? nevie niekdo

Zambie - 31.12.2010 | 03:43   (odpovědět)

To bohous: dakujem za radu ale kupil som si de verziu kedze zjem v nemecku, takze sa to musi dat nejak vyriesit. ;-)

anglicka verzia sa da stiahnut z weu, ale rychlost mojho internetu mi to neumoznuje. :-(

bohous - 31.12.2010 | 00:09   (odpovědět)

sezen si/kup si GB nebo EU verzi.

Zambie - 30.12.2010 | 23:14   (odpovědět)

Ahoj mam taky problem. mam de verziu hry a nejde mi nainstalovat cestina. pise mi to ze bola najdena nekompatibilna verzia hry ale pritom mam nainstalovany patch 1.1.3 kde moze byt problem ?

Bohou - 30.12.2010 | 23:06   (odpovědět)

?etina je skv?l. Jen nechpu pro? proboha p?ekldte nzvy jednotek a budov?
Apeluji na vs vra?e p?vodn nzvy jednotek,budov. s ?etinou se ned hrt.!!
?etina v1.04 funguje bez problmu.

Jetro [ redakce ] - 20.12.2010 | 16:03   (odpovědět)

Cestina by mela jit normalne nainstalovat. Odinstalujte cestinu, nainstalujte ty "radoby" patche (ani se nemeni verze hry) a znovu nainstalujte cestinu. Prave jsem to zkusil a jde to.

hustysk - 20.12.2010 | 15:39   (odpovědět)

myslite ze cestina bude do 2 ledna pretoze vtedy mi konci quest pass a rad by som si zahral kampan v cestine no co uz narobim :(

krab - 19.12.2010 | 14:26   (odpovědět)

... prvn lednov tden. Pokud na PTR p?jde ve dob?e....

milo - 19.12.2010 | 07:23   (odpovědět)

kdy

?etina - 18.12.2010 | 21:32   (odpovědět)

Je nov pe? bude ?etina

Tyfa999 - 18.12.2010 | 19:51   (odpovědět)

Jak to m bt instaltor?

JacK - 16.12.2010 | 14:22   (odpovědět)

Zdravim, mam stejnej problem jako Radek, dnes ( mozna vcera ) vysel naky novy patch, cestinu sem odinstaloval, pote zkousel aktualizovat ale marne. V registrech jak se pise nize PatchCZ uz neni avsak stale me to nechce dale pustit a hlasi ze ji mam odinstalovat. Co s tim ? Popr kde mam hledat naky "pozustatek" po te cestine ??

REDZ - 10.12.2010 | 13:54   (odpovědět)

Prosm m?e m? stm n?kdo poradt ..Nejde to n?jk ud?lat

MaHi - 10.12.2010 | 08:17   (odpovědět)

Americkou tady fyzicky neseene... Leda, e by sis to koupil p?mo p?es Blizzard nebo Ebay... jinak verze hry je napsan dole vlevo v hlavnm menu

Sxcs - 10.12.2010 | 01:43   (odpovědět)

Pls,poradte ako zistim aku mam verziu? (update mam na full, chcem zistit cislo vezie a ci je americka alebo europska) dakujem

REDZ - 09.12.2010 | 23:33   (odpovědět)

Na americk verzi to nelape POMOC!! :)

CainPullo - 07.12.2010 | 00:18   (odpovědět)

p?kn? jsem si popovdal :-) hf a gl

CainPullo - 07.12.2010 | 00:18   (odpovědět)

Tak to vypad na udrbu battlenetu :)

CainPullo - 07.12.2010 | 00:14   (odpovědět)

tak zamrz jen p?i online, pi offline ve ok, vyjmka v avastu je v po?dku, tak nevm...

CainPullo - 06.12.2010 | 23:57   (odpovědět)

Zdrav?ko,
p?i startu satrcraftu mi zamrzne ha?vn okno, kdy po chvilce za?nou hrt dv? zvukov stopy, ve win pe sc p?estal pracovat, tak nevm, jestli jde o kolizi novho patche, kdy jsem p?ed tim odinstaloval cz, p?pdn nvrhy a post?ehy pro ?een uvtm, THX C.P.

Josef - 06.12.2010 | 20:23   (odpovědět)

mam problem.Nejde mi se prihlasit.Chce to po me autorizovany jazykovy balicek.mel sem driv cestinu ale ted uz ji mam odinstalovanou.Muze nekdo poradit?Dik

watkuns - 06.12.2010 | 02:13   (odpovědět)

Tak mam ten stejnej problem jako radek, at delalam co delam , neustale cestina neni odinstalovana...

Luccas - 05.12.2010 | 13:51   (odpovědět)

to Radek: zkus vymazat registry po t ?etin?..m? to pomohlo:-)

Radek - 05.12.2010 | 13:44   (odpovědět)

to Jetro: kouknul jsem a do z? a Repair.exe jsem provedl a v registru patchCZ ve vetvi "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Blizzard Entertainment\StarCraft II Retail" nemm. Mon jsem n?co p?ehldl. Mm samoz?ejme originlku. Hru nespustima ted u ani nejde nainstalovat ?etina 1.04. Mam nov?j verzy hry, jene ta se mi jet? ani nesthla, update je na nula procent, protoe mi furt sk?e hlka, e ?etina nen odinstalovan. Dky za pomoc.

Jetro [ redakce ] - 05.12.2010 | 10:29   (odpovědět)

To Tom: Urcite. Jestli toho bude vic na muj e-mail (sekce redakce)
To Radek: Procti si diskuzi nize, vsechno uz se tam resilo (dej hledat uzivatele Raptor).

Radek - 05.12.2010 | 09:55   (odpovědět)

U nejnov?jho patche mi pe upozorn?n e si mm odinstalovat ?etinu ( mm 1.04), ?etinu jsem odinstaloval, ale k mmu p?ekvapen mi stle instalator upozornuje e mm v instalatoru ?etiny kliknout tla?tko "odinstalovat". Co u je dvno provedeno a tohle tla?tko se mi ji logicky nezobrazuje. Co jsem ud?lal patn?? Hra mi nejde spustit. :-(

Tom - 04.12.2010 | 22:34   (odpovědět)

?etina je super, rychle je nova verze a navic jede jak na me EU verzi tak i na US sb?ratelsk edici bez problmu, pokud m n?kdo problm, tak nvm, ale m? t?eba neel nainstalovat patch a nvm pro?, tak jsem dal StarCraft II - Repair a ve se po 10-20min "samo spravilo" a patch sem instnul a dal si tam ?etinu a sem s ni upln? spokojenej
PS: chcete oznamovat p?eklepy nebo jin drobn chybi?ky?

doubleflip - 04.12.2010 | 21:17   (odpovědět)

j mm sc2 koupenej v itlii, klienta anglickho a odinstalovanou ?etinu a te? p?i instalaci patche to hz sam nesmysln hlky jakoe mluv to na m? italsky (co by nem?lo) e mm spustit eu inglese verzi, kterou mam sput?nou, tak jdu na reinstal...uf...

Jetro [ redakce ] - 04.12.2010 | 11:09   (odpovědět)

To Jerenimo: Ten Public Test Region patch je zatim jen pro US, ne? Porad je pro EU nejnovejsi 1.1.3, na ktery cestina je.

Jerenimo - 04.12.2010 | 10:54   (odpovědět)

Vyel nov update. Kdy asi bude nov verze ?etiny ?

Jetro [ redakce ] - 02.12.2010 | 16:25   (odpovědět)

To Balz: Mas originalni EU verzi?

Balz - 02.12.2010 | 16:02   (odpovědět)

prosim o radu, uz to tu bylo psano ale nebylo vyreseno. Chci nainstalovat cestinu ale pise to ze byla nalezena nekompatibilni verze hry a instalace patche neni mozna. zkousel jsem vsechny cestiny co jsem tu nasel a u vsech porad to stejny. prosim o radu dik

RedZ - 23.11.2010 | 18:05   (odpovědět)

?etina na americkou verzi by nebyla n?jk jsem to nedomyslel a kopil hru ve sttech :D

wurf - 11.11.2010 | 15:29   (odpovědět)

polete to pls i na xzone.cz dk

Jetro [ redakce ] - 10.11.2010 | 10:07   (odpovědět)

Tak jo, nova verze je na svete, muzete vyzkouset.

ZIP - 10.11.2010 | 10:01   (odpovědět)

To Jetro: Jsou ikovn po?tm b?hem pr dn?

Jetro [ redakce ] - 09.11.2010 | 14:57   (odpovědět)

To Jeremy: Nejpozdeji behem zitrka.

Jeremy - 09.11.2010 | 13:55   (odpovědět)

Zdravm, dneska vyel nov update,to jste jist? zpozorovali, mohu mt sm?l dotaz,kdy se odhaduje ?etina?
Dky za odpov?? ;)
S pozdravem
Jeremy

easyyy - 04.11.2010 | 11:07   (odpovědět)

2Josef: Klikni na "start" pak na "spustit" a do okna, kter se otev?e napi "regedit.exe" a enter, pak u postupuj podle nvodu ne

tom - 04.11.2010 | 09:43   (odpovědět)

To Josef: neboj, je ns vc :-) , kadej holt nem?e bejt expert...

Josef - 03.11.2010 | 19:41   (odpovědět)

To Josef: mm visty

Josef - 03.11.2010 | 19:12   (odpovědět)

Ahoj
O pc mm jen zkladn znalosti,te? budu vypadat jak jelito,ale kde najdu ty registry abych tam mohl smazat to co postnul Raptor,na to pot?ebuji norton ? ?i co ? d?kuji

johnny.r - 31.10.2010 | 13:34   (odpovědět)

Omlouvm se, jsem hrozn kot?. Te? jsem si pro?etl diskuzi ne a pomohlo to s tm registrem. Prosm, smate tyto moje 3 p?sp?vky, jdu si nafackovat :))

johnny.r - 31.10.2010 | 13:30   (odpovědět)

Jo, repair.exe jsem tak zkouel a pr dn chyba

johnny.r - 31.10.2010 | 13:30   (odpovědět)

Zdravm,

?etinu jsem si instaloval hned v prvn verzi, v kter vyla. Bohuel, nem?l jsem v posledn dob? v?bec ?as na SC a ani jsem nestihl ?etinu odinstalovat. Kdyz jsem v?era zapnul SC, opatchoval se mi a hra byla v angli?tin?. Tak jsem si sthl nejnov?j verzi ?etiny, ale tam m?u m?knout pouze na "odinstalovat" a pot mi to hod CHYBA 21. Hru jsme zkouel n?kolikrt p?einstalovat, ale problm je po?d stejn. N?jak rada? Rd bych si dohrl kampa? v ?etin?.

Zipo - 30.10.2010 | 13:13   (odpovědět)

Raptor.. bohuzial mi to repair.exe nefunguje spustim to a za boha sa to nepohne an jedna palicka asi mam chybu v instalacii...nic prejdem si to v anj uz som skoro na konci :D ale thx

Mizzin - 26.10.2010 | 12:57   (odpovědět)

nicean: a m v?bec EU verzi hry? :-)

nicean - 26.10.2010 | 12:06   (odpovědět)

ja som skusal vsetky cestiny..ale ani jedna sa mi nenainstalovala..vzdy pise ze je nekompatibilni zo zverziou hry..tak neviem

Raptor - 24.10.2010 | 22:00   (odpovědět)

To Lucas: ehm, asi ne, sorry ;-)

To Zipo: Tak mas mozna warez? Zkus pouzit Repair.exe pred instalaci cestiny.

To - VILDA -: Pokud mas nainstalovanou hru a cestina tam na 100% neni nainstalovana, tak cti v diskuzi nekde nize jak vypnout flag pro detekci instalace. Ale jen pokud mas ciste nainstalovanou hru, jinak si to cele rozeseres ;-)

To bruno192: To same co pisu vyse.

To Lee.Tomas: V jake ceste to mas instalovane? Co mas za antivir?

Wurf - 24.10.2010 | 13:56   (odpovědět)

Super nov verze ?etiny :), jen jestli bych Vs mohl o n?co podat... polete to i do xzone, kde je po?d star verze 1.02 namsto 1.03 dky.

Lucas - 23.10.2010 | 12:24   (odpovědět)

Co tak udelat i instalaci a podporu cestiny i pro MAC OSX ?

l.mraz@centrum.cz

Zipo - 23.10.2010 | 11:38   (odpovědět)

no zdravim .. mam najnovsi patch 1.1.2 co mi stiahol ten updater v hre cize musi byt najnovsi... a vsetky cestiny mi pisu ze mam zlu verziu hry... takze nemozem nainstalovat cestinu... neviete mi niekto pls poradit. THX

- VILDA - - 22.10.2010 | 02:47   (odpovědět)

kdy pustim ?etinu pe to hrt nebo odinstalovat kdy dm odinstalovat tak to pe e nebyla nalezena zloha a? zkusim p?einstalovat hru to sem ud?lal a furt to sam , p?edelou verzi ?etiny jsem odinstaloval mam rozehranou kampa? a bez ?etiny nevim vo co de

bruno192 - 21.10.2010 | 19:06   (odpovědět)

Nemam tam ponuku instalovat cz ina hrat a odinstalovat

bruno192 - 21.10.2010 | 19:05   (odpovědět)

Ahojte ja mam problm ke? som pustil cestinu tak mi napisalo hrat alebo odinstalovat ale hru mam po ENG cz som este neinstaloval

Lee.Tomas - 20.10.2010 | 23:08   (odpovědět)

tak sem to sthnul znova a po?d to sam.

Tom - 20.10.2010 | 16:37   (odpovědět)

Lee.Tomas: Zkus si tu cestinu stahnout znovu, vypada to na poskozeny soubor...

Lee.Tomas - 20.10.2010 | 11:24   (odpovědět)

pe po?d :Sistm Windows nem?e otev?t tento soubor

Jetro [ redakce ] - 20.10.2010 | 10:49   (odpovědět)

To Lee.Tomas: Restartuj PC a zkus to nainstalovat znouvu. Nic jinyho nespoustej, jen instalator cestiny.

Lee.Tomas - 20.10.2010 | 10:32   (odpovědět)

Tak skoum tu novou ?etinu a prdla?ky
akort m? to pe,
Sistm Windows nem?e otev?t tento soubor.vechny p?edchoz ?etiny fungovali perfekn?.
poradte prosm????????? mam WINDOWS 7

Drusik - 18.10.2010 | 20:56   (odpovědět)

Dobry uz to jde :)

Drusik - 18.10.2010 | 20:10   (odpovědět)

Prosim poradte mam verzi hry 1.1.2 a kdyz chci patch nainstalovat napise mi to byla nalezena nekompatibilni verze hry.Instalace neni mozna. Cim to je reps. co mam udelat

Jetro [ redakce ] - 18.10.2010 | 15:51   (odpovědět)

Mate ji tu ;)

Derflan - 18.10.2010 | 14:28   (odpovědět)

uz se blizi? nemuzu se dockat mam rozehranou kampan a nechcu at mi neco utece neprelozene at vim vo co gou v pribehu,diky

Kenny - 17.10.2010 | 12:14   (odpovědět)

To Jetro: Excelent..perfekt.

fanky - 17.10.2010 | 11:23   (odpovědět)

Jetro: Super, d?kujeme ! :-)

Jetro [ redakce ] - 17.10.2010 | 10:58   (odpovědět)

Cestina bude v pondeli.

sady - 16.10.2010 | 22:03   (odpovědět)

jak to vypada s tou cestinou na nov patch ???

Jacob - 16.10.2010 | 08:21   (odpovědět)

To sedou: doufam ze brzo :-P

Kenny - 15.10.2010 | 19:40   (odpovědět)

To gruv: cht?lo by to originl Dvd...lol lol.....

sedou - 15.10.2010 | 18:35   (odpovědět)

nevite n?kdo kdy vyjde ?etina na verzi 1.1.2

Wurf - 15.10.2010 | 17:12   (odpovědět)

To Jetro: GL budu se t?it :), odvdte dobrou prci, jedna z t?ch vc profesionln?jch ?etin posledn doby.

BTW Terran for the win!

Jetro [ redakce ] - 15.10.2010 | 14:50   (odpovědět)

To wurf: Urcite vydame. Od zari uz je cestina volne, takze "kdyz cestina, tak pro vsechny" :)

wurf - 15.10.2010 | 14:47   (odpovědět)

tak co :), jak to vidite.... vydate opravenou ?etinu, kv?li tomu dnenimu patchi? Protoe, takhle to nejde nainstalovat.... :), doufam, ze exklusivn? pro xzone xD, jelikoz jsem to tam kupoval.

gruv - 13.10.2010 | 19:05   (odpovědět)

Lidi, mm problm... mm verzi 1.1.1 ale ?etina mi pe, e mm patnou verzi hry, nevte co s tim je ? :-/

mugil - 10.10.2010 | 20:05   (odpovědět)

Pro vechny mongoly co sem pou jak smazat ?etinu!!!Take ve sloce support je repair .exe.To spus?te a to vm oprav ve ve h?e a mte ?etinu pry?.Vyzkoueno 2x a vdy OK!

Raptor - 07.10.2010 | 20:08   (odpovědět)

To ExYuri: Uz jsem to jednou psal, cti nize.

ExYuri - 07.10.2010 | 18:32   (odpovědět)

To Raptor: kde najdem ten register?

Raptor - 03.10.2010 | 21:25   (odpovědět)

To rachel: Instaluje spatnou cestinu. Pouzij posledni verzi

rachel - 03.10.2010 | 19:45   (odpovědět)


Prosm o pomoc: do hry jsem jsi sthla ?etinu,ale jen zkladn menu hry je ?esk ostatn mm angl.D?kuji za radu.

rachel - 03.10.2010 | 18:30   (odpovědět)

To Goldar: Ahoj mm ten stejn problem ?etinu mm jen e zkladn menu hry je ?esk,u je to m vy?een?

Raptor - 02.10.2010 | 15:50   (odpovědět)

To Agennt: Scrolluj trosku nize, uz jsem to sem psal. Ale jak jsem rekl, smazani zaznamu z registru NEODINSTALUJE cestinu ze hry, je to jen pro pripad ze nekdo reinstaloval hru a nezbavil se predtim cestiny. Pouzijte to jen v tomto pripade.

Agennt - 02.10.2010 | 11:59   (odpovědět)

Pro blbce(me), kde muzu najit ten egistr cestiny a vymazat ho??? Dik.

Gilardo - 02.10.2010 | 11:29   (odpovědět)

No ja si odinstaloval hru, cestina zustala(zapomnel jsem na ni) a pak uz to neslo odinstalovat,naistaloval jsem hru,ale cestina naistalovat nesla(pac byla jako by naistalovana), odistalovat taky ne tak jsem smazal registr o cestine a naistaloval ji pak a funguje to

Raptor - 02.10.2010 | 11:12   (odpovědět)

To Gilardo: Tak doufam zes to udelal jedine v pripade, ze cestina opravdu nainstalovana nebyla, resp reinstaloval si celou hru, jinak si to cele rozeseres :-)

Barbar - 02.10.2010 | 10:58   (odpovědět)

To Jetro: je mon , rad?ji sem to ale uvedl....a rad?ji se i p?esv?d?il dvakrt ne jsme to napsal, vme pro? :)

Jetro [ redakce ] - 02.10.2010 | 10:52   (odpovědět)

To Barbar: Pocitam, ze to cislo je promenna, za kterou hra dosadi hodnotu. V tom pripade je pravdepodobne chyba na strane hry, jelikoz ta hodnota nula tam neni \\\"natvrdo\\\" dana.

Barbar - 02.10.2010 | 10:38   (odpovědět)

Mon jsem nael chybu p?ekladu..vim jsme si to u jednotky Raven v misi s novou kdy jsme ji ovldnu...v popisu samo navd?jc rakety je - "zp?sobuje a 0 bodu plonho pokozen"...( p?itom plon ur?it? d?l)

Gilardo - 02.10.2010 | 10:26   (odpovědět)

Ja si pohrl s registry, n?kde jsem tam vymazal e je cz naistalovan a pak naistaloval novou

Kamil B?lk - 01.10.2010 | 23:21   (odpovědět)

Zdravm! Jde prosm ta ?estina nainstalovat na m?j "MacBooc Pro", kde pa?m SC2 pod OS X???

Dky za info!

killer.exe - 01.10.2010 | 20:52   (odpovědět)

heh, smazal sem hru, znova nainstaloval a po?d je tam star ?estina, kter nejde smazat...

Raptor - 01.10.2010 | 20:11   (odpovědět)

To -ST-: No netesi to ani mne, ale proste stalo se a chybu se nepovedlo nijak reprodukovat. Nove installery maji neco opravene a navic jsou pridane kontroly ktere toto hlidaji. Takze pokud se nepovede udelat zaloha, cestina uz ani nejde nainstalovat.

-ST- - 01.10.2010 | 19:28   (odpovědět)

To Raptor: Si m? nepot?il :D no co nad?lm dky za info :)

Raptor - 01.10.2010 | 19:12   (odpovědět)

To -ST-: V tom pripade preinstaluj hru nebo pouzij repair funkci. Prvni verze cestiny nekterym lidem nezalohovala data a tak ji nejde odinstalovat. Neptejte se mne proc se to stalo, nevim. Na vsech testovanych kompech to probehlo jak melo.

-ST- - 01.10.2010 | 18:49   (odpovědět)

To Bubla: mm mobiln internet a n?kdo se mi napchl na ?slo p?etahuje mi FUP... u jsem to dal k ?een ale to m?e trvat i m?sc...

Bubla - 01.10.2010 | 18:28   (odpovědět)

To -ST-: omfg a to mas jeste vytacene pripojeni???? nebo jak jako dve hodiny? nebo mas wifi a chytas to na vidle? bo vubec nechapu ze muzes met take pripojeni v dnesni svete technologi to ani snad neni mozne

-ST- - 01.10.2010 | 18:18   (odpovědět)

To Jetro: Problm je vtom e mm problmy s netem a patche stahuju cca 2 hodiny jeden...
To Raptor: posledn instaltor ?etiny mi pe e nenael zlohu

Raptor - 01.10.2010 | 16:20   (odpovědět)

To -ST-: Pouzij posledni installer, jsou zpetne kompatibilni, navic stare verze mely bugy.

Jetro [ redakce ] - 01.10.2010 | 16:15   (odpovědět)

To -ST-: Az budu doma, tak se po tom mrknu. Bylo by ale rychlejsi, kdybys celou hru preinstaloval (profily ponechat). Otazka par minut, pokud mas rychlej internet kvuli stahovani patchu...

-ST- - 01.10.2010 | 16:11   (odpovědět)

byla by monost p?idat i p?edchoz verzi ?etiny ke staen, j jsem si sthl novou a zapom?l jsem odistalovat strou, hra nejde updatovat a ?etinu nemm jak odistalovat.

Jetro [ redakce ] - 01.10.2010 | 13:06   (odpovědět)

To CSE_AcDc_CZ: Diskuze nejsou zrovna to prave misto, kam by patrilo cislo uctu. Pokud bys chtel neco poslat, ozvi se mi pls na email (sekce redakce), nejak se dohodneme ;)

CSE_AcDc_CZ - 01.10.2010 | 12:17   (odpovědět)

Jet? jednou d?kuji za ?etinu. Pokud by auto?i uvedli ?. b. . rd jim polu za snahu n?jak ocen?n. Jak jsem si ne p?e?etl, nejsem sm. Snaha se cen a j d?kuji i do budoucna, e budete aktualizovat ?etinu do tto pro m? zatm nejfantasti?t?j Single player hry.

Draken - 01.10.2010 | 09:05   (odpovědět)

To Raptor: p?esn? tak

Jetro [ redakce ] - 01.10.2010 | 08:49   (odpovědět)

Spokojeni? :)

Raptor - 01.10.2010 | 08:43   (odpovědět)

Vy jste jelita, to cekate ze Jetro bude sedet do pulnoci u netu a nahazovat cestinu kvuli par piratum co si ji jeste nestahli odjinud? Kdyz vydrzeli mesic, vydrzi i dalsi den.

Draken - 01.10.2010 | 08:03   (odpovědět)

To mek: a cos ?ekal, krevety? :D

mek - 01.10.2010 | 07:08   (odpovědět)

stle nic to je koda :-(

Goldar - 01.10.2010 | 00:17   (odpovědět)

Vsak psali ze mame cekat az rano....

bubla - 01.10.2010 | 00:13   (odpovědět)

To HALOO: ????

HALOO - 01.10.2010 | 00:07   (odpovědět)

No v piatok sa nepracuje alebo ?o ???

host - 01.10.2010 | 00:05   (odpovědět)

exkluzivita skon?ila a kde nic tu nic :(

Snow - 30.09.2010 | 21:21   (odpovědět)

To Raptor: dk. No v tom p?pad? ?etinu po dohrn posledn mise (takn) kterou jsem nezm?rn? vynechal odinstaluji. P?b?h je p?eloen pardn?m to klobouk dol?, ale ty jednotky m? prost? vad?j. Ale i tak dk!

Vlada - 30.09.2010 | 20:15   (odpovědět)

To Raptor: U to jde hezky ?esky. Dk za radu. Nortona si nechm a na vae ?etiny hold vyjmka, dky za super p?eklad a drobn srandi?ky kuli psmenku.

Vlada - 30.09.2010 | 19:17   (odpovědět)

To Raptor: To je npad ,jdu na to, te? ?ekm a se SC2 nainstaluje a pak z aktualizuje.

Raptor - 30.09.2010 | 19:14   (odpovědět)

To luke: Asi si neprovedl validni odinstalaci cestiny pred reinstalem hry ze? Smazni z registru flag "patchCZ" ve vetvi
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Blizzard Entertainment\StarCraft II Retail
nebo pokud mas x64b system tak
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Blizzard Entertainment\StarCraft II Retail

Ale udelej to jen pokud opravdu mas reinstalovanou hru. A pouzij installer cestiny verze 1.1.1

Raptor - 30.09.2010 | 19:12   (odpovědět)

To Vlada: Tak nevypoustej pachy no, co ti mam rict asi? Norton je proste naprd. Pouzij neco normalniho nebo na cestinu nastav vyjimku. Tecka. Pokuds teda nestahl nekde z warezu zavirovany installer ;-)

Mizzin - 30.09.2010 | 19:00   (odpovědět)

ten prd mus bt mocnej, kdy to slo i program v PC :-D

Vlada - 30.09.2010 | 18:53   (odpovědět)

To Raptor: pro?, po sput?n pachu u do toho nekec.dal npad.

Raptor - 30.09.2010 | 18:50   (odpovědět)

To Snow: Neslo. Pokud chces vedet proc, tak listuj historie diskuze zpet v case.

Raptor - 30.09.2010 | 18:50   (odpovědět)

To Vlada: Ano, je, vyhodit Norton ;-)

. - 30.09.2010 | 18:42   (odpovědět)

Dobr den, viml jsem si, e na JRC prodvaj Starcraft 2 ve dvou verzch. Jedna s anglickm manulem a druh s ?eskm. Rozdl ceny je p?itom zna?n. To je rozdl pouze v t brouurce? Jde nainstalovat na "?eskou" verzi i na tu anglickou Vmi ud?lan ?etina? Jet? bych Vm cht?l pod?kovat za ?etinu do tto hry, protoe bez n bych ani neuvaoval si hru koupit. Budete pokra?ovat v d?ln ?etiny i na nadl patche na hru? Jsem ochoten za funk?n ?etinu i zaplatit. Doporu?oval bych Vm, "pov?sit" na webowky ?slo Vaeho ?tu a kdo bude chtt, tak Vm m?e dobrovoln? p?isp?t. A nebo ?etinu rovnou zpoplatnit a hotovo. J osobn? jsem ochoten za ?etinu zaplatit 100,- K?. Dky

Vlada - 30.09.2010 | 18:41   (odpovědět)

Tak mm problm s ?etinou, pach 1.02 blokuje Norton a kdy Nortonu dam pauzu tak mm na vb?r pouze HRT a nebo ODINSTALOVAT. Kdy HRT tak anglicky a kdy ODINSTALOVAT tak chyba 21. Pacht 1.01 fungoval jen ho Norton blokoval. Je mon n?jak nprava.

Snow - 30.09.2010 | 18:07   (odpovědět)

?etina je samoz?ejm? funk?n! Nevm pro? tu pete n?co o nefunk?nosti, kdy to nen pravda!
Jinak by nebyl na kodu vb?r co vechno chci p?eloit. P?eklad jednotek m? opravdu dost vad a myslm, e bych tento vb?r kde bych si vybral co chci ve h?e po?et?n vyhovoval vc lidem ne jen m?. Nelo by to tedy p?idat do instaltoru ?etiny?

Luke - 30.09.2010 | 16:20   (odpovědět)

"EXKLUZIVITA" pro nefunk?n ?etinu kon? dnes o pulnoci :D no super...

luke - 30.09.2010 | 16:19   (odpovědět)

jinak, samozrejme mam originalni.... spojeno s ostatnimi hrami na mm b.net uctu

luke - 30.09.2010 | 16:13   (odpovědět)

super, ale ta ?etina o?ividn? nefunguje, mam ji primo z xzone... daval jsem ji na novou instalaci SC2... ktera byla nasledne automaticky opatchovana... pri pokusu o instalaci mi nabidne jen "HRAT" a "ODINSTALOVAt". Opravdu super :)... jen, kdyby to slo nainstalovat

Draken - 30.09.2010 | 13:00   (odpovědět)

Tak zitra o pulnoci to sem n?kdo d? Rd bych tomu v??il, ale bu?me realisti..... n?kdy rno. Kdy u ?ekali m?sc tak si po?kaj a do rna ....:D

CSE_AcDc_CZ - 30.09.2010 | 12:15   (odpovědět)

Kdyby si do t ?etiny dali ?slo ?tu, kl?o jim n?kam pr K? polu, protoe v engl. m? to nebav, i kdy n?kter v?ci jsou tam COOL ....-->>
http://www.jpeg.cz/images/189_Guns_N_Roses.jpg
http://www.jpeg.cz/images/528_P9295900.jpg
:) vidim, e tv?rci Starcraft? II nejsou dn sucha?i...:) mon by stlo za to, v ?etin? tohle nep?ekldat:))

Wesson - 30.09.2010 | 11:16   (odpovědět)

Tak kde je link ke stazeni na verzi 1.1.1 :)?

Jetro [ redakce ] - 30.09.2010 | 08:44   (odpovědět)

To Draken: Zitra, k pulnoci konci ta exkluzivita.

Draken - 30.09.2010 | 07:19   (odpovědět)

Chlapy tak dneska pro vechny?

Snow - 29.09.2010 | 18:52   (odpovědět)

Na Xzone je stle star ?etina :( U aby bylo 30tho...

Kyldan - 29.09.2010 | 18:01   (odpovědět)

Vim ze to je trapne a uz se to tu resilo ale i tak se ptam Jak je velkem problem cislo cestiny sladit s cislem updatu patche od Blizzardu Myslim ze nejen me by se v tom do budoucna lepe orientovalo
Napr: Verze Cestiny na EU patch 1.1.1 napr.
Nemusite me hned ale kamenovat :D pokud to neni proveditelny

vcistic - 29.09.2010 | 17:31   (odpovědět)

a je tam po?ad star

Jetro [ redakce ] - 29.09.2010 | 16:19   (odpovědět)

To Gilardo: Pred chvili jsem do Xzone poslal novou verzi cestiny, takze behem dneska ocekavam jeji nahozeni.

Gilardo - 29.09.2010 | 16:12   (odpovědět)

No na Xzone je ted jeste stara cestina

Tom - 29.09.2010 | 15:18   (odpovědět)

To tt: Diky za info. Tak u me se prave ten SAVE nepodari nacist a to uz jsem tu hru i preinstaloval. Uz nevim, co dal, pockam na novou cestinu, jestli to treba nepomuze. A jestli ne, tak se asi strelim, hrat vse znovu, kdyz jsem cca v polovine :-( Jeste zkusim jednu vec - smazat komplet vsechno vc. ulozenych her i nastaveni (posledni pozice je doufam ulozena na BN, tak o ni neprijdu) a znovu provest cistou instalaci, anebo to zkusim na jinem kompu...

Jetro [ redakce ] - 29.09.2010 | 11:30   (odpovědět)

To pet: Bude.

pet - 29.09.2010 | 11:27   (odpovědět)

Bude ?etina uvoln?na 1.10. ?

tt - 29.09.2010 | 11:25   (odpovědět)

2 Tom ja mel taky cestinu pak odinstal a jedu en ale presne pri save mi to hlasi jina verze hry jestli chci pokracovat dam ano a pak se hra odhalsi z BN a zacne loading (prestoze cestina je odinstalovana) vsechny texty pri loading obrazovce jsou CESKY pak najede ale normalne hra (vse jiz EN) a misi dohraji vyskoci prihlaseni k BN a muzu pokracovat dal....samozrejmne pokud chci nejakej aci z terozehrane mise musim si ji zopaknout ale jinak to funguje

ImsiE6 - 29.09.2010 | 02:09   (odpovědět)

Napisu to tady aj keby som nemal. Poradte niekto kde vypnem autosave. ved to je nenormalne kolko mi tych sejvov robi...dakujem

ImsiE6 - 28.09.2010 | 23:42   (odpovědět)

Tom - ja som na to podobne ako ty...tiez cakam. A ked nepojde tak zacnem odzaciatku co uz. Len dufam ze nebude novy patch kazdy tyzden :D

Tom - 28.09.2010 | 19:42   (odpovědět)

To Jetro: V tom pripade se omlouvam a beru zpet. Kazdopadne ja jeste tu novejsi verzi cestiny nemam (cekam, az bude od vas ke stazeni), pokracovat v kampani mi nejde, mam tu starsi cestinu odinstalovanou a SC2 updatovanej na zatim 1.10. Pri nabidnuti odhlaseni z BN a spusteni ulozene hry ve stasi verzi SC2 (1.03) a odklepnuti "ano" se SAVE zacne nacitat a nakonec to zase vyskoci na prihlaseni se na BN vraceni se do menu, a takhle porad dokola :-( V tom SAVEu je ale ulozene nejake info o cestine, protoze pri nacitani (nakonec neuspesnem) je veskery text v cestine... Takze cekam na novejsi verzi CZ, treba se to pak nacte korektne :-)

Jetro [ redakce ] - 28.09.2010 | 14:54   (odpovědět)

To Tom: Jenze to neni chyba cestina, ale obecne toho patche 1.1.0. Navic ja jsem dal normalne v cestine "Pokracovat v kampani" a nemel jsem sebemensi problem.

Tom - 28.09.2010 | 14:44   (odpovědět)

To ImsiE6: Zatim jsem tu ulozenou hru nerozchodil, cekam na 1. rijna, az bude volne ke stazeni nova verze cestiny, jestli to nepomuze. Bohuzel ted vysel jeste novejsi patch, tak se to asi trosku protahne. Kazdopadne doufam, ze ty SAVE pozice pujdou s novejsi verzi nacist a pokracovat v nich, jinak by ta cestina byla k nicemu, pokud by s kazdou novejsi verzi patche musel clovek zacinat kmpan od zacatku :-(

Jetro [ redakce ] - 28.09.2010 | 10:42   (odpovědět)

Nj, Blizzard potesil a vydal dalsi patch :/ Tudiz je potreba udelat i novou verzi cestiny. Predbezne to vidim na zitrek (ale nic neslibuji, jeste jsem se ani do toho patche nepodival), tak budte trpelivi ;)

Kyldan - 28.09.2010 | 09:21   (odpovědět)

To Goldar: Jedna se o tvoji nepozornost update dnes aktualizoval hru na 1.1.1 To se da pochopit po propareny noci :D

Goldar - 28.09.2010 | 04:51   (odpovědět)

Zdravm...
Dnes 28 .9. 2010 pravd?podobn? prob?hla prava starcraftu 2 patche 1.1.0
24. 9. jsem nainstaloval patch 1.1.0 a na n?j nsledn? ?etinu 1.01 ur?enou pro tuto verzi. Ve lo a do tto chvle dob?e, cca 25 hodin hernho ?asu, v kampani jsem pokro?il u na n?jakou 15 misi. Dnes cca v 1:00 rno jsem spustil hru, updater zahlsil, e je nov patch 1.1.0. kter u jsem nainstalovan m?l. ?etinu jsem dle pokyn? odinstaloval, updater aktualizoval verzi hry z 1.1.0 na 1.1.0 (nejedn se o p?eklep). Na ni jsem znova nainstalovat ?etinu ur?enou pro 1.1.0
Problm je ten, e zkladn menu hry je ?esk, ovem to je ve. Kampa? dl pokra?uje v angli?tin?, menu, ovldn, titulky ingame i videa, vude jsou anglick texty.

ImsiE6 - 28.09.2010 | 00:13   (odpovědět)

Tom = ja mam rovnaky problem...pri hrani save hry sa musim odpojit od battle netu...inak nemozem pokracovat..co mam robit: porisiel si to dajak_ alebo budeme musiet hrat od zaciatku? ja si uz do toho 30.9. pockam teda...a potom cestina bude tu k staihnutiu??, Dakujem

ImsiE6 - 27.09.2010 | 21:41   (odpovědět)

Nemala by byt cestina pro vsechny?? ja mam ORG hru a nemozem ma cestinu? preco?

Jata [ redakce ] - 26.09.2010 | 10:29   (odpovědět)

To Ravenwolf: Viz koment?e - Jetro [ redakce ] - 23.09.2010 | 19:59

Ravenwolf - 25.09.2010 | 23:05   (odpovědět)

Zdarec sry asi jsem upln? padl na hlavu ale kde v xzone stahnu tu ?etinu? kupoval jsem ScII hned v den vydn, nem?l jsem to rezervovan nic. Take si ?etinu nestahnu? n?jak to nepobiram v zakaznick sekci nikde download ?etiny najt nem?u helpne n?kdo nebo ?ekne co a jak?

Tom - 25.09.2010 | 06:26   (odpovědět)

Ja mam taky mensi problem, po odinstalaci te puvodni verze cestiny (novou jeste nemam) a updatu na Starcraft 2 v. 1.10, mi ted nejde pokracovat v kampani/ulozene hre - hlasi to, ze tuto ulozenou hru lze nacist jen predchozi verzi SC 2 a zda se chci odhlasit z BN a spustit predchozi verzi, coz nepomaha, protoze ta se zacne nacitat (kupodivu v cestine) a pak to stejne zase skonci v prihlasovacim okne do Battle.netu. Jestli budu muset vse hrat od znova, tak se asi strelim...

Eagler - 24.09.2010 | 19:20   (odpovědět)

Sthnul jsem z xzone dnes ?etinu a kdy j spustm a dm odinstalovat (star patch), tak mi to vyhod chybu ([Chyba 1] Chyba p?i odinstalaci patche. Zloha nebyla nalezena. Pravd?podobn? budete muset nainstalovat hru.). P?ece to nebudu muset znova instalovat?!

Napadlo m?, e to m?e bt tm, e spoutm odinstalaci u novho patche. Kdybych zkusil ten star, kter u nemm, tak by to nehodilo.

Mte n?jak npady? D?kuji.

Kyldan - 24.09.2010 | 14:18   (odpovědět)

To Jetro: omlouvam se sem slepej prehlednul sem ji :(

Jetro [ redakce ] - 24.09.2010 | 12:18   (odpovědět)

To Kyldan: Uz ji tam davno dali, vcera dopoledne.

Kyldan - 24.09.2010 | 12:10   (odpovědět)

Nevim zda sem to dobre pochopil ale uz mate upravenou cestinu na update hry 1.1.0 (nu ten novej) Tak ze budem cekat az ho X-zone da do zakaznicke sekce

Jetro [ redakce ] - 23.09.2010 | 19:59   (odpovědět)

To Leffi: S uctenkou na prodejnu a pozadat o nahrani cestiny na flashku.

bob - 23.09.2010 | 19:41   (odpovědět)

ahoj kluci, chci Vm moc pod?kovat za skv?l p?eklad SC2. S mou angli?tinou by mi uteklo tak 50% p?b?hu :). Jet? jednou dky a a? se da? ;)

Leffi - 23.09.2010 | 19:30   (odpovědět)

koupil jsem hru p?mo v obchod? xzone.cz a a teprve doma mi dolo, e mi chyb cz, tak jsem si ?ekl, e v pohod?, prost? nab?hnu na jejich strnky, ud?lm registraci a t?eba tam pujde n?jak monost staen cz aktivovat. No a to nejde, protoe registrace lze ud?lat jen objednnm hry p?es web, ale znovu se ji objednvat nechystm, tak co mm d?lat? jt zp?t do krmu a podat o novou verzi p?mo prodava?e? Aby mi ji dal na flashku nebo tak?

Jetro [ redakce ] - 23.09.2010 | 17:57   (odpovědět)

To X-D: Ano, 30.9. konci exkluzivita Xzone a cestina bude u nas ke stazeni.

MANIAK - 23.09.2010 | 17:17   (odpovědět)

Dajte nm ?etinu ,plom .

X-D - 23.09.2010 | 16:15   (odpovědět)

V novince je napsno, e si ?etinu m?eme sthnout do 30.z?. Znamen to snad e 30. kon? exkluzivita od X-zone?

BlackyCZ - 22.09.2010 | 21:34   (odpovědět)

Kdy uz konci tak exkluzivita u Xzone?

Libis - 22.09.2010 | 17:03   (odpovědět)

To Jetro: n takovej cvok nejsem :-)) uz zitra to je super, dikec

Jetro [ redakce ] - 22.09.2010 | 16:40   (odpovědět)

To Libis: Kdyz vse pujde dobre, tak nekdy behem zitrka. Nekdy znamena, ze mi nebudete psat v 0:01, kde to vazne :D

Libis - 22.09.2010 | 16:34   (odpovědět)

Jenom informativn?, kdy asi bude ?etina pro novou verzi?

Barka - 19.09.2010 | 10:01   (odpovědět)

Copak upravu, ale ten brek lidi jestli jim puvodni cestina po patchi nepujde... urcite budou zkouset i reinstalaci celyho systemu aby ji znovu rozchodili :)

BlackyCZ - 19.09.2010 | 07:54   (odpovědět)

To Jata: Pocitam, ze uz se pomalu psychicky pripravujete na upravu cestiny, neni liz pravda? :))

Jata [ redakce ] - 17.09.2010 | 19:46   (odpovědět)

To wandall: Je mon dojt do prodejny Xzone s ?tenkou potvrzujc nkup StarCraftu 2 a oni ti tu ?etinu nahraj na flashku.

wandall - 17.09.2010 | 18:02   (odpovědět)

co mam delat kdyz sem si koupil starcrft 2 v obchode xzone ale nikdy pred tim jsem si zadnou hru pres net nekoupil takze nemam ucet v xzonu jak si teda mam stahnout cestinu

Pavelcz - 17.09.2010 | 16:03   (odpovědět)

Nen pravda e nefunguje Win Vista 32 bit funguje. Dam za to ruku do ohn?:Jesly nen problem e nemate origialn hru. D?kuju vidavatelum za ?estinu je super video ve h?e je taky super!!!!!!!

M@tess - 16.09.2010 | 21:29   (odpovědět)

Mate to jedno samotna cestina stejne nefunguje pokud nemate original hru tak to nema cenu tahat (jinak to je na warcenter) . . . me 1300 za to abych to mel cesky nestoji

frajer - 16.09.2010 | 18:35   (odpovědět)

Zdar a kde jako tu ?etinu sthnu?

krska - 16.09.2010 | 17:07   (odpovědět)

d?kuji i kdy to moc nechpu ale aspon n?jak pomoc a vim e se stim aspon n?co jde d?lat:) d?kuji

charles - 16.09.2010 | 16:57   (odpovědět)

To krska: http://forum.starcraftcz.com/viewtopic.php?f=16&t=589

krska - 16.09.2010 | 16:45   (odpovědět)

mm problm porad n?kdo? nejde mi batle net mm ve originlku ,?et vem,ale jak dm hru t?eba i proti po?ita?i hodmi to edou obrazovku a desinchronizace,neni nove patch nebo tak?ale to se m stahovat automaticky ne? dk za info

Jetro [ redakce ] - 14.09.2010 | 10:28   (odpovědět)

To Tommy: Byly, zapni si v nastaveni titulky.

Tommy - 14.09.2010 | 10:24   (odpovědět)

Chci se zeptat pro? nebyli p?eloen aji video animace :(

jebuxzone - 12.09.2010 | 19:09   (odpovědět)

rozdil je mozna v tom, ze ja mam hru od xzone (sam nechapu proc jsem tak udelal) a ackoli bylo vydani pomalu 14 dni zpet, tak jsem cestinu do vcerejska nemel (od xzone ji nakonec opravdu nemam) a 10x oni zadat nebudu....

btw nebudu se tu hadat. pastnul jsem tu link a je to. nejakych romanu me usetrete ^^

Archik - 12.09.2010 | 18:31   (odpovědět)

To jebuxzone ty to asi nemas v hlav? v po?dku co, jestli si to nepochopil na tomto serveru se lidi snaej dodrovat pravidla a ty sem hned flakne link ke staen. Ted si asi myslis ze zes velka hvezda co.

killer.exe - 12.09.2010 | 18:20   (odpovědět)

Jetro, Jato, nebo kdokoli kdo m prva... smate to ;)

Lojza - 12.09.2010 | 17:15   (odpovědět)

To jebuxzone: Tahni do pice, zmrde....

killer.exe - 12.09.2010 | 10:29   (odpovědět)

To nevim: zase n?kdo kdo neum ?st... B?HEM Z NA N M XZONE EXKLUZIVITU!!

nevim - 12.09.2010 | 09:21   (odpovědět)

a kde je ta ?etina?

nevim - 12.09.2010 | 09:21   (odpovědět)

a kde je ta ?etina?

Megahacker - 09.09.2010 | 14:07   (odpovědět)

Nefunk?n !!!

Barka - 09.09.2010 | 13:26   (odpovědět)

Obcas se divim, jak tenhle matros dokaze sam hru spustit natoz nainstalovat. Pocitac to zapina denne pres technickou podporu.... Mozna by neskodilo do clanku OBROVSKYM cervenym pismem napsat ze kdo si hru nekoupil u xzone tak cestinu stahne az pristi mesic. Protoze kdo by cet ty maly pismenka v clanku natoz nejaky komentare....

turpin - 09.09.2010 | 12:54   (odpovědět)

Ahoj, vichni tu ?etinu chvlte, taky bych rd, ale nevm (a podle toho co tady ?tu nejsem sm) kde ji mm sthnout

dky za odpov??

ImsiE6 - 08.09.2010 | 15:11   (odpovědět)

Ahojte. Ako mam nainstalovat cestinu? alebo kde ju stiahnem? alebo ako ju nastavim? pls mam org. hru...aj ucet mam vytvoreny..len neviem kde to nastavit. Uz v samotnej hre? dakujem za radu

Libis - 08.09.2010 | 09:45   (odpovědět)

u to mm d?kuji p?kn?:-)

Jetro [ redakce ] - 08.09.2010 | 09:38   (odpovědět)

To Libis: Je to v Nastaveni-Hra-Zobrazit titulky (v prave casti obrazovky).

Libis - 08.09.2010 | 09:34   (odpovědět)

Asi jsem jedinej kdo m tenhle problm, ale nem?u najt v nastaven zapnut titulk?. Mm origo hru a ?etinu

ranzer - 07.09.2010 | 17:28   (odpovědět)

To Manik: nedela, dela to pouze u win XP a starsich

Manik - 07.09.2010 | 16:41   (odpovědět)

Dik a co Windows 7 to dela taky nevis

Ronin - 07.09.2010 | 16:35   (odpovědět)

to Manik: po 1000000 t. hledej na foru DECYNS. Chyba je ve win XP, podle nvodu najdi ?et?zec v registru. Osobn? to d?lm tak: t?sn? p?ed hrou zm?nm hodnotu na data aplikaci a po h?e vrtm hodnotu na data aplikac. (rozdl je v krtkm a dlouhm i-) Mezi tm pro jistotu nic nespoutm a vypnu napozad co se d. Pokud to ud?l jinak pak je n?kdy nutn jet? koprovat mapy z adres?e do jinho adres?e .Asi tak

Manik - 07.09.2010 | 16:24   (odpovědět)

Zdarec Lidi porad te co mam delat kdyz se mi nacita uz multyplayer ze budu z nekym hrat rozrazovaci ligu tak se mi to nestihne nacist a hned mi ztoho vyjede a napiseto DECYNS eror spore sreen jo a mam Jedno jadro celeron 2.8MHZ dik za radu

Shania - 07.09.2010 | 16:06   (odpovědět)

Vymyslet dobrej preklad stovek zbrani a jednotek nebyla zadna sranda, vime, ze se to nekde uplne nepovedlo. V originale to vetsine lidi pripada cool, ale proto, ze tomu nerozumi.
Jeden priklad za vsechyn:)
http://www.youtube.com/watch?v=aoRD1wmvwUc

Sam Blizz si z toho dela velice casto legraci, staci se podivat treba na zbrane leviethana nebo abominacky:)
Rozhodne to nebudem nijak vyrazne menit, pokud ma nekdo nejaky lepsi cesky navrh nazvu nejake jednotky, tak ho sem muze napsat a zvazime to.

Co se tyka MP, kazdy kdo se snazi hrat 2v2 se je stejne nauci anglicky, neni potreba pro to menit preklad, ktery je stejne primarne urceny pro SP.

RavenCZ - 07.09.2010 | 13:11   (odpovědět)

Cestina je moc pekna. Vydali jste ji akorat na moje narozeniny ;-) Jak jsem cetl nejenom zde, ale i na dalsich forech. Nejvetsi problem jsou nazvy jednotek, zejmena zerg. Mozna by bylo lepsi udelat jeste o tom anketu a zjistite, ze vetsina lidi je spise pro ponechani vetsiny nazvu jednotek. Tohle je opravdu velmi matouci a hlavne velmi k smichu, coz srazi celkovy preklad. Nebo alespon tohle udelat volitelne pri prekladu jako parametr. Zvlast pri multiplayeru, kdyz se clovek potrebuje domluvit se spoluhracem, tak je velmi obtizne se vzpomenout na originalni nazev.

Shania - 07.09.2010 | 09:57   (odpovědět)

Do konce mesice je jen pro zakazniky Xzone, tady na ni najdes link az v rijnu.

Kasper - 07.09.2010 | 08:15   (odpovědět)

Je mi trapn pokldat tuto stupidatou otzku, ale jak prosm sthnu tu ?etinu?

Barka - 06.09.2010 | 14:02   (odpovědět)

Autory neobdivuju ani tak za ten preklad jako spis Jetra za to jak mu drzej nervy pri odpovidani na pravidelne se opakujici dotazy typu: kde muzu stahnout tu cestunu? :-)))

OlejMan - 05.09.2010 | 23:05   (odpovědět)

super.. za m?sc to dohraju anglicky.. to sem si koupil origo za 50 euro :)

Jetro [ redakce ] - 05.09.2010 | 14:42   (odpovědět)

V pr?b?hu z? v zkaznick sekci obchodu Xzone.

bajuska - 05.09.2010 | 11:11   (odpovědět)

prosim vas kde najdem cestinu....

Jata [ redakce ] - 05.09.2010 | 10:31   (odpovědět)

To Neithy: Nen povinnho ho p?i zkrcen (viz m p?klady) pouvat, ale m?e tam bt. Viz t?eba wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Apostrof

Neithy - 05.09.2010 | 02:38   (odpovědět)

v ?etin? se apostrofy nepouvaj, zkrcenina se povauje jako nespisovn, ale apostrof se nepe

easyyy - 05.09.2010 | 00:30   (odpovědět)

aha, to jsem ani nevedel ;)).. jeste se pri hrani starcrafta necemu priucim :D

Jata [ redakce ] - 04.09.2010 | 23:18   (odpovědět)

To Shania and easyyy: Tam jde o to, e sprvn? by ty apostrofy m?ly bt vude, kde se n?jak to slovo zkracuje (vlastn? jako v angli?tin?), t?eba p?jdem', nakopnem', ale co si pamatuju j, tak jsem to tam ne vdy napsal...

Shania - 04.09.2010 | 22:46   (odpovědět)

easyyy- //Co se tyce preklepu tak jsem si vsiml, ze byl sem tam navic apostrof?//

Tohle neni preklep, je to schvalne, to mi aspon Jetro ?ekl, take jsem mu to u pak nehlasil:)

Pechic - 04.09.2010 | 20:47   (odpovědět)

Velk dky za tu ?etinu, at di kadej st?uje na nzvy nebo ne, stejn? si t?ch nzv? nikdy nevmam. U mi chyb jen pr map a budu to mt dohran znova. Je to parda, moc se vm to povedlo. N?kterch vtipk?, jsem si v angli?tin? neviml, kdy j tak dob?e neovldm.

Jet? jednou dky, doufm, e budete pokra?ovat i u dalch dl? trilogie.

Jata [ redakce ] - 04.09.2010 | 17:08   (odpovědět)

To Lojza: U jsme se k tomu vyjad?ovali n?kolikrt, e to prost? nejde, take to tady nebudu znovu vypisovat. Take odkazuju na tento p?sp?vek: http://forum.starcraftcz.com/viewtopic.php?p=7394#p7394

Lojza - 04.09.2010 | 16:48   (odpovědět)

Myslim, ze mali byt dve cestiny, jedna s prelozenymi menami, jedna s neprelozenymi. Nic to nestoji a kazdy by si prisiel na svoje.

charles - 04.09.2010 | 12:59   (odpovědět)

To Harry: vydr ete necel mesiac a zoenie to aj tu...

To nicefly: kedy pochopte,e autorom tej ?etiny vad,e je bene k stiahnutiu,tak to nebudem psa? priamo na ich frum,fakt trochu drzos?...

nicefly - 04.09.2010 | 12:01   (odpovědět)

u je b?n? ke staen

Anna - 04.09.2010 | 11:11   (odpovědět)

Zdravim cestina je super sem moc rada ze ste ji vydali (anglicky umim ale ne tak dokonale abych rozumnela kdyz huhnaj hlavne Tychus) akorat ste mohly ty jednotky nechat se stejnyma jmenama, nektery ty nazvy sou usmevny ne vse je v cestine uplne super.:)
Ale jinak obdivuju ze ste si s tim dali praci a nevykaslali ste se na to, perfektni prace:)
GJ

Harry - 03.09.2010 | 16:53   (odpovědět)

KUA J TO CHCI NORMLN? ZTHNOUT DN XZONE? KDE TO PLS SEENU NORMLN????

Alejandro - 03.09.2010 | 09:32   (odpovědět)

Take dohrno s ?etinou...perfektn prce, k by tak vypadali vechny i profi p?eklady...nemm co vc dodat...snad jen jet? jednou velk DK

easyyy - 03.09.2010 | 02:21   (odpovědět)

Jop, musel jsem to dohrat co nejdriv abych vedel oco tam jde ;)..

Je vyborna, nic jinyho k tomu nejde rict ;).. na nazvy jednotek jsem si zvykl docela rychle. Co se tyce preklepu tak jsem si vsiml, ze byl sem tam navic apostrof? doufam, ze se tomu tak nadava, myslim tohle - '

Jinak jsem si niceho do oci bijiciho nevsiml, jsem se venoval hlavne pribehu, popisu jednotek atd. :)

Jetro [ redakce ] - 03.09.2010 | 00:41   (odpovědět)

To easyyy: Ty uz jsi to dohral s cestinou? :) Jak se ti jevi?

To MAPHiCZE: Diky. Je to ale prace celyho tymu ;)

MAPHiCZE - 02.09.2010 | 22:30   (odpovědět)

ta secret mi utekla, dojedu kampan 23/26 a jdu na to, ten p?eklad nem skoro chybu!! Jetro je Borec

Jata [ redakce ] - 02.09.2010 | 22:29   (odpovědět)

To Barbar: Ano, jedny oldky jsme nechali nep?eloen, protoe se dn vhodn p?eklad nenael, pokud mte tedy n?jak npad, napit?, t?eba se nm bude lbit a my ho v p?t verzi tam dme.

aju - 02.09.2010 | 22:10   (odpovědět)

ja jsem hlavne si zahral tu bonusovou misi a ta je paradni :-) a cestinu chvalim,chlapi jste borci,i kdyz jsem pochopil o co jde,ale tedka kdyz covek ma prelozeno kazde slovo,je to super :-)

easyyy - 02.09.2010 | 21:24   (odpovědět)

klavesove zkratky jsou stejne a cestina vyborna.. kampan znovu dohrana, ale tentokrat konecne vim co a proc jsem delal :)) jeste jednou dik za ni

charles - 02.09.2010 | 21:03   (odpovědět)

To Barbar: pochybujem,e to niekto bude upravova?...je to dobre preloen a to je hlavn,take si ?asom zvykne

To romannet: ja sce nemm ten preklad tak neviem uplne na isto,ale jetro niekde psal e skratky meni? nebude

romannet - 02.09.2010 | 20:56   (odpovědět)

Rad bych se zeptal na jednu vec, jsou v cestine i jinak klavesove zkratky? nebo zustaly zachovany jako v originale, je to pro me docela zasadni jestli instalovat nebo ne, diky

Barbar - 02.09.2010 | 18:20   (odpovědět)

?etina...no vte dal bych krlovstv za to aby p?eklad jmen neprob?hl ....ale el asi musm po?kat a to n?kdo jin uprav. Kadopdn? jste nep?eloili ve..

U jednotek se podvejte na jmno oldn?skch jednotek jedna z nich m p?vodn nzev ...

Thom - 02.09.2010 | 18:08   (odpovědět)

Ahoj.

Prosm Vs, mm koupenou hru u jinho dodavatele ne u XZone, jak mohu doshnout na ?J v SCII...dky za odpov??....je prma, e d?l n?kdo p?eklady na hry...fakt super !!!!!Dky !!!!

halal - 02.09.2010 | 13:36   (odpovědět)

Twoe, ja fakt nechapu, proc se i mladi lidi chovaj jako totalni cechacci. Jako je jasny, ze at se na pocitac vyda cokoliv, tak se to objevi zdarma na netu, ale proc to, proboha, pisete na stranky autoru cestiny? To se jako chlubite ze jste zlodeji? Ach jo. To si sice uzijete cestinu na WoL, ale autory tim akorat flustrujete a ty si pak sakra rozmysli, ze do toho investujou takovejch hodin prace, abyste se jim pak akorat smali do ksichtu. Jako sorry, ale to je proste drzost...
Ja cestinu nepotrebuju i kdyz mam SC2 od xzone, ale autory obdivuju, protoze je s tim sakra prace a autori to nedelaj kvuli penezum... No nic, jenom muj nazor...

a pro MAPHiCZE: co se ti nelibi na kantn?? normln ?esk slovo a je nejp?esn?j, kdyby to byl bar, tak se to v angli?tin? ?ekne, p?ekvapiv?, bar ;)

Jetro [ redakce ] - 02.09.2010 | 11:04   (odpovědět)

Pro ty, kteri si koupili SCII na prodejne Xzone a nemaji v zakaznicke sekci odkaz na stazeni cestiny: "Staci zajit na prodejnu a oni Vam cestinu po predlozeni uctenky nahraji na flash disk." (zdroj: FB ucet Xzone)

Jata [ redakce ] - 02.09.2010 | 08:23   (odpovědět)

To MAPHiCZE: V originale to je Cantine, takze cesky preklad odpovida. Menit to nebudeme

Kalic - 02.09.2010 | 06:08   (odpovědět)

skvela cestina, DIKY moc.

MAPHiCZE - 01.09.2010 | 23:21   (odpovědět)

To Jetro: Kantna?? v dalm updatu to p?ed?lejte zase na Bar plz :-D

Lojza - 01.09.2010 | 22:01   (odpovědět)

Sakrys, co je tohle za provokaci :-)) Piste si laskave pod svyma nickama....Zvlaste takovehle veci. Tohle je vylozene vysmech autorum te cestiny...Uprimne receno, skoda, ze se nemuzeme potkat nekde osobne...vzal bych do ruky nasadu od kostete a vrazil ti ji do prdele, za tohle chovani....

Lojza - 01.09.2010 | 21:13   (odpovědět)

Cestinu najdete aj na warezoch, nemusite cakat mesiac. Staci pouzit google

Sisel - 01.09.2010 | 20:24   (odpovědět)

zkouseli jste so domluvit s blizzardem, zdali by nevzal vasi cestinu jako standart pro hru a tudis vam i umoznil dokoncit ten pidi zbytek textu? Urcite by to uz pak nebyl sponzoravany preklad, ale plne placena prace ;)

Kyldan - 01.09.2010 | 17:36   (odpovědět)

Taky bych se rad pripojil k davu dekovatelu a provolavacu slavy Diky vam si kampan vychutnam v CZ DEKUJI

Mirda - 01.09.2010 | 17:29   (odpovědět)

Hra p?i na?tn mise vtejte v dungli pokad spadne, m n?kdo podobn zkuenosti?

Rej - 01.09.2010 | 16:15   (odpovědět)

Dobra prace s cestinou, jen bych doplnil ze instalace cestiny je technicky vzato duvod pro ban - http://eu.battle.net/sc2/en/forum/topic/443018647#new-post.
Nevidim ale zpusob, jak by mohli zjistit modifikovane texty bez nejakyho aktivniho skenovani vaseho PC. I v pripade hackeru vzdycky Blizzard pozaduje replay.

Danni - 01.09.2010 | 16:08   (odpovědět)

Moc dekuji za odpoved. Uprimne receno mne to ani trochu netrapi jelikoz ty achievmenty jsou snadno pochopitelne. A jeste jednou dekuji za skvelou cestinu. Moc se vam to povedlo.

Jetro [ redakce ] - 01.09.2010 | 14:23   (odpovědět)

To aaaaab: Pak si musis mesic pockat.

aaaaab - 01.09.2010 | 14:18   (odpovědět)

XD

aaaaab - 01.09.2010 | 14:17   (odpovědět)

A ked som si hru kupil v brlohu?

Jetro [ redakce ] - 01.09.2010 | 14:07   (odpovědět)

To aaaaab: Pokud sis hru koupil u Xzone, tak po prihlaseni na svuj ucet ji najdes v rubrice \\\"Aktualizace ke hram\\\".

aaaaab - 01.09.2010 | 13:46   (odpovědět)

Diki moc.
PS: Kde najdem zakaznicku sekciu?

Jetro [ redakce ] - 01.09.2010 | 13:19   (odpovědět)

To MAPHiCZE: Za malo.

Jetro [ redakce ] - 01.09.2010 | 13:18   (odpovědět)

To Danni: "Achievementy jsou serverova cast a cachuji se na disku. Nejsou tak nejak soucasti hry a pokud se zlokalizuje cache tak si ji klient stahne zase znovu ze serveru a prepise ji. Achievementy by musely byt lokalizovane primo na BNet serverech a pak by sly cesky."

Ja jen doplnim, ze achievementy tykajici se kampane jsou prelozene (oni jsou vlastne prelozeny vsechny, ale viz problem vyse), nicmene se zobrazi akorat v souhrnu mise po jejim konci.

elent - 01.09.2010 | 13:09   (odpovědět)

problm byl na mm p?ijma?i a ji jsem ho vy?eil... moc se omlouvm!!!!

elent - 01.09.2010 | 12:52   (odpovědět)

Po instalaci ?etiny nevidm pohyb myi... Po dvouch p?einstalovnch starcrafta problm stle p?etrvv... vn? skv?l...

MAPHiCZE - 01.09.2010 | 12:47   (odpovědět)

To Jetro: Tak jsem to ud?lal jaks poradil a ?etina lape. Dky MOOOC!!!!!!

Danni - 01.09.2010 | 12:34   (odpovědět)

Ahojky. Moc moc moc*n10 vm d?kuji za skv?lou praci. Velmi se vam to povedlo a myslim e lpe se vam to povect ani nemohlo jelikoz vic jak 100% ze sebe asi nikdo nedostane :-D. Hlavne si nenechte zkazit hrdost a dobrou naladu n?kterymi idiotickymi komentari od nekterych debilku co se tu projevujou. A preju do budoucna stejny uspech pokud budete prekladat dalsi dily. Pokud ne asi to vecinu zamrzi ale bude to pochopitelne, nekdy si proste SC2 zahrat musite :-D

Jo a omlouvam se ze jsem se tak rozepsal, chtel bych se jen zeptat na achievmenty zda je to chyba u mne ci jste je nakonec neprekladaly. Je mozne ze to tu nekde je jiz vysvelene nejakym hracem ale cet jsem jen komentare redakce. Ostatni jsem prestal cist na zacatku urazek, skemrani o reupload a dalsich hanebnosti :-D.
Jeste jednou vam dekuji a preji mnoho uspechu v na bojisti a hlavne predevsim i v realnem zivote. :-D

killer.exe - 01.09.2010 | 11:54   (odpovědět)

jo, ?etinu sem odskouel, a je vn? skv?l ;) Nenael sem jedinou v?c kterou bych mohl vytknout

Vladim - 01.09.2010 | 11:48   (odpovědět)

?etina je fakt super.
Kone?n? si hru po?dn? uijeme a o to lo.
Dky kluci !!! hip, hip hur.

koda, e se zde debata zvrhla v to, zda a pro koho je ke staen.
To pak tv?rce doke akort znechutit a natvat.
Pokud si j sthnete jinde, tak je to vae v?c, ale ur?it? bych se tm ne?il.
To, e Xzone zasponzoroval ?etinu a pak vyhnal cenu Stara nahoru je v?c jin.

Moff - 01.09.2010 | 10:01   (odpovědět)

Tak ?etina funguje i na MAC OS X, zkoproval jsem si soubory kter se p?episuj z verze pro PC. Ve sloce Battle.net je to soubor Battle.net-patch.MPQ a ve sloce Versions - Base15405 to jsou soubory patch.SC2Archive a patch-enGB.SC2Archive.
Hru jsem nijak netestoval, jen zapnul kampa? jelo to, nespadlo to, kad d?l na svou zodpov?dnost :-).
Uvidm, co to ud?l, a vyjde nov patch. Take doporu?uji zazlohovat soubory p?ed p?epsnm.

easyyy - 01.09.2010 | 05:03   (odpovědět)

nejak si musi kompenzovat tu spagetku, co ma mezi nohama..

citron - 01.09.2010 | 03:58   (odpovědět)

To Pirt: boh zehnaj tebe a tvojim detom

TnT - 01.09.2010 | 01:46   (odpovědět)

To Pirt: co si tim dokazujes? Ja rozhodne nejsem nakej antiwarez svatousek, ale tohle je forum pro origos SC2 a kucka adminsky se s cestinou srali dlouho, tak je na nich jak s tim budou nakladat. Nehlede na to, ze kdyz to nekdo chce neofikou cestou, tak je asi 100 for a *sharu kde to najde i poloblb.

Kule - 01.09.2010 | 01:12   (odpovědět)

Ho?t? n?kdo kone?n? n?jakej link na staen ?etiny a? nemusm ?ekat tak dlouho, stejn? toho za pr dn bude plnej internet...

Dave25 - 31.08.2010 | 23:05   (odpovědět)

super cestina facha i na stazenejch kopiich :-) vrele do ?eskeho starcraft boje :-) staci jen nainstalovat nechat opatchovat hodit cestinu a cracknout a pak uz jen play :-)

MAPHiCZE - 31.08.2010 | 22:48   (odpovědět)

oh shit en/gb installer 34%, tak tu cz prubnu ztra ve?er po prci, dobrou pa?ani.

Dexx Narsil - 31.08.2010 | 22:10   (odpovědět)

no sice je to noobsky, ale anglinu ovladam tak jak ovladam, takze ne vse dokazu pochopit, vetsinou, ale jo a nemam problem uznat ze sem v angline noob ti druzi sou zas noobove vnecem vcem ja zas exceluju. proste kazdej umi neco

- 31.08.2010 | 22:02   (odpovědět)

To SynchR: ok, omlouvm se.

SynchR - 31.08.2010 | 21:59   (odpovědět)

To MAPHiCZE: Ne kad um pln? ty zklady, ldy mi bylo 10 tak jsem tomu taky st? rozum?l. Ja nechapu pro? se po?d v n?jak diskuzi n?kdo vzruuje, sice to je noobsky od n?koho, pst ty kraviny, ale tak p?ece v klidu :D

MAPHiCZE - 31.08.2010 | 21:54   (odpovědět)

je co furt mte s t?ma achievementama, to si nedokete p?eloit takovou prkotinu jako nap?. ""Destroy 4 Zerg Hatcheries in the &#8220;Zero Hour&#8221; mission on Hard difficulty"" atp, to u je rozeranost ne. Po?et?n hry je o p?b?hu, abychom pochopil vechno podstatn z kampan? (rozhovory, popisy jednotek) . Nevm jak vm ale m? bude ?etina jak je ud?lan bohat? sta?it.

Dexx Narsil - 31.08.2010 | 21:42   (odpovědět)

ok omluva uz vim proc to tak je

Dexx Narsil - 31.08.2010 | 21:40   (odpovědět)

tak cestinu mam chvilku, ale co jsem si zatim tak vsim nemam prelozeny achievementy. to je dobre nebo psatne ??

Raynor - 31.08.2010 | 21:39   (odpovědět)

Tm pirtem si myslel m??To od tebe nen moc hezk.... Trvalo jen hodinu ne se ta vae ?etina dostala k volnmu staen tak to zase tak hrozn nen....

Jan Novak - 31.08.2010 | 21:27   (odpovědět)

killer.exe
tak nejak...

- 31.08.2010 | 21:26   (odpovědět)

To killer.exe: abyses radost nepo??ral.

killer.exe - 31.08.2010 | 21:16   (odpovědět)

Jako bych to ne?kal... zlatej warez :D u to mm ?esky :P

Raptor - 31.08.2010 | 21:06   (odpovědět)

Achievementy jsou serverova cast a cachuji se na disku. Nejsou tak nejak soucasti hry a pokud se zlokalizuje cache tak si ji klient stahne zase znovu ze serveru a prepise ji. Achievementy by musely byt lokalizovane primo na BNet serverech a pak by sly cesky.

MAPHiCZE - 31.08.2010 | 20:54   (odpovědět)

Dky Jetro za tip, u sosm klienta EN/GB z battlenetu. 2% :-) za pokus to stoj.

Jerenimo - 31.08.2010 | 20:41   (odpovědět)

M?u mt jednu otzku? Pro? nejsou p?eloen achivementy? J jen, e kmo angli?tinu ovld a sm ?kal, e na n?kter p?eklady pot?ebuje slovnk a co teprve n?kdo, kdo angli?tinu neovld v?bec. J jen, e jsme prv? doufali, e tahle ?st hry bude taky p?eloena :( protoe nm d?l problm zjistit, jak zskat n?jak portrty postav atd. Vn?, je to VELK KODA :(

Dark_cz - 31.08.2010 | 20:34   (odpovědět)

THX lidi :)

Jetro [ redakce ] - 31.08.2010 | 20:33   (odpovědět)

To MAPHiCZE: To, zda by mela fungovat na jine verzi nez od Xzone, je irelevantni. Minimalne tenhle prvni mesic. Pokud mas legalni verzi, zkus si stahnout EU klienta s anglictinou, pak ti cestina pujde.

MAPHiCZE - 31.08.2010 | 20:31   (odpovědět)

od Xzone ne ale m?la by fungovat i tak ne? mm poctiv? zakoupen origo a t?il jsem se jak malej.

Jetro [ redakce ] - 31.08.2010 | 20:27   (odpovědět)

To MAPHiCZE: Nechtej, abychom se ti tu vysmali. Cestina je urcena pro zakazniky Xzone, kde se dala koupit EU verze. Mas ji od Xzone koupenou? Pokud bys mel, cestina by ti bez problemu sla.

MAPHiCZE - 31.08.2010 | 20:25   (odpovědět)

p?es e-mail jsem ?etinu zskal dky znmmu, bohuel m? nejde nainstalovat protoe mm italskou verzi hry. Tak vm za cz p?eklad p?kn? d?kuji a doporu?uji poupravit v ?lnku "Ur?eno pro verzi: 1.03 (EU verze KROM? Itlie)"

Neithy - 31.08.2010 | 20:13   (odpovědět)

To clovek: tak kdy sem nape mail, tak ti to r?it? n?kdo pole

clovek - 31.08.2010 | 20:09   (odpovědět)

Mam hlupu otazku (aj ked asi poznam odpoved).
Da sa cestina ziskat len cez X - zone? Alebo ked mam SC II uz mam a zial bohu nie cez X - zone, tak da sa na poziadanie mailom?

Jata [ redakce ] - 31.08.2010 | 19:54   (odpovědět)

To Pirt: A co si jako mysl, e s tebou jinho m?eme d?lat?

Raynor - 31.08.2010 | 19:44   (odpovědět)

koda jen e lidi co si koupili jinde m?ou tak akort ut?t slzu a ?ekat a se to ob?v voln? ke staen....

Jetro [ redakce ] - 31.08.2010 | 18:28   (odpovědět)

To kasla: Zapni si v nastaveni titulky, prelozeny je vsechno ;)

kasla - 31.08.2010 | 18:25   (odpovědět)

chci se zeptat,ty videa mezi jednotlivymi misemi prelozena nejsou?mozna aspon titulky by to chtelo... jako jednotky a tak vse je super,ale....:)

DeadUndead - 31.08.2010 | 18:25   (odpovědět)

Pro m? koda... opravdu nechci mt z jednotek jako Zealoat apd. b?h v co. Kdy si pak n?co budu hledat v angli?tin? - Zealot? Co to je?

Naopak prv? filme?ky, popisy jednotek chci mt ?esky... bohuel, bez p?ejmenovn to nejde. Cht?lo by to n?jak za?lenit do instaltoru, co bychom cht?li vechno p?eloit. Takhle od toho dvm ruce pry?, ale a na instaltor dobr.

Ozzy - 31.08.2010 | 18:20   (odpovědět)

Taky se mi ten p?eklad moc lb, je to fakt pecka jak jsou i jednotky a budovy p?eloen. Je to prost? ?esky. Ikdy nap?klad "soumra?n koncil" apod si jet? budu muset zvyknout Ale fakt dobr prce lidi.

Bo?i - 31.08.2010 | 18:11   (odpovědět)

Hohoooo, lidi to je ndhera, prvn dv? minuty hran a musm Vs moc pochvlit, je to naprost bomba. U vidm ale ty rejpali co budou zase pst :-), ale z tich si nic ned?lejte. Je to prost? krsa. D?kuji.

Jetro [ redakce ] - 31.08.2010 | 18:09   (odpovědět)

To Ozzk: Pan je asi velkej znalec a vi, jak preklad probihal, ze?

- 31.08.2010 | 18:03   (odpovědět)

Ale patch nemus nutn? ?etinu znemonit ne?

Ozzk - 31.08.2010 | 18:02   (odpovědět)

Stejn? je to hovadina - za chvly vyjde patch 1.4 a CZ bude platn jak mrtvmu zimnk...
Ne se ud?l CZ 1.4 u bude zas patch 1.5...

Petr Malec - 31.08.2010 | 17:59   (odpovědět)

Bude zajimav sledovat situaci na fru za cca tden, jakmile Vm blizzard vem odstav u?ty za poruen EULA za manipulaci s hernmi soubory.

Bo?i - 31.08.2010 | 17:57   (odpovědět)

Lidi je to tam hur !!!!!!!

TnT - 31.08.2010 | 17:57   (odpovědět)

Smradi nevdecny! :D

Bo?i - 31.08.2010 | 17:56   (odpovědět)

Nen, protoe na xzone v diskuzi to psal tk a u jmna m ADMIN viz. odkaz na p?esv?d?en. http://www.xzone.cz/forum.php3?predmet=1997&druh=hra Maji to oset?en jako kdy pe sem Jetro, tak se to zobraz lut? (jeho NICK). Zdar a pevn nervy p?i ?ekn :-)

Pirt - 31.08.2010 | 17:54   (odpovědět)

To Pralev: Ne???? Cituji: A k tomu jak tu n?kdo psal, e ted Xzone u o nic nejde, protoe prachy za hru u s lid vyt?skali. TO je taky blbost

- 31.08.2010 | 17:41   (odpovědět)

Doufm e Martin Schovanec (z xzone) nen jen vtiplek.

Martin Schovanec (z xzone) - 31.08.2010 | 16:44   (odpovědět)

Zdravim vsechny. Cestinu uz jsme obdrzeli, jeste udelame kratky test a vse pripravime a pak jiz dame zakaznikum vedet. Bud dneska vecer a nebo zitra rano.

Pralev - 31.08.2010 | 16:40   (odpovědět)

Pirt: PRCEK nen naivka, sp ty z?ejm? neum moc dob?e ?st nebo chpat pointu toho, co ?te. On nikde nepsal o tom, e to sponzoruj jen tak z dobr v?le nebo e to nen o pen?zch.

Pirt - 31.08.2010 | 16:35   (odpovědět)

PRCEK je naivka ... je to jen o pen?zch. Mysl,e je sponozoruj jen tak z dobr v?le? Asi t?ko ... :-) Kad chce trhnout co nejvce. By m? zajmalo kolik to stlo ... ale jinak jsem tv?rc?m ?etiny samoz?ejm? vd??n.

To Igorek: Neboj ... stahne to z warezu

SAS - 31.08.2010 | 16:31   (odpovědět)

Te? u jen jestli plat:
Poskytnut ?etiny = "dme zkaznk?m v?d?t"

Igorek - 31.08.2010 | 16:20   (odpovědět)

jojo PRCEK mluvi za me....taky jsem to nekoupil u xrone.Ale kde to pak vlastne stahnu?

teclado - 31.08.2010 | 16:15   (odpovědět)

Podle Schovance, bude CZ dnes ve?er nebo ztra rno. Cht?j to jet? vyzkouet.

harf - 31.08.2010 | 16:05   (odpovědět)

Ps. Jinak D?kuji moc za p?eklad hry jste Super !

harf - 31.08.2010 | 16:05   (odpovědět)

?etina vam dnes vila a ochvylku m vyjt patch na starcrafta tak to zase budem ?ekat na upravu :(

Weezing - 31.08.2010 | 15:40   (odpovědět)

Vid?l bych to tak, e ?etina bude ke staen ztra na Xzone a pr hodin pot i na warezu.. A vichni budou spokojen.. :)

Oniyks - 31.08.2010 | 15:38   (odpovědět)

To PRCEK: Kone?n? ?lov?k co pouv mozek :D m svatou pravdu se vim. A d?kuji p?ekladatelum za vynaloen ?as kter ob?tovali p?ekladu hry

PRCEK - 31.08.2010 | 15:30   (odpovědět)

sleduji tady tu debatu, jeliko i j netrp?liv? ?ekm na ?etinu do SC2. j si ovem jet? ten m?sc po?km, nebot jsem si ho nekoupil u xzone, ale to nevad. Ned mi to se ovem nevyjd?it k p?sp?vk?m kter se tu objevuj. P?eci jste si nemysleli, e Xzone to d na strnky 5min po tom, co ?etina bude hotov? P?eci jen maj na prci d?leit?j v?ci, ale ur?it? se b?hem dneka do??kte. A k tomu jak tu n?kdo psal, e ted Xzone u o nic nejde, protoe prachy za hru u s lid vyt?skali. TO je taky blbost, jde jim o reputaci, pokud lidi uvid e je na n? spoleh i p?t? si to koup u nich, pokud by se ukzalo e naslibovali ?etinu a pot jim trvalo 14dn ne j dali zkaznk?m tak jim reputace velmi klesne, co ur?it? necht?j. Take si myslm, e velmi dob?e v e i v jejich zjmu je dodat Vm nedo?kavc?m tu ?etinu co nejd?v. A v??te nebo ne, pu to jako jejich konkurence, d?lm toti v JRC (Game). Take vydrte, uvidte e b?hem dneka, nejpozd?ji ztra hrajete ?esky a se vm bude s klvesnice kou?it:-)
A jako skoro kad v tto debat?, dky tv?rc?m za snahu a p?eklad, umm si p?edstavit kolik prce s tm bylo, klobouk dol?.

Marv - 31.08.2010 | 15:29   (odpovědět)

To maras: P?edpokldm, e starcraftcz.com ji ?etinu xzone odeslal/doru?il, tak v ?em je teda kurva problm?

thePlayer - 31.08.2010 | 15:27   (odpovědět)

pokud ma xzone cestinu exkluzivne s tim ze je to sponzor a maji to mit na mesic, nedaji ji na web pro zakazniky od prvniho? lip by se pocital ten mesic... cestina by byla zejtra a od prvniho rijna by byla free. :D

maras - 31.08.2010 | 15:25   (odpovědět)

cestina ma 10mb...kdyz by chteli je to vse otazka par minut---

Marv - 31.08.2010 | 15:22   (odpovědět)

Mimochodem, jak dlouho asi trv uploadnout ?etinu na web?

Fal - 31.08.2010 | 15:18   (odpovědět)

Presne tak budes sice prvni ale nejdriv jeste daji cas vsem nakoupit u nich preci jen cestinu uz maji. Tak si jeste dva tri tydny pockej pak ti ji dame.

SAS - 31.08.2010 | 15:17   (odpovědět)

To Ozzk: Ovem to jet? muou splnit. Exkluzivn? jako prvn za dva tejdny :D

Ozzk - 31.08.2010 | 15:14   (odpovědět)

Hm tak Xzone p?kn? kecalo - prej "Exlizivn?" jako "Prvn"...

boriss - 31.08.2010 | 15:12   (odpovědět)

staen ?etiny: v pr?b?hu z? pouze pro zkaznky Xzone.... a caka sa dalej

Mizzin - 31.08.2010 | 15:09   (odpovědět)

povdal vech obchodnk? krl... :-)

- 31.08.2010 | 15:08   (odpovědět)

To Pirt: To je pravda. Bohuel.

Pirt - 31.08.2010 | 15:06   (odpovědět)

Je to p?eci jednoduch. Xzone slbil,e kdo si SC2 koup od nich tak exkluzivn? dostane ?etinu jako prvn co nejd?v. Tmto krokem cht?l nalkat co nejvce zkaznk?. Te?,kdy to v podstat? ?el pro n? splnilo, tak u je to zase tolik nezajm a ur?it? se nep?etrhnou. Nebu?te naivn pnov ... je to cel jen o penezch. To e te? tam tu ?etinu daj z toho u nic nevyt?skaj, take kam sp?chat e?

Marv - 31.08.2010 | 15:05   (odpovědět)

Tak kde a hlavn? kdy bude tedy jednozna?n? ta ?etina k dostn? V zkaznick sekci na Xzone to zatm jet? nen...

Barka - 31.08.2010 | 14:38   (odpovědět)

btw GZ k dokonceni. Jak je cestina velika a v kolika souborech - jen pro zajimavost?

Barka - 31.08.2010 | 14:37   (odpovědět)

kdzy jim tam na webu budete furt reloadovat, tak pretizite web a pockate si jeste dyl :D

Ozzk - 31.08.2010 | 14:20   (odpovědět)

J tam zatim vidm jen CZ K BC2...

teclado - 31.08.2010 | 14:11   (odpovědět)

A kdy ? :-)

Moor - 31.08.2010 | 14:11   (odpovědět)

Jste opravdu borci a velmi vm vem d?kuji! Je dobr vid?t, e n?dko d?l n?co dobrho a sprvnho.

CoTiJe - 31.08.2010 | 14:09   (odpovědět)

To Robert:

Dobry den,
cestinu bude z nejvetsi pravdepodobnosti mozne stahnout ze zakaznicke sekce
po prihlaseni na ucet, p?es kter jste zakoupil SC2. O dalsich podrobnostech
budeme jet? informovat.

Preji pekny den,
Jiri Schovanec

..staci se informovat, ze..?? :-)

Mizzin - 31.08.2010 | 14:07   (odpovědět)

Ozzk - no, vak se neboj, oni se vynasnaej. Koukni se t?eba na GameExpress...ti slibovali ?etinu do 14ti dn?. M?e si to zkusit tam.

Jetro [ redakce ] - 31.08.2010 | 14:05   (odpovědět)

To CainPullo: Nejde. Jak jsi psal, dohody by se mely ctit.

Ozzk - 31.08.2010 | 14:01   (odpovědět)

Mizzin: Ale je to v jejich zjmu aby CZ vydali - p?ece jde o jejich renom ne?

Mizzin - 31.08.2010 | 13:58   (odpovědět)

ozzak - Tak Xzone nem na starosti jen ?etinu do starcraftu, e...

Ozzk - 31.08.2010 | 13:56   (odpovědět)

M? by sp zajmalo kdy je to v zjmu Xzone - CZ u je venku a oni po?d nic - ani na maila neodpovdaj kdy CZ daj na staen - take oni se zas nep?etrhnou...

Aspire - 31.08.2010 | 13:46   (odpovědět)

A cele to dopadne, jako obvykle. Protoe jsou lidi namlsan a vyhleli ?etinu kadm dnem. P?jdou rovnou na warez, kde ji najdou, hned jak ji za?ne ?it Xzone.
Mon bylo frov?j rovnou ?ci, e ?ten?i t?chto webovek, si maj stoupnout do ?ady.

CainPullo -31.08.2010 13:42 - 31.08.2010 | 13:43   (odpovědět)

- 31.08.2010 | 13:42   (odpovědět)

Pro jistotu se zeptm znova, je mon cz legln? odkoupit?

Jata [ redakce ] - 31.08.2010 | 13:41   (odpovědět)

To Ozzk: Xzone k tomu nem dn d?vod a je jenom v jejich vlastnm zjm?, aby se ?etin? k zkaznk?m dostala co nejd?ve...

Ozzk - 31.08.2010 | 13:40   (odpovědět)

Jene Xzone to bude prodluovat a CZ se k nm dostane tak do vnoc a budem rdi :(

Jetro [ redakce ] - 31.08.2010 | 13:38   (odpovědět)

To Pirt: Proboha! Co je tezkyho pochopit na tom, ze my jsme se dohodli s xzone na exkluzivite, takze si neprejeme, aby se sem postovali jakekoliv prispevky o warezu, ktere tu exkluzivitu nabouravaji?

Jata [ redakce ] - 31.08.2010 | 13:37   (odpovědět)

Rozeslat mail vem zkaznk?m je pro Xzone otzka n?kolika minut... nikoliv 14 dn?.

CoTiJe - 31.08.2010 | 13:36   (odpovědět)

To Robert: ..kamo ale furt nechapu jak si prisel na tech 14 dni.. ..a jak si prisel na to vsechno, ty pro ne makas nebo co teda..??

teclado - 31.08.2010 | 13:34   (odpovědět)

Tyhle zdrova?ky jsou trapn. To je lep nepsat e ?etina je hotov, kdy bude jet? kdovjak dlouho trvat ne se dostane ven.

Pirt - 31.08.2010 | 13:34   (odpovědět)

Copak? Co je t?eba cenz?rovat na v?t? "Kter dobr due hod na net ?etinu?" Jen se ptm a nikoho neurm. Pro? m? maete? Stejn? to na net n?kdo hod voln? ke staen ... tomu se neubrnte.

CainPullo - 31.08.2010 | 13:33   (odpovědět)

Ozzy, jak by se zachoval Jim? :) To jsi syn Terry :) :-). Hydru na Tebe :-)

CainPullo to Jetro - 31.08.2010 | 13:30   (odpovědět)

Dohody se ct, i kdy v ?echch je to asi utopie, pravda 30 dn? je moc, 14 dn by bylo p?iajteln?j :). Ale k v?ci, odkoupit CZ od Xzone, pop?pad? p?mo od Vs asi nelze? :)

Robert - 31.08.2010 | 13:29   (odpovědět)

To Ozzy: Samozrejmne z duvodu, ze tak znela jejich dohoda z Xzone. Nechapu jak se ted muze nekdo pozastavovat nad tim, ze to nevydaji hned. Pak to taky vtomto state vypada jak to vypada nikdo nic necti, kazdej jen hrabe a na nic se neohlizi.

Adam - 31.08.2010 | 13:26   (odpovědět)

Bohuel tady jde o princip, ikdy je to bezsmysln.

Jetro [ redakce ] - 31.08.2010 | 13:24   (odpovědět)

To Ozzy: Co treba protoze jsme s Xzone uzavreli dohodu, kterou bychom tim porusili?

Ozzy - 31.08.2010 | 13:13   (odpovědět)

Nechpu pro? te? hned sem nedte ?etinu ke staen? Stejnak a bude, tak se dostane hnedka do teru a bude j mt kadej ne jen kupci Xzone, tak o co jde? Akort jsou z toho komplikace a zdrovn.

Robert - 31.08.2010 | 13:10   (odpovědět)

To CoTiJe: Protoze, tam cloveka co se o tohle bude starat nemaji, bude to delat tech par zamestnancu co ma na strarosti primarne reseni obednavek, tohle je vec co se dela zadarmo a ji lidem co si hru koupily, tedy jiz sve penize u nich nechali, takze priorita nula.

MAPHiCZE - 31.08.2010 | 13:05   (odpovědět)

Doufm e za?nou co nejd?v.

Wubub - 31.08.2010 | 13:04   (odpovědět)

Tak jsem se t?il e si to dm v cz kdy jsem uvid?l ten nadpis a nakonec jak tak koukm zas nic protoe xzone to budou rozeslat b?hem 14dn?..Take kdov kdy :/ :D

CoTiJe - 31.08.2010 | 13:03   (odpovědět)

To Robert: a na tos prisel jak..?? ..si tam volal, nebo si jim psal..??

Robert - 31.08.2010 | 12:59   (odpovědět)

Ne rozesilat budou behem 14 dnu.

joujou - 31.08.2010 | 12:52   (odpovědět)

Uz niekomu xzone poslal cestinu alebo naco cakaju?
Klikam nazdu chvilu na mail a nic nechodi....

Kyldan - 31.08.2010 | 12:34   (odpovědět)

Nema vyjit taky v prubehu zari patch pro SC2? Obavam se ze nez si tu cestinu budu moci od Xzonu stahnout aby me nebyla prdlacku platna diky novemu patchi

Mizzin - 31.08.2010 | 12:33   (odpovědět)

Jirka: Xzone je prodejce, ne distributor. Distributorem jsou chr?ck uboci z ABC. ?i jak se jmenujou...

teclado - 31.08.2010 | 12:28   (odpovědět)

Njn internet, to prost? nikdo neovlivn. J hru mm od jinho Shopu, konkrtn? JRC. Jsem poctivej ?lov?k a hry kupuju ale ?ekat na ?etinu m?sc po vydn, to se mi opravdu nechce. Sice jsem SC2 u dohrl ale t?m se na ni.

Jirka - 31.08.2010 | 12:28   (odpovědět)

Neni cestina nahodou poruseni EULA? A jeste to sponzoruje oficialni distributor
:)

Jetro [ redakce ] - 31.08.2010 | 12:24   (odpovědět)

To teclado: Coz vsak bylo vseobecne znamo jiz nekolik mesicu dozadu.

teclado - 31.08.2010 | 12:23   (odpovědět)

Klid, stejn? to hned ten den ute?e na internet.

Black Hawk - 31.08.2010 | 12:23   (odpovědět)

Taky nejsem pot?en. ?ekm na ?etinu, abych znova projel SC v cz a dneska zjistm e to m?ou b?hem z? stahovat jenom zkaznci xzonu.

Netbee - 31.08.2010 | 12:22   (odpovědět)

uz je nechce byt omg ten smerujte dotazy na xzone

Merlin - 31.08.2010 | 12:22   (odpovědět)

Dal ikovnej obchodn trik hlavn? nezapom??te naklusat do obchodu a kuli ?etin? si koupit originln hru :)))

Michal - 31.08.2010 | 12:16   (odpovědět)

Ted budem cekat tejden nez zareagije Xzone paradicka:(

Ozzk - 31.08.2010 | 12:07   (odpovědět)

Take kdy peze v z? to jako budu muset zas ?ekat??

Maru - 31.08.2010 | 12:04   (odpovědět)

jako u bych si to sthl ale n?co m? ?k e pokud nemm hru od xzone tak si jeste po?km....

MafesX - 31.08.2010 | 12:03   (odpovědět)

Take ztra si j budu moci sthnout :) Kdy by m?la bt o z? :D

Midur - 31.08.2010 | 11:54   (odpovědět)

Xzone honem honem :-)

Jetro [ redakce ] - 31.08.2010 | 11:45   (odpovědět)

Kurna, jsem pomalej :)

Jetro [ redakce ] - 31.08.2010 | 11:45   (odpovědět)

To Midur: Xzone urcite rozesle svym zakaznikum e-mail o moznosti si cestinu stahnout. Mic je na jejich strane, musite vydrzet ;)

Netbee - 31.08.2010 | 11:45   (odpovědět)

ted uz asi muzeme cekat jen na mail od xzone

Midur - 31.08.2010 | 11:43   (odpovědět)

RE: Mam verzi Collectors Edition od Xzone...

Midur - 31.08.2010 | 11:43   (odpovědět)

Kde si tu CZ sthnu???

Netbee - 31.08.2010 | 11:32   (odpovědět)

to "v prubehu zari" me dela starosti :(

Jetro [ redakce ] - 30.08.2010 | 23:44   (odpovědět)

To Pisces: Ten text byl z _pracovni_ verze instalatoru, coz znamena, ze ten text byl pripraven par dni dozadu. A uz od pocatku bylo stanoveno datum vydani cestiny na "druhou pulku srpna", coz porad jeste stihame ;)

Pisces - 30.08.2010 | 23:23   (odpovědět)

Ale jinak ?km, jsem moc rd, e se n?kdo ujal p?ekladu za to jsem jim vd??n (teda krom? p?eloench nzv? jednotek, jmen atd., ale to n?jak p?ekousnu :-) )

Pisces - 30.08.2010 | 23:22   (odpovědět)

Jo, to jo, ale m? vad ajk tam po?d pou, e u se to bl, e u to ztra bude atd a to pou u dlouho, take m?li ?ct jedno datum a nic vc neslibovat

Merlin - 30.08.2010 | 23:14   (odpovědět)

co vm po?d vad stanoven datum je do konce tohoto m?sce pro ty co neznaj kalend? dnes je 30.8.2010 co znamen e je ?as jet? ztra co je 31.8.2010 take klid a to tu bude tak to bude :)))

Pisces - 30.08.2010 | 23:08   (odpovědět)

Nem?li jste v t instala?ce ?etiny napsno (podle t?ch zve?ejn?nch obrzk?) e vychz po m?sci od vydn hry? Nen u to trochu vc jak m?sc? J nic ne?km, jsem rd, e ?etinu v?bec vydte, ale nem?ete tu alespo? kad den napsat aktuln info? D?kuji

Copyright © 2007-2024 Jata & Jetro | Administrace
Legacy of the Void, Heart of the Swarm, Wings of Liberty, StarCraft: Ghost are trademarks, and Battle.net, StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.