StarCraft II  |   StarCraft Encyklopedie  |   Diablo III

StarCraftCZ.com

StarCraftCZ.com
Aktuálně ze světa SC:  Sout? o knku StarCraft II: Flashpoint (číst)
Poslední příspěvky na fóru:   Poslední komentáře:
????? ??? ????? ????… » 28.05. 16:24
??? ???????? ?? ????… » 28.05. 15:14
24?????? ????? ?????… » 28.05. 14:03
???????? ???????? ??… » 28.05. 12:51
  Míra To VitoSs:  »
Grunex Autumn SC 2 Cup
Jill Harris Thanks for discussion! Yo… »
Blizzard na mobil & arty na zdech
Geox Neměl by někdo odkaz nebo knihy … »
Je libo n?jak kniha z oblasti SC v ?etin??

BlizzCon: Multiplayer StarCraftu II

07.11.2015 | 04:01 - Jata

N?které z chystaných zm?n ji David Kim nazna?il v prvním panelu o budoucnosti StarCraftu. Dalších podrobností jsme se do?kali v druhém panelu s vývojá?i hry v?novaném pouze multiplayeru.

 

David Kim hned na za?átku p?ipomn?l, e StarCraft je obecn? vnímán jako vysoce kompetitivní hra, a tak se vývojá?i snaí hru zp?ístupnit i oby?ejným hrá??m, kte?í hraním netráví tolik ?asu jako profesionální hrá?i, skrze nové herní reimy (Archon ?i kooperativní). Nicmén? všechny zm?ny se hlavn? týkají nejd?leit?jšího 1v1 multiplayeru.

 

Tým si stanovil p?t hlavních cíl?: více akce, rychlejší tempo, vybalancovat pot?ebu mikrování u všech ras, mít více druh? mikrování, provést redesign n?kterých hlavních mechanism?.

 

Více akce — st?ejní pilí? pro podpo?ení boj?, harassu a útoku bez ohledu na aktuální sloení hrá?ovy armády. => Nová protosská jednotka Adept je dostupná ji ve velmi rané fázi zápasu.

Rychlejší tempo — odstranit ty ?ásti hry, b?hem kterých má hrá? malé mnoství šancí prokázat svou zdatnost. => Zm?na po?tu d?lník? p?i startu hry zvýšena v LotV z 6 na 12.

Mikrování — sníit d?leitost velikosti armády a podpo?it její ?ast?jší a efektivn?jší zapojení do akce. => P?idány další monosti r?zn? mikrovat u všech t?í ras.

Redesign hlavních mechanism? — vylepšit herní ekonomiku, rasové makro mechanismy a all-in strategie.

 

B?hem celého panelu neustále všichni z týmu zd?raz?ovali, jak velký podíl na vývoji m?la herní komunita a díky ní je nyní Legacy of the Void v lepším stavu, ne všichni doufali. Komunita byla zapojena do interních diskuzí o problémech, vývojá?i se snaili o obousm?rnou komunikaci a také uspo?ádali n?kolik komunitních summit?, kde se o problémech dále diskutovalo. Díky této spolupráci došlo ke zm?nám u Disruptora a nap?íklad z terranského Liberatora se stala podle vývojá?? jedna z mom?ntáln? nejzajímav?jších jednotek ve h?e.

 

Jak ji bylo ?e?eno b?hem prvního panelu, p?i vylepšování eb?í?ku m?li na pam?ti vývojá?i hlavn? nutnost zvýšit p?esnost a transparentnost celého systému. Rozd?lení na ligy sice dob?e rozliší mezi úrovní hrá?e, ale problém je ji s porovnáním hrá?? ve stejné lize a jiné divizi, jeliko do divizí jsou hrá?i rozd?lování náhodn?, a tak jejich po?adí v divizi nelze dob?e porovnávat. Dalším problémem je velká rozli?nost úrovn? hrá?? v bronzové lize, hrá?i se pak dlouho neposouvají do vyšších lig.

 

Tým tak p?išel s n?kolika zm?nami. Rozhodli se slou?it Grandmaster a Master ligy do jedné, v ní prvních 200 hrá?? je povaováno za Grandmastery, avšak nesmí usnout na vav?ínech, jeliko je m?e kdokoliv z jejich pozice odspodu sesadit. Kadá z ostatních lig (bronz a platina) bude rozd?lena na 10 divizí podle úrovn? skillu hrá?e. Zmenšit by se m?la velikost bronzové ligy, aby hrá?i mohli snáze postoupit do vyšší ligy a vid?li tak sv?j postup.

KomentářeOchrana proti spamu. Napište číslici pět:

 

Zatím nebyly vloženy žádné komentáře.

 

Copyright © 2007-2024 Jata & Jetro | Administrace
Legacy of the Void, Heart of the Swarm, Wings of Liberty, StarCraft: Ghost are trademarks, and Battle.net, StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.