StarCraft II  |  StarCraft Encyklopedie  |  Diablo III

StarCraftCZ.com

StarCraftCZ.com banner
Aktuálně ze světa SC:  Sout? o knku StarCraft II: Flashpoint (číst)

Rasy » Zerg » Jednotky » Heart of the Swarm » Baneling

Mutuje z: Zergling

Vyžaduje: Baneling Nest

Typ: biologick

Rychlost pohybu: normal

Hotkey: E

Mineral Gas Supply Time HP   
25
25
1
20s 30  
Uvedené hodnoty nemusí odpovídat aktuální verzi!

Popis

Baneling je stvo?ení, které je tak velmi napln?né kapalinou ve vá?cích, e m?e st?í chodit; místo toho se pohybuje tak, e se zavine do kulatého tvaru a kutálí se. P?esto tento nevzhledný zevn?jšek nem?e pop?ít fakt, e baneling je obzvláš? nebezpe?ný organismus, jeden z n?kolika nových zergských odborník?, kte?í byli spat?eni nedávno na bojišti. Kdy se baneling dostane dostate?n? blízko k nep?íteli, stvo?ení spustí reakci ve svém chemickém výbušném nákladu, která zap?í?iní výbuch s devastující silou a sprška íravé kyseliny zasáhne bezprost?ední okolí. Baneling je p?i výbuchu zni?en, co je velmi pravd?podobn? zp?sobeno obrovským poškozením.

 

Tyto ivé výbušniny jsou velmi ú?inné jak proti budovám, tak proti pozemním jednotkám; ve skute?nosti je ji malá skupina schopná b?hem mrknutí oka odrovnat skupinu vozidel a p?choty. Smrtící schopnost banelinga je navíc posílena zálibou zerg? v zahrabávání. Zdánliv? klidná oblast se m?e brzy obrátit do smrtelné pasti, jak se tyto nestv?ry spojí a kutálejí do st?edu svých nep?átel a nedají jim p?itom ádný ?as na odezvu.

 

Na po?átku byl baneling identifikován jako nestálá zergská mutace nespecifického genomu. Následná pozorování odhalila, e se jedná o mutaci zerglinga – nejpo?etn?jší druh zerg?. Zerglingové byli spat?eni, jak vstupují do krátké fáze zakuklení p?ed tím, ne se vyvinou do nové formy. Tento znepokojující vývoj p?edvedl pokro?ilou schopnost zergských královen ovládat své potomstvo. A?koliv je baneling chemicky dostate?n? výbušný a nestálý, aby kdykoliv vybuchnul, královny vyvinuly mutaci, která m?e udret svou energii a do té správné chvíle. Vytvo?ením banelinga z nejzákladn?jších zergských bojovník?, se královny také ujistily, e nevy?erpatelná zásoba základního materiálu je p?ipravena plnit úkoly.

 

Terranští velitelé nyní cvi?í své vojáky, jak ?íhat na tyto zr?dné jednotky. Zatím se v?dci zoufale snaí vyvinout chemické náboje, které zp?sobí výbuch banelinga ješt? p?ed tím, ne dosáhnou terranských linií.

Schopnosti

Attack Structures - Rozliuje, zda m Baneling automaticky zato?it na budovy nebo ne.
Burrow (R) - Dv jednotkm schopnost se schovat pod zem. Nem dn ?asov omezen, nicmn? je mohou detektory najt a u?init zranitelnmi p?i toku. Se zahrabanmi jednotkami nelze to?it.
Explode (E) - Donut Banelingy vybuchnout a zp?sobit tak pokozen okolnm jednotkm a budovm

Upgrady

- Centrifugal Hooks (C) - Zv rychlost pohybu vech Baneling?.
Vyvíjí se v: Baneling Nest
150 150 110s
- Evolve Burrow - Umon vybranm zergskm jednotkm pouvat schopnost Burrow.
Vyvíjí se v: Hatchery
100 100 100s
- Ground Carapace (C) - Zv brn?n vech zergskch pozemnch jednotek.
Vyvíjí se v: Evolution Chamber
Level 1: 150 150 160s
Level 2: 225 225 190s
Level 3: 300 300 220s
- Melee Attacks (M) - Zvyuje pokozen zp?soben tokem u vech zergskch pozemnch melee jednotek.
Vyvíjí se v: Evolution Chamber
Level 1: 100 100 160s
Level 2: 150 150 190s
Level 3: 200 200 220s

Obrázky

Copyright © 2007-2022 Jata & Jetro | Administrace
Legacy of the Void, Heart of the Swarm, Wings of Liberty, StarCraft: Ghost are trademarks, and Battle.net, StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.