StarCraft II  |  StarCraft Encyklopedie  |  Diablo III

StarCraftCZ.com

StarCraftCZ.com banner
Aktuálně ze světa SC:  Sout? o knku StarCraft II: Flashpoint (číst)

Rasy » Protoss » Jednotky » Heart of the Swarm » Dark Templar

Transformuje se z:

Typ: lehk, biologick, psionick

Rychlost pohybu: normal

Hotkey: D

Mineral Gas Supply Time HPShield   
125
125
2
55s 4080  
Uvedené hodnoty nemusí odpovídat aktuální verzi!

Popis

Temní Templá?i jsou mocní psioni?tí bojovníci, jejich p?edkové byli vyhošt?ni z domovského Aiuru p?ed více ne tisíci lety. Protossové, kte?í se stali Temnými Templá?i, byli vykázáni kv?li odmítnutí p?ipojit se ke Khale, komunální lince mysli, kterou sdílejí všichni protossové a která doprovází kastovní systém, který prosadila velící protosská Konkláve.

 

N?kte?í protossové toto odmítli podstoupit, v??ili toti, e tímto krokem ztratí svoji vlastní individuální identitu ve prosp?ch omezujícího vedení Konkláve. Zašli dokonce tak daleko, e odd?lili dlouhý úponkovitý nerv, který tak charakterizuje protossy. Tímto ?inem symbolicky a doslova od?ízli své p?vodní harmonické souzn?ní s jejich rasou. Konkláve v t?chto ni?emech vid?la hrozbu novému po?ádku a rozpoutala útok na templá?ský chrám, všechny lovila a zabíjela.

 

Templá?i, vedeni idealistickým bojovníkem Adunem, nem?li tu sílu zabíjet ?leny vlastní rasy a tak je ukryli. Strach Konkláve se ukázal být oprávn?ný, kdy Aiuerm zmítaly vlny smrtících psionických bou?í, vyvolaných nedisciplinovanými mysli rebel?. Konkláve necht?la potrestat templá?e za jejich neposlušnost ve?ejn?, protoe to by odhalilo existenci rebel?. Namísto toho byli nevhodní protossové naloeni na pradávné, ale funk?ní lod? XelNag? a vysláni do vesmíru.

 

Vyhošt?ní protossové putovali daleko, ne se usadili na temné planet? Shakuras. Tam vyvinuli samostatnou a nezávislou kulturu, kde jednotlivci, ?asto roztroušení ve vlastních lodích po vesmíru, zkoumali a rozjímali o záhadách vesmíru. ?asem se tito Temní Templá?i nau?ili vládnout jinými psionickými sílami ne jen Khalou: energiemi Voidu, temného prostoru mezi sv?ty.

 

Temní Templá?i prosluli p?edevším schopností ohýbat sv?tlo kolem jejich t?l, co je ?inilo prakticky neviditelnými, kdykoliv si to p?áli. Skute?ný mistr Voidu m?e dosáhnout mnohem v?tších schopností ne pouhé zneviditeln?ní se. Ozbrojeni jejich silnými warpovými ?epelemi, Temní Templá?i jsou smrtící a neúprosní nep?átelé, schopni ni?it b?né vojsko jejich devastujícími údery.

 

I p?es odd?lení se od svého domovského sv?ta a strachu z jejich vlastní rasy po mnoho staletí, Temní Templá?i nikdy neopustili lásku k Aiuru. V nedávné dob? se znovu spojili s protossy z jejich domovského sv?ta, kdy hrdinové Tassadar a Zeratul spojili síly, aby porazili zergského Overminda. Overmind byl poraen, ale b?hem toho procesu byla planeta Aiur zpustošena a tak t?ce zamo?ena Zergy, e se p?eivší museli stáhnout na Shakuras. Nyní, protossové, kte?í byli vyhošt?ni, byli hostiteli uprchlík? z jejich vlastní bývalé domovské planety.

Zbraně

Warp Blades

- Poškození: 45
- Cíle: pozemn

Schopnosti

Archon Warp (C) - Dva Veletempl?i mohou spojit sv mysli a t?la v mocnho Twilight Archona. V nucen t mezi Temnmi Templ?i se s nimi pod?lili o sv poznatky tohoto posvtnho ob?adu a nyn dva Templ?i, bez ohledu na jejich p?vod, se spoj v jednoho Twilight Archona.
Cast time 12s
Permanently Cloaked - Jednotka je vdy zahaleno, lze odhalit pomoc detektor?.

Upgrady

- Ground Armor (A) - Zv brn?n vech protosskch pozemnch jednotek.
Vyvíjí se v: Forge
Level 1: 100 100 160s
Level 2: 150 150 190s
Level 3: 200 200 220s
- Ground Weapons (G) - Zvyuje pokozen zp?soben tokem u vech protosskch jednotek.
Vyvíjí se v: Forge
Level 1: 100 100 160s
Level 2: 150 150 190s
Level 3: 200 200 220s
- Plasma Shields (S) - Zlep ?innost ttu vech protosskch jednotek.
Vyvíjí se v: Forge
Level 1: 150 150 160s
Level 2: 225 225 190s
Level 3: 300 300 220s

Obrázky


Copyright © 2007-2024 Jata & Jetro | Administrace
Legacy of the Void, Heart of the Swarm, Wings of Liberty, StarCraft: Ghost are trademarks, and Battle.net, StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.