StarCraft II  |  StarCraft Encyklopedie  |  Diablo III

StarCraftCZ.com

StarCraftCZ.com banner
Aktuálně ze světa SC:  Sout? o knku StarCraft II: Flashpoint (číst)

Povídky

Ne?ekan osud


Šestá flotila Dominionu, vysoká orbita planety Asios, za hranicemi Dominionu

 

Generál Bradley sed?l zamyšlen? v k?esle na m?stku svého k?iníku a znud?n? si pohrával s krabi?kou umojanských cigaret. Pohledem zavadil o varování ministra zdravotnictví a ušklíbl se. Ve ve?ejných prostorách lodi bylo samoz?ejm? kou?ení zakázáno, ale upozor?ovat na p?edpisy generála si nikdo netroufl.

Flotila dostala za úkol dohlédnout na výzkum podivných anomálií v okolí a artefakt? na povrchu planety. Asios má unikátní atmosféru plnou radiace, která tém?? dokonale ruší jakékoliv senzory a vysílání. Krom? toho je celkem bohatá na zdroje, co je d?vod, pro? se o ní Dominion p?vodn? za?al zajímat. Kdy ale t?a?i v jeskynních komplexech narazili na jakési mimozemské technologie, p?evzala v?c armáda s vidinou získání nových technologií.

 

„Pane, deset kilometr? p?ed námi se práv? objevil objekt.“ P?erušil ticho d?stojník u senzor?. „Vypadá to na nemaskovanou protosskou sondu.“

Generál odloil cigarety na op?rku k?esla. „Bojová pohotovost.“

?ervená poplachová sv?tla se rozsvítila a spoza dv??í m?stku bylo slyšet zvuk sirény.

„Sonda zastavila v dost?elu našich zbraní.“

Na m?stku se náhle zavlnil vzduch a dva metry p?ed generálem se zjevil Protoss v lehkém bojovém brn?ní s ozdobnými prvky, typickém pro Vysoké templá?e. Strá u vchodu okamit? namí?ila na postavu své zbran?. Generál se se zájmem p?edklonil ve svém k?esle. S nejv?tší pravd?podobností se jedná o hologram. Zpravodajská sluba nemá ádné informace o technologiích umo?ujících takovýto transport. Navíc p?ece by nebyl taková blázen, aby se p?enesl sám na terranskou lo?. Na druhou stranu je pravd?podobné, e pokud by na to došlo, z?ejm? by je tu dokázal pobít všechny do jednoho.

„Jsem Praetor Gnaeus. Narušili jste protosský prostor. Planeta a vše co je na jejím povrchu pat?í Protoss?m. Opus?te tento systém, nebo ponesete následky.“

Generál vstal a ledabyle p?išel a k Protossovi, p?i?em rukou promáchl skrz hologram.

„To vysílání jde z té sondy ?“ Oto?il se na pod?ízeného.

„Ano pane.“

„Zni?te jí...“ Potáhl ze své cigarety a foukl kou? p?ímo skrz protoss?v obli?ej. Praetor, který celou dobu sm??oval pohledem nep?ítomn? dop?edu oto?il hlavu na generála a zadíval se mu do o?í. Pak obraz zmizel. Generál se podíval z okna a vid?l, jak vzduchoprázdnem prolétla laserová st?ela a kdesi v dálce prom?nila sondu v oblak plasmy.

 

“Moná to byl jen bluf, automatické varování.“ Pomyslel si generál a sedl si zp?t do k?esla, sleduje p?itom sm?r, odkud p?ilétla sonda. Ostatních p?t k?iník? zaujalo formaci po stranách vlajkové lodi mí?íce stejným sm?rem. Dlouhé vte?iny se nic ned?lo. A to vypadalo, e varování bylo opravdu jen automatické. Pak se ale na radaru za?aly objevovat te?ky.

„Pane, objevilo se sedm kontakt?, z toho jeden opravdu velký. Neznámé konfigurace, ale pravd?podobn? protosské.“

Generál zamoural do ?erné prázdnoty p?ed sebou. „Kde ?“

D?stojník se oto?il na generála. „?trnáct kilometr?... za námi...“

Generál si v tu chvíli uv?domil svojí školáckou chybu. Naivn? p?edpokládal, e p?ípadný útok p?ijde ze stejného sm?ru, jako p?ilet?la sonda. Hlavou mu problesklo „Dvacet t?i vte?in“. Dvacet t?i vte?in, to je ?as pot?ebný k oto?ení bitevního k?iníku o sto osmdesát stup??.

„Nabíjejí zbran?...“

Lodí se za?alo ší?it silné hu?ení a na obrazovce bylo vid?t, jak se hv?zdy za?ínají pomalu posouvat. To kormidelník ne?ekal na rozkaz a za?al lo? otá?et. Ostatní k?iníky se snaily o to samé. ?trnáct kilometr? za nimi se práv? šest Warp ray? a mate?ská lo? p?ipravovaly ke st?elb?. Obrovská mate?ská lo? se oto?ila o devadesát stup?? a v jejím st?edu se objevilo bílé sv?tlo.

V záp?tí vesmír pro?ízl modrobílý paprsek o pr?m?ru n?kolika set metr?. Generál?v k?iník zmizel v záplav? sv?tla, jako by nikdy ani neexistoval. Mate?ská lo? se za?ala otá?et a paprsek tak sm??oval k dalšímu k?iníku, který se zoufale snail oto?it. Mezitím zahájily palbu i Warp raye. Jejich modré paprsky zasáhly další ?ty?i k?iníky a kadou vte?inou sílily na intenzit?. Po prvních dvou vte?inách pro?ízly pancí? a zasáhly motory, k?iníky za?aly vybuchovat, ani by v?bec dostaly šanci vyst?elit.

Piloti Wraith? doprovázející k?iníky se rozhodli pro taktický ústup. Mate?ská lo? zasáhla další k?iník a ten se prom?nil na prach. B?hem deseti sekund bylo po všem. Tam, kde se p?ed chvílí majestátn? vznášelo šest k?iník? a v?decká stanice, byla jen oblaka trosek. Warp raye sloily trupy do klidové polohy, ote?vely warp trhliny a zmizely pry?. Mate?ská lo? se narovnala zp?t do p?vodní roviny. Ve dvou záblescích nedaleko se objevily dva Carriery a za?aly vypoušt?t stíha?e.

 

Praetor Gnaeus sledoval masakr z m?stku mate?ské lodi. Zhruba padesátka Wraith? se snaila schovat za planetou, zatímco je pronásledovala desetinásobná p?esila Intecetptor?. Za normálních okolností by lod? vyhladily pozemní základny z orbity, ale vzhledem k rušení v atmosfé?e senzory nezachytí nic na povrchu. Mate?ská lo? zakotvila na orbit? a z jejích útrob vylet?l Arbiter, který se vydal do atmosféry.

 

 

Hlavní vojenská/v?decká základna Dominionu, povrch planety Asios, noc

 

Skalnatý povrch planety byl zcela bez ivota. Základna Dominionu se rozkládala nedaleko jeskyní u minerální íly. N?kolik civilních a v?deckých budov, p?ístav, kasárny a pár v?í okolo. Silné sv?tlomety na budovách osv?tlovaly vnit?ní prostory. Velitel základny byl práv? probuzen kv?li neidentifikovanému kontaktu v atmosfé?e. V setm?lém velitelském centru byl okolo obrazovky radaru hlou?ek lidí. ?ervená te?ka se štítkem „unknown“ se pohybovala celkem rychle sm?rem k základn?. Naproti jí let?ly vst?íct dv? modré te?ky – Wraithy.

„Objekt je stále moc daleko a rušení v atmofé?e neumo?uje identifikaci. Poslali jsme pro jistotu dva stíha?e.“

Velitel zavrt?l hlavou. „To bude naše lo?, která má poruchu komunikace. Máme na orbit? celou flotilu, ti nám sem jen tak n?koho nepustí.“ Najednou oba modré body zmizely. Velitel nervózn? uchopil vysíla?ku.

„Charlie 1, Charlie 2, ozv?te se, tady základna...“ „Charlie 1, Charlie 2, ozv?te se, tady základna...“ ?ervený bod se stále blíil.

„Vyhlaste pohotovost, zhasn?te sv?tla, všichni mui na bojová stanovišt?!“.

Potemn?lou základnou se rozezn?la siréna. Vojáci se soukali do tank? a goliáš?. P?chota vybíhala z kasáren. Z p?ístavu startovali stíha?i. Raketové v?e za?aly odpalovat první rakety. Houf asi 12 modrých šipek se rychle p?iblioval k cíli.

„Pane!“

Velitel se oto?il zp?t k radaru, kde ?ervených te?ek za?alo p?ibývat. Rakety zmateny vývojem situace cíl bu? minuly, nebo narazily do jiného. Houf ?ervených te?ek výrazn? zrychlil.

 

Vojáci zaujali pozice u východní strany základny, ve sm?ru o?ekávaného p?íletu nep?átel. N?kolik kilometr? p?ed nimi vysoko ve vzduchu se zableskly první výbuchy. Základna se ot?ásala hlukem dalších startujících raket z v?í.

„Tady Charlie 8, úto?í na nás velký po?et neznámých Protosských stíha??. K základn? mí?í výsadkové lod? a další neidentifikované lod?. ádáme o posily... opakuji...“

Exploze na obloze se p?ibliovaly k základn? a vojáci nervózn? svírali své zbran?. Ve velitelském centru mezitím velitel sledoval, jak Wraithy bojují s nep?átelskými stíha?i, zatímco velké mnoství ?ervených kontakt? p?elétá nad základnou.

Chvíli se nic ned?lo, ale pak základnou ot?ásl výbuch. Jakýsi velký kulovitý projektil urazil kus budovy a zabo?il se do zem?, p?i?em vyhodil do vzduchu tuny zeminy. A za chvíli dopadl další. P?ímo mezi skupinu mari?ák?. Vojáci s hr?zou sledovali, jak z nebe padá jeden projektil za druhým. Proráeli st?echy budov, nebo dopadaly jen tak na zem doprost?ed základny. Jeden z nich urazil vršek raketové v?e, další zarazil pod zem tank.

 

Zenthar se podíval z raketoplánu otev?enými dv??mi dol? pod sebe. Základnu ješt? nevid?l, ale v??il, e seskok je propo?ítaný dob?e. Na displeji se mu rozsvítilo modré sv?tlo. Ud?lal krok a sko?il. N?kolikrát se ve vzduchu oto?il a chvílemi zahlédl terranskou základnu. Tento druh výsadku u sice simulovali n?kolikrát, ale te? to bylo poprvé, co skákal na ostro.

Stejn? jako v?tšina ostatních Dragoon? byl i jeho tank p?ed dv?ma lety p?estav?n na Immortala. V souvislosti s zesílenými štíty se uvaovalo i o tomto druhu výsadk?. Vzhledem k hmotnosti tanku a odporu vzduchu není maximální pádová rychlost tak vysoká, aby náraz do zem? štít nezvládl.

 

Zenthar se obloukem blíil k zemi, jak se ztrácela rychlost ve sm?ru raketoplánu, který ho vysadil. Výškom?r pípnul. Zenthar se p?ipravil na náraz. P?etíení n?kolik desítek G není nic p?íjemného, ale nic, co by Protoss umíst?ný v tlumi?i chrán?ném exoskeletu nep?eil. Zenthar vlétl jako d?lová koule mezi ?ady zaparkovanýh SCV. Zdemolovaní mechové se rozlítly na všechny strany. Zenthar vypnul štít. Skon?il p?evrácený na bok a chvíli mu trvalo, ne se dokázal postavit na nohy.

Mezitím se rozhlédl a zpracovával data z oblasti. Základna byla v jednom ohni. Další Immortalové dopadali a vnášeli zmatek mezi bránící Terrany. Zdá se, e jim stále nedošlo, co se vlastn? d?je. Zam??il skupinu voják? b?ících mezi budovami a snaících se krýt a vyst?elil. Disruptory zasáhly dva mari?áky a se skrz na skrz proraenými pancí?y je odhodily n?kolik metr? daleko. Ostatní se rychle skryli mezi budovami a snaili se op?tovat palbu.

Mezi ot?esy z dopad? dalších Immortal? se u ozývala i st?elba disruptor?, pušek a d?l. Zenthar hledal další cíl a nehledal dlouho. O štít se mu rozprskly dv? st?ely z nedalekého tanku. Tank popojíd?l a p?itom znovu nabíjel. Zenthar nekolikrát vyst?elil a p?itom sám dostal n?kolik zásah?. Dalším výst?elem ale prorazil trup tanku a z?ejm? zabil posádku uvnit?, protoe tank p?estal zatá?et a pomalu najel do nedalekého zásobovacího stanu.

Do základny vlet?l poškozený Wraith. Neovladatelná stíha?ka za sebou nechávala spirály kou?e. V p?lce p?erazila jednu ze stráních v?í. Náraz stíha?ku zcela zdemoloval a pokroucené kusy k?ídel se rozlet?ly všemi sm?ry. Pod?atá v? se pomalu naklonila a z?ítila na zem i s n?kolika zoufalými vojáky.

 

Serant Harris se svou jednotkou klusal vedle jedoucího tanku. T?i mari?áci nalevo, t?i napravo, standardní formace. Zrovna vyjeli z prostoru mezi budovami a ?idi? tanku zabrzdil hned u kraje zásobovacího stanu. V? rychle zam??ila jeden ze zlatých ?ty?nohých cíl? a vyst?elila.

Harris m?l hlavu asi jen metr a p?l od ústí hlavn?, take ránu slyšel i p?es tlumení obleku. Zaklekl, zamí?il a za?al také st?ílet. Protoss zaregistroval, e po n?m st?ílí celý oddíl a op?toval palbu.

Serant vyhodil prázdný zásobník a narazil další. P?i tom zahlédl, e vzduchem prolétly dv? modré ?áry a zasáhly tank. idi? z?ejm? zaregistroval, e oba zásahy prošly skrz naskrz a usodil, e n?co není úpln? v po?ádku a za?al couvat. D?la mezitím znovu vyst?elila a ani Immortal nelenil. Druhou ranou zasáhl zadní pásy tanku zrovna uprost?ed jeho couvacího manévru. Pravý zadní pás se zasekl a tank smykem zato?il a narazil do skladu.

Harris m?l co d?lat, aby usko?il, ale ve sluchátkách uslyšel výk?ik. Jeho kolega vedle takové št?stí nem?l a tank ho zarazil hluboko do útrob budovy skrz elezobetonovou st?nu. idi? pochopil, co se stalo a natla?il ob? ovládací páky dop?edu, ale pravou na dvojnásobný výkon. Tank se vyprostil z poni?ené stavby, vyjel na otev?enou plochu a za?al znovu st?ílet. Serant spolu se svou skupinou z?stal v krytu za budovou a st?ídav? ost?elovali úto?níky. Nedaleko n?co explodovalo. Serant za?val na své vojáky a dali se do b?hu p?es otev?ené prostranství. Na místo, kde p?ed chvílí stáli dopadly dv? prázdné Vultury vymršt?né explozí do vzduchu.

„B?! B?! B?!“ val Harris na mari?áky vedle sebe, a?koliv v?d?l, e to je zbyte?né, protoe kadý b?el jak nejrychleji mohl. Najednou se p?ímo p?ed nimi zablesklo. T?sn? p?ed nimi se asi dva metry ve vzduchu objevilo n?co, o ?em si Harris chvíli myslel, e to je Zerg. Vypadalo to jako obrovský modrý pavouk. Stroj dopadl a zašpi?at?lýma nohama se zaryl do zem?. Vojín Ricks nesta?il zastavit a nab?hl Stalkerovi p?ímo do náru?e. Stroj nezaváhal a p?edními srpovitými kon?etinami ho p?etrhl na dv? p?lky.

Ostatní vojáci neváhali a za?ali st?ílet, udrujíc si bezpe?ný odstup. Stalker vysunul d?la a modré záblesky spálily dalšího mari?áka. Harris nabil granátomet a vyst?elil. Na stroj to však neud?lalo ádný dojem.

Najednou Stalker zmizel stejným zp?sobem, jako se objevil. Hned ale bylo jasné pro?. Z prot?jší strany ho?ící základny p?ilétaly dv? tankové st?ely. Harris zaklel a vrhnul se k zemi. St?ely prolet?ly t?sn? kolem n?j a zasáhly budovu za ním. V rádiu to zapraskalo.

„Všechny jednotky okamit? ústup, vykli?te základnu a ustupte do jeskyní!“

Harris se vyškrábal na nohy a spolu s n?kolika dalšími p?eivšími vojáky se rozb?hl sm?rem k jeskyním. P?itom vid?l, jak se v základn? za?aly zhmot?ovat Zealoti, kte?í likvidovali poslední zbytky odporu. Jeden Stalker se objevil p?ímo na Goliášovi. Stroj neschopný se vyrovnat s zm?nou t?išt? a mnohem v?tší váhou se bezmocn? sesunul k zemi, kde ho Stalker bez milosti dod?lal.

 

 

V?decké stanovišt? Dominionu v jeskynním komplexu, povrch planety Asios, svítání

 

Serant sotva popadal dech, kdy dob?hl k ústí jeskyn? spolu s n?kolika dalšími mui. Ne vb?hl dovnit?, oto?il se ješt? zp?t sm?rem k základn?. Z mírného kopce mohl krásn? vid?t ho?ící trosky budov. Oblaka ?erného štiplavého kou?e zakrývala vycházející slunce. Vstup do jeskyn? byl hodn? široký i vysoký a zdálo se, e i dál hloub?ji je to podobné. Vevnit? u bylo n?kolik jiných voják?. Kryli se ve stínech a ošet?ovali si rány. Rozsvítit si nikdo nedovolil. Vzadu sed?l jeden voják u ovládání ?ty?hlav?ového kulometu, který kryl vstup. Harris urazil víko jedné z beden a doplnil zásobníky a granáty.

„Jsem serant Harris, kdo tu velí?“

Vojáci si vym?nili pár pohled?. „Asi vy pane.“ Bylo vid?t, e ho nijak nepot?šil.

„Kryjte vstup.“ Rozkázal ostatním, i kdy si uv?domoval, e to byl pon?kud nadbyte?ný rozkaz.

„Myslíte, e nás tady najdou, pane ?“ Zeptal se nervózn? jeden z mladých mari?ák?.

Harris se k n?mu oto?il. „Vyhladili celou naší základnu. Ani na okamik nepochybuju, e si jdou pro to, co je tady.“

Pak se vydal hloub?ji do nitra jeskyní. Kv?li strop?m topícím se vysoko nad ním ve tm? mel takový mrazivý pocit, e mu za záda kadou chvíli seská?e nejmén? tucet Zerg?.

Za druhým rohem u bylo nainstalované osv?tlení. V další prostorné jeskyni pak sklad vybavení. Chvíli trvalo, ne našel v?decké centrum. N?kolik civilist? tu práv? hore?n? pracovalo na po?íta?ích.

„Kdo to tu vede?“ K?ikl.

„Já, ale momentáln? nemám ?as se vám v?novat. Dostali jsme p?íkaz ze základny, e jsme pod útokem. Velitel autorizoval protokol 48.“

Harris se rozhlédl. Protokol 48 znamená zlikvidovat veškerá data, aby nepadla do rukou nep?ítele. Na obrazovkách grafy nazna?ovaly, e práv? dochází k kompletnímu výmazu všech informací. V?dec v bílém plášti, se kterým Harris mluvil, a který m?l na hrudi jmenovku s nápisem Dr. Agyeman se sklonil k velkému válci uprost?ed místnosti. Na?ukal kód a odklopil víko. Vyndal n?co jako dálkové ovládání, pak nastavil na klávesnici údaj 5:00, stiskl „execute“ a zaklapl víko.

„Co to sakra má znamenat!“ Rozk?ikl se Harris.

„Uklidn?te se serante, to je EMP nálo. Zni?í veškerou elektroniku v okruhu p?l kilometru. V tomhle jeskyním komplexu bude efekt mnohem menší, i tak vám ale doporu?uju, abyste v tom svém oble?ku byl co nejdál. Všichni bychom se m?li okamit? evakuovat...“

Harris ud?lal krok vp?ed chytil doktora pod krkem za pláš?. „ádná evakuace nebude, celá základna je srovnaná se zemí a na orbit? u z?ejm? není ani stopa po našich lodích. Pokud p?eijeme n?kolik následujících hodin, budeme mít velké št?stí, pokud n?koho napadne podívat se, co se s naší expedicí stalo. A te? bych sakra moc rád v?d?l, co ste tu tak zajímavýho našli a pro? pro to všichni chcípnem!“

Doktor zalapal po dechu a serantovi došlo, e moná ne pouze z ne?ekaného zjišt?ní. Povolil sev?ení a nechal ho nabrat dech.

„Po?te za mnou.“ Zasípal a ohmatával si krk.

Prošli n?kolika širokými chodbami a jeskyn?mi a došli k místu, kde se strop zvedal do obrovské výšky. P?ed nimi byla jeskyn? široká a dlouhá tak, e se konce ztrácely v temnot?, by? tu bylo instalováno n?kolik reflektor?. Prost?edkem jeskyn? se táhl široký vyhlazený pás, jeho strany se svaovaly do hloubky. Po obou stranách pak byly vzorn? vyrovnané masivní zlato-modré struktury. Vrchní ?ást vypadala jako obrovské vejce, ale špi?at?jší. Do jisté míry p?ipomínaly opancé?ované pylony. Okolo pak byly ?ty?i ob?í zahnuté drápy mí?ící vzh?ru. Spodní ?ást se ztrácela ve tm?.

Harrisovi spadla ?elist. N?co takového ješt? nikdy nevid?l. Byly jich du desítky. Kam a oko dohlédlo.

„?ty?icet dva, p?esn?...“ prolomil ticho doktor Agyeman. „Jsme si jistí, e to je neaktivní Protosská technologie, ale nepoda?ilo se nám zjistit, k ?emu slouí.“

Harrisova vysíla?ka zachrastila. „Pane, Protossové sou tady. Zastavili se p?ed vchodem do jeskyn? mimo dost?el.“

Jeskyn? se ot?ásla a ze zadní ?ásti se ozval zlov?stný hukot.

„íkal jste neaktivní?“

Kdesi ve tm? se za?aly jednotlivé monolity rozsv?cet. Tlumená modrá zá?e se rozlila po celé jeskyni. Hukot zesílil a Harris s Agyemanem z?stali stát jako p?imraení a pouze sledovali, co se d?je. Jeden po druhém se monolity za?aly zvedat do výšky. To, co se p?vodn? zdálo jako drápy se rozd?lilo na dv? ?ásti a ukázalo se, e se ve skute?nosti jedná o vysunovací nohy. Kon?etiny se prodlouily na plnou délku a trupy stroj? se zastavily zhruba v patnáctimetrové výšce.

Pak stroje na levé stran? vykro?ily ze svých prohlubní na st?ed. První ze stroj? se ty?il nad ob?ma lidmi pouze n?kolik metr? od nich. Trup se neznateln? pohnul a chvíli to vypadalo, jako by si je prohlíel. Ozvalo se zabzu?ení a z trupu vyjely jakési bo?nice. Chvíli bylo ticho a op?t se zdálo, e si je stroj prohlíí. Obrovská hlava se podívala nejd?ív na jednoho, pak na druhého a znovu na prvního.

Harris se pokusil polknout, ale nepoda?ilo se mu to. Ta chvíle ticha mu p?išla nekone?n? dlouhá. Pak stroj zasunul bo?nice zp?t dovnit? trupu a vykro?il vp?ed. A za ním všechny ostatní, jako armáda obrovských pavouk?, se vydaly p?ímo p?es oba ohromené Terrany. Harris sledoval, jak se okolo n?j míhají dlouhé zlaté kon?etiny a trupy stroj? vid?l vysoko nad hlavou. Jeden po druhém mí?ily gigantické stroje ven z jeskyní. Po levé ?ad? následovala i pravá. Harris se celou dobu modlil, aby nikoho z voják? bránících vchod nenapadlo za?ít st?ílet.

Ale nestalo se nic.

Kdy se ozv?na krok? posledního stroje ztratila z doslechu, odváil se teprve serant vydat ke vchodu. Našel tam všechny zbylé vojáky, zbran? sloené a v n?mém úasu zírali do údolí. Nad celým údolím se ve výšce asi sta metr? poklidn? vznášela obrovská mate?ská lo?. První Colossové práv? došli pod její trup a za?aly po jednom mizet v záblescích jasného sv?tla.

„Pánové.“ P?erušil ticho jeden ze starších voják? a zapálil si cigaretu. „Jestli se dozvím, e to co tady te? prokrá?elo byly jen neškodné stroje na sklízení obilí, tak si tu kapitulaci budu sakra vy?ítat...“

„Toho bych se nebál...“ prohlásil Harris a sledoval, jak mate?ská lo?, která práv? dematerializovala posledního Colossa za?ala nabírat výšku a pomalu zmizela v atmosfé?e.

 

 

Autor: Unimatrix

 


 
Hodnocení: 28.22% (6163 lidí)
 Komentáře

 

Jméno:

 

Text:

 


Ochrana proti spamu. Napiąte číslici pět:
 

 

KRYSAK - 05.10.2007 | 15:14

 

2 ARIES: to sem takhle jednou videl, jak kolem bezi ve sportovnim pekna blondyna a "fyzikln zkonitosti" byly to jediny co me v ten moment zajimalo ! :oD

 

aries - 29.09.2007 | 17:00

 

No jo, pravda, to mi n?jak nedolo... N?kdy se stane e se ?lov?k soust?ed na jednu v?c a jaksi p?itom zapomene na fyzikln zkonitosti :-D

 

Kain de Amedha - 29.09.2007 | 11:19

 

Taky si myslm, e ona gravitace bude jen na lodi, take by ti protossov m?li jen pocit, e ona planeta pluje pod n?. Take j v tom problm nevidim ^^

 

Mizzin - 29.09.2007 | 11:11

 

Hehe...snad si tu n?kdo nemysl, e ve vesmru je vechno ve stejn rovin? s grafitac n?kde tam dole? :-)

 

Unimatrix325 - 29.09.2007 | 10:58

 

Aries : no... tak krom? toho, e jist? maj genertory gravitace, tak ve vesmru se ti nic nesesype, kdy to naklon, protoe tam prv? dn gravitace nen :-)

 

Aries - 28.09.2007 | 20:16

 

Vn?? :-D Osobn? neznm kompletn? Protosskou technoogii, ale nevm jestli maj n?jak genertory gravitace, aby se jim tam p?i takovmhle nkolnu nic nesesypalo....

 

Unimatrix325 - 28.09.2007 | 20:02

 

ad artefakty : no jasn?, e Colossov :-) ad oto?en : pro? by nemohla ? Vesmr je 3D :-)

 

Mizzin - 28.09.2007 | 18:43

 

N?kde jako vesmr je imho daleko jednodu a rychlej se oto?it o 90 stup?? ne nadltvat n?kam X km nad nep?telskou flotilu. :-)

 

Aries - 28.09.2007 | 16:19

 

P?edpokldm e ty Colossov, ne? btw, te? by m? zajmalo, jak se m?e MotherShip naklonit o 90? To sp e by nadlet?la nad ty lod? a pak by teprve spustila ten paprsek.

 

killer.exe - 27.09.2007 | 21:40

 

zajmalo by m? co to tam bylo za artefakty

 

Aries - 27.09.2007 | 18:54

 

Dal sqel povdka Unimatrixi. Kone?n? po?dn p?b?hov za?len?n Colossus? do protossskho arzenlu.

 

KRYSAK - 27.09.2007 | 16:39

 

Mai Caramba ! Odstavce, odstavce, odstavce ... ja budu slintat blahem :o) LOL - dobre jinak.

 

Insolitus - 27.09.2007 | 16:19

 

ja si myslim ze to bylo super, jak si protossove vzali to chteli a neudeli zbytecnou genocidu, nejsou to zadny zegove :-) jinak se mi taky moc libilo to ze i v podstate bezvyznamne postavy co zachvili zemreli meli jmeno a bylo jim venovano par radek (napr Generl Bradley)

 

Finni - 27.09.2007 | 14:51

 

Ja u sp vid?l jak je tam ty mari?ky ugriluj t?ma jejich termlnma kannama... to by asi nebylo moc p?jemn :D

 

JJ - 27.09.2007 | 10:06

 

Mn? se to vcelku lb.

 

Unimatrix325 - 27.09.2007 | 09:25

 

nj... ne e by m? to nenapadlo, ale ?ikal sem si, e akce u bylo dost :-) Jinak pohrval sem si s mylenkou, e by ta EMP vyzkratovala vem CMC obleky a tak tam z?stali neschopn pohybu vichni a proto by si jich ty Colossov nevmali, ale na to u sem se vykalal :-)

 

Mizzin - 27.09.2007 | 09:21

 

No, a j se t?il, e Colossusy si budou hrt na dupanou...Uni, p?t? nebu? tak m?kkej. :-)

 

Insolitus - 27.09.2007 | 09:03

 

uzasny :-) moc se mi libilo ze si nechal nejaky nakonec prezit ;-)

 

Mizzin - 27.09.2007 | 08:33

 

Ta povdka mi p?ipomn jednu pas... "Nali moji rdcov? Nali?" :-) (Tak to vypad, e nali. :-) )

 

Simich - 26.09.2007 | 23:19

 

Doporu?uji jet? odsazen ve stylech pro p: text-indent:2em

 

Copyright © 2007-2024 Jata & Jetro | Administrace
Legacy of the Void, Heart of the Swarm, Wings of Liberty, StarCraft: Ghost are trademarks, and Battle.net, StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.