StarCraft II  |  StarCraft Encyklopedie  |  Diablo III

StarCraftCZ.com

StarCraftCZ.com banner
Aktuálně ze světa SC:  Sout? o knku StarCraft II: Flashpoint (číst)

Rasy » Terran » Hrdinov » Jim Raynor

V dob? první zergské invaze na Mar Saru byl zde Jim Raynor Konfedera?ním maršálem. Navzdory hrdinnému boji proti vet?elc?m a záchran? mnoha ivot? byl Jim zatknut Konfedera?ními silami pod záminkou zni?ení Konfedera?ního majetku na stanici Backwater. Kdy byl osvobozen Arcturusem Mengskem a jeho anti-konfedera?ní revolucioná?skou skupinou Synové Korhalu, rozhodl se Raynor bojovat po jejich boku.

 

Mengskova touha po síle a absence jakýchkoli zábran za?aly brzy Raynora trápit. Nakonec, Mengskovo zrazení jeho vlastní poru?ice Sarah Kerrigan a jeho bezcitné manipulování se Zergy, aby mohl napadnout Konfederaci, bylo horší ne tyran, kterého Raynor p?ísahal, e sesadí. Raynor vedl povstání v ?adách Syn? Korhalu a zajal Mengskovu osobní admirálskou lo? – Hyperion, spolu s malou flotilou lodí. B?hem pokusu o záchranu Kerrigan ze spár? Zerg? se Raynor st?etnul s Protossy a získal velký respekt v??i state?nému Exekutorovi Tassadarovi. Raynorova klamná ?est vedla k upevn?ní pouta mezi Tassadarem a temným templá?em Zeratulem.

 

"Zejtra to asi, milá?ku, nebude. S armádou na krku se to asi ani nestane. Ale bu? si jistá: Jsem to já, kdo t? jednoho dne zabije. Uvidíme se."

 

Jim Raynor v baru na Mar Sa?eRaynor a jeho vojáci bojovali bok po boku Protoss? v n?kolika kampaních a sehráli klí?ovou roli v boji proti invazi United Earth Directorate. H?í?ka osudu p?istihla Raynora krátce spolupracujícího s Mengskem a Královnou ?epelí (Queen of Blades) – stvo?ením, které vytvo?il zergský Overmind ze Sarah Kerrigan. A?koliv tito dva tyrani bojovali proti stejnému nep?íteli, byla to jen otázka ?asu, ne se jejich k?ehké pouto rozpadne. Nakonec to byla Kerrigan, která se obrátila proti svým bývalým spojenc?m a zasadila první ránu. Díky této zrad? zem?ela spousta p?átel Jima Raynora.

 

Raynor tomuto masakru unikl a p?ísahal, e se jednoho dne pomstí. Avšak p?es plnou sílu zergského Roje a obrovských psionických schopností Královny ?epelí se jeho šance zdály být více ne malé. Vysílen a zmaten se Raynor nakonec vrátil do terranského vesmíru a vedl odboj v??i rozši?ující se moci Arcturuse Mengska a jeho terranské Dominion. Po léta se neda?ilo bojovat. Arcturus Mengsk pouíval jeho nejsiln?jší zbra? – rétoriku, média a propagandu – k minimalizování Raynorových snah.

Pro mocnou terranskou Dominion z?stávají Raynorovi „Raiders“ ve?ejným nep?ítelem ?íslo jedna. Mengsk vzhlíí k Raynorovi jako k výzv? své autority. Avšak, Mengsk si je také v?dom, e zabitím Raynora by z n?j stvo?il mu?edníka, tudí jej po?ád udroval ve stavu prchající zv??e, odmítající mu jakýkoliv výdech a nabrání nových sil.

Léta šarvátek s nevy?erpatelnými zdroji Dominionu o?ezaly Raynorovi síly na pouhé stíny sebe samých. Raynor musel hledat úto?išt? u ob?asných oldáckých prací jen proto, aby získal dostatek prost?edk? na opravu a vyzbrojení na krátkou dobu. Aby si udrel svoji pozici, znamenalo to pro n?j v budoucnu další oldácké práce. Svoboda není zadarmo.

Jim Raynor v bojovém obleku Jak se zdá, tak v dnešní dob? Raynor ztrácí víru: hodn? pije a Kerriganino zajetí Zergy si dává za vinu. Jeho nenávist v??i Arcturusovi Mengskovi se stala bolestivou ranou. Raynor?v první d?stojník, Matt Horner, po?ád v??í v revoluci a v Raynora, i kdy dokonce n?které Raynorovy pochybnosti se rozši?ují i do jeho posádky. Horner toho ud?lal hodn?, aby zajistil fungování všeho po ty roky, vdy m?l víru v to, e se Raynor?v vrozený heroismus znovu projeví a povede rebely k vít?zství.


Raynor je dobrý velitel a excelentní taktik, i kdy mu chybí jakýkoliv trénink v této oblasti. Své dovednosti se nau?il zkušenostmi, a proto se necítí být svázán zásadami toho, co ?íká „kniha“ a myslí si, e je to špatn?. Raynor z?ídkakdy plánuje v?ci do hloubky, ale má úasnou schopnost improvizovat a obrátit situaci ?ímkoliv, co má zrovna po ruce.

 

Raynor má také pochmurnou minulost. Je známým spole?níkem notorického trestance Tychuse Findlaye. Oba slouili v 321 Colonial Rangers Battalionu „Heaven’s Devils” b?hem válek Konfederace a Kel-Morianu, tém?? p?ed dvaceti lety. Jejich první setkání prob?hlo ve Fort Howe na Turaxis II, kde si zrovna Findlay odsed?l t?ím?sí?ní trest v nápravném za?ízení za útok na nad?ízeného d?stojníka.

 

"Hádam, e byste nebyli ?lenové Konfederaci, kdybyste byli k n??emu."

 

V poslední fázi Válek cech? byli Raynor a Findlay obvin?ni ze zabití b?hem neš?astné mise na Turaxisu II. I kdy sami v?d?li, e jejich nad?ízení byli p?ímo vini za katastrofální selhání mise a následná úmrtí. Oba dva brzy poté uprchli z armády, dob?e si byli v?domi, e u nikdy nebudou mít ?estný soud, kdyby to m?lo znamenat pokaení reputace Konfedera?ních velících d?stojník?. Po léta spolu byli psanci, dokud nebyl Findlay dopaden Konfedera?ním soudem a odsouzen k ivotu v kryogenním v?zení. Jak se dokázal Raynor vyhnout Findlayov? osudu a získat práci jako maršál není p?esn? známo.

 

Dabér postavy ve h?e: Robert Clotworthy (nar. 24. 10. 1955)

Copyright © 2007-2022 Jata & Jetro | Administrace
Legacy of the Void, Heart of the Swarm, Wings of Liberty, StarCraft: Ghost are trademarks, and Battle.net, StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.