StarCraft II  |   StarCraft Encyklopedie  |   Diablo III

StarCraftCZ.com

StarCraftCZ.com
Aktuálně ze světa SC:  Sout? o knku StarCraft II: Flashpoint (číst)
Poslední příspěvky na fóru:   Poslední komentáře:
????? ??? ????? ????… » 28.05. 16:24
??? ???????? ?? ????… » 28.05. 15:14
24?????? ????? ?????… » 28.05. 14:03
???????? ???????? ??… » 28.05. 12:51
  Míra To VitoSs:  »
Grunex Autumn SC 2 Cup
Jill Harris Thanks for discussion! Yo… »
Blizzard na mobil & arty na zdech
Geox Neměl by někdo odkaz nebo knihy … »
Je libo n?jak kniha z oblasti SC v ?etin??

BlizzCon: Budoucnost StarCraftu II

07.11.2015 | 01:24 - Jata

První letošním panelem s vývojá?ským týmem StarCraftu II byl ten o budoucnosti StarCraftu II po vydání Legacy of the Void. V p?íštím roce se m?eme t?šit nejen na nových singleplayerových, ale i multiplayerový obsah, n?který bude zdarma, jiný bude placený. V?tšina z v?cí, které byl p?edstaveny, ale ješt? není ve finální podob?, a tak m?e ješt? dojít ke zm?nám.

 

Mikro obsah

Ji brzy by se do hry m?ly dostat nové skiny jednotek pro multiplayer a také nové zvukové balí?ky, b?hem panelu vývojá?i ukázali nap?íklad n?které hlášky v podání Abathur. Vylepšení se do?ká také Arcade, a to nejen v podob? lepšího uivatelského rozhraní a ?ast?jších sout?ích. M?lo by kone?n? dojít k monosti zpoplatnit obsah. "Marketplace", jak se tento model p?vodn? nazýval, kdy jej Blizzard v roce 2008 p?edstavil na BlizzConu, bude zpo?átku vyzkoušen na menší skupin? vybraných autor?, kte?í nabízejí kvalitní obsah (módy ?i mapy) a budou tak moct zpoplatit sv?j obsah. Pokud se toto osv?d?í, bude skupina autor? postupn? rozši?ována. Zatím se nep?edpokládá rozší?ení na systém otev?eného "app storu".

 

Mission packy

Pro fanoušky p?íb?hové linky StarCraftu budou v roce 2016 vydány p?íb?hové mission packy. Nova Covert Ops je série 9 p?íb?hových misí, které se odehrávají n?kolik let po událostech v Legacy of the Void. Terranské dominium, které vede císa? Valerian, se snaí zotavit z ob?anské války a boj? se Zergy. P?íb?h se to?í kolem Novy, ghosta, který se zapletl s terranskou separatistickou skupinou "Obránci lidí" (Defenders of Men). Nova bude v t?chto misích stejn? ovladatelná jako nap?íklad Kerrigan v kampani Heart of the Swarm. Navíc jí budou hrá?i moc m?nit výbavu, která m?e výrazn? ovlivnit hraní mise, a umoní tak hrá??m si misi zahrát n?kolikrát, pokadé s trochu jinou taktikou.

 

První t?i mise by m?ly být vydány na ja?e 2016. P?esné datum a cena budou odhaleny pozd?ji.

 

Multiplayer

Multiplayeru se sice bude v?novat zvláštní panel, ale ji b?hem tohoto David Kim p?edstavil obecn? n?které z plán?, které by vývojá?i rádi po vydání LotV realizovali. Zejména jde o vylepšování eb?í?ku, automatické turnaje a celkové balancování hry.

 

Na eb?í?ku by rád Kim?v tým zvýšil p?esnost a transparentnost celého systému. Odd?lit by se také m?l MMR (matchmaking ranking) pro jednotlivé rasy a p?ípadn? i pro rankované/nerankované zápasy. Avšak zde by mohl nastat problém s malým poolem pro výb?r protihrá??, co by m?lo za následek delší ?ekání. Dále by se také m?ly rozší?it automatické turnaje o turnaje v Archon módu a 2v2 turnaje, p?ípadn? i o "soukromé" turnaje. Zm?ny budou i v balancování, vývojá?i se nebojí v p?ípad? pot?eby provád?t i velké zm?ny, kterým se doposud vyhýbali. Nevylu?ují ani p?idání zcela nových jednotek, bude-li to dávat smysl, nap?íklad pro oivení hry po n?jakém ?ase.

 

Kooperativní mise

Nový kooperativní reim (d?íve nazývaný Allied Commanders), jen je sou?ástí Legacy of the Void, bude i po vydání dále rozši?ován, a? u v podob? nových velitel? ?i dalších kooperativních misích. Prvním velitelem, který p?ibude, je protoss Karax. Bude mít schopnost hromadného Chrono Boostu, který funguje na všechny stavby a to i spojencovy. Druhou schopností je Purifier Beam se skute?n? ni?ivým ú?inkem.

 

 

KomentářeOchrana proti spamu. Napište číslici pět:

 

Zatím nebyly vloženy žádné komentáře.

 

Copyright © 2007-2024 Jata & Jetro | Administrace
Legacy of the Void, Heart of the Swarm, Wings of Liberty, StarCraft: Ghost are trademarks, and Battle.net, StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.