StarCraft II  |  StarCraft Encyklopedie  |  Diablo III

StarCraftCZ.com

StarCraftCZ.com banner
Aktuálně ze světa SC:  Sout? o knku StarCraft II: Flashpoint (číst)

Rasy » Terran » Planety » Mar Sara

Populace: p?iblin? 80 000 Terran?, neznámý po?et Zerg?

 

P?íslušnost: Terranské Dominium

 

Pr?m?r/Gravitace: 9 265 km, 1,09 standard

 

Sklon osy/Klima: 13,5 stup??, +/- 34 stup?? Celsia, velmi nízká vlhkost

 

Geografie/Velká sídla: 18 malých píse?ných mo?í, 28 náhorních planin (17 sope?ných); 12 velkých sídel (zni?ena), 86 t?a?ských základen, 12 rafinérií

 

M?síce: 2 - Pyramus, Thisby (šedé, st?edn? velké, pr?m?r v?tší ne 2 000 km)

 

Dominantní terén: pustiny/hory/pouš?

 

Dominantní forma ivota: Terrani - Kel-Morijský Kartel/Terranské Dominium

 

Domorodá forma ivota: ádná, zergská nákaza (menšiny)

 

Dovoz: d?lní za?ízení, pracovní síla, jídlo, voda

 

Vývoz: rafinované minerály, nerafinovaná ruda, vespenový plyn, terrazinový plyn, zbytky šrotu

Soustava Sara byla p?vodn? zmapována nezávislými prospektory a o n?kolik let pozd?ji byla expedicí z Tarsonisu kolonizována. Mar Sara p?edstavovala osmou z t?inácti hlavních kolonií terranské Konfederace. Soustava Sara byla nezvyklá tím, e m?la dv? obyvatelné planety, ale planeta Mar Sara byla v porovnání s úsp?šn?jší Chau Sarou vdycky stagnující kolonie.

 

Mar Sara byla jedna z prvních planet, je Zergové zamo?ili, kdy se zjevili v terranské galaxii. Byla to také první planeta, na které bojovala Konfederace s postupujícím Rojem a jeho podstatn?jšímu rozši?ování, p?estoe ve v?tšin? boj? se objevovaly spíše místní mili?ní síly.

 

Plukovník Edmund Duke, velící d?stojník flotily Konfederace v systému, následn? zatkl domobranu, která bojovala za sv?j domov. Tito v?zni byli pozd?ji osvobozeni rebelskou skupinu nazvanou Synové Korhalu (Sons of Korhal). Rebelové byli vedeni Arcturem Mengskem.

Synové Korhalu pomohli Mar Saru, po tom co ji Konfederace celou opustila, evakuovat. Ukradli také d?leité informace z konfedera?ního výzkumného za?ízení na Mar Sa?e nazvaného Jacobs Installation. Tyto informace odhalily, e Konfederace v?d?la o bezprost?edn? hrozícím p?íletu Zerg? a e experimentovala se zajatými exemplá?i. Má se za to, e Konfederace v?dom? ob?tovala planetu, aby otestovala tajnou zbra?, která vyprovokovala zergskou invazi.

Aby se zabránilo dalšímu ší?ení zamo?ení, protosská flotila pod vedením Exekutora Tassadara zpopelnila Mar Saru z ob?né dráhy, stejn? tak dopadla sesterská planeta Mar Sary - Chau Sara.

Po zpustošení Mar Sary Protossy se systém Sara zdál terranskou rasou trochu opomíjen. Pozd?jší kolaps Konfederace zap?í?inil, e systém byl opušt?n celý. P?esto však prospekto?i z Kel-Morian Combine zjistili, e minerály na Mar Sa?e získaly díky protosskému bombardování unikátní vlastnosti. Krátce poté Kel-Morian Combine uplatnilo nárok na t?bu a sb?r odpadových surovin v systému Sara. Nezávislí a smluvní podnikatelé zanedlouho za?ali na obou planetách s povrchovou t?bou všech surovin.

Terranské Dominion v poslední dob? obnovilo sv?j zájem o systém Sara a zaloilo zde n?kolik základen. Kel-Morian Combine tvrdí, e tyto základny byly zaloeny s jeho souhlasem, a to kv?li problém?m s pirátstvím a vzpourami t?ebních tábor?. Také bylo hlášeno, e na planet? byli spat?eni Zergové. Má se za to, e tyto organismy znovuzamo?ily zni?ený sv?t n?kdy po protosském bombardování.

Copyright © 2007-2022 Jata & Jetro | Administrace
Legacy of the Void, Heart of the Swarm, Wings of Liberty, StarCraft: Ghost are trademarks, and Battle.net, StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.